مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا

مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا دارای کلید واژه های تاکیدی:

تحلیل محتوا، تعریف تحلیل محتوا، ویژگیها و شروط تحلیل محتوا، انواع تحلیل محتوا، محتوای آشکار و محتوای پنهان، تاریخچه تحلیل محتوا، اصول و معیارهای انتخاب محتوا، ارتباط محتوا با مسائل روز، اصل اهمیت، اصل اعتبار، اصل علاقه، اصل قابلیت یادگیری، اصل انعطاف پذیری، آموزش وپرورش درعصر جهانی شدن، منظور از تحلیل محتوا چیست؟، روش تحلیل محتوا (Content analysis) چیست؟، تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق تحلیل محتوا در 95 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 95
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود پیشینه تحقیق درباره تحلیل محتوا

مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا

از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده که بخشی از اختلاف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آن بر می گردد و بخشی دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این تکنیک است. کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آنها بکار می رود (کریپندروف، 1378: 25). او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می داند. برلسون- از پیشگامان تحلیل محتوا- این تکنیک را «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی می کند (1959، 18، به نقل از کریپندورف، 1378، 26)‌.(پیشینه تحقیق تحلیل محتوا)

در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته شده که برای استنباط‌ هایی برحسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می رود.
لورنس باردن نیز به نقل از لانذری می نویسد: «تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که به شخص داده می شود، به صورت عینی آشکار می سازد (باردن، 1374، 35)‌.

دانیل رایف تحلیل محتوا را بطور خلاصه چنین تعریف می کند: «قراردادن قاعده و محتوای ارتباطات در طبقات (مقوله های)‌ خاص براساس قواعد، و تحلیل روابط بین آن مقوله ها با استفاه از آزمون های آماری» (رایف، 1381، 4)‌.  کاپلان در این زمینه اظهار داشته که «روش تحلیل محتوا، معناشناسی آماری مباحث سیاسی است» (کاپلان، 1943، 230، به نقل از: هولستی، 1373، 13). بارکوس معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است. از نظر وی این روش کاملاً‌ علمی است و با وجود جامع بودن، از نظر ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است. (بارکوس، 1959، 80.

ویژگیها و شروط تحلیل محتوا

 تحلیل محتوا تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که البته دارای ویژگیهای مشخص کننده آن از دیگر متون روش اسنادی است. هولستی سه شرط عینیت، انتظام (سیستماتیک بودن) و عمومیت را برای تحلیل محتوا اساسی دانسته است. وی دو شرط «کمی بودن» و بررسی «محتوای آشکار» را قدری جدل آمیز تر از سه شرط اولیه دانسته است. شرط عینیت تصریح می کند که سیر مرحله از فرآیند پژوهش باید براساس قواعد، احکام و روش های مشخص انجام گیرد.

این که چه مقوله هایی باید بکار گرفته شود به مقوله الف چطور باید از مقوله ب تغییر داده شود ؟ و این که برای تصمیم گیری در مورد این که یک واحد تحلیل محتوا (کل، موضوع، داستان و نظایر آن) بیشتر در کدام مقوله قرار گیرد، چه معیارهایی را باید بکار گرفت؟ این شرط اشاره به آن دارد که این تصمیم ها یا تصمیم های دیگر توسط مجموعه صریحی از قواعد هدایت می شوند، بطوری که این احتمال را به حداقل می رسانند که یافته های تحقیق بیش از آن که محتوای اسناد تحلیل شده را منعکس کنند، تمایلات ذهنی تحلیل گرد را منعکس می سازند- اگر چه احتمالاً تمایلات مذکور هرگز از بین نمی‌روند.

پژوهشگری که نتواند روش ها و معیارهای انتخاب اطلاعاتش را برای تعیین مناسب و نامناسب بودن اطلاعات و تفسیر یافته ها به دیگر پژوهشگران انتقال دهد، در برآوردن شرط عینیت ناکام خواهد ماند. (پیشینه تحقیق تحلیل محتوا)
شرط انتظام، هنگامی تحقق می یابد که دایره شمول و طرح محتوا یا مقوله ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص گردد. پس شرط آشکارا تحلیل‌هایی را که فقط به دنبال جمع آوری مؤیدات فرضیه های پژوهشگر است طرد می کند. همچنین به طور ضمنی بیان می‌دارد که مقوله ها را باید به شکلی تعریف کرد که بر طبق قواعد کاربردی ثابت قابل استفاده باشند.

محتوای آشکار و محتوای پنهان

یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه ی تحلیل محتوا مربوط به این امر است که آیا تحلیل محتوا تنها به قواعد آشکار و مشخص درون متن می پردازد و یا این که به محتوای پنهان و ضمنی در متن نیز توجه دارد. مدافعان تحلیل محتوای آشکار استدلال می کنند که پرداختن به محتوای پنهان عینیت تحقیق را دچار خدشه و خلل می کند و ذهنیت محقق را در استنباط محتوای پنهان باز می گذارد. از سوی حامیان پرداختن به محتوای پنهان در تحلیل محتوا معتقدند محدود کردن تحلیل محتوا به محتوای آشکار، این تکنیک را سطحی و فاقد یافته های علمی قابل توجه می سازد.

فیلیپ میرینگ بر این نظر است که تحلیل محتوا صرفاً محتوای آشکار داده ها را چنانچه نام آن ممکن است بدین مضمون دلالت داشته باشد تحلیل نمی کند. بکر و لیس‌من(1977) سطوح محتوا را بدین سان متمایز کرده‌اند. مضامین و ایده های اصلی متن به عنوان محتوای اولیه و اطلاعات زمینه ای به مثابه محتوای پنهان. معمولاً گرایش به تحلیل محتوای پنهان با کیفی بودن تحلیل محتوا رابطه پیدا می‌کند. کیفی گرایان دو نکته اساسی را بر کمی گرایان در تحلیل محتوا وارد می دانند:

1- کمی بودن تحلیل محتوا باعث سطحی شدن تحلیل و غفلت از داده های معدود ولی با ارزش زیاد می شود. گاهی اوقات حضور حتی یک نماد می تواند ارزش حیاتی داشته باشد. این افراد معتقدند آنچه باعث کارآمدی تحلیل محتوا در جریان جنگ جهانی دوم گردید، استفاده از تحلیل محتوای کیفی و دقت در نمادهای اندک ولی معنی دار بوده است.(پیشینه تحقیق تحلیل محتوا)

2- پرداختن به محتوای آشکار و غفلت از محتوای پنهان متون، که باعث می شود بخش مهمی از متن مغفول بماند(رایف، 1381، 5-34).

دانلود پیشینه تحقیق درباره تحلیل محتوا

پیشینه تحقیق تحلیل محتوا + منابع فارسی

– صبوری خسروشاهی ، حبیب (1389) آموزش وپرورش درعصر جهانی شدن ، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن فصلنامه مقاله 6، دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 196- 153.
– علم الهدی ، جمیله (1385) مبانی نظری آموزش جهانی . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
– ضرغامی ، سعید (1388) ساخت شکنی جهانی شدن دربرنامه های درسی با نظربه اندیشه دریدا .فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال چهارم، شماره 15. ص ص23-1.(مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا)
– ذکاوتی قراگزلو، علی (1384) آموزش صلح . تهران : نوروز هنر.

– گیدنز، آنتونی (1384). چشم اندازهای جهانی ، ترجمه ی ، محمدرضا جلایی پور، ناشر :طرح نو چاپ اول.
– عطاران ، محمد ؛(1382) جهانی شدن و فنآوری اطلاعات و تعلیم وتربیت ؛ تهران ؛ موسسه پژوهشی مهر.
– ملکی ، حسن ؛ (1382) برنامه ریزی درسی ( راهنمای عمل ) ؛ تهران ، انتشارات مدرسه .
– علم الهدی ، جمیله ؛(1383) ؛ بررسی مبانی نظری برنامه ی آموزش جهانی ؛ دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ؛ وزارت آموزش وپرورش .
– زیباکلام ،فاطمه ،(1379) مبانی فلسفی آموزش وپرورش درایران ،تهران :انتشارات حفیظ.

– ملکی ،حسن ،(1389) آموزش وپرورش فرصت ها و تهدیدها ،تهران : عابد . چاپ اول.
– باقری ، خسرو ؛ (1382) درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ؛ فصلنامه نوآوری های آموزشی ؛ شماره 4؛ صص 9-49
– حکیم زاده ، رضوان (1385) بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و میزان همخوانی اهداف و محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با اهداف و مفاهیم کلیدی این برنامه ، رساله دکتری رشته علوم تربیتی برنامه ریزی دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی .

منابع لاتین

– Pike,Graham.(1990).Learning in a world of change . In B .
– Dufour, the new social curriculum. Cambridge; cambridge university press.
– Dale, R(2000). Globalization & Education : Demonstrating a’ Common World Educational Culture ‘ or Locating a’ Globally Structure Education Agenda ‘ ? Journal of Educational Theory , Vol. 50,No.4,Pp427-448. 
– Alladin,Ibrahim(1989),Teaching for Global Awarenss.ATA Mangazine, V.69,n.4.

– Fujikan,Hiroko,2003,Approaches to clobal Education in the united. States, the united Kingdom and japan, International Review of Education, Kluwer Academic publishers.
– Line, jing, 2007, love,peace and wisdom in Education: Trans forming Education for peace, Marvard Education Review: Academic research library.(مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا)
– Tye.Kenneth,2003, Globalizing Global Education to nurture World citizens, Published at P.o box 789, Blooington.
– Begler,Elise.(1993).Spining Wheels And Straw: Balanchng Contnt Proces, And Context In Global Teacher Education Programs, Theory Into Practice, Ohio State University , V.32,n.1,Pp.14-20.

– Theoretical Feasibility Study of Global Education . Zarghami (ph.D),J. Alamolhoda. (Ph.D).
– Pike, Graham&Selby,david. (1999).In The Global Cassroom 1.Pipping Publishing.
– Pike, Graham.(2000). Global EducationY Reflection From The Field . Creen Teacher, N 54,Pp;6-10.
– TrioloT, Rosalie,1998, civics and Citizenshi Education, monash University, Proquest Education journals.
– Pike, Graham (2000), Global Education and National Identity : In Pursuit of Meaning, Theory in Practice , V.39,n.2.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل محتوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1783
2 فروش 1783 بازدید