مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

Rate this product

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) بهزیستی روانشناختی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی بهزیستی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی چیست؟، نظریه ها و دیدگاه های بهزیستی روانشناختی، پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی، تبیین بهزیستی روانشناختی، ابعاد بهزیستی روانشناختی، ساختار عاملی بهزیستی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی ریف، عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی، اهداف بهزیستی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی و شادکامی، بهزیستی روانشناختی و امید، الگوی بهزیستی روانشناختی ریف، مؤلفه های بهزیستی روانشناختی، رفتار سازمانی مثبت گرا، روان شناسی مثبت، تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، تاثیر بهزیستی روان شناختی بر فرسودگی شغلی، بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدی، سوابق پژوهشی مرتبط با بهزیستی روانشناختی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 46 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 46
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Behzisti_Ravanshenakhti

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

بهزیستی روانشناختی حالتی است که در آن یک فرد به اندازه ای می تواند از نظر روانی عملکرد خوبی داشته باشد که استعدادهای بالقوه خود را تشخیص دهد. ریف (1995) مشاهده کرد در ادبیات روانشناختی چارچوب های نظری زیادی درباره عملکرد مثبت روانی ایجاد شده اند که عبارتند از : مفهوم خود شکوفایی مزلو دیدگاه فرد کامل مفهوم بلوغ و پختگی آلپورت الگوی مراحل روانشناختی اریکسوت دوران اولیه زندگی بوهلر توصیف تغییر شخصیت در بزرگسالی و کهنسالی نئوگارتن و معیارهای مثبت سلامت ذهنی و روانی یهودا (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی + سلامت روان).

سپس ریف ، با خلاصه کردن این نظریه ها ، شش بعد بهزیستی روانشناختی را مطرح کرد که عبارتند از : خویشتن پذیری، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط رشد و بالندگی فرد خود پیروی، داشتن هدف در زندگی (ونگ، 2001 ؛ نقل از جعفری، 1394)(مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی). کاردایماس (2013) بهزیستی روانشناختی را به عنوان واکنش عاطفی و شناختی فرد به ادراک ویژگی ها و توانمندی های شخصی، تعامل موثر و کارآمد با جهان، رابطه و پیوند مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت و سازنده در طول زمان تعریف کرده است.

ناثاوات (1996) بیان می کند که برخی از مولفان معتقدند احساس بهزیستی به تجربه شخص وابسته است و شامل ارزشیابی و برداشت های مثبت افراد از ابعاد مختلف زندگی فرد و اجتماعی شان می باشد. این ارزیابی دارای دو جزء شناختی و عاطفی می باشد. جزء شناختی آن نوعی تفکر و پردازش اطلاعات است که منجر به رضایتمندی افراد از زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی) شان می شود و جزء عاطفی آن داشتن خلق و خوی مثبت و شاد است (دلگشایی، 1388 ؛ نقل از جعفری، 1394).

پیشینه تحقیق (پژوهش) بهزیستی روانشناختی

لوتانز و همکاران (2005 ؛به نقل از سیدآبادی،1392) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سرمایه روان‏شناختی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی) مثبت و عملکرد کارگران چینی در 3 کارخانه (2 کارخانه خصوصی و 1 کارخانه دولتی) پرداختند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه و نتایج تحقیق آنها نشان داد که سرمایه روان‏شناختی مثبت کارگران و عملکرد آنها به طور معنی‏داری با هم در ارتباط است.

وان دان برگ و پتیاریو (2005؛به نقل از ایرانیان بهر آباد،1392) در تحقیقات خود به عنوان ارتباط شخصیت و بهزیستی روان‏شناختی در طول تحول که بر روی 290 مهندس رومانیایی انجام دادند نشان دادند که رضایت شغلی با روانژندی ارتباط منفی و با مسئولیت‏ پذیری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری) ارتباط مثبت وجود دارد علاوه بر این افسردگی و شکایات جسمانی با برونگرایی به طور منفی و با روانژندی به طور مثبت ارتباط دارد.

در سال 2010 گانر و همکاران ؛به نقل از محمدی و همکاران،1395) مطالعه ‏ای تحت عنوان کیفیت زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی) و تطابق جسمی روانی 15 ماه بعد از تشخیص در زنان مسن در آمریکا انجام داد. در این مطالعه 691 زن با شرایط سنی بالای 65 سال شرکت داشته‏اند. نتایج نشان داد که با توجه به سن، نمره سلامت روانی- اجتماعی و فیزیکی به طور قابل توجهی کاهش می‏ یابد (پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی).

هانر ماری (2003 ؛به نقل از مهدی زاده و همکاران،1394) در پژوهشی با عنوان رابطه‏ی کیفیت زندگی با امید در بزرگسالان دارای نقص در آنتی‏بادی‏های اولیه دریافت که بین عدم اشتغال و کیفیت زندگی در این بیماران ارتباط نزدیکی وجود دارد. وی چنین استنباط می‏کند که اگر شرایط کاری این افراد دچار اخلال شود و امید به آینده آنان کاهش یابد، شاخص کیفیت زندگی آنان نیز کاهش می‏ یابد.

منابع فارسی و لاتین

هادیان، عباس. (1393) رابطه سبک رهبری مدیرانبا رضایت شغلی کارکنان شعبات بانک ملی حوزه بهشهر.پایان نامه کارشناسی ارشد(چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا.
نجاری، رضا و دانایی فرد، حسن و حضوری، محمد جواد و صالحی، علی .(1394). بررسی و تبیین نقش سرمایه روانشناختی در پیامدهای سازمانی. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال اول . شماره 2، صص 36-23 .
نصر اصفهانی، علی و عارف نژاد، محسن و محمدی، سمیه و خلیلی، اعظم .(1393). بررسی اثرسرمایه های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استاناصفهان)، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی- سازمانی، سال 3، شماره 12، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی).
هویدا، رضا و مختاری، حجت الله و فروهر، محمد. (1391). رابطه مولفههای سرمایه روانشناختی ، و مولفه های تعهد سازمانی. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال دوم، شماره صص 43-2 .

Brandt T, Gomes J, Boyanova, D.(2011). Personality and psychological capital as European countries.Finnish. Journal of Business Economics; 3(11):263-89.
Bitmiş, M. G. and A. Ergeneli, (2013). The role of psychological capital and trust in individual performance and job satisfaction relationship: A test of multiple mediation model. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 99: 173- 179.
Chang, C. -M., L. -S. Chen, H. -Y. Lin, and H. -C. Huang (2013). The
relationship between psychological capital and job satisfaction of university
physical education teachers in Taiwan: Job stress and job burnout as mediators.
Energy Education Science and Technology Part B. Social and Educational
Studies. 5(3): 1-9.
Kaplan, M. and D. M. Biçkes (2013). The relationship between psychological capital and job satisfaction: A case of hotel business in Nevşehir. YönetimveEkonomi. 20(2): 233-242.
Luthans F, Avey JB, Avolio BJ, Peterson SJ.(2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital.

3 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

 1. مریم حق نژاد

  سلام.
  واقعا در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق سایت شما بی نظیره……فوق العاده جامع و کامل بود..

  • Wish & Me

   مریم عزیز سلام.
   ممنون از کامنت انرژی بخش شما…موفق و پیروز باشید.

 2. محسن

  سلام.
  امکانش ارسال فایل بعد از خرید در اپلیکیشن های اجتماعی وجود داره…؟

  • Wish & Me

   درود محسن جان.
   بله بعد اتمام فرایند خرید با شماره پشتیباتی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ تماس بگیرید تا فایل در واتساپ یا تلگرام براتون ارسال بشه.

 3. Mandana

  سلام.
  بازه زمانی پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی که درون سایت قرار دادید شامل چه سالی میشه…؟؟

  • Wish & Me

   درود.
   شامل سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ هستش.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,000 تومان 21,900 تومان
تعداد بازدید: 872
8 فروش 872 بازدید