نویسنده
تاریخ انتشار
۸ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4933 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد. و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه کیفیت زندگی کاری دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه کیفیت زندگی کاری، تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت زندگی کاری، مولفه های کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی در روانشناسی، ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری، ابعاد کیفیت زندگی کاری، اهمیت کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری و مـولفه های اثـرگذار بر آن، جایگاه و اهمیت کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاری کارمندان، مدل های تعارض کار-خانواده، عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری، عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی کاری، الگوی های کیفیت زندگی کاری، الگوی هریکو مک بوی، الگوی مورتون، الگوی کاسیو، الگوی والتون، الگوی توماس، رابطه زمان بندی کار با کیفیت زندگی کاری، نقش فرهنگ در بهبود کیفیت زندگی کاری، فرایند به کار گیری گروه های کاری خود گردان و در ادامه…

رابطه کیفیت زندگی کاری و استرس در کارکنان، تعارضات کیفیت زندگی کاری، تعارض مبتنی بر زمان، تعارض مبتنی بر فشار، تعارض مبتنی بر رفتار، انواع مدل های کیفیت زندگی کاری، مدل حمایت اجتماعی آدامز و کینگ، مدل های مبتنی بر حمایت اجتماعی، مدل حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده کارلسون و پرو، مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار-خانواده فرون و راشل و کوپر، مدل تقاضاهای زمانی فعالیت های شغلی-غیرشغلی، تعارض بین نقشی و تجربه های عاطفی در کار، مدل فشار انتظارات نقش های کاری و خانوادگی، مدل متغیرهای کاری، حمایت خانوادگی، کنترل بر کار و تعارض کار-خانواده توماس و گانستر، مدل حمایت محل کار، سازگاری شخصی و تعامل کار-غیرکار کرچمایر و کوهن و در ادامه…

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری، طراحی و تدوین مدل ارتقاء کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری، ارتباط کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی، رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری، سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان، عوامل پیشگویی‌کننده کیفیت زندگی کاری، رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی، پیشبینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 86
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Keyfiate_Zendegi_Kar

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری، از دهه 1950 آغاز شـد و مراحـل متفـاوتی را و همکارانش از انستیتو تاویستوک نشان داد. اریک تریست لنـدن از پیشـروان تحقیـق در زمینه کیفیت زندگی کاری بودند. در آن دهـه آنـان یـک سلسـله از مطالعـاتی را آغـاز کردند که اصل آن به رویکرد تکنیک های اجتماعی مربوط به کار سازمان بر مـی گشـت. مرحله اول این نهضت تا سال 1974در ایالات متحـده آمریکـا گسـترش پیـدا کـرد. تمایل به کیفیت زندگی کاری با طرح سؤالاتی چند در مورد اقتصادی (بـه عنـوان مثـال بحران انرژی و افزایش تورم) بوجود آمد. (رونالد، 2014).

کیفیت زندگی کاری (Quality of working life) یا اختصارا QWL یکی از اساسی ترین مباحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی) بشمار می آید. فارغ از مقام شغلی، ناخشنودی از شرایط کاری یا به بیان دیگر کیفیت زندگی کاری، افراد و به تبع آن سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. بطور کلی می توان گفت امروزه قدرت اقتصادی هر کشوری به نیروی انسانی کارآمد و توانا بستگی دارد که با بهره گیری از تکنولوژی های روز، سهمی در پیشرفت کشور خود داشته باشد. (سلیمی، 1396).

بعد از سال 1979 کیفیت زندگی کاری به طور موثری بدلیل کـاهش رقابـت پـذیری صنایع آمریکایی در مقابل رقبای ژاپنی شان مورد توجه قرار گرفت. فرهنگ کلید موفقیت هر سازمان است. در محیطی که تغییرات سریع است فرهنگ سازمانی ایستا نمی تواند در بلند مدت کارآمد باشد. مدیران باید توانا باشند تا در محیط متغیر شایستگی و مهارت لازم را برای اجرای تغییرات به مرحله ظهور برسد. یکی از روش های مناسب در چنین زمانی استفاده از فرهنگ مدیریت بیش نگر است که نشانگر توانا بودن سازمان در این مقوله مـــی باشد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری).

پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت زندگی کاری

یافته های پژوهش فرحبخش و همکاران (1395) نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی کارکنان بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت است و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤلفه امنیت بهداشتی و شرایط کاری و توسعه قابلیت های انسانی، بیشترین تأثیر را بر میزان تعهد سازمانی کارکنان و همچنین مؤلفه تعادل بین کار و سایر حوزه های زندگی و حقوق و مزایا، کمترین تأثیر را بر میزان تعهد سازمانی کارکنان دارد.

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) با کیفیت زندگی کاری و شادکامی توسط یونسی و همکاران (1396) انجام شده است که نتایج این پژوهش نشان می دهد که رضایت و خشنودی کارکنان باعث شادکامی و بالارفتن کیفیت زندگی کاری می شود و می تواند تأثیر بر روی تعهد سازمانی داشته باشد. جامعه آین پژوهش کلیه پرستاران بیمارستان نمازی در 5 ماه اول سال 91 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعهد سازمانی مادی استیریز و پورتر (1979)، کیفیت زندگی کاری با تفکیک مؤلفه ها قاسم زاده (1384) و شادکامی آکسفورد مارتین و همکاران (1987) استفاده شد.

ساموئل و همکاران (2014) در تحقیقی به بررسی تأثیر تعارض کار-خانواده بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی پرداخت. در این مطالعه این فرضیه که تفاوت های جنسیتی در تأثیر تعارض کار-خانواده بر رضایت شغلی نقشی دارد یا نه هم بررسی شد. نتایج نشان داد که تعارض کار-خانواده تأثیر منفی بر روی رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد و همچنین نتایج نشان داد تفاوت جنسیتی هیچ نقشی در تأثیر تعارض کار-خانواده بر رضایت شغلی ندارد.

منابع فارسی و لاتین

کرمانی، بهناز، 1393، رفتار سازمانی با نگاهی به تعهد سازمانی و جوسازمانی، تهران: علم و دانش.
نعیمی، نظری، ثنایی 1391، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل، فصلنامه مشاوره شغلی.
مرادیان، زهره، 1395، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شاغل در ستاد راه و ترابری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عسگری و پور تراب 1389، رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز، یافته های نو در روانشناسی.
نصرت پناه، حسنی، یزدی 139، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین.
فخر پور، یاوری، امیر تاش، تندنویس 1390، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیئت ‌علمی دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت‌ بدنی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری).

Kanten, S., Sadullah, O. 2015. An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Social and behavioral science.
Kaur, D. 2010. Quality of working life in ICICI bank ltd, Chandigarh. International Research Journal.
Koonmee, K, A., Singhapakdi, B., Virakul, Lee D. J. 2015. Ethics institutionalization, Quality of work life and employee job related outcomes: A survey of human resource manager of Thailand. J. Business Res.
Sharma, M. (2013). Workplace empowerment and organizational effectiveness. Academy of Banking Studies Journal, 10, 105-120.
Shiva, M., & Damodar, S. (2012). Transformational leadership, organizational culture, organizational effectiveness, and programmed outcomes in non-governmental organizations. Social Services and Welfare.
Riley, H. (2014). Performance and quality of working life, Journal of organizational Change Management. Journal of Vocational Behavior.
Lecy, D. (2016). Non-governmental and not-for-profit organizational effectiveness. A Modern Synthesis.
Manzoor, Q. A. (2011). Impact of employee’s motivation on organizational effectiveness. Business Management and Strategy.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

 1. آتنا غلامی

  سلام.
  خیلی جامع و کامل بود واقعا ممنونم ازتون….❤️

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود .
   موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *