مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

سیر تاریخی رضایت شغلی، تعاریف رضایت شغلی، ماهیت رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، فواید بررسی رضایت شغلی، عوامل موثر بر رضایت شغلی، مدل رضایت شغلی، متغیرهای رضایت شغلی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان، ماهیت شغل، پیامدهای رضایت شغلی، رضایت شغلی و عملکرد، رضایت شغلی و میزان جابجایی، رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی، رضایت شغلی و غیبت، رضایت شغلی و تاخیر در کار، رضایت شغلی و ترک خدمت، رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس و در ادامه…

نظریه های رضایت شغلی، رضایت شغلی و تشویش، نظریه سلسله مراتب نیازها، ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف شغلی، رابطه انگیزش با رضایت شغلی، تعیین رضایت شغلی، عوامل تعیین کننده رضایت شغلی، عوامل مؤثر در رضایت شغلی از نظر جنیفر، پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، مدل رضایت شغلی، نظریه های رضایت شغلی، نظریه بروفی، نظریه کورمن، نظریه پارسون، اندازه گیری رضایت شغلی، بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی، بررسی رضایت شغلی و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 98 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 98
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی

مطالعه سوابق رضایت شغلی و انجام تحقیقات مربوط به آن در سطح جهانی نشان می‌دهند که تا قبل از دهه 1920 تحقیق در مورد رضایت شغلی در مدیریت صنعتی و به ویژه در مهندسی صنایع و همزمان با شیوه مدیریت علمی‌ («فردریک تیلور »، 1915 ـ 1856 ) در مورد عواملی مانند امنیت شغلی انگیزه و رغبت و عوامل محیطی صورت نگرفته است در دهه های 1920 و 1940 با شیوه مدیریت نهضت روابط انسانی توجه بیشتری به گروه همکاران گروه های غیر رسمی نظارت و سرپرستی در تعیین میزان رضایت شغلی معطوف گردید و از جمله می توان تحقیقات معروف «هاثورن» و «دیکسون» در کارخانه وسترن الکتریک آمریکا توسط (التون مایو، 1932) و رتاکس برگر را نام برد.

در دهه های 1970 ـ 1950 خود شغل به عنوان عامل تعیین کننده در ایجاد رضایت شغلی مورد توجه قرار می‌گیرد در دهه های 1960 خانم پاتریشیاکین اسمیت و همکارانش پرسشنامه هایی حاوی گویه هایی بر اساس فهرست توصیفی شغل تهیه نمودند در این پرسشنامه پنج عامل (مؤلفه) مؤثر در رضایت شغلی عبارتند از : درآمد، ماهیت یا خود شغل، فرصت های ارتقاء شغلی، نظارت و سرپرستی و گروه همکاران (عباس‌زادگان، 1379، ص 214).

مطالعه رسمیی رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی، صاحب نظران و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگری سود آوراست انستیتوی تحقیقات اجتماعی میشیگان، رضایت را شامل رضایت از سازمان، رضایت از سرپرست، رضایت از شغل، رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از گروه کاری یا همکاران می‌داند ( سرمد، 1378، ص 213 ).

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی

پیشینه داخلی و خارجی رضایت شغلی

در تحقیقی که توسط بحرالعلوم صورت گرفته است، ارتباط بین فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت‌ بدنی شاغل در تهران مورد بررسی قرار گرفته است نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین جنسیت و رضایت شغلی همبستگی منفی وجود دارد ولی معنی‌دار نمی‌باشد بین تأهل و رضایت شغلی همبستگی مثبت ولی معنی‌دار نمی‌باشد بین رشته تحصیلی و رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی‌دار نمی‌باشد. بین سابقه کار و رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی‌دار است بین مدرک تحصیلی و رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی‌دار است  بین وضعیت استخدامی و رضایت شغلی همبستگی معنی‌دار وجود ندارد. بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی‌دار و فرهنگ سازمانی 33/0 از تغییرات رضایت شغلی را توضیح می‌دهد، بین سبک مدیریت و رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

مک کی در تحقیقی تحت عنوان سبک رهبری رؤسای کالج‌های عمومی و رضایت شغلی کارکنان با بررسی 321 گزارش در مورد کالج‌های عمومی، به این نتیجه رسید که رضایت شغلی بالا، به طور مثبتی با سبک رهبری «رابطه مداری بالا، وظیفه مداری پایین» ارتباط دارد و رضایت شغلی بین مردان و کارکنان حرفه‌ای کمتر است. (McKee, 2011)(مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی)

هلر و دیگران گزارش کردند که «هرسی و بلانچارد» در تحقیقی که در رابطه بین سبک‌های رهبری (دستوردهی، مشارکتی و تفویض اختیار) و رضایت شغل معلمان انجام دادند 42% از 339 معلم پاسخ دادند که از شغل خود ناراضی هستند همچنین دریافتند که معلمان کمتر به وسیله حقوق و مزایا خشنود می‌شوند و گروه همکاران بیشتر باعث رضایت آنان می‌شود در این پژوهش رضایت شغلی معلمان همبستگی معنی‌داری با سبک رهبری نداشت (Heller & other, 2013).

 منابع فارسی و انگلیسی

گریفین، مورهد: رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مرواید، 1383.
محمد زاده، عباس و مهروژان، آرمن: رفتار سازمانی(نگرش اقتضایی)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1375.
مراد ابراهیم‌پور، مهرداد: بررسی رابطه بین سبک مدیریت با اضطراب و افسردگی دبیران دبیرستانهای شهرستان سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1378(مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی)
مطهری، مرتضی: امامت و رهبری، چاپ اول، قم، انتشارات صدرا، 1364.
مقیمی، سید محمد: سازمان و مدیریت(رویکردی پژوهشی) انتشارات ترمه، تهران، 1377.
موید، پیرایه: بررسی نحوه برخورد مدیران دانشگاه شهید بهشتی با تعارض و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان رسمی دانشگاه از دیدگاه کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
میرسپاسی، ناصر: مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ هفتم، ناشر مولف، 1369 .
میرکمالی، سید محمد: رهبری و مدیریت آموزشی، چاپ چهارم، نشر رامین، 1375.

-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81
-Schaefer, C., Coyne, J. C., & R. S. Lazarus (1981), “The Health Related Function Social Support”, Journal of Behavior Medicine, No 4: 70-96
-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of Texas
Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12
-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57
-Hawks SR,Hull ML,Thalman RL,Richins PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8
-HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy, 27(1),123-136

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
26,900 تومان
تعداد بازدید: 1375
0 فروش 1375 بازدید