مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی دارای کلید واژه های تاکیدی:

یادگیری خودنظم بخش، پیش فرض های نظریه شناختی-اجتماعی یادگیری خود نظم جویی، الگوی سه جانبه یادگیری خودنظم جویی ، تعیین کننده های یادگیری خود نظم جویی، خودنظم بخشی در شناخت، خودنظم بخشی در انگیزش، پیامد دادن به خود، خود-گویی هدف-مند، خودنظم بخشی رفتار، خودنگری (خودبازنگری)، خودسنجی(خودداوری)، خودواکنشی (خودمشوقی)، انتخاب هدف، اهداف نزدیک و دور، خود نظم دهی ورزش، نظریه خود تعیین گری، بررسی رابطه میزان خود نظم دهی و خودکارآمدی، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی در 58 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 58
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی

یادگیری خود نظم بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق آن یادگیرندگان اهدافی را برای یادگیری شان تعیین می کنند سپس می کوشند تا شناخت، انگیزش، و رفتارشان را نظارت، تنظیم و کنترل کنند (پنتریج، 2000؛ به نقل از شانک ، 2005). این فرایند مستلزم فراگیرانی است که به طور مستقل یادگیری شان را طراحی، نظارت و ارزیابی می کنند. بسیاری از پژوهش های اولیه در مورد خود نظم بخشی ماهیت درمانی دارند که طی آنها پژوهشگران به آزمودنی هایشان آموزش می دادند تا رفتارهایی از قبیل پرخاشگری، اعتیاد و سایر مشکلات رفتاری خود را تغییر دهند (شانک، 2005).

تعاریف و مدل های گوناگونی از یادگیری خود نظم بخش وجود دارد که در آنها سعی شده است که نحوه خود نظم بخشی دانش آموزان در فرایند یادگیری تبیین شود. به طور کلی در این دیدگاه ها بر نقش فعال دانش آموز در فرایند یادگیری تاکید می شود. براساس این نظریه ها، یادگیری چیزی نیست که توسط دیگران برای دانش آموز اتفاق می افتد بلکه آن چیزی است که توسط خود دانش آموز صورت می گیرد.(پیشینه تحقیق خودنظم دهی)

به عبارت دیگر، یادگیرندگان خود نظم بخش دانش آموزانی هستند که از لحاظ انگیزشی، شناختی، فراشناختی و رفتاری برای پیشرفت تحصیلی خود به فعالیت می پردازد. از لحاظ انگیزشی، تصور می شود که یادگیرندگان خود نظم بخش مجموعه ای از باورها و نگرش های انطباقی دارند که تمایل آنان را برای درگیرشدن و پایداری در تکلیف تحصیلی شکل می دهند. برای مثال، دانش آموزان خود نظم بخش گرایش به خود بسندگی دارند، بر افزایش سطح تسلط شان تمرکز دارند و موضوعات درسی را ارزشمند، جالب و مفید می دانند (شانک و ارتمر، 2000؛ ویگ فلد، 1994؛ به نقل از ولترز ، 2003)

پیش فرض های نظریه شناختی-اجتماعی یادگیری خود نظم جویی

یکی از پیش فرض های دیدگاه شناختی-اجتماعی یادگیری خود نظم جویی، تقابل سه جانبه است. می توان بین تعیین کننده های شخصی، محیطی و رفتاری یادگیری خودنظم جویی تمایز قائل شد. طبق این دیدگاه، یادگیری خود نظم جویی صرفاً توسط فرایندهای شخصی تعیین نمی شود. این فرایندها، همچنین، از رویدادهای محیطی و رفتاری در یک تعامل سه جانبه تاثیر می پذیرند. در اینجا تاثیر سه جانبه به معنای یکسانی نیرو و اثرات دو جانبه سه عامل تعیین کننده نیست، بلکه ممکن است هر یک از سه عامل تعیین کننده بر جریان تعامل اثر بیشتری گذاشته و نتایج حاصله را تحت تاثیر قرار دهند. (زیمرمان، 1990).(مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی)

طبق نظریه زیمرمان (1986) سه نوع راهبرد را می توان تشخیص داد: الف) راهبردهایی که برای کنترل رفتار به کار می روند؛ ب) راهبردهایی که برای کنترل محیط به کار می روند؛ ج) راهبردهایی که برای فرایندهای شخصی (پنهان) به کار می روند. طبق نظریه زیمرمان (1990- 1989) در یک الگوی سه جانبه (شکل شماره 2-1) علیت ابتدا از راهبردهای شخصی شروع می شود، سپس کابرد کل راهبردها صورت می گیرد و، در نهایت راهبردهای یادگیری م توانند از محیط آغاز شوند (مثلاً از طریق آموزش).

توان اثر گذاری فرایندهای شخصی، محیطی و رفتاری بر یکدیگر و الگوهای اثر گذار متقابل، سه جانبه فرض می شود که بر اثر عواملی تغییر می یابند. زیمرمان (1990) فرض کرده است که نیروی نسبی و الگوهای اثر گذاری متقابل سه جانبه بین تاثیرات شخصی، محیطی و رفتاری از طریق زیر تغییر می یابند: خودکارآمدی را به عنوان یک متغیر کلیدی موثر بر یادگیری خود نظم جویی تلقی می کند. دانش آموزان با حس خودکارآمدی بالا، راهبردهای یادگیری را در مقایسه با دانش آموزان با باورهای کارآمدی پائین بیشتر به کار می برند (زیمرمان، 1990).

تعیین کننده های یادگیری خود نظم جویی

تعیین کننده های یادگیری خود نظم جویی به سه دسته تقسیم می شوند: تعیین کننده های شخصی (نهان)، تعیین کننده های رفتاری و تعیین کننده های محیطی. پنج نوع تعیین کننده شخصی را می توان نام برد. علاوه بر باورها، خودکارآمدی، دانش پایه، فرایندهای فراشناختی، اهداف و عاطفه جزء تعیین کننده های شخصی اند. در زمینه دانش پایه، بین دانش اخباری و دانش خود نظم جویی تمایز قائل می شوند. دانش اخباری به اطلاعات بازنمایی شده به صورت گزاره های انتزاعی اشاره می کند و به رویدادهای خاصی در جهان بیرون مربوط می شود(زیمرمان، 1989).

دانش خود نظم جویی به چگونگی و شرایط انجام و اجرای راهبردهای یادگیری خود نظم جویی اطلاق می شود. به علاوه دانش خودنظم جویی را می توان به دو دسته راهبردهای ویژه وابسته به تکلیف و راهبردهای کلی تقسیم کرد. فرض بر این است که بین دانش اخباری و دانش خود نظم جویی تعامل وجود دارد. کاربردهای یادگیری خود نظم جویی، نه تنها به دانش راهبردی بلکه به فرایندهای روان شناختی تصمیم گیری نیز بستگی دارد.

در سطح کلی، خود نظم جویی، تحلیل تکلیف یا طرح ریزی بر فرایندهای تصمیم گیری برای انتخاب یا تغییر راهبردهای خود نظم جویی تاثیر می گذارند. در یک سطح خاص، خود نظم جویی، فرایندهای کنترل رفتاری، توجه، اجرا، پافشاری و نظارت پاسخ های راهبردی و غیر راهبردی اختصاصی را هدایت می کند. تعیین هدف از جمله تعیین کننده های شخصی خود نظم جویی است. تقسیم اهداف دراز مدت به اهداف کوتاه مدت، نقش مهمی در یادگیری خود نظم جویی بازی می کند(زیمرمان، 1989).

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی

پیشینه تحقیق خودنظم دهی + منابع فارسی

رضایی نسب، اعظمی. (1389). بررس رابطه بین باورهای هوشی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان الشتر. پایانامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
فرانکن، رابرت. (2005). انگیزش و هیجان. مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (1390).تهران: نشر نی.
خلیلی، س.، ذوالفقاری زعفرانی، ر.، شریفی، ن.، و ملک شاهی، م. (1391). مقایسه عوامل حمایت کننده فردی در بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار. فصلنامه روان شناسی ورزشی، 1(1): 46-36.

– رزاقی، عمران محمد؛ رحیمی موقر، آفرین؛ حسینی، مهدی و مدنی، سعید (1379). بررسی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران. معاونت پیش‌گیری سازمان بهزیستی کشور و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل.
– ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.(مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی)
– ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.

– سفیری، خدیجه و شریفی، نیره (1384). بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه‌های مرجع. نامه علوم اجتماعی، شماره 25، بهار.
– سهامی، سوسن (1387). اولویت های ارزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، تابستان.
– سهرابی، فرامرز؛ هادیان، مینا؛ دائمی، حمیدرضا و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1387). اثر بخشی برنامه‌ی آموزشی ساخت رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله. دوره 2. شماره 3.
– صناعی، حمید (1389). نقش خانواده در انتقال ارزش های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی به کودکان: آسیب‌شناسی خانواده. مجله پیوند، مهر 1387، شماره 348، صص17-16.

منابع لاتین

Deci, E.L., & Ryan, R. M. (1995). Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior. NJ: plenum press.
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). The General Causality Orientations Scale: Self-determination in Personality, Journal of Research in Personality, 19(2), 109-134.
Frederick, C.M., & Ryan, R.M. (1995). Self-determination in Sport: A Review using cognitive Evaluation theory, Journal of Sport Psychology, 26(1), 5-23.
Haider, T. (2011). Using Social Cognitive Theory to Predict Exercise Behavior among College Students of South Asian Descent at Two Large Midwestern Universities. A Thesis Submitted to the Division of Graduate Studies and Research of the University of Cincinnati in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Health in the College of Education, Criminal Justice & Human Services.

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International of Educational Research, 37, 459-470.
Puustinen, M., & pulkkinen, L. (2001). Models of self-regulated learning: A review. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(3), 270-287
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American Psychology, 55(1): 68-78. (پیشینه تحقیق خودنظم دهی)
Schunk, D. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40, 85-94.

Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized of self- regulated learning. Educational Psychologist, 38(4), 189-205.
Zimmerman . B.G & Martins-pons, M. (1989), Construction validation of a strategy model of self-regulated learning», Journal of of Educational
Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Journal of Educational Psychology, 33, 73-86.
Zimmerman. B.G. (1986)A social cognitive view of self-regulated academic learing», Journal; A self-regulatory perspective», School Psychology .
Zimmerman. B.G. (1990),« self-regulated learning and student academic learning and achievement: The functioning : Educational Psychology

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق خودنظم دهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
14,900 تومان
تعداد بازدید: 1341
5 فروش 1341 بازدید