مبانی نظری پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی دارای کلید واژه های تاکیدی:
دغدغه مسیر شغلی چیست؟، اصول نظریه رشدی سوپر در مسیر شغلی ، خودپنداره مسیر شغلی ، مراحل رشد شغلی ، بلوغ مسیر شغلی، انتخاب شغل و شخصیت، آرزوهای شغلی، نظریه گاتفردسون در مورد مسیر شغلی، دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی، اصول نظریه سازه مندی شغلی، ابعاد انطباق پذیری شغلی، مدیریت شغل یا مدیریت مسیر شغلی، ارتباط دغدغه مسیر شغلی با متغیرهای دیگر، عوامل موثر در دغدغه مسیر شغلی، ویژگی های شخصیتی و دغدغه مسیر شغلی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه دغدغه مسیر شغلی در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 48
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

دغدغه مسیر شغلی ، دغدغه فرد در خصوص آینده شغلی و موفقیت شغلی اش که اولین و مهم ترین بعد انطباق پذیری شغلی است در نظریه‌هایی هم چون دیدگاه زمانی گینزبرگ ، نظریه نظام مند سوپر ، دیدگاه پیش بینی تیدمن ، جهت گیری کرایتس ، آگاهی‌ هارن مطرح شده است. (ساویکاس، سیلینگ و شوآرتز، 1984) . دغدغه مسیر شغلی به معنای ضرورت برای جهت دهی به آینده است. این حس برای آینده مهم است. نگرش‌های نظام مند و خوش بین احساس نگرانی را افزایش می‌دهد چرا که افراد را وا می‌دارد که از وظایف شغلی و گذارهای حرفه ای آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و برای آینده دور و نزدیک آماده باشند.

این دغدغه، از آینده احساس واقعی می‌سازد و به فرد کمک می‌کند تا گذشته شغلی را بخاطر داشته باشد، به وضع فعلی شغلی توجه کند و آینده شغلی را پیش بینی نماید.تفکر درباره زندگی کاری در طول زمان ضرورت مسیر شغلی است. زیرا یک مسیر شغلی ذهنی یک رفتار نیست، بلکه یک عقیده است یعنی انعکاسی از خود است. اعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های فعلی شان را به آرزوهای حرفه ای آینده شان وصل کنند و امکانات ممکن را دریابند. این حس تداوم به فرد اجازه می‌دهد تا تجسم کند چگونه تلاش‌های امروز موفقیت فردا را می‌سازد.

فقدان دغدغه مسیر شغلی، بی‌تفاوتی مسیر شغلی نامیده می‌شود و بی‌برنامگی و بدبینی درباره آینده را منعکس می‌کند. این بی‌علاقگی را می‌توان از طریق مداخلات مشاوره ای مسیر شغلی که به افراد کمک می‌کند تا تحصیلات حرفه ای شان را شکل دهند مثل بازی واقعی (جارویس و ریکارد، 2001) ، برنامه مهارت‌های زندگی (آدکینز، 1970) ، کارگاه‌های دیدگاه زمانی (وان و ساویکاس، 1998) و نوشتن زندگی نامه آینده (ماو، 1982) قابل حل است.

انتخاب شغل و شخصیت

هالند نیز مانند سوپر معتقد است که انتخاب شغل با افزایش سن آگاهانه تر می‌شود. وی نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار کرده است: 1- انتخاب شغل و حرفه با نوع شخصیت فرد بستگی دارد. 2- انتخاب شغل و حرفه رابطه مستقیمی‌با طرز تلقی و گرایش فرد دارد.‌هالند در طبقه بندی خود افراد را به شش گروه تقسیم می‌نماید که عبارتند از: اجتماعی، ‌معنوی، ‌قراردادی، ‌تهوری، ‌هنری و واقع بین. به نظر‌هالند با توجه به این شش شخصیت، ‌محیط شغلی نیز در 6 گروه قرار می‌گیرد.(مبانی نظری پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی) (شفیع آبادی، 1385).

چهار نظریه برگرفته از نظریه مرکزی‌هالند عبارت از همخوانی، همسانی، تمایز و هویت هستند. سازش بین شخصیت و محیط یعنی همان همخوانی که باعث رضایت شغلی می‌شود که موجب انتخاب شغل بهتر و پیشرفت در شغل انتخابی‌می‌شود و عدم سازگاری باعث نارضایتی و تغییر شغل می‌شود که یکی از گزینه‌های پرسشنامه دغدغه‌های شغلی سوپر است. پس می‌توان گفت که عدم تناسب شخصیت فرد با محیط کاری او در نهایت منجر به تغییرات در شغل انتخابی‌می‌شود که زیربنای این تغییرات ممکن است دغدغه‌های شغلی فرد باشد.

همسانی و تمایز ممکن است این مساله را که چگونه آمادگی افراد میتواند انتخاب‌های شغلی را ایجاد کرده و یا با آن تطبیق داده شود را بیان می‌کند که به نوعی همان تطبیق و تثبیت در شغل است که در پرسشنامه دغدغه‌های شغلی و رضایت شغلی سوپر نیز سنجیده شده است. و مورد آخر یعنی هویت به میزان تصویر روشن فرد از اهداف، رغبتها و استعدادهایش اشاره دارد (هالند، 1997، ص5).‌هالند معتقد است که کسانی که اطلاعات بیشتری راجع به مشاغل دارند انتخاب‌هایشان مناسب تر است و انتخاب مناسب با سن نیز متناسب است.یعنی انتخاب شغل با افزایش سن دقیق تر است.

پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

دغدغه‌ مسیر شغلی شاید به بیانی دیگر منعکس کننده آرزوهای مسیر شغلی افراد باشند. به این معنی که هر فردی در مرحله ای از زندگی خود، خیالات و آرزوهایی را در مسیر حرفه ای خود تجسم می‌کند که به نوعی با آنها دست به گریبان است. حال چه این آرزوها دست یافتنی و واقعی باشند چه خیالی و دست نیافتنی، پس شاید به نوعی بتوان گفت که آرزوهای شغلی همان دغدغه‌های شغلی فرد در مسیر تکامل انتخاب شغل هستند. یعنی فرد ابتدا با داشتن آرزوهای فراوان، ‌دغدغه‌های زیادی نیز دارد و با افزایش سن و گسترش مهارتها و اطلاعات فرد آرزوها با واقعیت تطابق بیشتری پیدا می‌کند و محدودتر می‌شود. پس نگرانی‌های فرد نیز کاهش یافته و حول یک محور اصلی یعنی شغل انتخاب شده می‌چرخد. (سوانسون، ترجمه موسوی، 1381).

در نظریه رشدی سوپر، دوره مهم در رشد و دنبال کردن آرزوهای حرفه ای مرحله مکاشفه است. این مرحله حدود 14 سالگی شروع می‌شود و با محدود شدن گزینه‌های مسیر شغلی از تحلیل درباره این مسیرها به سمت شناسایی گزینه‌های موفق محدود می‌گردد و در نهایت تصمیم نهایی درباره مسیر شغلی اخذ می‌گردد. سوپر معتقد است خودپنداره نقش مهمی‌در رشد مسیر شغلی است در واقع آرزوها (انتخاب مسیر شغلی) تظاهری از خودپنداره حرفه ای فرد است آرزوهای حرفه ای می‌توانند در طول زمان تغییر کنند اما تا حد زیادی پس از بلوغ جوانان ثبات می‌یابند.

رشد آرزوهای شغلی، ‌موضوع اصلی نظریه گاتفردسون (1981) است. رویکرد رشد زیستی اجتماعی گاتفردسون در نظریه اش چگونگی جذب شدن افراد به مشاغل مختلف را توصیف می‌کند. بر طبق نظر او مردم خواهان مشاغلی هستند که با خودانگاره آنان هماهنگ است.گاتفردسون معتقد است عوامل تعیین کننده کلیدی رشد خودپنداره عبارتند از: طبقه اجتماعی، ‌سطح هوش و تجربه‌های مربوط به نوع جنس (پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی).

منابع فارسی و لاتین

پاشا شریفی، ح. (1377). اصول روانسنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
جلیلی، م، 1365 ،بررسی مشکلات حرفه پرستاری براساس نظر خواهی از پرستاران شهر تهران. پایان‌نامه برای مقطع ارشد. رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماع ،دانشگاه تهران .
چارلز هیلی، (1366). مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران. ترجمه طیبه زندی پور، چاپ اول،‌تهران، ‌انتشارات فردوس
حسینی، م. (1371). مبانی راهنمایی و مشاوره شغلی. تهران: انتشارات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی.
روبرت، ه. (1349). اطلاعات شغلی در راهنمایی حرفه ای و امور استخدامی. ترجمه یوسف اردبیلی، جلد اول. تهران، انتشارات دانشسرای عالی.
شفیع آبادی، ع. (1375). راهنمایی تحصیلی و شغلی. چاپ اول، ‌انتشارات دانشگاه پیام نور (پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی).
شفیع آبادی، عبدالله.(1385). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شیخ ویسی، ز، 1385 ،بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.{پایان نامه کارشناسی ارشد}،زاهدان،دانشگاه علوم پزشکی.

McGrathو A. Reid. N, and Boore, J. (1989). Occupational stress in nursing. International Journal of Nursing Studies. Volume 26, Issue 4, Pages 343-35.
Adkins, W. R. (1970). Life skills: Structured counseling for the disadvantaged. Personnel and Guidance Journal, 49, 108–116.
Becky L. Omdahl. (1999). Emotional contagion, empathic concern and communicative responsiveness as variables affecting nurses’ stress and occupational commitment. Journal of Advanced Nursing. Volume 29, Issue 6, pages 1351–1359.
Bingham, R., & Krantz, J. (2001). Career and vocational assessment 1997-1998: A biennial review. Journal of Career Assessment, 9(1), 1-24.
Brown, S. Lent, R. (2005).Career Development and counseling. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
Cherry,N.(1978).The determinants of occupational functioning and the use of job skills. Uppublished doctoral dissertation,University Of London.
Costello,D.K.(1981).Vocational maturity of careeroriented adults.Unpublished doctoral dissertation,University of San Francisco.
Cron,W.L.,&Slocum,J.W.(1986).The influence of career stages on salespeople’ s job attitudes,work perceptions,and performance.Journal of Marketing Research,23,119-129.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 637
0 فروش 637 بازدید