نویسنده
تاریخ انتشار
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3361 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدبینی سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) بدبینی سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه بدبینی سازمانی، تعریف نظری بدبینی سازمانی، تعریف مفهومی بدبینی سازمانی، تعریف عملیاتی بدبینی سازمانی، عوامل موثر بر بدبینی سازمانی، دیدگاه های بدبینی سازمانی، دیدگاه گرایشی به بدبینی، دیدگاه موقعیتی به بدبینی، دیدگاه اجتماعی- شناختی به بدبینی: تئوری انگیزش اجتماعی وینر، تمایز و تفاوت بدبینی سازمانی با مفاهیم مشابه، عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی، نظریه های بدبینی سازمانی، ابعاد بدبینی سازمانی، مولفه های بدبینی سازمانی، پیش بینی بدبینی سازمانی، علل و پیامد های بدبینی سازمانی، رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان، رابطه سبک های رهبری و بدبینی سازمانی، بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی، واکاوی پدیده بدبینی سازمانی معلمان، نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی، راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، بدبینی سازمانی پرستاران، نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی‌ و در ادامه…

بدبینی عمومی سازمانی، بدبینی سازمانی چیست؟، مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی، هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بدبینی سازمانی، رابطه بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی، طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی، رابطه بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد بدبینی سازمانی، نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی، سوابق پژوهشی مرتبط با بدبینی سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 39
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

BadBini_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدبینی سازمانی

رفتارهای انحرافی محیط کار از جمله ابعاد رفتار سازمانی است که به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد بر سازمان‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین عواملی که به بروز رفتارهای انحرافی دامن می‌زند، بدبینی سازمانی است. بدبینی سازمانی اشاره به نگرش منفی کارمند به سازمانش دارد. باور اصلی در بدبینی سازمانی این است که اصول صداقت، عدالت و درستکاری قربانی منافع شخصی رهبری و منجر به اقداماتی بر پایه انگیزه های پنهانی و فریبکاری شده است. در واقع بدبینی سازمانی مفهوم جدیدی در رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی است. (محمودی و مقدم، 1397).

بدبینی سازمانی یک مفهوم چند بعدی است: افراد نسبت به سازمانشان به اندازه ای بدبین در نظر گرفته می شوند که به نبود صداقت در سازمان باور داشته باشند، انواع خاصی از احساسات را نسبت به سازمان تجربه کنند و گرایش های رفتاری جهت داری را نسبت به سازمانشان نشان دهند. شدت و قدرت نگرش بدبینی، تابعی از شدت و قدرت هر یک از این ابعاد می باشد. تحقیقات متعددی نشان داده اند که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از متغیرها مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از سازمان، رفتار شهروندی سازمانی و بسیاری از متغیرهای دیگر ارتباط وجود دارد. (هاچسون و همکاران، 2015).

کارکنانی که به سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) شان بدبین هستند احساسات منفی متنوعی شامل اضطراب، نفرت، و حتی احساس شرمندگی هنگام فکر کردن به سازمان را تجربه می کنند. این عواطف و باورهای منفی منجر به فرسودگی عاطفی کارکنان و افسردگی آنان می شود. متغیرهای زیادی ممکن است با بدبینی سازمانی ارتباط داشته باشند که می تـوان آنهـا را در سه گروه قرار داد: ویژگی های شـغلی، تبـادلات اجتمـاعی و ادراک کارکنـان از سیسـتم منابع انسانی. هر یک از این گروه ها شـامل اجزایـی هسـتند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدبینی سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) بدبینی سازمانی

اوزیل و همکاران (2015) پژوهشی را با هدف تحلیل رابطه بین ارتباطات سازمانی و بدبینی سازمانی با توجه به ادراک معلمان در ترکیه انجام دادند. نمونه آماری این مطالعه شامل 274 معلم که در مدارس متوسطه دولتی در ترکیه کار می کنند انتخاب شدند نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین ابعاد (شناختی – عاطفی، رفتاری) بدبینی سازمانی با تمام ابعاد ارتباطات سازمانی ( مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان) ارتباط منفی قابل توجهی وجود دارد با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخصی شده است که بعد عاطفی بدبینی سازمانی با بعد کارآمدی ارتباطات سازمانی بطور قابل توجهی منفی پیش بینی شده است.

اسنایدر، فرد. آر. دیوید و همکاران (2017) پژوهشی را با هدف برسی رابطه بین بدبینی تغییرات سازمانی بر رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) قصد ترک کار و بیگانگی انجام دادند. یا روش نمونه گیری آسان ۷۱۵ معلم از ۱۵ مدرسه در کانادا انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بدبینی در تغییرات سازمانی مربوط به شغل است و متغییر بدبینی تغییرات سازمانی متغیری است که متغیرهای دیگری را مثل رضایت شغلی قصد ترک کار و بیگانگی را پیش بینی می کند.

حسن زاده، شفیعی و همکاران (1396) پژوهشی را با هدف بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و پارانوئید (بد گمانی) سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی) با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان انجام دادند. نتایج، حاکی از رابطه معکوس و معنی دار بین عدالت سازمانی و پارانوئید سازمانی است. همچنین، حمایت سازمانی ادراک شده، به عنوان متغیر تعدیل گر مورد تأیید قرار گرفت و که نشان دهنده اثر تضعیف کنندگی در رابطه بین عدالت سازمانی و پارانوئید سازمانی است.

منابع فارسی و لاتین

بازرگان، عباس و حتجازی، الیه. (1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه.
توکلی، 1396 بدبینی و علل آن فلصنامه آمورشی روانشاسی تهران پیش رو، سال یازدهم.
نوری ر، حسن پورا، کیایی  1388. بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن، مجله فرهنگ مدیریت.
محرابی، استیری ، 1393 بررسی تاثیر بدبینی سازمانی در بین کارکنان بانک سپه سرپرستی جنوب تهران. نشریه علوم رفتاری.
محرابی جو گلی م. ۱۳۹۴٫ بررسی ارتباط بین امنیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله مدیریت توسعه و تحول.
حق گویان، کریمی (1396) شناسایی عوامل بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاههای دولتی استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران سرمد.
حقیقی کفاش، مهدی مظلومی، نادره میرزا محمدی، فرزانه. (1395) پیش زمینه ها و پیامدهای بدنیتی سازمانی (مورد مطالعه کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مطالعات مدیریت بهبود و احوال. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدبینی سازمانی).

Namara, C. (2016). Overview of cynicism in business organization. Available from:http://managementhelp.org/personalwellness/cynicismAccessed December 2, 2016.
Nebraska, Omaha. 2015. The roles of rganizational justice and cynicism in employee affective commitment to change. Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
Neves P. 2012. Organizational cynicism: Spillover effects on supervisor-subordinate relationships and performance. The Leadership Quarterly.
Özler, E., Derya, A., Giderler, C. (2011). A research to determine the relationshipbetween organizational cyniciem and burnout levels of employees in health sector.Business and Management Review.
Mc Carthy AM, Garavan TN 2017. Understanding acceptance of multisource feedback for management development. Pers.
Molm, L. D.2013. Theoretical Comparisons of Forms of Exchange. Sociological Theory, TV21:1-17.
Nair, P. and Kamalanabhan, T.J.(2010). The impact of cynicism on ethical intentions of Indian managers: The moderating role of seniority. Journal of International Business Ethics.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدبینی سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *