نویسنده
تاریخ انتشار
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4921 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم دهی یا خودنظم بخشی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) خودنظم دهی یا خودنظم بخشی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

خودنظمی چیست، خودنظم دهی بندورا، خودنظم دهی در نظریه ویگوتسکی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، رابطه خود نظم دهی انگیزش با راهبردهای یادگیری، مهارت خودنظم بخشی، نقش راهبردهای خودنظم بخشی و توانایی خودمهارگری، تأثیر خودنظم بخشی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان، یادگیری خودنظم بخش، مراحل و قلمروهای خود نظم بخشی براساس مدل پنتریج، الگوی سه جانبه یادگیری خودنظم جویی، پیش فرض های نظریه شناختی-اجتماعی یادگیری خود نظم جویی، تعیین کننده های یادگیری خود نظم جویی، مدل های خودنظم دهی، مدل یادگیری برنسفورد و همکاران، مدل یادگیری پینتریچ و دیگروت، مدل بوفارد – بوچارد و همکاران، مدل خود نظم دهی باتلر و وینر، مدل یادگیری خود نظم ده کورنو و مندیناخ و در ادامه…

تعریف مفهومی و عملیاتی خودنظم دهی، خودنظم بخشی رفتار، خودنگری (خودبازنگری)، خودسنجی(خودداوری)، خودواکنشی (خودمشوقی)، انتخاب هدف، اهداف نزدیک و دور، نظریه خود تعیین گری، خودگویی هدفمند، رابطه خودنظم دهی و پیشرفت تحصیلی، خودنظم دهی ورزشی، ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با فرسودگی، انواع خود نظم بخشی، نظم دهی بیرونی، نظم دهی درون فکنی شده، ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش، منابع خودنظم بخشی، تعیین کننده های شخصی، تعیین کننده های رفتاری، تعیین کننده ای محیطی، اصول آموزش برای خود نظم بخشی، تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودنظم بخشی، بررسی رابطه میزان خود نظم دهی و خودکارآمدی و در ادامه…

خودنظم بخشی رفتار، انواع خود نظم بخشی، نظم دهی بیرونی، نظم دهی درون فکنی شده، ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش، منابع خودنظم بخشی، تعیین کننده های شخصی، تعیین کننده های رفتاری، تعیین کننده های محیطی، اصول آموزش برای خود نظم بخشی، ضرورت آموزش خود نظم بخشی در مدارس، ضرورت آموزش خود نظم بخشی در مدارس، الگو های یادگیری خودنظم بخشی، الگوی کرنو، الگوی بو کارتس، الگوی کارور و شییر، الگوی باتلر و وین، الگوی پنتریچ، خودنظم بخشی در شناخت، خودنظم بخشی در انگیزش، پیامد دادن به خود، فرایندهای فراگیری اطلاعات، فرایندهای گشتاوری یا تبدیلی، مدل خود نظم دهی زیمرمن و در ادامه…

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی، راهبردهای شناختی یادگیری، راهبردهای خود گردانی جهت کنترل شناخت، راهبردهای مدیریت منابع، مراحل و بخش های یادگیری خود گردان، الگوی نظریه یادگیری خود تنظیمی، دیدگاه و نظریه های یادگیری خود نظم بخشی (خودگردان)، دیدگاه پدیدار شناسان، کنشگران، نظریه ویگوتسکی، تعیین کننده های خودگردانی (خود تنظیمی) در یادگیری، پردازش اطلاعات درباره یادگیری خودگردان، سوابق پژوهشی مرتبط با خودنظم دهی یا خودنظم بخشی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 130
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

KhoodNazmdehi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم دهی یا خودنظم بخشی

خود نظم دهی یکی از مولفه های هوش هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی) و از عوامل حمایت کننده فردی است، توانایی خود نظم دهی مفهوم برجسته ای در نظریه خود مختاری (فردریک و ریان، 1995) و گسترش یافتن نظریه ارزیابی شناختی (دسی و ریان، 1985) است. این نظریه مبتنی بر زنجیره ارتباط بین انگیزه های درونی (مثلاً مشارکت در تمرین بدنی به دلیل پاداش های ذاتی آن) و انگیزه های بیرونی (مثلاً مشارکت برای بدست آوردن پاداش های بیرونی، مانند جوایز) است. همه انواع انگیزه ها با فرآیندهای نظارتی مشخص می شود که ارزش ها، پاداش ها، خود-کنترلی، منافع، سرگرمی ها و رضایت را در بر دارند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم دهی + خودنظم بخشی).

نظارت بر خود، خودسنجی و خود واکنشی، آثار رفتاری تعیین کننده خودگردانی تلقی می شود. بنابراین مشاهده عملکرد شخص، اطلاعات مهمی در مورد چگونگی پیشرفت فرد به سوی اهداف به دست می دهد. نظارت برخود به دو صورت گزارش شفاهی یا کتبی و ثبت کمی کنش ها و واکنش ها مهمی در مورد چگونگی پیشرفت فرد به سوی اهداف به دست می دهد. نظارت برخود به دو صورت گزارش شفاهی یا کتبی و ثبت کمی کنش ها و واکنش ها آموزش داده می شود. شواهد نشان می دهد که تشویق فراگیران به یاداشت برداری و ثبت واکنش های خود، بر انگیزش، یادگیری و خود کارآمدی آنها تأثیر می گذارد (بندورا و شانک، 1981؛ نقل از یوسفی، 1396)

کرنو (1994) یادگیری خودگردان را مشارکت فعالانه فرد در هدف گزینی و کنترل راهبردها و فرایندهای یادگیری، هنگام درگیری با تکلیف یادگیری تعریف می کند. او مفهوم یادگیری خود گردان را مجموعه ای از راهبردهای یادگیری تعریف می کند که یادگیرنده می تواند برای مواجهه با نیازهای یک تکلیف به صورت مؤثر و انعطاف پذیر به کار ببرد (ایخانی، عجمیان و دانشیار، 1394).

پیشینه تحقیق (پژوهش) خودنظم دهی یا خودنظم بخشی

شی و همکاران (2013) درپژوهشی تحت عنوان رابطه انگیزه یادگیری آنلاین و رضایت یادگیری آنلاین با ویژگی شخصیتی دانش آموزان پایه سوم دریافتند که ویژگی های شخصیتی با رضایت یادگیری آنلاین رابطه دارد و از بین 5 عامل شخصیتی، برونگرایی و وجدانی بودن با رضایت یادگیری و انگیزه یادگیری آنلاین رابطه داشتند.همچنین انگیزه یادگیری از وجدانی بودن رابطه مثبت تری داشت. زیریانوا و همکارانش (2015) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ترتیب تولد و تعداد اعضای خانواده بر روی توانایی شناختی و ویژگی شخصیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیت) فرزندان بر روی 404 نفر از دانشجویان مدرسه نظام دریافتند که ساختار خانواده (ترتیب تولد، تعداد اعضا) ارتباط غیر مستقیم با پارامترهای هوش و ویژگی شخصیتی فرزندان دارد.

افتخار (1394) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ویژگی شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش) و عادی شهر اهواز نشان داد که از لحاظ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در مؤلفه های این متغیر دانش آموزان عادی میانگین بالاتری را در راهبردهای شناختی و تیزهوشان در راهبردهای فراشناخت کسب کرده اند. همچنین این دو گروه در برخی از مؤلفه های شخصیت تفاوت معنی داری داشتند. ویژگی باز بودن نسبت به تجربه در تیزهوشان بالاتر و وجدانی بودن در دانش آموزان عادی بالاتر به دست آمد.

حق شناس و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شهر اردبیل دریافت که هوش هیجانی بر اظطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی اثر مستقیم دارد. اما این فرضیه که هوش هیجانی با واسطه هوش معنوی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی) بر اضطراب امتحان دختران تیزهوش و عادی اثر غیر مستقیم دارد، تأیید نشد.

منابع فارسی و غیر فارسی

منصور ،م .(1395). روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری .چاپ پانزدهم .
میتو،اچ; السون، پی. آر. هرگنهان. (2009). نظریه های یادگیری. ترجمه سیف،ع.تهران: دوران (1392).
هام (1997 ). فرهنگ نظریه‏ های فمینیستی، ترجمه نوشین احمدی خراسانی و دیگران(1382)، تهران
نجمی،س.و فیضی،ا. (1390). بررسی رابطه ساختاری کارکردخانواده و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دختران دبیرستانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.
نیکدل،ف.(1385).بررسی ومقایسه خودتنظیمی یادگیری وسازگاری عاطفی،اجتماعی وآموزشی در دانش آموزان کاربر اینترنت وغیر کاربر اینترنت دبیرستانهای پسرانه تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
میرزائیان، ب؛ حسن زاده، ر؛ شیردل، (1394). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری، فصلنامه اندیشه های تازه.
محمدپور، ن. (1391). بررسی سبکهای یادگیری ویادگیری خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی هنرجویان کارودانش هنرستانهای شهریار. پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاداسلامی تهران مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم دهی (خودنظم بخشی).

Zupancic ,m;Kuvcic,t .(2014) Studenys Personality Traits Predicting Individuation to Mothers and Fathers .Jurnal of Adolescence ,37 .
Zimmerman. B.J .(2000). Attining self – regulation A.school cognitive persp.ectiovsandiego, ca. Cognitiveperspective. sahdiego. ca. academic press. e.
Zumbrunn,SH., Tadlosk,j., & Roberts, Sharon,Z.(2011). Enlouraging Self Regulation In Th Classrom.Metropolitan Educational Reserch Consortium Virginia University.
Zyrianova.n.m., Cherkova.u.d . (2013). Pankartova.a.,The influence of Birth Order and Family Size on the Relationships Between Cognetive Ability and Personality Trait .Social and Behavioral science.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American Psychology, 55(1).
Schunk, D. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40, 85-94.
Shih,h.f;Huieileen chen,s;Chu chen,s;Chywey,sh.(2013).The Relationship Among Tertiary Level Efl Students Personality Oniine Learning Motivation And Online Learning Stisfaction.Social And Behavioral Science.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم دهی یا خودنظم بخشی

 1. محمد جوزانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم بخشی را دانلود کرده ام اما ایمیلم را اشتباه وارد کرده ام ممکنه به ایمیل تصحیح شده فایل را ارسال کنید…؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   ایمیل صحیح را به شماره پشتیبانی شهر فایل ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ پیامک کنید؛ انجام وظیفه میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *