نویسنده
تاریخ انتشار
۵ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3289 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد. و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) سلامت سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه سلامت سازمانی، تعریف مفهومی سلامت سازمانی، تعریف عملیاتی سلامت سازمانی، مدل های سنجش سلامت سازمانی، سلامت سازمانی مایلز، سلامت سازمانی هوی و فیلدمن، مدل‌سازی سلامت سازمانی، مولفه های سلامت سازمانی، ابعاد سلامت سازمانی، اهمیت سلامت سازمانی، نظریه های سلامت سازمانی، دیدگاه های سلامت سازمانی، عوامل موثر بر سلامت سازمانی، تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان، الگوی سلامت سازمانی، شاخص‌های سلامت سازمانی، رابطه برخی متغیرهای اخلاقی با سلامت سازمانی، تاثیر سلامت سازمانی بر فرسودگی شغلی، سلامت سازمانب در بخش دولتی، سلامت سازمانی در بخش خصوصی، رابطه‌ مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی و در ادامه…

مفهوم سلامت، مفهوم سلامت سازمانی، تعریف سازمان، ویژگی های مشترک سازمان ها، مفهوم سلامت سازمانی، ابعاد ده گانه سلامت سازمانی مایلز، بررسی تأثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، رابطه ی سلامت سازمانی و شاخص‌های عملکردی، ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی، رابطه سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی، رابطه سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی، ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، سوابق پژوهشی مرتبط با سلامت سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 51
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Salamat_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی

سلامت سازمانی موضوعی است که مفهوم آن از چارچوب نظریه سیستم های تالکوت پارسونز گرفته شده است. به عقیده پارسونز همه سیستم های اجتماعی برای بقاء و رشد و توسعه خود نیازمند حلّ چهار مشکل اساسی انطباق، دستیابی به هدف، یکپارچگی و نهفتگی هستند. (علیخانی، 1396) سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذینفعان، و رشد دادن به قابلیت های آن ها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.

فرآیند بهبود سلامت سازمانی یک رویکرد مبتنی بر داده است و به منظور کمک به رهبران در بهبود فرآیند رهبری و اثربخشی آن بر سازمان طراحی شده است. فرآیند بهبود چرخه شامل جهت‌گیری، جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اجمالی داده‌ها، تفسیر و کنفرانس‌های تیم منابع، آموزش تیم‌ها و جلسات پیگیری و پشتیبانی می‌باشد. هدف فرآیند بهبود سلامت سازمانی این است که رهبران را در موقعیت مثبت و پیشگیرانه قرار دهد تا از داده‌ها و سیستم‌های پشتیبانی استفاده کنند و بتوانند کارایی واحدهای اداری خود را بهبود ببخشد. (رابرت و مک فیلد، 2015).

مایلز برای تعریف و توضیح سلامت سازمانی، از ده ویژگی مدد گرفته است. این ویژگی ها با هم در تضاد نیستند و با یکدیگر تعامل دارند. در شرایط کنونی دانش رفتاری، و با توجه به این واقعیت که پدیده های اجتماعی و سازمانی، پیچیدگی دارند، سنجش آنها با یک معیار غیرممکن است. از این رو، انتخاب رویکرد چند معیاری در چنین سنجش هائی اهمیت دارد. وی ویژگی های سازمان سالم را در تأمین سه نیاز اصلی یعنی: 1.نیازهای وظیفه ای سازمان، 2. نیازهای بقا و 3. نیازهای رشد و توسعه سازمان می داند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) سلامت سازمانی

معظمی و منفرد اصل (1397) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی) دانشگاه خلیج فارس بوشهر پرداخت .هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی و کارمندان شاغل در دانشگاه بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 209 نفر انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس‌ سلامت سازمانی و مقیاس فرسودگی شغلی بوده که پس از محاسبه روایی و پایایی و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تی تست تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و زد فیشر مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که 1- سلامت سازمانی دانشگاه بالاتر از سطح قابل قبول و پایین تر از سطح مطلوب بوده است. 2 – میزان فرسودگی شغلی کارکنان در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت پایین تر از میانگین بوده اما در بعد کاهش موفقیت فردی بالاتر از حد نرمال و در سطح متوسط به بالا بوده است. 3- تنها بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز دکتری و کارشناسی ارشد رابطه معناداری وجود داشته است اما با سایر عوامل جمعیت شناختی دیگر رابطه معناداری مشاهده نشد.

اسچوارز و همکاران (2014)، در رساله دکتری خود با عنوان «اعتماد رابطه ای مدیر و هیأت مدیره مدرسه و تأثیرش بر سلامت سازمانی»، بیان می کند. که اعضای هیأت مدیره، مدیران و رهبران اتحادیه معلمان (سه گروهی که بیشترین تأثیر را براعتماد سازمانی دارند)، به طور ویژه ای پویائی های اعتمادی تجربه شده را تعیین می کنند و این سه گروه و اعتماد بین آنها در ایجاد و نگهداری سلامت سازمانی، که عاملی مهم در موفقیت دانش آموزان است، تأثیرگذار می باشد.

منابع فارسی و غیر فارسی

شریعت مداری، مهدی (1391)، بررسی سلامت سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس، فصلنامه علوم تربیتی.
رابینز، استیفنپی (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
عالمی،معصومه (1390)، در پایان نامه ی با عنوان بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر درسال¬تحصیلی 9 -1389.
نصیری، فخرالسادات. قنبری، سیروس. عمادی، سید رسول. کریمی، ایمان. (1391). رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن ها، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.
سلیمانی، نادر (1394)، بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان های تهران بر اساس الگوی هوی و فیلدمن، فصلنامه علمی-پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.
نصیری جهرودی،حامد، (1396) رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهرستان قم سال تحصیلی 1395-1394،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی).

Hameiri, L.; Nir, A. (2016),”Perceived uncertainty and organizational health in public schools: The mediating effect of school principals’ transformational leadership style”, International Journal of Educational Management, 30(6): 771–790.
Arnold, K.A.; Dupré, K.E. (2015) “Perceived organizational support, employee health and emotions”, International Journal of Workplace Health Management, 5(2): 139-152.
Breeding, R. (2016),”Empowerment as a function of contextual self-understanding: The effect of work interest profiling on career decision, self-efficacy and work locus of control”, Rehabilitation Counseling Bulletin, 51(2): 1-13.
Dimitriades, Z. S. (2015),”Employee empowerment in the Greek context”, International Journal of Manpower, 26(1): 80-92.
Gibbs, D. (2009),”Empowering programs with evaluation technical assistance: Outcomes and lessons learned”, Health Promotion Practice, 10(1): 38-44.
Hoy, W.K.; Miskle, C.G. (2005),”Educational administration”, New York, Graw Hill Companies, 7th Edition.
Lynden, K.; Klingle, P. (2012),”The development of an instrument to measure organizational trust”, Annual Meeting of the American Educational Research Association in New Orleans, (12): 35-47.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *