نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید
3349 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش عملکرد صادراتی دانست. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه عملکرد صادراتی، تعریف مفهومی و عملیاتی عملکرد صادراتی، بهبود عملکرد صادراتی، ابعاد عملکرد صادراتی، عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بازاریابی داخلی محصول، بازاریابی خارجی محصول، قابلیت های بین المللی صادراتی، قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی، تاثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی های بازاریابی، نظریه های عملکرد صادراتی، انتخاب بازار و عملکرد صادراتی، اندازه گیری عملکرد صادراتی، تاثیر برنامه‌های تشویقی بر عملکرد صادراتی، مدل های عملکرد صادراتی، شاخص های عملکرد صادراتی، تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی و در ادامه…

سطوح ارزیابی عملکرد سازمان، مدل های ازریابی عملکرد، تعرییف عملکرد سازمانی، سنجش عملکرد سازمانی، رویکردهای سنجش عملکرد، معیارهای سنجش عملکرد، عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف، عملکرد صادراتی از دیدگاه بازار مشتری، از دیدگاه بازارهای عامل، از دیدگاه بازارهای مالی، دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد، بازاریابی صادراتی، بازاریابی بین المللی، قابلیت های بازاریابی، رقابت پذیری بگاه های صادراتی، رویکرد رقابت پذیری و در ادامه…

نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها، نگاهی به عملکرد صادراتی ایران، مولفه های عملکرد صادرات، تأثیر مشتری‌مداری بر عملکرد صادراتی، ویژگی های عملکرد صادراتی، پیش بینی عملکرد صادراتی، موانع عملکرد صادراتی، ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی، شناسایی و سطح بندی قابلیت های عملکرد صادراتی، سوابق پژوهشی مرتبط با عملکرد صادراتی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 109
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد صادراتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﮕﺎﻩ (ﺷﺎمل ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی) ﺑﺮﺍی ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ یک ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ طریق طرح ریزی ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎی بازاریابی صادراتی ﻣﺤﻘﻖ می شود. میزان موفقیت یک ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ می توان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ صادراتی ارزیابی ﺻﺎﺩﺭاتی ارزیابی ﻧﻤﻮﺩ. همچنین ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ صادراتی ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ یک ﺷﺎﺧﺺ یا یک ﻋﺎﻣﻞ نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿیح ﺩﻫﺪ. (لواسانی و همکاران، 1396).

ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ می توانند ﻧﻘﺶ کلیدی ﺭﺍ ﺩﺭ ترغیب فعالیت های ﺗﺠﺎﺭﺕ خارجی ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎی داخلی ﺍﺯ طریق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯی ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ پیچیدگی ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ بین المللی ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ کافی می تواند ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ موقعیت ﻋﺪﻡ رقابت پذیری ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. بنابراین ﺍﺯ یکسو ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ عوامل حیاتی ﺑﺮﺍی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی خارجی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی دیگر ﻣﺸﻜﻼﺕ زیادی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻭﺵ صادراتی ﺑﻨﮕﺎﻩ می شود. بدین ﺧﺎﻃﺮ، بطور ﺗﺎﺭیخی ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﺤﺮﻙﻫﺎیی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی حمایت ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭاﺕ و چه در قالب موسساتی مانند بانک توسعه صادرات ارائه نموده اند. (رافائل و تیسلر، 2015).

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ تحقیقات ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ زمینه ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی، متغیرهای ﻛﻪ میﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی تاثیر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ محیط ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍتی، ﺷﺮﻛﺖ ﻭ مدیریت ﺁﻥ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ اساسی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺷﺮﻛﺖ، جذابیت ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، زیربنایی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺠﺎﺭی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ تعیین ﻛﻨﻨﺪﻩﺍی ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ طرفی متغیرهایی نظیر ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ نیز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﻣﻮﺛﺮﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ متغیرهای محیطی ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪیرﺍﻥ نیز ﻧﻘﺶ تعیین کننده ای ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ این ﺧﺼﻮﺹ میﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺪیران ﻭ نیز سیستم های ﻣﺪیریتی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد صادراتی

رفیعی و همکاران در سال (1398)، در تحقیقی با عنوان صادرات و عملکرد صادراتی مروری بر مفاهیم، مدل ها و موانع پیش روی شرکت های صادراتی عنوان نمودند. تاکید دولت ها و شرکت های بین المللی بر موضوع صادرات از جمله امور اثبات شده اقتصاد کنونی است. و به تبع آن توانایی شرکت ها در ورود به بازارهای خارجی و توسعه زیرساخت های صادراتی، از جمله ویژگی های خاص هر اقتصاد موفق است. از این حیث، تحقیق حاضر به روشی توصیفی به ارایه مفاهیمی درخور، تئوری های مختلف، دیدگاه های مجزا، پژوهش های مرتبط و تعدادی از مدل ها پیرامون موانع صادرات و عملکرد صادراتی پرداخته است.

از دیدگاه این پژوهش آگاهی مدیران شرکت های صادرکننده ایرانی از این موارد می تواند بعنوان نقطه ی شروع حرکت بسمت بین المللی شدن و امکان سنجی رقابت با شرکت های بین المللی را فراهم آورد. از این نظر، با توجه به ادبیات موضوع در این پژوهش ما به این نتیحه خواهیم رسید که داشتن درک صحیح از مفاهیم صادرات و انواع آن، عوامل موثر بر عملکرد صادراتی و موانع پیش روی شرکت های صادراتی و جایگاه آنها در برنامه ریزی های بلند مدت ملل مختلف، مسیری به سوی فعالان اقتصادی در جهت ترقی هر چه بیشتر اقتصاد باز خواهد کرد.

ﺑﻮﺳﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (2017)، تاثیر قابلیت های بازاریابی ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺗﻌﺪیل گری ﺭﻗﺎﺑﺖ غیرکاری ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ قابلیت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ می شوند. ﺩﺭ زمانی ﻛﻪ ﻛﻪ این ﺩﻭ ﺑﺎ قابلیت ﻧﻮﺁﻭﺭی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. تاثیر ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ صادراتی ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻیی ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ غیرکاری ﺩﺭ محیط ﺑﺎﺯﺍﺭ صادراتی، ضعیف ﺍﺳﺖ. یافته های ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎیی بیشتر ﻭ ﻗﻮیﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ نیازهای ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ شایستگی بیشتر در معرفی محصولات جدید ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی صارداتی آفریقای جنوبی همیشه ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ نیستند.

منابع فارسی و لاتین

رضایی، رضا. 1397. تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی های بازاریابی بین الملل. نشریه علمی- پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی.
رفیعی, محمود؛ ابراهیم فخرایی و لیلا حسنکی، 1398، صادرات و عملکرد صادراتی. مروری بر مفاهیم، مدل ها و موانع پیش روی شرکت های صادراتی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
اسداله پور کوتنایی, الهام، 1395، مدل های مربوط به عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی، چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری.
رشیدی پناه, مجتبی و فرشته منصوری موید، 1396، تاثیر جهت گیری های صادرات سبز بر عملکرد غیر مالی صادراتی شرکت ها: نقش مزیت رقابتی سبز در شرکت های صادراتی استان تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود.

Tan, Q. and Sousa, C. M. (2015). Leveraging Marketing Capabilities into Competitive Advantage and Export Performance. International Marketing Review.
Cies´lik, J., Kaciak, E. and Thongpapanl, N. (2015). Effect of Export Experience and Market Scope Strategy on Export Performance: Evidence from Poland. International Business Review.
Ergün, H. S., & Kuşcu, Z. K. (2018). Innovation orientation, market orientation and e-loyalty: evidence from Turkish e-commerce customers. Procedia-Social and Behavioral Sciences.
Wei, J., & Liu, Y. (2015). Government support and firm innovation performance: empirical analysis of 343 innovative enterprises in China. Chinese Management Studies.
Chen, J. S., & Tsou, H. T. (2017). Performance effects of IT capability, service process innovation, and the mediating role of customer service. Journal of Engineering and Technology Managemen.
Boso, N., Adeola, O., Danso, A. and Assadinia, S. (2017). The Effect of Export Marketing Capabilities on Export Performance: Moderating Role of Dysfunctional Competition. Industrial Marketing Management.

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *