مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی

توضیحات

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف شغل، تعریف انگیزه و انگیزش، مفهوم انگیزش، انواع انگیزه، انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه، انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی، انگیزش اجتماعی، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیچیده، انگیزه های هوشیار در مقابل انگیزه های ناهوشیار، نشانه های بی انگیزه بودن افراد، راهکارهای ایجاد انگیزش کاری، برخی از نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی، نظریه کینزبرگ، نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه هدف گذاری، سیکل عملکرد بالا، تئوری کامروایی نیاز، نظریه هالند، نظریه ارزش، نظریه بریل، نظریه ویژگی های شغل، تاثیر انگیزش شغلی بر بهره وری سازمانی، ویژگی های اصلی شغل از دیدگاه هاکمن و اولدهام، نظریه انگیزشی پیشرفت، نظریه جاذبه-وسیله-انتظارVIE، نظریه هرزبرگ، تئوری بودن، وابستگی و رشد(ERG)، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه انگیزش شغلی در 50 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 50
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی

کلمه شغل غالباً‌‌ بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می گیرد پیش از تعریف شغل لازم است «پست» توضیح داده شود. پست عبارت است از مجموعه ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارت ها، دانسته ها و مسئولیت های مشابهی در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه اند و تعدادی از کارگران که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابه جا شوند، آنرا بر عهده می گیرند(حیدری پوری، 1390).

شغل از نظر لغوی به معنی به کار واداشتن کسی است و آنچه که مایه مشغولیت می باشد. از طریق اشتغال، فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یا جنسی دریافت می دارد(شفیع آبادی، 1376). کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است. به طور کلی کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می شود (تابش فر، 1392)

در تعریف دیگری، شغل عبارت است از گروهی از موقعیتهای مشابه در یک موسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص می توانند این موقعیت ها را احراز کنند و وظایف محوله راانجام دهند(شفیع آبادی،مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی 1376). امانی(1379) در مورد تعریف شغل می نویسد: شاغل کسی است که شغل و حرفه ای دارد و به طور عمده ساعاتی را در هفته و یا در ماه به این شغل و حرفه می پردازد و مزد و حقوق بابت کار در این شغل دریافت می کند.

تعریف انگیزه و انگیزش

واژه انگیزش دراصطلاح به معنای پویایی و حرکت است و از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از عامل درونی که باعث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد (بهادری و همکاران، 1391). از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روان شناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند.

1- به اعتقاد هرزبرگ و سیندرمن (1959) انگیزه دارای دو بعد؛ الف). عوامل بهداشتی: در برگیرنده ویژگی های محیطی شغل و جنبه های بیرونی آن مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیت های کاری است و ب). عوامل برانگیزنده: در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده ی جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است.

2- دومین مفهوم رایج در مورد تعریف و مفهوم انگیزه نشأت گرفته از دو پرسش؛ الف). در حال حاضر چقدر از شغل خود برانگیخته می شوید؟ و ب). تا چه حد از شغل خود انگیزش می خواهید؟، بدین ترتیب تفاوت بین آن چه فرد در حال حاضر دارد و آن چه به دنبال آن است، می تواند شاخصی از انگیزش باشد. به بیان دیگر گتی (1989) انگیزه را کنشی از هماهنگی میان نیازها و ارزش های حرفه ای فرد و نظام تقویت کننده کار می داند.

3- لوکه (1998) انگیزه را نوعی فرآیند ارزشیابی و آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می داند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است. رابینز (1998) انگیزه را حاصل تفاوت میان پاداش هایی که فرد دریافت می کند با مقدار پاداشی که فکر می کند باید دریافت کند می داند. بدین ترتیب شخصی که واجد سطح بالایی از انگیزه است، نسبت به شغل خویش بازخوردی مثبت، اما شخص فاقد انگیزه نسبت به شغل بازخوردی منفی دارد.

ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی

واژه ی انگیزش (motivation) دراصطلاح به معنای پویایی و حرکت است. از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از فرایندهای درونی که رفتار را تحریک کرده و آن را به سوی راه هایی که سازمان به عنوان یک مجموعه از آن سود می برد هدایت می کند. از دید فردی انگیزه هر گونه عاملی است که فرد را برای رسیدن به هدفی خاص از درون به فعالیت وا می دارد. مردم عموماً انگیزش را حالات درونی می دانند که باعث می شود فرد به انجام کارهایی بیش از کارهای دیگر تمایل نشان دهد، استیرز و پورتر انگیزش را شامل سه عنصر اصلی می دانند که عبارتند از:

1- نیروهای فعال کننده: رفتار که نیروهایی در افراد هستند و باعث می شوند هر فرد رفتار مشخصی داشته باشد.

2- نیروهای هدایت کننده: رفتار را به سوی چیزی هدایت می کنند به عبارت دیگر انگیزش هدفدار است.

3- نیروهای تداوم دهنده: انگیزش رفتار انسانی را که در جهت دست یابی به هدف فعال و هدایت شده نیرو بخشیده و به آن تداوم می دهد. محیط افراد عامل اصلی در شدت و ضعف و جهت دادن به این نیروهاست.

شفیع آبادی(1376) سه خصوصیت عمده در مورد شغل بیان می کند (مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی)

1- نوعی فعالیت فکری یا جسمی است که به منظور رفع نیازهای انسان انجام می گیرد. این تلاش در نهایت باعث خستگی عضلانی و عصبی می شود فرد پس از مدتی کارکردن به استراحت نیاز دارد.

2- تلاش نسبتاً دائمی است و فعالیت های زود گذر و موقتی را که به زودی عوض می شوند را شامل نمی گردد.

3- از طریق کار، کالایی تولید می شود یا خدمتی ارائه میگردد، کالای تولید شده و خدمت انجام گرفته باید از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد.

منابع فارسی و لاتین

-اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینه روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمه گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.
-باقری، ا. (1383). رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، حمایت اجتماعی. فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشکده اولیاء و مربیان، سال اول، شماره6.
-بریری، ماهرخ (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در افسران پلیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-بشریه، حسین(1378). جامعه شناسی سیاسی تهران، نشر نی ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی.
-به پژوه،احمد؛خانجانی،مهدی؛حیدری،محمد، و شکوهی یکتا،محسن،(1386).بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا.مجلات پژوهش در سلامت روان شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران: قطب علمی روان شناسی استرس، دوره اول، شماره سوم.
-پرتو عین الدین، مسلم .(1387). رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-Kaplan,H.I and Sadock,B.I(1991).Comparehensive glossary of Psychiatry and Psyc.logy .New York: Williams and wilkins
-Bandura, A. (1977). Self-efficacy. In V.S. Ram chaudram (Ed). Encychopedia of human behavior, 1, 71- 81.
-Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81
-Schaefer, C., Coyne, J. C., & R. S. Lazarus (1981), “The Health Related Function Social Support”, Journal of Behavior Medicine, No 4: 70-96
-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of Texas
Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12.
-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق انگیزش شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18,900 تومان
تعداد بازدید: 363
0 فروش 363 بازدید