مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج

مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج دارای کلید واژه های تاکیدی:

نگرش به ازدواج، مفهوم نگرش ازدواج، ویژگی های نگرش ازدواج، راهبرد ها و عوامل موثر در تکوین نگرش، عوامل موثر در تکوین نگرش ازدواج، نظریات مربوط نگرش ازدواج، دیدگاههای نظری‌ در مورد ازدواج‌ ، چگونگی تحوّل ازدواج و خانواده، کاهش میزان ازدواج یا نوسان آن، تغییرات سن و معیارهای ازدواج و همسرگزینی، نظریه مدرنیزاسیون، نظریه مبادله، نظریه برابری جنسیتی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج در 45 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 45
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود ادبیات پیشینه تحقیق با موضوع نگرش به ازدواج

مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج

یکی از مفاهیم کلیدی در روان شناسی اجتماعی است که از دهه 1950 به بعد متداول گردیده و توجهات زیادی را در بین محققین به خود جلب کرده است و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است. تعریفی که اکثر روان شناسان از واژه نگرش دارند عبارتند از: نگرش، نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و تمایل به عمل است. عنصر شناختی، شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک اندیشه یا شی است. عنصر احساسی یا عاطفی، آن است که معمولا نوع احساس عاطفی با باورها ما پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه ای خاص اطلاق می شود.

نگرش، حالت کلی فرد است، در واقع درک ذهنی فرد از زندگی، مردم و وقایع. از نقطه نظر فردی، نگرش؛ نحوه دید افراد به چیزهاست به صورت ذهنی و این مقوله تماما از ذهن آغاز می شود. نگرش افراد از روی گفتار و کردار آنان برای دیگران مشخص می شود(پیک و هریس ، 2002). نگرش های قوی تر، پایدارترند و بیشتر احتمال دارد رفتارها را پیش بینی کنند و نگرش هایی که مشخصا، مربوط به خود یا دسترسی به آنها زمان بر است؛ پایدارتر هستند و بیشتر احتمال دارد که به رفتار منجر گردند تا نگرش های دیگر (ریجیو و وایزر ، 2008). (مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج)

نظریات مربوط نگرش به ازدواج

مشهورترین و مهمترین نظر در زمینه نگرش توسط آیزن و فیش باین ارائه شده است که به کنش عقلانی معروف است. در علوم اجتماعی، از تئوری کنش عقلانی فیش باین و آیزن استفاده بسیاری برای پیش بینی رفتار از روی نگرش ها می شود. مدل آنها با کارهای تجربی قابل توجه، نشان می دهد که نگرش ها در واقع رفتارها را پیش بینی می کنند (باربر ، 2004).

در این نظر رفتار در پی زنجیره ای از عوامل بوجود می آید و حلقه ما قبل بروز رفتار، «قصد و نیت» به انجام یک رفتار است؛ قصد و نیت تابع دو متغیر زیر است:

الف) گرایش به سوی رفتار: متغیری است فردی و شخصی که طی آن انجام یک رفتار را ازنظر خود (منظور درک خوب یا بد بودن آن) ارزیابی می کند.

ب) متغیر های هنجارهای ذهنی: مبین آن است که شخص برای انجام یک رفتار تا چه اندازه به تایید مردمی که با آن سرو کار دارد توجه می کند. به عبارت دیگر، متغیر هنجار ذهنی منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام کاری (رفتاری) احساس و ادراک می کند (رفیع پور، 1387).

ساپ و هارود در تحقیق خود درباره «تمایل مردم به خوردن گوشت گاو» متغیر پذیرش اجتماعی را نیز در نظر گرفتند. آنها معتقدند که انتظارات اجتماعی در پیدایش قصد و نیت موثرند. بدین منظور آنها به تئوری گروه مرجع رجوع می کنند گروه مرجع گروهی است که به آن گرایش داریم و با معیارهای آن خودمان و دنیا را ارزیابی می کنیم. یکی از خصوصیات گروه مرجع این است که مردم به آن دلبستگی هیجانی دارند و از آن خط می گیرند (فرانزوی؛ ترجمه فیروز بخت و قنادان،1381).

دیدگاههای نظری‌ در مورد ازدواج‌

دیوید نـاکس ‌ و کـارولین‌ اسکاچ در مورد ازدواج می‌گویند: ظهور صنعتی‌ شدن، شهری‌ شدن و پویایی‌های اقتصادی،کاهش خانواده‌گرایی و افزایش فردگرایی را در پی داشته‌ است. وقتی‌ اعضای‌ خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی‌ با یـکدیگر تـعامل دارنـد، برای‌ بقای‌ خود به یکدیگر وابسته شده و در‌ جهت حفظ مـنافع خـانواده خواهند کوشید. این تمرکز خانواده‌گرا بر نیازهای‌ خانواده، به سمت تمرکز بر‌ رفاه‌ فردی یا فردگرایی حرکت کرده‌ است.

تحوّلات‌ دیگر‌ طی 50 سـال اخـیر‌ عـبارتند‌ از: طلاق به عنوان پایان‌ بسیاری‌ از ازدواجها به جای مرگ یـکی از دو طرف؛ ازدواج و ارتباط صمیمانه به عنوان‌ اهداف‌ قانونی و مشروع مطالعات علمی؛ افزایش فمینیسم/ تحوّل‌ نقشهای‌ جنسیتی در‌ ازدواج، تأخیر‌ در‌ سن ازدواج، افزایش پذیرش تـجرّد، همخانه‌ شـدن و ازدواجـهای بدون فرزند (ناکس و اسکاچ، 2005). شوئن و چونک‌ (2006) معتقدند که انصراف از ازدواج‌ با عواملی چون: افزایش‌ سطح‌ تحصیلات و میزان اشـتغال‌ زنـان، تفاوتهای‌ جنسیتی کمتر در دریافت حقوق، نابرابری بیشتر در بین‌ مردان و نابرابری اقتصادی میان گروههای نژادی مرتبط است (استرانگ ، 2008).(مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج)

گیبسون و دیویس(2005) می‌گویند: بخش وسیعی از«انـصراف از ازدواج»، حد اقـل‌ آن‌ بخشی‌ که‌ در‌ میان‌ محرومان‌ اقتصادی رخ می‌دهد، انصراف از ازدواج واقعی نیست. همچنین می‌گویند: باید این سؤال را از خـود بـپرسیم کـه با وجود نگرش مردم نسبت به ازدواج و امیدشان به اینکه‌ روزی ازدواج‌ خواهند کرد، چه چیزی مـانع ازدواج پدر و مـادران مـجرّد با درآمد پایین می‌شود؟ آنها در مصاحبه‌ای که با تعدادی از زوجهای دارای فرزند به عمل آوردند، سه عـامل مـسائل مالی، کیفیت و دوام‌ ارتباط‌ و ترس از طلاق را به عنوان موانع ازدواج برشمردند (استرانگ، 2008).

دانلود ادبیات پیشینه تحقیق با موضوع نگرش به ازدواج

پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج + منابع فارسی

اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ احمدی، سید احمد.، فرزاد، ولی اله. (1385). بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری برصمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مطالعات روان شناختی، دوره ی2، شماره 1 و 2: 87-69.
امیدوار، بنفشه؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ احمدی، سید احمد. (1388). بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز. خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 18: 246-231.
آستین افشان، پروانه. (1380). بررسی روند تحوللات سن ازدواج و عوامل جمعیتی موثر بر ان طی سالهای 75-1355.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
پیرفلک، مهرداد؛ سودانی، منصور؛ شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی-رفتاری (GCBCT) بر کاهش دلزدگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 2: 267-247.

حسینخانی نایینی، هادی. (1386). مشاوره ازدواج. مجله پژوهش و حوزه، شماره 32 : 159-132.
داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (b1385). رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش دوم: مقاله مروری. تازه های علوم شناختی، سال 8، شماره 3: 80-71.
دتیلیو، فرانک. (2010). درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (1391). تهران: ارجمند. (پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج)
ذوقی پایدار، محمد رضا؛ سهراب اسمرود، فرامرز؛ و یعقوبی، ابوالقاسم. (1392). اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی جانبازان. مطالعات زن و خانواده، دوره 1، شماره1: 118-99.

سلیمی، جمال. و کریمی، محمد. (1391). تاثیر آموزش مفاهیم نظریه لازاروس بر تغییر نگرش نسبت به انتخاب به همسر در بین دانشجویان دختر. فصلنامه مشاوره و روان درمانی، سال اول، شماره 4:533-512.
شعیبی، فاطمه. (1392). ازدواج موفق. انتشار الکترونیکی،http://ketabesabz.com
علی اکبری دهکردی، مهناز. (1386). بررسی مقایسه ای ملاک های همسر گزینی در دختران جوان شهر اهواز. دانشور رفتار، شماره 25: 84-75.

منابع لاتین

Ahmady , Kh., Karami, Gh., Noohi, S., Mokhtari, A., Gholampour, H., Rahimi, A. A. (2009). The Efficacy of Cognitive Behavioral Couple’s Therapy (CBCT) on Marital Adjustment of PTSD–diagnosed combat veterans. Europe’s Journal of Psychology; 2: 31-40 .
Amoto, P. R., & Booth, A. (1991). The consequences of divorce for attitudes toward divorce and gender roles. Journal of Family Issues. 1991; 12: 306-322.
Baron, R., & Byron, D. (1997). Social psychology. A Viucom Company
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62,964–980.

Brateen, T. B.,& Rosen, L. A. (1998). Development and validation of the marital attitude scale. Journal of Divorce and Remarriage; 29(2): 83-91.(پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج)
Brown,B.L.(1999).Self-efficacy Beliefs And Career Development Clearing House On,Erice Digest,NO.205.
Buss.D.U., & Barnes, M.F. (1986) Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 559-570.
Carcia,J.N., & Decaso,A.M.(2006).Changes In Writing Self-efficacy And Writing Products And Processes Throgh Specific Training In The Self-efficacy Beliefs Of Students With Learning Disabilities.A.Contemporay Journal.

Carey, K. M. (2005). Effects of childhood family environment on marital attitudes. M.A. Dissertation. Truman State University, 2005. P. 137.
Carroll, J.S., Badger, S., Yang, C. (2006). The ability to negotiate of the ability to love?: Evaluating the developmental domains of marital competence. Journal of Family Issues;27:1001–1034.
Gilcksohn, J & Golan, H. (2001) Personality and Individual Differences, 30, 7, 1199-1209.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1578
2 فروش 1578 بازدید