نویسنده
تاریخ انتشار
۳ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3690 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری تحول آفرین دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مفهوم رهبری، تئوری های رهبری، سابقه رهبری تحول آفرین، تعریف مفهومی رهبری تحول آفرین، تعریف عملیاتی رهبری تحول آفرین، رهبری تحول‌آفرین و ابزار سنجش آن MLQ، طراحی مدل رهبری تحول آفرین، مولفه های رهبری تحول آفرین، عوامل موثر بر رهبری تحول آفرین، ابعاد رهبری تحول آفرین، نظریه های رهبری تحول آفرین، دیدگاه های رهبری تحول آفرین، تحلیل و نقدی بر نظریه رهبری تحول آفرین، مزایا و معایب رهبری تحول آفرین، جامعه شناسی کاریزما، تئوری رهبری کاریزماتیک، ویژگی های رهبران تحول آفرین، رویکردهای رهبری تحول آفرین، نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس، نظریه رهبری تحول آفرین برنز، نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا، نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن، نظریه رهبری تحول آفرین باس، نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی، رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی و در ادامه…

رهبری تحول آفرین چیست؟، شاخص های رهبری تحول آفرین از دیدگاه بس، رهبری تحول آفرین و مزایای آن در سازمان، نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان، تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی، تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی، تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی، رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی، تبیین رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی، همبستگی رهبری تحول آفرین با عدالت سازمانی، تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحلیل رفتگی شغلی، تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان، رابطه بین رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری، ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین، سوابق پژوهشی مرتبط با رهبری تحول آفرین، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 62
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Rahbari_Tahavol_Afarin

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین Transformational leadership یک نظریه رهبری سازمان است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند. رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می‌شود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند. آنها برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان آنها را هدایت می‌کنند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می‌کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزش های فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می‌سازد. و به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد. (موسوی اصل و همکاران، 1397).

برای اولین بار برنز در سال 1978 میان دو سبک رهبری تبادلی و تحول آفرین تمایز قائل شد. وی رهبران تبادلی را به عنوان افرادی معرفی کرد که با استفاده از پاداش دادن به پیروان به نوعی مبادله با پیروان پرداخته و موجب عملکرد بهتر آنان خواهد شد. او دو سبک رهبری تبادلی و تحول ‌آفرین را در مقابل هم قرار داد و بیان داشت که رهبران تحول آفرین نیازهای اساسی پیروان (همانند نیاز به خود شکوفایی از دید مازلو) را مخاطب قرار داده و آنان را به سطح بالاتری از انگیزش سوق می‌دهند. (جیمز و رافائل، 2016).

قابلیت های رهبری تحول آفرین برای اجرای فرایند مناسب تحول آفرینی به سازمان ها جهت پاسخ سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر اطمینان می‌بخشد. سازمان های موفق به رهبرانی نیازمندن که با ژرف نگری جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند. از زمان ظهور مفهوم رهبری تحول آفرین تا به حال، این مفهوم به طور گسترده‌ای توسط محققان و نویسندگان مختلف به عنوان یک سبک رهبری موثر و نفوذ گذار مورد بررسی قرار گرفته است. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین).

پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری تحول آفرین

تمپو و همکاران (2014)، در پژوهشی با عنوان “بررسی سبک رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان” رابطه دو متغیر رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان را در بین 265 نفر از کارکنان دانشگاه های کشور هندوستان مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سبک رهبری تحول افرین و رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) کارکنان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. فرناندز و تیفانی (2015) در پژوهشی با عنوان ” بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری” به بررسی تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری در 168 سازمان اسپانیایی پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رهبری تحول آفرین تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و همچنین نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.

کامکار و ال کثیر (1395) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی” تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین را بر دو متغیر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین 67 نفر از کارکنان یک سازمان دفاعی مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین قادر است از راه ترویج فرهنگ های کارآفرینی و سلسله مراتبی بر روی تعهد سازمانی کارکنان سازمان مورد مطالعه اثر گذار باشد.

احمدی و یونسی نسب (1394) در تحقیقی با عنوان “رابطه سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی با عدالت سازمانی ” رابطه سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی و عدالت سازمانی دربین 287 نفر از کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحول آفرین مدیران و ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در سازمان تربیت بدنی است.

منابع فارسی و غیر فارسی

دوستار، ‌محمد و فاطمه کریمی، مدیریت دانش: فرآیند دانش آفرینی در سازمان، (1393)،مجله مدیریت.
خاکی، غلامرضا، مدیریت بهره وری با رویکرد تحلیلی در سازمان، (1386)،چاپ پنجم، تهران، انتشارات کوهسار.
سنجقی، محمدابراهیم، تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبر ی تحول آفرین، (1394)، فصلنامه علوم انسانی، سال یازدهم.
داونپورت، تامس اچ و لارنس پروساک، مدیریت دانش، (1395)، ترجمه حسین رحمان سرشت، چاپ هشتم، تهران: نشر ساپکو.
سرخوش، مهدی، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی،(1389)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.
سکاران، اوما، روش های تحقیق در مدیریت، (1396)، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
قهرمان تبریزی، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه ها، (1384)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین).

Bodla,Ahmad, (2010), “Transformational Leadership Style and its Relationship with Satisfaction” Interdiscplinary Jurnal of Contemporary Research IN Business, Vol.2, no.1, 2010.
Boenke. K, Bontis. N, Distefano. J.J, and Distefano.A.C, (2013). “Transformational Leadership”, Leadership and Organizational, VOL1, NO. 24.
Choy, C,S(2015), “Critical factors in the successful implementation of knowledge management. Multimedia university”, Malaysia: CHOL yong suk, California.
Gao, Q(2015), “Accessing tacit knowledge in the pediatric pain e-mail archives”. Faculty of computer science, Dalhousie University, Halifax, Ns, Canada.
Nguni, S., Sleegers, P., Denessen , E., (2016). “Transformational and transactional leadership effects on teachers Job satisfaction, organizational commitment , and organizational citizenship behavior in primary schools”: the Tanzanian case, School effectiveness school improvement.
Spreitzer , G. M . , Perttual , K. H. , Xin , K. (2015) . Traditionally matters : an examination of the effectiveness of transformational leadership in the United States and Taiwan , Journal of Organizational Behavior.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین

 1. ساسان اوسیوند

  ببخشید من به یک مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا نیازمندم که مثل همین فایل منابعش بروز باشه؛ چطور می تونم تهیه ش کنم..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   از قسمت سرچ باکس وبسایت شهر فایل نام مبانی نظری مد نظرتون را جستجو بفرمایید؛ در صورت عدم وجود فایل با شماره پشتیبانی شهر فایل تماش بگیرید؛ با تشکر.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *