نویسنده
تاریخ انتشار
۱۲ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2833 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری اخلاقی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی رهبری اخلاقی، تعریف عملیاتی رهبری اخلاقی، مزایای رهبری اخلاقی، نظریه های رهبری اخلاقی، دیدگاه های رهبری اخلاقی، عوامل موثر بر رهبری اخلاقی، مولفه های رهبری اخلاقی، بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن، مدل های رهبری اخلاقی سازگار، تاثیر رهبری اخلاقی بر اخلاق حرفه ای کارکنان، طراحی مدل سبک‌های رهبری اخلاقی در سازمان‌های دولتی، طراحی مدل سبک‌های رهبری اخلاقی در سازمان‌های خصوصی، رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و در ادامه…

مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران، رهبری اخلاقی چیست؟، تدوین الگوی رهبری اخلاقی بر اساس نظریه‌های فرانوگرای، تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی، سیر تحول تئوری های رهبری، ویژگی های رهبری اخلاقی، بررسی اصول و ابعاد سبک رهبری اخلاقی، بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی، بررسی اثرات رهبری اخلاقی بر استرس شغلی، تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی، شاخص های رهبری اخلاقی، رهبری اخلاقی از منظر قرآن و در ادامه…

تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی، نقش واسط معنویت سازمانی در رابطۀ رهبری اخلاقی، مدل ساختاریِ روابط رهبری اخلاقی، ضرورت رهبری اخلاقی، سبک های رهبری اخلاقی، نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان، تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی، رابطۀ میان رهبری اخالقی و سکوت سازمانی، سوابق پژوهشی مرتبط با رهبری اخلاقی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 105
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Rahbari_Akhlaghi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی

مفهوم‌ سازی رهبری اخلاقی بر مبنای ادراک افراد از ویژگیها و رفتارهای رهبری اخلاقی است. که متأثر از ویژگی­ ها و ارزش­های فرهنگی جوامع می تواند متفاوت باشد. براون، تروینو و هریسون (2005)، از نخستین کسانی بودند که رهبری اخلاقی را بعنوان یک سبک مستقل در نظر گرفتند. آنها با استناد به نظریه یادگیری اجتماعی، رهبری اخلاقی را به صورت نمود رفتار مناسب به لحاظ هنجاری در اعمال شخصی و روابط میان فردی و ترغیب چنین رفتارهایی در پیروان از طریق ارتباطات دو جانبه، تشویق و تصمیم گیری تعریف نمودند. طبق تعریف آنها، رهبران اخلاقی از ارتباطات، پاداش و تنبیه و همچنین الگوسازی رفتارهای مطلوب برای ترغیب زیردستان برای بروز رفتار اخلاقی استفاده می کنند. (زراع و همکاران، 1396).

امروزه در تجزیه و تحلیل سازمانهای دولتی، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزامات است و رهبران سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی) نیز برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازند، باید بدون استثنا به اخلاقیات پذیرفته شده ای پایبند باشند. از سوی دیگر بروز رفتارهای غیراخلاقی مختلف در سازمان ها و پیامدهای منفی آن، توجه افکار عمومی را به رفتار کسانی که سِمت های حساس و موثر سازمانی را بر عهده دارند (مانند مدیران و سرپرستان)، جلب می کند که این امر نیاز سازمان به داشتن رهبران اخلاقی را برجسته تر از پیش کرده است. (تام و سوئفت، 2016).

رهبری اخلاقی، باید موثر، کارا و متعالی باشد. در غیر این صورت، استعداد انسان‌ها به هدر می‌رود. رهبر باید پس از موثر، کارا و متعالی بودن، شیوه مناسب موقعیت را بپذیرد و به نمایش بگذارد. برای موثر بودن، کارا بودن و متعالی بودن، می‌بایستی چهار عنصر رهبری اخلاقی درک شده و بهبود یافته باشد. این عناصر عبارتند از: هدف، دانش، اقتدار و اعتماد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری اخلاقی

جانسون و جیمز و همکاران (2017)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی پرداخت. متغیر مستقل تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر وابسته آن تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) می باشد. داده ها از نمایندگان مختلف از 130 صنعت و تجارت متفاوت با خصوصیات حرفه ای، سطوح سازمانی و مسئولیت سرپرستان ، سن و تحصیلات مختلف جمع آوری شده است که 250 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. نتایج پژوهش بیان داشت که تعهد عاطفی ارتباط مثبت و معناداری با رهبری اخلاقی مدیران پاسخگویان دارد و اینکه سطوح بالاتر رهبری اخلاقی با سطوح بالا تر تعهد عاطفی مرتبط است.

در این پژوهش ارتباط معناداری بین تعهد مستمر و رهبری اخلاقی یافت نشد و بین تعهد هنجاری و رهبری اخلاقی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و بین رهبری اخلاقی و جنسیت مدیران نیز رابطه معناداری یافت شد ولی بین رهبری اخلاقی درک شده و جنسیت کارمندان رابطه ای یافت نشد و بین سن مدیران و میزان رهبری اخلاقی رابطه وجود داشت.

امامی و همکاران (1396)، “تاثیر رهبری اخلاقی بر فضیلت سازمانی کارکنان بانک تجارت استان تهران” را به آزمون گذاشتند. این تحقیق به صورت توصیفی و پیمایشی اجرا گردید که جامعه آن را کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران تشکیل می دادند. از جامعه 270 نفری کارکنان با استفاده از روش کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه، با روش نمونه گیری منظم انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه، فضیلت سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی) آلن و می یر با 24 سوال و پرسشنامه رهبری اخلاقی با 41 سوال استفاده شد. بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بین رهبری اخلاقی و فضیلت سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. و نیز بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

منابع فارسی و لاتین

جعفرخانی و تعالی نسب (1396)، رهیری اخلاقی در سازمان، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.
خشنود، الهام (1390). بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج.
صفرخانی (1395). رابطه رهبری اخلاقی و رهبری تحول گرا با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد.
راهداری و شمالی (1390)، رابطه رهبری اخلاقی و انگیزش شغلی کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ساختمان مرکزی) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
یوسف پور، عبدالهی، نژاد حسنی (1395)، تبیین مدل تأثیرگذاری ویژگی های شخصیتی کارکنان بر تعهد سازمانی آنها با توجه به نقش سبک های رهبری. مجله پژوهش های مدیریت.
فراهانی و آذر نیوش (1397). رهبری اخلاقی و رابطه آن با عدالت سازمانی کارکنان واحد های ستادی بانک ملت در شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی).

Mcmanus , K . (2011) . The Relationship Between Ethical Leadership , Attachment Orientation and Gender in Organization , Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy Clinical Psychology, Walden University.
Sutherland , M . A . (2016) . An Examination of Ethical leadership & Organizational Commitment . A Dissertation Doctor of Business Administration , Submitted to Nova Southeastern University.
Yilmaz , E .(2010). The analysis of organizational creativity in schools regarding principals’ ethical leadership characteristics. Procedia Social and Behavioral Sciences.
Pierce, L. J.(2017). The unique and essential characteristic of effective ethical leadership in for – profit and not – profit organization : a delphi stady . capella university.
Ponnu , C.H.,& Tennakoon, G.(2013). The association between ethical leadership and employee outcomes:The Malaysian case. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies.
Shiuan , C.B ., YU , J.D & Relley , J.H .(2015). Organizational Commitment , Supervisory Commitment and Employee Outcomes in The Chinese Context Proximal Phyothesis or Global Hypothesis. Journal Of Organizational Behavior, Vol 24, No 3 .

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی

 1. مونس

  سلام
  من فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری اخلاقی را خریداری کردم با چه نرم افزاری باید از حالت فشرده خارجش کنم…؟!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   لطفا با نرم افزار WinRar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
   موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *