نویسنده
تاریخ انتشار
۴ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3020 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد. و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) عدالت سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی عدالت سازمانی، تعریف عملیاتی عدالت سازمانی، ابعاد عدالت سازمانی، تاریخچه عدالت سازمانی، مولفه های عدالت سازمانی، ویژگی های عدالت سازمانی، پیش بینی عدالت سازمانی، عدالت در رابطه با مشتریان، تأثیرات عدالت بر عملکرد و نگرش سازمانی، مزایای عدالت سازمانی، تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان، مدل عدالت سازمانی، تاثیرات عدالت سازمانی، تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان، کارکردهای درون سازمانی عدالت، اهمیت عدالت سازمانی، نظریه های عدالت سازمانی، دیدگاه های عدالت سازمانی، عوامل موثر بر ادراک عدالت، نتایج ادراک از عدالت، عدالت در روابط برون سازمانی، تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت، تاثیر عدالت سازمانی بر موفقیت سازمان، تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و در ادامه…

عدالت سازمانی چیست، تأثیر عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی، تحلیل اثرات عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی، انواع عدالت سازمان، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، عدالت مراوده ای نوین، عدالت اطلاعاتی، عدالت احساسی، عدالت مشاهده ای، عدالت زبان شناختی، ارائه مدل علی روابط عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی، مدل تاثیرگذاری معنویت و عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی، رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی، رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی، سوابق پژوهشی مرتبط با عدالت سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 69
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Edalat_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت آنان می شود. رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. (پترسون و همکاران، 2017).

واژه عدالت سازمانی (Organizational justice) اولین بار توسط گرینبرگ Greenberg در سال 1987 مطرح شد. به نظر گرینبرگ، عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می کند. احساسی که برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها ضرورت دارد. کروپانزانو نیز عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روانشناختی در نظر می گیرد که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد. (شهبازی و یوسفیان، 1397).

بیوگری در سال 1998 تعریف جامع تری از عدالت سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی) ارائه کرده است: عدالت سازمانی عبارت است از انصاف ادراک شده از تعاملات صورت گرفته در سازمان که می تواند شامل تعاملات اقتصاد اجتماعی و همچنین در برگیرنده روابط فرد با رؤسا، زیردستان، همکاران و سازمان به منزله ی یک سیستم اجتماعی باشد. (جوادین، 1395). توجه به استقرار عدالت نه تنها در فرآیند های داخلی بلکه در ارتباطات بین سازمانی و فرآیندهای خارج سازمانی مانند رابطه با مشتریان باید لحاظ شود. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) عدالت سازمانی

زارع و همکاران (1396)، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش زاهدان؛ درصدد بررسی نقش و روابط میان ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد سلامت سازمانی و ابعاد فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر زاهدان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی. و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی عدالت سازمانی کلکوئیت، پرسشنامه هوی وفیلدمن در زمینه سلامت سازمانی و پرسشنامه مسلاچ در زمینه فرسودگی شغلی استفاده شد.

در تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون صورت گرفته است. نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی، نشان دهنده ی رابطه مثبت و معنادار ی است و فقط در بعد عدالت توزیعی با یگانگی نهادی با (122/0 r=) رابطه‌ی معناداری دیده نشده است. نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد فرسودگی شغلی نیز رابطه منفی و معنادار جز در بعد عدالت توزیعی با عملکردفردی با (047/0- r= ) نشان داده است. همچنین از بین ابعاد عدالت سازمانی سه بعد عدالت رویه‌ای عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی بیشترین نقش را در پیش ‌بینی سلامت سازمانی، و تنها عدالت توزیعی در پیش بینی فرسودگی شغلی نقش داشته است.

عایشه و هیلمی (2014) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری تحولی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا ) عدالت سازمانی، اعتماد در مدیریت و رفتارهای شهروندی سازمانی ” در بین پنج وزارتخانه شهر پوتراجاوای مالزی انجام شد نشان می دهد که : بین رفتارهای رهبری تحولی و عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای) و رفتارهای شهروندی سازمانی و رابطه رهبر –عضو و ادراک حمایت سازمانی رابطه ای مثبت و مستقیم وجود دارد و اعتماد نیز به عنوان متغیر میانجی می باشد.

منابع فارسی و لاتین

حیدری منور، حسین، 1390 «جایگاه اصل عدالت در نظام حقوق اسلام » اندیشه صادق.
حسین زاده، علی وناصری، محسن (1386). عدالت سازمانی. ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره 190.
سعادتی تبار، فهیمه و امامی ، ناصر(1394). عدالت و برابری در سازمان. ماهنامه صنعت خودرو. سال شانزدهم، شماره 170.
اندکازلکی، مهری (1394) رابطه عدالت سازمانی با ابهام و تعارض نقش و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان های اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
سید جوادین، فراحی و عطار (1395)، شناخت نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، نشریه مدیریت بازرگانی.
بیک محمدی،سمیه،(1390)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رضایی کلید بری ، حمید رضا، سلیمی، سعید باقر( 1387). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروند سازمانی. اولین کنفرانس ملی رفتار شهروند سازمانی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی).

Akbaba, S.(2013). “Organizational Health of the secondary schools in Turkey and change needed”. Paperpresented at the Annual Meeting of the American Association of Behavioral and social sciences, pp: 2-6.
Andrew L. Luk; Bessie P. S. Chan;Selwyne W. Cheong;& Stanley K. K. Ko.(2016). “An Exploration of the burnout situation on teachers in two schools in Macau”. Soc Indic Res.
Brisson, Rooney; Sanderson, St-Amand.(2015). “Organizational Health”. Public Service Commission of Canada.
Lyden, Julie;&Klingle,William. (2000). “Supervising organizational Health”. Supervison.61, 12.ABI/INFORM Global. pp:3-5.
Poulin,louise;&Lelerc, Stepan .(2004). “Organizational health: Enlaluation and Implementation process”. The canada council for the Arts.
Wong, Y . Ngo H . Wong C( 2006). Perceived organizational justice, trust, and OCB: A study of Chinese workers in joint ventures and state-owned enterprises. Journal of World Business. Vol. 41 .Pp. 344–355
Yılmaz, K & Tasdan, M (2009). Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools, Journal of Educational Administration.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *