مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف بخشش، مراحل بخشش، مرحله اول: اندیشه، مرحله دوم: احساس عاطفی و پیامدهای آن، مرحله سوم: تمایل و تصمیم به بخشش، مرحله چهارم: ابراز عملی بخشش (اقدام)، مرحله پنجم: پیامدهای بخشایشگری، دیدگاههای نظری درباره بخشش، رویکرد انرایت، رویکرد ورثینگتون، رویکرد رای، رویکرد لوسکین، الگوی فرایند روان شناختی بخشش، بخشش درون فردی و بخشش بین فردی، انواع بخشش، بخشش عجولانه و بی درنگ،

بخشش با اکراه، بخشش مشروط، بخشش کاذب متقابل، بخشش مزورانه، بخشش بی وقفه، بخشش اصیل، انتقام و تعریف انتقام، بخشش و ا نتقام به عنوان خصلت های شخصیتی، دیـدگاه نـظام های ناپیوسته درباره بخشش و انتقام، لوازم و پیـامدهای انتقام جویی بر سلامتی، لوازم و پیامدهای انتقام جویی‌ ناشی از خشم و خصومت ورزی بر سلامتی، لوازم و پیامدهای انتقام جویی ناشی از ترس‌ بر‌ سلامتی، تـأثیرات احتمالی بازداری، انکار، و حالت دفاعی شناختی بر سلامتی، لوازم و پیامدهای احتمالی فقدان کنترل‌ بر‌ سلامتی، لوازم و پیامدهای احتمالی ترس و اضطراب مزمن‌ بر‌ سلامتی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه بخشش و انتقام ، دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع بخشش و انتقام در 63 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 63
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود پیشینه تحقیق با موضوع بخشش و انتقام

مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

از بخشش تعاریف گوناگونی به عمل آمده است‌ که‌ بـرخی‌ از آنـها بیش‌تر به جنبه‌های‌ بیرونی و محیطی‌ و برخی به عوامل درونی و روانی افراد بیش‌تر تأکید کرده است.در این‌جا به عنوان نمونه، به‌ دو
تعریف از این تعاریف‌ اشاره‌ می‌کنیم که‌ عبارت‌اند:

نورث، تعریف بسیار‌ جالبی از بخشش بـین فـردی عـرضه کرده است. براساس تعریف او: بخشش عـبارت اسـت‌ از‌ تـغییر اردای(همراه با خواست) و آگاهانه و آزادانه قلبی، و نتیجه‌ موفقیت‌آمیز کوشش‌ فعالی‌ برای جایگزینی افکار بد با‌ اندیشه‌های‌ خوب، تندی و عصبانیت با احساس ترحم و شفقت. بخشودن عـبارت اسـت از غـلبه بر احساسات‌ منفی(از‌ قبیل: عصبانیت، تنفر، کینه، انتقام‌جویی) و جایگزین‌کردن آن‌ها با احـساسات‌ مـثبت(از‌ قبیل: شفقت، ترحم، خیرخواهی، عشق، علاقه)، ولی‌ این فرآیند زمانی‌ بخشش‌ نامیده می‌شود و دارای‌ ارزش‌ اخلاقی‌ است، که درست و برای دلایل درستی صورت گرفته باشد. (نورث، 1987).

«نورث» در این تعریف، ابتدا به عاطفی عفو و گـذشت‌ کـه‌ در‌ آرامـش‌ روانی و کاهش‌ اضطراب‌ و کینه‌توزی مؤثر است تأکید نموده است، و سپس تلویحا بـرای فـرآیند عفو و گذشت‌ اهمیت قایل شده است‌ که‌ فرآیندی‌ منحصر به فرد است و تنها نتیجه‌ را‌ در‌ نظر‌ نگرفته‌ اسـت؛ یعنی، در‌ حـقیقت، عفو و گـذشت محصول مجموعه‌ای از تغییرات اساسی، در بینش نسبت به‌ افرادی است که ما را ناراحت کرده‌اند(نورث، 1987).

«ان رایت» و هـمکارانش(1991) پس از تـعریف «نورث»(1987)، بخشش را این‌گونه‌ تعریف نکرده‌اند: تمایل به صرف نظر کردن از حق‌ خویش‌ برای بروز خشم و کینه، قضاوت‌ منفی و رفتارهای بـی‌توجهانه، نسبت بـه فردی که غیر منصفانه موجب رنجش فرد شده است؛ هم‌چنین پرورش رفتارهایی از قبیل: ترحم و شفقت، انسانیت‌ و حـتی عـشق و عـلاقه‌ نسبت‌ به فرد خاطری، هرچند که لیاقت دریافت این رفتارها و منش‌های انسانی را نداشته باشد.

الگوی فرایند روان شناختی بخشش

انرایت و گروه مطالعات توسعه انسانی (1996)، الگویی را ارائه داده اند که مبتنی بر تعریف آنها از بخشش است. الگوی فرایند بخشش شامل 20 فرایند رفتاری و روان شناختی است که در هنگام بخشیده شدن یک فرد خاطی توسط فرد آسیب دیده روی می دهند. آنها، بخشش را یکپارچگی عاطفی، شناختی و ره کارهای رفتاری می دانند کهه این جنبه ها با هم باعث بروز یک پاسخ اخلاقی یعنی بخشش می شوند. این فرایند می تواند در مراحل زیر دسته بندی شود: اکتشاف، تصمیم، کار و تعمق (رینی ، 2008).

مرحله اکتشاف، شامل بررسی دفاع های روانی، مواجهه با خشم و پذیرش شرم زمانی که مناسب است، آگاهی از تخلیه هیجانی، آگاهی از مرور شناختی جرم، رسیدن به این بینش که طرف آسیب دیده ممکن است خود را با فرد آسیب رسان مقایسه کند، ادراک این که خود شخص نیز ممکن است به وسیله آسیب تغییر کرده باشد و رسیدن به بینش در مورد دیدگاه تغییر یافته «دنیای عادلانه» را در بر دارد.
مرحله تصمیم، شامل تغییر در عواطف و رسیدن به این بینش که راه کارهای قبلی حل مسئله، موثر نیستند. 

مرحله کار نیز شامل تعبیر مجددف به این صورت که فرد آسیب رسان خود را به جای فرد خاطی قرار دهد و از یک دیدگاه دیگر او را در نظر بگیرد، همدلی و شفقت نسبت به فرد خاطی، پذیرش درد و دادن پاسخ اخلاقی به فرد خاطی، را در بر می گیرد، در نهایت مرحله تعمق شامل معناجویی در رنج برای خود و دیگران، آگاهی از این واقعیت که خود فرد آسیب دیده ممکن است در گذشته به بخشش دیگران نیازمند بوده است،(رینی، 2008). (مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام)

دیـدگاه نـظام های ناپیوسته درباره بخشش و انتقام

در‌ مدلی‌ که ارائه شده است، بخشش و انتقام جویی قطب های مخالف یک‌ طیف‌ واحد نیستند. غلبه بر انتقام جویی مستلزم‌ بخشش‌ نیست.‌ از دیدگاه ما، بخشش و انتقام جویی، فعّال‌ سازی دو نظام انطباقی مـرتبط بـه هـم و در عین حال نسبتاً مستقل‌ را‌ نشان می دهند. این دیدگاه، وجوه‌ شباهت زیادی‌ به‌ پژوهش‌ ها و نظریه پردازی های اخیر‌ درباره‌ هیجان، شـخصیت، و راهـبردهای انـطباقی بسط یافته دارد.

در جدول 1 مثال‌ هایی‌ از نظام های نـاپیوسته و نـیز‌ مثال هایی از راهبردهای‌ انطباق‌ اجتماعی ناپیوسته، که می توانند‌ در‌ بخشش و انتقام جویی دخیل باشند، ارائه شده اند. سیستم های فـعال در‌ عـفو‌ و بخشش، راهبردهای انطباقی را‌ در‌ دست‌ یابی به پیوند، تعاون،‌ و روابط عاطفی صـمیمانه‌ بین‌ افراد حمایت می کنند(ورثینگتون و همکاران، ترجمه حیدری، 1383). باس (1996) از این راهبردهای اجتماعی، تحت عنوان (تسهیل راهبردی)‌ یاد‌ می کند.

نظام هـایی کـه در‌ انتقام جویی دخیلند‌ راهبردهای‌ انطباقی‌ برای ارتقاء خود، تسلط، و محافظت از خود در مـقابل تـهدیدهای خارجی و داخلی را تقویت می کنند. در‌ واژگان‌ فنی باس (1996)، این نظام ها‌ به‌ حل‌ مشکلات‌ (تداخل‌ راهـبردی) ـ کـه‌ اسـاساً‌ مشکلات مربوط به تعارض منافع افراد با یکدیگر هستند ـ کمک می کنند.

مـدلی کـه از‌ بخشش‌ و انتقام جویی ارائه شده است، با‌ تعدادی‌ از‌ نظریه‌ های‌ مربوط‌ به هیجان ناپیوسته، هماهنگ مـی بـاشد. شـواهد زیادی دال بر آن است که هیجانات مثبت و منفی، نشان دهنده وجود نظام های ناپیوسته مـجزا مـی باشند(واتسن و تلجن ، 1985). در جدول 2-1 مثال هایی از نظام های ناپیوسته ای که به تمایز مفروض بین نـظام هـای انتقام جویی و بخشش، ارائه شده است، شباهت دارند آورده شده است. (مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام)

دانلود پیشینه تحقیق با موضوع بخشش و انتقام

پیشینه تحقیق بخشش و انتقام + منابع فارسی

بیاضی، محمدحسین؛ گوهری، زکیه؛ حجت، سیدکاوه؛ بهراد، آرمان. (1392). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، دوره 5، شماره 5: 56-43.
پوراسمعلی، اصغر؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج. (1391). رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، دوره 6 ، شماره 23: 93-83.
پیرساقی، فهیمه؛ نظری، علی محمد؛ نعیمی، قادر؛ شفائی؛ محمد. (1394).تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی. روان پرستاری، دوره 3، شماره 1: 69-59.
خدابخش، محمد رضا و کیانی، فریبا. (1392). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان. مجله تحقیقات نظام سلامت، 9 (10): 1061-1050.(پیشینه تحقیق بخشش و انتقام)

خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ بسازی مطلق، طیبه؛ تاجیک اسماعیلی، عزالله؛ تقوایی، داوود؛ رحمتی زاده، معصومه. (1393). طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن. روان پرستاری، دوره 2: شماره3: 23-12.
داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (1385). رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش دوم: مقاله مروری. تازه های علوم شناختی، سال 8، شماره 3: 80-71.
داتیلیو، فرانک. (2010). درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (1391). تهران: ارجمند.

ذوالفقاری، مریم؛ فاتحی زاده، مریم؛ عابدی، محمد رضا. (1387). تعیین رابطه بین طرحواه های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. خانواده پژوهشی، سال چهارم، شماره15: 261-247.
زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت؛ ناهید پور، فرزانه. (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره دوم:18-1.

بخشی از منابع لاتین

Berry, J. W. & Worthington, E. L. Jr. (2001). Forgiveness, relationship quality, stress while imagining relationship events, and physical and mental health. Journal of Counseling Psychology, 48, 447–455.
Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and Quality of Life: The Role of Early Maladaptive Schemas. Journal of Social and Behavioral Sciences, 30, 993-998.
Brock, Joy. P. (2014). Examining the Relationships between Early Maladaptive Schemas, Forgiveness and Vengeance. Doctoral dissertation, Regent university. Retrieved from http.proquest.com/docriew/1534533290.

Bromberger, J. T., & Marrhews, K. A. (1996). A زfeminineس model of vulnerability to depressive symptoms: A longitudinal investigation of middle-aged woman. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 591-598.
Buss, D. M. (1996). Social adaptation and the five major factors of personality. In J. S. Wiggins (Ed.), The five-factor model of personality: Theoretical perspectives (pp. 180-207). New York: Guilford Press.
Ciuluvica, C., Ameriob, P., Fulcheri, M. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients . Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127:661 – 665. (پیشینه تحقیق بخشش و انتقام)
Coats, A. H.,& Blanchard-Fields, F. (2008). Emotion regulation in interpersonal problems: the role of cognitive-emotional complexity, emotion regulation goals, and expressivity. Psychol Aging;23(1):39-51.

Corral, C., & Calvete, E. (2014). Early maladaptive schemas and personality disorder traits in perpetrators of intimate partner violence. Span J Psychol, 17: 10.1017.
Enright, R. D, & The Human Development study Group (1991). The moral development of forgiveness. In Hand book of moral behavior and development. Ed W. kurtines and J. GEWIRTZ, vol I ,123-152. Hillsdale, N. J Erlboum.

Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: APA.
Fitzgibbons, R. P. (1986). The cognitive and emotive uses of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy, 23, 629-633.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق بخشش و انتقام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1381
0 فروش 1381 بازدید