نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4963 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) بخشش و انتقام دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف بخشش، تعرف مفهومی بخشش، اثرات روانی بخشش، بخشش از دیدگاه روانشناسی و قرآن‌کریم، عوامل موثر بر بخشش، مولفه های بخشش، پیش بینی بخشش، نظریه و دیدگاه های مربوط به بخشش، ابعاد بخشش، مراحل بخشش، اندیشه، احساس عاطفی و پیامدهای آن، تمایل و تصمیم به بخشش، ابراز عملی بخشش (اقدام)، پیامدهای بخشایشگری، دیدگاه های نظری بخشش، رویکرد انرایت، رویکرد ورثینگتون، رویکرد رای، رویکرد لوسکین، الگوی فرایند روانشناختی بخشش، بخشش درون فردی و بخشش بین فردی، بخشش درون فردی، بخشش بین فردی، انواع بخشش، بخشش عجولانه و بی درنگ، بخشش با اکراه، بخشش مشروط، بخشش کاذب متقابل، بخشش مزورانه، بخشش بی وقفه، بخشش اصیل، بررسی جایگاه عفو و گذشت در اسلام و در ادامه…

تعاریف انتقام، تعریف عملیاتی مفهومی انتقام، لوازم و پیـامدهای انتقام جویی بر سلامتی، عوامل موثر بر انتقام، مولفه های انتقام، پیش بینی انتقام، نظریه و دیدگاه های مربوط به انتقام، ابعاد انتقام، بخشش و ا نتقام به عنوان خصلت های شخصیتی، دیـدگاه نـظام های ناپیوسته درباره بخشش و انتقام، لوازم و پیامدهای انتقام جویی‌ ناشی از خشم و خصومت ورزی بر سلامتی، لوازم و پیامدهای انتقام جویی ناشی از ترس‌ بر‌ سلامتی، مدل شرطی سازی ترس، تـأثیرات احتمالی بازداری، انکار، و حالت دفاعی شناختی بر سلامتی، لوازم و پیامدهای احتمالی فقدان کنترل‌ بر‌ سلامتی، لوازم و پیامدهای احتمالی ترس و اضطراب مزمن‌ بر‌ سلامتی، سوابق پژوهشی مرتبط با بخشش و انتقام در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 57
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Bakhshesh_Entegham

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

الگوی فرایند بخشش شامل 20 فرایند رفتاری و روانشناختی است که در هنگام بخشیده شدن یک فرد خاطی توسط فرد آسیب دیده روی می دهند. آنها، بخشش را یکپارچگی عاطفی، شناختی و ره کارهای رفتاری می دانند کهه این جنبه ها با هم باعث بروز یک پاسخ اخلاقی یعنی بخشش می شوند. این فرایند می تواند در مراحل زیر دسته بندی شود: اکتشاف، تصمیم، کار و تعمق (رینی، 2015).

پشیمانی خطاکار و بخشش درون فردی آسیب دیه به عنوان بخش حیاتی و ضروری برای فرآیند ترمیم رابطه ای هستند که از هم گسیخته شده است. در خلال فرایند بخشش بین فردی، خطاکار با طلب بخشش، معذرت خواست و به طرق مختلف در پی جبران خطا، مسئولیت خطا را به عهده می گیرد. در مداخله موثر بخشش زن و شوهر، بخشش بین فردی با بخشش درون فردی تواماً باید رخ دهد ( رسبولت و همکاران، 2015).

انتقام جویی ترکیبی است از هیجانات مـرتبط‌ بـه‌ هـم، شامل رنجش، ناخوشایندی، نفرت، خصومت، خشم‌ درون‌ مانده،‌ و ترس که‌ این‌ حالات هیجانی پس از تـوجه بـه یک تخطّی حاصل می آیند. تخطّی آمیزه‌ ای‌ از توهین و اذیّت تلقّی‌ می‌ شـود. بـه‌ مـیزانی‌ که‌ فرد این تخطّی را اذیّت تلقی‌ می‌ کند، به آن بی درنگ همراه با ترس واکـنش نـشان می‌ دهد‌. به میزانی که این‌ تخطّی توهین تلقی می‌ شود، شـخص بـه آن بـی درنگ‌ با‌ خشم پاسخ خواهد داد (فیتزگیبسون، 1986). ترس و خشم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشم) انتقام جویی نیستند. انتقام جویی هنگامی‌ رخ‌ مـی دهـد کـه‌ افراد‌ یک واقعه، پیامدهای آن، واکنش‌ هایشان نسبت به آن، انگیزه هـای فـرد خطاکار، و واکنش های بالقوّه خود یا‌ فرد‌ خطاکار را نشخوار ذهنی کنند که این‌ نشخوار‌ ذهنی را انتقام جویی می‌ نامیم. (ورثینگتون و همکاران، اخوان ارجمند، 1393).

پیشینه تحقیق (پژوهش) بخشش و انتقام

خدابخش و کیانی (1395) پژوهشی با هدف بررسی رابطه عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی) در دانشجویان انجام دادند. این مطالعه در مورد 243 دانشجو (113 پسر، 130 دختر) ساکن در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا مقیاس عفو هارتلند، پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس بهزیستی روانشناختی را تکمیل کنند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار دارد.

پوراسمعلی، بیرامی و هاشمی (1394) در پژوهشی به بررسی رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان پرداختند. بدین منظور، 430 نفر (201 پسر و 229 دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی، انتخاب شدند و با پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت و بخشش مالت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل شخصیتی به طور ترکیبی 25 درصد از واریانس تنفر پایا و 21 درصد از واریانس حساسیت به مقتضیات و 6 درصد از واریانس تمایل بر بخشش را تبیین می کند.

مالت و همکارات (2005) همبستگی بین ویژگی های شخصیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت) و بخشش را مورد بررسی قرار دادند. همبستگی میان بخشیدن دیگران و سازگاری، برون گرایی، خودآگاهی مثبت، همبستگی میان بخشش و گشودگی بسیار ضعیف بود. اورکات (2006) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میان بخشش و نشانگان روان شناختی (همچون افسردگی، اضطراب و …) رابطه وجود دارد. او همچنین نشان داد که بخشیدن منجر به کاهش نشانگان روان شناختی در فرد بخشنده و افزایش سلامت روان وی می شود.

منابع فارسی و لاتین

میر احمدی، منصور. (1396). بخشش و سلامت روان. نشریه سلامت روان، شماره سوم: 3-1.
ورثینگتون، اورت، ال؛ دابلیو، بری، جک؛ و پاروت، لس. (بی تا). کینه توزی، گذشت، دین و سلامتی. ترجمه مجتبی حیدری (1383).
لی هی، رابرت ال؛ تیرچ، دنیس؛ ناپولیتانو، لیزا ا. (2014). تکنیک های تنظیم هیجان در روان درمانی (راهنمای کاربردی). ترجمه عبدالرضا منصوری راد. (1397).
محمدخانی، شهرام؛ سلیمانی، حمیده؛ سیدعلی نقی، سیداحمد. (1395). نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری “افراد مبتلا به HIV”. مجله دانش و تندرستی ، دوره 9 .
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ و ویشار، مارجوری. (2004). طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی.جلد اول، ترجمه حسن حمید پور و زهرا اندوز (1394)، تهران: ارجمند.
یوسف نژاد شیروانی، مائده و پیوسته گر، مهرانگیز. (1393). رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام).

Watson, D., & Tellegen, A. (2013). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98, 219-235.
Weiss, D., Hirt, R., Rarcic, N., Berxon, Y., Ben-Zur, H., Breznitz, S., Glaser, B., Baras, M., & Dorision, T. (2014). Studies in psychoneuroimmunology: Pshchological, immunological, and neuroendocrinological parameters in Israeli civilians during and after a period of Scud middile attacks. Behavioral Medicine, 22, 5-14.
Witvliet, G. & Vrana, S. R. (2015). Psychophysiological responses as indices of affective dimensions. Psychophysiology, 32, 436-443.
Worthington, E. L., Jr. (1988). Understanding the values of relious clients: A model and its application to counseling. Journal of Counseling Psychology, 35, 166-174.
Worthington, E. L., Jr. (2016). Is there a place for forgiveness in the justice system? Fordham Urban Law Journal , 27, 1401-1414.
Worthington, E. L., Jr., & Wade, N. G. (1999). The social psychology of unforgiveness and forgiveness and implications fot clinical practive. Journal of Social and Clinical Psychology.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *