نویسنده
تاریخ انتشار
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4842 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، شاخص های رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی ocb، رفتار ضد شهروندی سازمانی، مدل های رفتار شهروندی سازمانی، نظریه ها و دیدگاه های رفتار شهروندی سازمانی، مولفه های رفتار شهروندی و سازمانی، مبانی نظری مربوط به متغیر رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی، ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی، انواع رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای کمک کننده، توسعه شخصی (خودبالندگی)، وفاداری سازمانی، ابتکارات فردی، اطاعت سازمانی، رفتار مدنی، طبقات دوگانه مدلهای اصلی رفتار شهروندی سازمانی، عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، نظریه صفات رهبری، نظریه اقتضایی رهبری، نظریه منبع شناختی، نظریه مسیر – هدف، جنبه های مثبت و منفی رفتارهای شهروندی، رفتارهای ضد تولید، مقایسه رفتارهای شهروندی و رفتارهای ضد شهروندی، عواملی که رفتار شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند، رهبری تحول آفرین، رضایت شغلی، درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریت های جذاب، حمایت سازمانی و در ادامه …

عدالت سازمانی، خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و سرمایه های روان شناختی، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی، بهسازی رفتارهای شهروندی سازمانی، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر رضایتمندی مراجعان، شناسایی و ارزیابی فرآیند رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی، نقش سرمایه اجتماعی تعهد و رفتار شهروندی سازمانی، نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 66
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Raftar_Shahrvandi_Sazmani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقاتی که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه‌گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند(بینستوک و همکاران ، 2003؛ به نقل از معصومی ، 1392) .

گراهام و دینش در سال 1994، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نقطه نظر فلسفه سیاست مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که این پدیده تحت عنوان شهروندی مدنی معرفی گردد. مطالعات این سه صاحبنظر بر روی عوامل این پدیده منجر به این امر شد که مسئولیت های شهروندی مدنی شامل اطاعت (تبعیت) سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی باشد باید اشاره داشت که معیارهای سنجش اطاعت سازمانی در این مطالعه مطابق با معیارهای سنجش وجدان کاری مطالعه اسمیت، ارگان و نیز (1983) می‌باشد. اما معیارهای دو بعد وفاداری و مشارکت سازمانی توسط صاحب نظران همین پژوهش شناسایی گردیدند.

در سال های اخیر پودساکف و همکاران (2000) در یک فراتحلیل از تحقیقات مربوط به 15 سال اخیر در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، میزان تأثیرگذاری تعدادی از متغیرها بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی را ترسیم نمودند. از جمله متغیرهایی که با رفتار شهروندی سازمانی رابطه همساز داشته اند عبارت بودند از: متغیرهای مرتبط با شغل نظیر رضایت مندی شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) یکنواختی شغلی و باز خوردشغلی. در خصوص متغیرهای تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین های رهبری بوده است که نتایج بیانگر ارتباط پایدار ویژگی های شغلی با رفتار شهروندی است.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی رفتار شهروندی سازمانی

اقبال و همکاران (2013) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر روی عملکرد شغلی آنان در شبکه بانکی پاکستان دریافتند که توانمندسازی کارکنان بر روی معناداری شغل و احساس شایستگی کارکنان تأثیر داشته که می تواند اثر قابل توجهی بر عملکرد شغلی داشته باشد. اوامله (2013) طی پژوهشی میدانی دریافت که توانمند سازی رابطۀ معنی دار قوی با عملکرد فردی کارکنان برقرار نموده و باعث افزایش انگیزه شغلی کارکنان شده که نهایتا باعث توسعه عملکرد سازمان گردیده است. ایندرادوی (2012) در تحقیقی که بر روی چهار شرکت نرم افزاری در هند انجام داد ، دریافت که توانمندسازی روانشناختی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان بوده و توانسته است رابطه همبستگی قوی با عملکرد شغلی کارمندان برقرار نماید.

سلطانی و همکاران ( 1392 ) در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارد . لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی موثر بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی است. برزگر و محمدی ( 1392 ) در پژوهش به این نتیجه دست یافتند که بین مولفه توانمندسازی و مولفه های عملکرد شغلی رابطه وجود دارد . همچنین دریافتند که متغیرهای پیش بین ( مولفه های توانمندسازی ) می‌توانند متغیر ملاک ( عملکرد شغلی ) را پیش بینی کنند، با استفاده از آماره مجذور خی، کروسکال والیس و من ویتنی، معنا‌داری اثر هر کدام از عامل‌های جنسیت و پایه تحصیلی بر روی عملکرد دانش‌آموزان توسط رفیع پور و جوکار(1392) بررسی شد. نتایج نشان داد که در مجموع عملکرد تحصیلی پسران بهتر از عملکرد تحصیلی دختران است.

منابع فارسی و لاتین

الوانی ،سید مهدی و دانایی فرد، حسن (1392) . تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمان . انتشارات رشد.
پور سلطانی زرندی، حسین؛ امیرجی نقندر, رامین (1392) . ارتباط تعهدسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390 . نشریه مدیریت ورزشی، شماره 16.
جمشیدیان، عبدالرسول و فروهر، محمد (1392 ). سرمایه های روان شناختی سازمان ، تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی . نشر آییژ .
جواهری کامل ، مهدی ( 1388 ) . تاثیر عدالت سازمانی ، رابطه رهبر – عضو ، اعتماد و توانمند سازی روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال ششم ، شماره 24 .
چاوشی ، اشکان ؛ هاشمی ، سیدرضا ( 1392 ) . رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی کرمانشاه . نشریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی).

Carly Webster ( 2006 ) . An empirical analysis of the relationships between the interactive use of performance measurement systems , creativity and performance : the intervening role of psychological empowerment . Monash University . EAA and AFAANZ conferences for their comments . P72.
Chuang, C. H., & Liao, H. (2010). Strategic human resource management in service context:Taking care of business by taking care of employees and customers. Personnel Psychology.
Chuang Chih-Hsun , Shyh-jer Chen b, Ching-Wen Chuang(2013).Human resource management practices and organizational social capital: The role of
industrial characteristics. Journal of Business Research.
Iqbal, Nadeem; Naveed Ahmad & Komal Javaid(2013).Impact of Employee Empowerment on Employee’s Performance in the context of Banking Sector of Pakistan. Pinnacle Business Management Journal.
Indradevi , R (2012). The Impact of Psychologyical Empowerment on Job Performanceand Job Satisfaction in Indian Software Companies. International Journal of Multidisciplinary Management Studies.Vol.2 Issue 4, April 2012.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

 1. مازیار

  سلام
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بعد خرید لینک دانلود ظاهر شد و دانلود کردم اما در ایمیلم چیزی نیومده…!!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود مازیار عزیز.
   بعد تکمیل فرایند خرید یک لینک دانلود بصورت آنی و یک لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود، لطفا در صورت نبودن لینک در اینباکس ایمیلتان پوشه اسپم را چک بفرمایید، باز مشکلی بود به شماره پشتیانی شهر فایل در واتساپ یا تلگرام پیام بدید تا لینک دانلود براتون ارسال بشه، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *