نویسنده
تاریخ انتشار
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید
3484 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانست. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

مفهوم و فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اصول اخلاقی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی، تفاوت مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی، انعطاف پذیری منابع انسانی، اقدامات استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی، تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی، مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی استراتژیک، همسویی استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها، مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ، نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری و در ادامه…

روش های طراحی و اجرای استراتژیک منابع انسانی، فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی، طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازما، نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی، استراتژی های توسعه منابع انسانی، استراتژی های مدیریت فرهنگ، استراتژی های مدیریت تغییر، استراتژی های توسعه روابط کاری، استراتژی های جذب کارکنان، استراتژی های مدیریت عملکرد، استراتژی های توسعه منابع انسانی، استراتژی های پاداش، استراتژی های روابط کارکنان، اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، توسعه مفهوم مدیریت منابع انسانی، نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و در ادامه…

ویژگی های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، دیدگاه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اهداف و فرایند های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی، اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی، رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سوابق پژوهشی مرتبط با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 90
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

یکی از منابع مهم در هرشرکتی که بی شک مبنای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است. و مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوعه به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت به خوبی عمل نکنند، آن گاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسئولیت های خطیر خود با مشکلات عدیده ای، مواجهه خواهد شد. (همتی و لاری سمنانی، 1398).

احتمالا بهترین تعریف درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی توسط شولر (1992) ارائه شده است. (آرمسترانگ، 1384). وی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را “تمام آن فعالیت هایی که بر رفتار افراد در تلاش هایشان برای فرموله نمودن و اجرای نیازهای استراتژیک سازمان تاثیر می ­گذارد” تعریف می ­نماید. به عبارت دیگر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک رویکرد و نگاه کلان سازمانی است که نقش و کارکرد مدیریت منابع انسانی را در تمام گستره سازمان می­ نگرد. (ویبلن و همکاران، 2017).

در یک تعریف کلی می ­توان اینطور بیان نمود که: عملکــرد عبــارت از مجمــوع رفتارهــای مرتبــط بــا شــغل اســت. کــه افــراد از خــود نشــان می دهنــد و عبــارت اســت. از بــه نتیجــه رســانیدن وظایفی کــه از طــرف ســازمان بر عهـده نیـروی انسـانی گذاشته شـده اسـت. در برخی تعاریـف بـا عملکـرد مؤثـر برخورد می شود. که منظـور از آن عملکردی اسـت کــه درجهـت نیـل بــه اهـداف سازمان می باشـد. مدیـران سازمان ها عمومـا در مورد عملکرد و رفتارهای شــخصی کارکنـان اظهارنظر می کننـد. بــه همین دلیــل ارزیابـی عملکـرد کارکنان بخشـی از شـغل مدیریـت اسـت. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران) (توحیدی و رضوانی، 1398).

پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

خلیلوند و همکاران در سال 1398، در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش مورد مطالعه ( کلیه کارکنان دانشگاه های غیردولتی شهر ایلام) عنوان نمودند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدریت استراتژیک منابع انسانی، بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش در دانشگاه های غیر دولتی شهرستان ایلام انجام شده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ازنوع تحقیقات میدانی که به شیوه کمی انجام شدهاست. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه بود به منظور روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و برای پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

جهت تجزیه و تحلیل کلیه کارکنان دانشگاه های غیر دولتی شهر ایلام است نمونه تحقیق بصورت نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شدهاست و تعداد آنها 162 نفر می باشد. برای جمع آوری اطلاعات همزمان از روش کتابخانه های روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و.. و آمار استنابطی آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و.. در محیط نرم افزار صورت گرفته است تحلیل داده ها نشان می دهد. که ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی دانشگاه های غیر دولتی شهر ایلام تاثیر معناداری وجود دارد.

تیلور و همکاران در سال 2018، در پژوهشی به بررسی رابطه بین نوآوری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی) و توسعه منابع انسانی در بین کارکنان ادارات دولتی در کشور اسپانیا پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که با ارتقای سطح نوآوری در سازمان، منابع انسانی در جهت مثبت رشد و ارتقاء خواهند یافت. لذا توسعه نوآوری و خلاقیت در سازمان منجر به پرورش کارکنان خالق، حساس به فرصت های محیطی و نوآور خواهد شد.

منابع فارسی و لاتین

فلاح تفتی، کردنائیج ، حسینی، جمالی، 1398، تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌ و کار.
مالکی و یوسفی 1396، بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، اصفهان.
حیدری, شبنم و بهنام عبدی، 1395، تبیین ابعاد مدیریت سیستم های اطلاعاتی با رویکرد مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و ارائه مدلی برای آن،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
خلیلوند, کلثوم؛ یوسف پورشب و سحر احمدی، 1398، بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش مورد مطالعه ( کلیه کارکنان دانشگاه های غیردولتی شهر ایلام)، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی).

Venkitachalam, K., & Willmott, H. (2017). Strategic knowledge management—Insights and pitfalls. International Journal of Information Management.
Singh, S., Darwish, T. K., Costa, A. C., & Anderson, N. (2018). Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework. Management Decision.
Roxanne Zolin , Andreas Kuckertz , Teemu Kautonen (2011). Human resource flexibility and strong ties in entrepreneurial teams. Journal of Business Research. 64 : 1097-1103.
Venkitachalam, K., & Willmott, H. (2017). Strategic knowledge management—Insights and pitfalls. International Journal of Information Management, 37(4).
Wojtczuk-Turek, A., & Turek, D. (2017). Innovative behaviour in the workplace: The role of HR flexibility, individual flexibility and psychological capital: the case of Poland. European Journal of Innovation Management.
Taleghani, G., Ghafari, A., & Haghighi, M. (2016). The Impact of Human Resource Management Practices (HRMPs) on the Organizational Performance among Employees of the University of Tehran. Journal of Public Administration.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 1. یاشار رسولی وند

  جامع ، کامل و بروز بود، ممنونم ازتون.. فقط یک پیشنهاد دارم سایت شما در بخش پرسشنامه یکم ضعیف عمل میکنه کاش پرسشنامه های بیشتری قرار بدید.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر. چشم سعی می کنیم در بخش پرسشنامه فعالیت بیشتری داشته باشیم، سپاس از شما.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *