نویسنده
تاریخ انتشار
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4439 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت درمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین پیشینه تحقیق و پیشینه پژوهش معنویت درمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روانی، معنویت درمانی چیست، پروتکل معنویت درمانی، تعریف عملیاتی و مفهومی معنویت درمانی، معنویت درمانی و سلامت روان، معنویت درمانی اسلامی، اثربخشی معنویت درمانی اسلامی، اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی، بررسی اصول معنویت درمانی در قرآن کریم، مقایسه تأثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی، تعریف معنویت گرایی، معنویت و دین، نسبت معنویت و روانشنا ســی، معنویت از چه راه هایی موجب سالمت می شود؟ و در ادامه…

رضایت از زندگی، مفهوم رضایت از زندگی، تعاریف رضایت از زندگی، فاکتور های سهیم در رضایت از زندگی، رضایت از زندگی ازبعد فردی در روانشناسی مثبت گرا، رضایت از زندگی از بعد جامعه شناسی، رضایت از زندگی از بعد دین، رضایت از زندگی ازبعد فرهنگی، رضایت از زندگی در آسیب دیدگان نخاعی، امید به زندگی از نظر مفهومی، نقش امید در سالمت روان افراد، نظریه امید اسنایدر، فاکتورهای موثر در امید به زندگی، نقش امید در درمان بیماری ها، پژوهش‌های مرتبط با معنویت درمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 55
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Manaviyat_Darmani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت درمانی

معنویت درمانی یکى از مهمترین رویکردهای روان درمانی وجودی یا انسانگراست، که برجنبه معنوی انسان و معنای وجود انسان تأکید دارد و به مضامین و موضوعات مهم زندگی مانند معنای رنج، خال وجودی، مرگ و زندگی، آزادی و مسؤولیت پذیری در قبال خود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی می پردازد. سلامت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و سلامت وجودی به تلاش برای درک معنا و هدف در زندگی اطالق می شود.

به طور کل اعمال مذهبی و معنوی اگرچه باعث درمان بیمار نمی شود، اما به وی کمک می کند تا با بیماری کنار آمده و از وجود مشکالت احتمالی پیشگیری کند. امید و سلامت معنوی عوامل معنا دار در زندگی هستند که به افراد کمک می کند تا با بیماری سازگار شوند، تنش روانی خود را کاهش داده و کیفیت زندگی و سلامت روانی اجتماعی خود را ارتقا دهند. از آنجا که انسان ها موجوداتی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی هستند، مطالعات مختلف نشان دهنده تأثیرات مثبت عبادات، نماز و دعا را بر میل به زندگی، احساس خوب بودن و شادی، کاهش اضطراب و تنش، اثر بخشی روان درمانی و تقویت سایر فرآیندهای درمانی (مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی).

معنویت درمانی به معنای در نظر گرفتن باورهای فرهنگی، مذهبی مردم در فرآیند درمانگری و در نظر گرفتن بعد متعالی مراجعان می باشد که آنها را به سوی منبع متعالی رهبری می کند. طی این ارزیابی درمانگر متکی به توصیف و درک مراجع از خود است و اینکه مراجعه کننده در هر یک از نظام های زندگی اش چگونه عملکردی دارد سپس با توجه به اطلاعات بدست آمده از این ارزیابی، درمانگر به مرحله عمیق تر ارزیابی می پردازد که از نظر درمانی و بالینی مهمتر است (غالمی 1393 ).

پیشینه تحقیق معنویت درمانی + پیشینه پژوهش معنویت درمانی

برای داشتن یک زندگی موفق و شاد حتی در عین وجود بیماری های غیر قابل درمان همچون اسیب های نخاعی باید روحیه امیدواری و نهایتا حس زیبای رضایت از زندگی وجود داشته باشد البته باید اذعان داشت ناامیدی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی) و به دنبال ان نارضایتی از زندگی غیرعادی نیست اما راه هایی وجود دارد که میزان ان را تعدیل نماید از بین راه حل های موجود می توان به معنویت درمانی پرداخت. مداخالت معنوی در درمان بیماران درواقع توانایی بهره برداری از سرمایه ها و منابع معنوی آنان در جهت حل مشکالت جسمی و روحی و بهتر زندگی کردن است که از طریق تسلط بر محیط، هدف و جهت گیری در زندگی (مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی) پذیرش خود و پر کردن خلا معنایی امکانپذیر می شود.

معنا و هدف در زندگی به سازگاری روانی در مراحل حاد و عواقب ناشی از درمان کمک میکند.شواهد نشان میدهد که مداخالت معنوی میتواند در پیشگیری یا بهبود طیف وسیعی ازمشکالت جسمی و سازگاری با دردهای حاد، بیماری و مرگ مؤثرباشد در این روش درمانی، اعتقاد بر این است که اگرآموزه های الهی و معنوی به ویژه مؤلفه اساسی توحید و ارتباط عمیق و صمیمانه با خداوند متعال با یافته های رواندرمانی ادغام گردد، کارآمدی و پایداری درمان به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران منجر به افزایش معنادار امید بـه زنـدگی میشود مراقبت معنوی و آمـوزه هـا ی دینـی بـا تولیـد عواطـف مثبت سبب عملکرد مطلـوب دسـتگاه عصـبی خودمختـار می گردند در واقع ارائه معنا برای زندگی، باعث ایجاد یک احساس برتر در فرد برای کنترل موقعیت ها از طریق انواعی از مفـاهیم و سـبک هـا و فـراهم آوردن عـزت نفـس می گردد.

منابع فارسی و لاتین

رحمانیان، مهدیه، معین صمدانی و محمد اورکی 1396 معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتال به سرطان سینه، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 7، شماره 1،ص 114-101
شریفی ،سمیه و مهین معینی،))1394، تاثیر یک برنامه معنوی اسالمی بر امیدو رضایت از زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون شهر اصفهان
باقری زنجانی اصل منفرد ، لیال وغالمحسین انتصار فومنی، 1395 ،اثر امید درمانی گروهی بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان، نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 5، شماره 4
عبدالهی،سارا، هادی علیقلی ، صادق شیریان 1394، مجله ی شفای خاتم ، دوره 4، شماره1
طالبیدارابی، باقر )1393( جزوه درسی منتشر نشده درس جنبشهای نوپدید دینی و معنوی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
رنجبر، علیحسین 1395، نسبت معنویت و روانشناسی، فصلنامه مطالعات معنوی ، شماره 15 غالمی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت درمانی).

Bhattacharjee, A., & Chhetri, K. (2014). Self-Esteem of disabled and Abled: A comparative Analysis. Voice of Research, 3(2): 165-172.
Liu C-W, Attar KH, Gall A, Shah J, Craggs M. The relationship between bladder management and health related quality of life in patients with spinal cord injury in the UK. Spinal Cord 2010; 48(1): 319–24.
Baily, T.C. and Snyder, C.R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57, 2, 233-240.
Guney S, Kalafat T, Boysan M. Dimensions of mental health: life satisfaction, anxiety and depression: a preventive mental health study in Ankara University student’s population. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;2(2):1210-3.
Baily, T.C. and Snyder, C.R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57, 2, 233-240.
Dadich, A. (2007). Is spirituality important to young people in recovery? Insights from participants of self–help support groups.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت درمانی

 1. شریعت ناصری ( خریدار محصول )

  وقت بخیر. مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنویت درمانی را خریداری کردم، میخوام فایل را از طریق واتساپ برایم ارسال کنید، امکانش هست..؟

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. در واتساپ یک پیام به شماره پشتیبانی شهر فایل ارسال کنید، انجام وظیفه می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *