مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد مدیران دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

 

سوابق پژوهشی مرتبط با عملکرد مدیران در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 124 صحفه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 68
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی

ادبیات و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی

رایت و اسنل (1998)، انعطاف پذیری منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند:” میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و همچنین بهره گیری سازمان ها از مناسب ترین کارکرد های مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه ی این منابع (رایت و اسنل،1998). انعطاف پذیری نیروی انسانی دامنه گسترده ای از طرح های سازمانی و مدل ها / نظریه های مدیریت نظیر : نظریه سیستم فنی- اجتماعی ، خود سازماندهی ، تولید اندک و مدیریت تولید به موقع را در بر می گیرد.

انعطاف پذیری نیروی انسانی به عنوان ابزاری برای ارتقای عملکرد تولید شناخته شده است. زیرا چندین مزیت راهبردی فراهم می کند. استفاده از نیروی انسانی چند وظیفه ای به شرکت اجازه می دهد تا به سرعت به تقاضاهای پیش بینی نشده و نا متعادل که ممکن است در بخش ها بوجود آید، پاسخ دهد. چنین انعطاف پذیری به شرکت ها کمک می کند تا زمان گردش تولید و موجودی کار در جریان را کاهش و خدمات مشتری را ارتقاء دهد، در حالیکه استفاده کار از نیروی انسانی و تجهیزات را فراهم می کنند (فریزر و والی ، 2010).

کالبرگ (2001) نشان داد ، انعطاف پذیری سازمانی از جنبه های ضروری برای سازمان های قرن بیست و یکم است. وی بیان می کند برای اینکه انعطاف پذیری سازمانی حاصل شود برخی از ابعاد درونی سازمان ها باید تغییر کنند که یکی از این ابعاد، منابع انسانی است. آپتون (1995)، اشاره می‌کند‌‌ که انعطاف پذیری ، بیشتر به منابع انسانی بستگی دارد تا به دارایی های فن آورانه. محققان استدلال کرده اند که توانایی انعطاف پذیرکردن منابع انسانی به طور مستقیم با سوددهی سازمان در ارتباط است(فرناندو و همکاران ,2014).

چارچوب مبانی نظری انعطاف پذیری منابع انسانی

توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده ای از وظایف است. انعطاف پذیری وظیفه ای خود را در طراحی مشاغل از طریق تیم سازی و کار گروهی، تعدیل نقش ها نمایان می کند و زمینه ساز ایجاد توانایی در افراد برای تغییر نقش های کاری، بدون تعارض یا کاهش تعهد می شود. به بیان دیگر، انعطاف پذیری وظیفه‌ای زمینه ی انعطاف پذیری رفتاری نیروی انسانی را فراهم می آورد؛ به این معنا که منابع انسانی توانایی پذیرش نقش های متفاوت و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف را کسب می کنند و نقش های خود را به طور مستمر برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر ، دوباره شکل می دهند.

به کاربرد های متعدد مهارت های منابع انسانی در وضعیت های مختلف اشاره دارد یا در تعریفی ساده‌تر مشخص می کند چگونه می توان افرادی با مهارت های مختلف را بار دیگر به سرعت سازمان‌دهی کرد(رایت و اسنل،1998). انعطاف پذیری مهارتی بر سرعت و سهولت کسب مهارت و توانایی های جدید کارکنان دلالت دارد. در این مفهوم، کارکنان زمانی که آموزش می بینند، نیازهای مهارتی آینده را پیش بینی می کنند یا برای یادگیری رویکردها و روش های جدید ایفای مسئولیت شغلی اشتیاق نشان می دهند.

انعطاف پذیری رفتاری بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری است؛ به گونه ای که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص موقعیتی را می دهد. اگر کارکنان بتوانند به جای پیروی از روند‌های استاندارد، الگوهای رفتاری متعددی را به طور مقتضی در موقعیت مختلف به کار برند، سازمان آسان تر با موقعیت های متغیر سازگار می شود و به آنها واکنش نشان می دهد و در نتیجه ، سبب افزایش رقابت پذیری می شود(نظرپوری و رحیمی اقدم، مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی 1394).

پیشینه داخلی و خارجی انعطاف پذیری منابع انسانی

نظرپوری و رحیمی اقدم (1394)، در تحقیق خود با عنوان « بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان» به این نتیجه دست یافتند که هوش سازمانی با ضریب تشخیص 79درصد، تبیین کننده ی قوی انعطاف پذیری منابع انسانی است. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد همه ی ابعاد متغیر هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با انعطاف پذیری منابع انسانی دارند.

حمیدی و همکاران(1393)، در تحقیق خود با عنوان « رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد» به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت و معناداری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام آنها نیز نشان داد که از بین مؤلفه های هوش سازمانی، مؤلفه «کاربرد دانش » بیشترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران نشان می‌دهد.

فرسر و والی (2010)، در تحقیق خود با عنوان« کار گروهی مؤثر : نقش فزاینده انعطاف پذیری وظیفه‌ای» به دو سؤال پاسخ دادند: 1). آیا استراتژی های انعطاف پذیری نیروی انسانی(انعطاف پذیری وظیفه ای و بین بخشی) اثری بر فرآیندهای تیم نظیر ارتباطاتف حل تعارض، حل مسأله، هدف گذاری و مدیریت عملکرد، برنامه ریزی و هماهنگی وظیفه دارد؟ 2). آیا استراتژی های انعطاف پذیری نیروی انسانی (انعطاف پذیری وظیفه ای و بین بخشی) اثری بر عملکرد تیم دارند؟

یافته های آنها حاکی از آن است که انعطاف پذیری منابع انسانی اثر قوی تر و معنی داری نسبت به انعطاف پذیری بین بخشی بر 5 فرآیند تیم (ارتباطات، حل تعارض، حل مسأله، اهداف و عملکرد، وظایف و برنامه ریزی ) دارد. همچنین انعطاف پذیری وظیفه ای از طریق ایجاد انعطاف پذیری در نیروی انسانی جهت مشارکت کارکنان در کار تیمی اثربخش ، اثر مثبت مضاعفی برای سازمان فراهم می نماید.

بخشی از منابع فارسی و لاتین

• اعرابی، سیدمحمد ، دانش پرور ، میترا (1388)،الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55.
• جوهنی نژاد ، حجت(1394)، پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس مؤلفه های هوش سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه، ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه.
• حسن زاده ثمرین ، تورج ، همتی نوع دوست ، مهناز ، نیکرو احمد گورابی، حسن (1393)، بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر فضیلت سازمانی،فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 6، شماره 1، صص 84-67.
• حسن زاده ثمرین، تورج، سفیدکار، سپیده(1393)، بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 76، صص مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی 155-141.

– Klumper , D , H. , Little , L. M. , Degroot(2009).state or trait : Effects of state optimism on job-related out comes. Journal of Organization Behavior, 30(2),209-231.
– Fraser , K. , & Hvolby , H.-H. (2010) : Effective team Working : Can Functional Flexibility act as an enhancing factor? Team Performance Management, 16,74-94.
– Hessel , I (2013) , “Developing A Virtuos Aspect of L Eeadership : A Case Study of the Virtuous Projects Approach of Leadership Development” Master Thesis in Education , Department of Educational Research , University of Oslo.
– Simic , I . (2005). Organizational Learning as A Component of Organization Intelligence – Article Provide by Department of Management an Informatics : University of National and World Economy in Journal information and Marketing aspects of the Economically development of the Balkan.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه انعطاف پذیری منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
27,900 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید