نویسنده
تاریخ انتشار
۱۱ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2293 بازدید
26,900 تومان٪29 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد. و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی عملکرد صادراتی، تعریف عملیاتی عملکرد صادراتی، بهبود عملکرد صادراتی، عملکرد صادراتی و راهکارهای ارتقاء آن، ابعاد عملکرد صادراتی، عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، ﺑﺎﺯﺍﺭیﺎﺑی داخلی محصول، بازاریابی خارجی محصول، قابلیت های بین المللی صادراتی، قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی، تاثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی های بازاریابی، نظریه های عملکرد صادراتی، دیدگاه های عملکرد صادراتی، تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات، انتخاب بازار و عملکرد صادراتی، اندازه گیری عملکرد صادراتی، تاثیر برنامه‌های تشویقی بر عملکرد صادراتی، مدل های عملکرد صادراتی، شاخص های عملکرد صادراتی، تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی و در ادامه…

عملکرد، مفهوم عملکرد، مزایای ارزیابی عملکرد، ضرورت ارزیابی عملکرد، اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی، ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عمکلرد، سطوح ارزیابی عملکرد سازمان، مدل های ازریابی عملکرد، تعرییف عملکرد سازمانی، سنجش عملکرد سازمانی، رویکردهای سنجش عملکرد، معیارهای سنجش عملکرد، عملکرد شرکتها از دیدگاه های مختلف، عملکرد صادراتی از دیدگاه بازار مشتری، عملکرد صادراتی از دیدگاه های بازارهای عامل، عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی، دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، بازاریابی صادراتی، بازاریابی بین المللی، قابلیت های بازاریابی، رقابت پذیری بگاه های صادراتی، رویکرد رقابت پذیری و در ادامه…

نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها، نگاهی به عملکرد صادراتی ایران، مولفه های عملکرد صادرات، تأثیر مشتری‌مداری بر عملکرد صادراتی، ویژگی های عملکرد صادراتی، پیش بینی عملکرد صادراتی، موانع عملکرد صادراتی، مزایای عملکرد صادراتی، ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی، شناسایی و سطح بندی قابلیت های عملکرد صادراتی، سوابق پژوهشی مرتبط با عملکرد صادراتی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 80 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

? نوع فایل : Word
?تعداد صفحات : 80
? گارانتی بازگشت وجه دارد.
? رفرنس دهی استاندارد دارد.
? منابع فارسی و انگلیسی دارد.
? ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
? شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

AmalKarde_Saderati

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﮕﺎﻩ (ﺷﺎمل ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ. (لواسانی و همکاران، 1396).

ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺪﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻳﻚﺳﻮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ، ﺑﻃﻮﺭ ﺗﺎﺭیخی ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﺤﺮﻙﻫﺎیی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭاﺕ و چه در قالب موسساتی مانند بانک های توسعه صادرات ارائه نموده اند. (رافائل و تیسلر، 2015).

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎیی ﻛﻪ میﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍتی، ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﻣﻮﺛﺮﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی محیطی ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪیرﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩﺍی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ میﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺪیران ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪیریتی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦالمللی ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎفی ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد صادراتی

حسین خانی و یزدانی (1397) در تحقیقی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺍﻫﻞ ﻓﻦ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻛﻮﻛﺮﺍﻥ ۱۶۹ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ LISREL ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ-ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﻮﺳﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (۲۰۱۷) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺗﻌﺪیل گری ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ، ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻗﻮﻱﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

مک. تیفانی ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (2018) ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ، ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

منابع فارسی و لاتین

ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﺍ.، ﻭﻧﻮﺱ، ﺩ. ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻉ .1393 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ. چاپ سوم، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﻤﺖ.
ﺧﺎﺩﻣﻲ 1391، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ.
ﺍﺧﻮﻱ ﻭ ﺣﺴﻴﻨﻲ 1395، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﺩﻩﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ، ﺭﺳﺘﻤﻲ، ﻭ ﻧﺎﻳﻴﺞ 1394، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺷﺮﮔﺖﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﮓﻫﺎﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ.
ﺯﺍﺭﻋﻲ، ﻣﻮﺗﻤﻨﻲ، ﻛﺮﺩﻧﺎﺋﻴﺞ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲﺯﺍﺩﻩ 1395. ﻧﻘﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ­ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ. ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
حسین خانی و یزدانی، 1397، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ). ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﺑﻠﮋﻳﻚ. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی).

World Bank. (2015). World Development Indicators. Washington: The World Bank.
Boso, N., Adeola, O., Danso, A. and Assadinia, S. (2017). The Effect of Export Marketing Capabilities on Export Performance: Moderating Role of Dysfunctional Competition. Industrial Marketing Management.
Boso, N., Story, V. M., Cadogan, J. W., Micevski, M., And Kadic-Maglajlic, S. (2013). Firm innovativeness and export performance: Environmental, networking, and structural contingencies. Journal of International Marketing.
Cies´lik, J., Kaciak, E. and Thongpapanl, N. (2015). Effect of Export Experience and Market Scope Strategy on Export Performance: Evidence from Poland. International Business Review.
Diamantopoulos, A., Ring, A., Schlegelmilch, B. B., and Doberer, E. (2014). Drivers of Export Segmentation Effectiveness and Their Impact on Export Performance. Journal of International Marketing , 22(1), 39 – 61.
Tan, Q. and Sousa, C. M. (2015). Leveraging Marketing Capabilities into Competitive Advantage and Export Performance. International Marketing Review , 32(1), 78-102.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با 09371500937 تماس بگیرید.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *