نویسنده
تاریخ انتشار
۴ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4571 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

سلامت اجتماعی و اهمیت سلامت اجتماعی، شاخص های سلامت اجتماعی، تاریخچه سلامت اجتماعی، سلامت اجتماعی چیست سلامت معنوی چیست، مجله سلامت اجتماعی، نظریه سلامت اجتماعی، تدوین ابعاد اجتماعی سلامت، مدل‌‌یابی ساختاری سلامت اجتماعی، تأثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی، سلامت اجتماعی و کارکردهای آن در جوامع شهری، رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی، رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی، بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن، ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه گیری، بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی، مفهوم سلامت اجتماعی فردی، ابعاد سلامت اجتماعی فردی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و در ادامه…

شاخص سلامت اجتماعی فوردهام، شاخص سلامت اجتماعی ادمونتون، شاخص مشکل اجتماعی آلبرتا، مقیاس های برگزیده ساختار اجتماعی، شاخص آسایش و رفاه اجتماعی ورمونث، شاخص کیفیت زندگی، بررسی مطالعات مرتبط با سلامت اجتماعی در ایران، بر اساس شاخص کیفیت زندگی سال 2010، روند طولی شاخص کیفیت زندگی ایران طی سال های 2005-2010، شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی در ایران، بر مبنای شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی، بر اساس شاخص توسعه ی انسانی سال 2011، راه کارها و پیشنهاداتی برای بررسی و بهبود سلامت اجتماعی، مدل پیشنهادی سنجش سلامت اجتماعی در ایران (مدل نظری) و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 86
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Salamate_Ejtemaie

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی

مفهوم سلامت اجتماعی ریشه در ادبیات جامعه شناسی ناهنجاری و بیگانگی اجتماعی دارد، اما مطابق مدل سلامت، نبود ناهنجاری و بیگانگی اجتماعی، دلیلی کافی برای وجود سلامت اجتماعی جامعه نیست. کییز (2011) در یک تحلیل عاملی گسترده یک مدل 5 بعدی قابل سنجش از سلامت اجتماعی ارائه داد طبق این ابعاد، فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه ی معنادار، قابل فهم و دارای نیروهای بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند. محتوای مقیاس سلامت اجتماعی، طیف مثبتی از ارزیابی تجارب فرد در جامعه است این مقیاس جدید با مقیاس های سلامت اجتماعی بین فردی (مثل پرخاشگری و حمایت اجتماعی) و سطح اجتماعی (مثل فقر و جایگاه اجتماعی) تفاوت دارد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی).

حالت سلامتی در سطح جامعه را به وسیله ی نشانگرهایی مانند میزان مرگ، میزان میرایی شیرخواران و امید به زندگی (مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید) می توان سنجید مطلوب آن است که هر بخش اطلاعات به تنهایی و یا به صورت مرکب، قابل استفاده باشد و ترکیب آن ها امکان تهیه ی نمای کامل تر وضع سلامت افراد و جوامع را فراهم می آورد (پارک و پارک،1393).

از دیدگاه دورکیم (به نقل از کییز، 2011) سلامت و یگانگی اجتماعی، روابط افراد را با یکدیگر از طریق هنجارها منعکس می کند. مفهوم انسجام اجتماعی در برابر بیگانگی و انزوای اجتماعی قرار می گیرد؛ بیگانگی اجتماعی یعنی شکاف بین فرد و اجتماع. بیگانگی یعنی مردود شمردن اجتماع و باور به اینکه اجتماع، ارزش های شخصی و شیوه های زندگی فرد را منعکس نمی کند. انزوای اجتماعی یعنی شکستن روابط حمایتگر شخصی؛ بنابراین فردی که از انسجام اجتماعی برخوردار است، نسبت به اجتماع خود احساس نزدیکی می کند و گروه اجتماعی خود را منبعی از آرامش و اعتماد می داند.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی سلامت اجتماعی

کالوت، اوروئه و هانکین، 2017 ؛ کالوت، اوروئه، کامارا و هانکین (2013) ؛ گونزالس دایز، کالوت زومالد و اوروئه سولا (2012)، کالوت و اوروئه، (2008) ؛ هینریچسن والر و امانوئلی (2004) در مطالعات جداگانه به بررسی نقش طرح واره ها در اختلال اضطراب اجتماعی پرداخته اند. در مجموع این مطالعات حکایت از آن دارند که مرتبط ترین طرح واره ها برای اضطراب اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی + هراس اجتماعی) طرح واره ی قطع ارتباط/ طرد، استقلال ناقص، و هدایت توسط سایرین هستند.

آنکوئیست، وامالا و لیندستروم (2012) مطالعه ای با هدف بررسی شاخص های اجتماعی سلامت و اثر متقابل عوامل اقتصادی اجتماعی بر سلامت بر روی نمونه ای متشکل از 23153 مرد و 28261 زن 84-16 ساله انجام دادند. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان دادند که سرمایه اقتصادی و اجتماعی پایین (اعتماد بین فردی و سیاسی اجتماعی، مشارکت اجتماعی) با وضعیت پایین سلامتی مرتبط بود.

کوکرتز و همکاران (2014) نقش واسطه ای سوگیری توجه را در اثربخشی آموزش توجه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها نشان دادند که سوگیری توجه زیاد، بیشترین کاهش علائم را در شرکت کنندگانی که برنامه آموزشی اصلاح و تغییر توجه را تکمیل کرده بودند پیش بینی می کرد، اما در گروه کنترل این نتایج مشاهده نشد به علاوه تغییر سوگیری توجه نقش واسطه ای در ارتباط بین برنامه اصلاح توجه و تغییر در علائم اضطراب اجتماعی را داشت.

کالوت، اوروئه و هانکین، (2013) پژوهشی را با هدف اثبات پیش بینی تفکرات اضطرابی خود به خود توسط طرح واره های غیر انطباقی اولیه و نشان دادن این مسئله که چنین تفکرات خود به خودی مانند واسطه ای در بین طرح واره ها و تغییرات آتی در علائم اضطراب اجتماعی عمل می کنند انجام دادند (پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی).

منابع فارسی و لاتین سلامت اجتماعی

سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجلال (1393)، شاخص های سلامت اجتماعی، مجله ی سیاسی – اقتصادی، شماره 208-209، ص 244-253.
سمیعی، مرسده؛ رفیعی، حسن؛ امینی رارانی، مصطفی؛ اکبریان، مهدی (1389). سلامت اجتماعی ایران: از تعریف اجماع مدار تا شاخص شواهدمدار. مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 2. 50-31.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی،
امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا (1393). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای IV DSM- (SCID). فصلنامه تازه¬های علوم شناختی، 6، 22-10.
شریعتی، مهدی (1395)، شاخص سلامت اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، طرح تحقیقاتی خاتمه یافته.
علی پور نوشری، مریم (1395)، بررسی مشکلات اجتماعی سالمندان مقیم سراهای سالمندی شهر تهران (مطالعه موردی آسایشگاه کهریزک)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی).

Beck, A. T., & Dozois, D. J. A. (2011). Cognitive therapy: current status and futuredirections.
Annual Review of Medicine, 62, 397–409.
Beck, A. T., Emery, G., & Greenberger, R. L. (1985), Anxiety disorders and phobias: A
cognitive perspective. New York: Basic Books.
Beidel, D. C., Turner, S. M., & Morris, T. L. (1999). Psychopathology of childhood social
phobia. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,38, 643‐650.
Beidel, D. C., Turner, S. M., & Dancu, C. V. (1985). Physiological, cognitive and behavioral
aspects of social anxiety. Behaviour Research and Therapy, 23(2), 109- 117.
Biederman, J., Hirshfeld‐Becker, D. R., Rosenbaum, J. F., Herot, C., Friedman, D., Snidman,
N., & et al. (2001). Further evidence of association between behavioral inhibition and social anxiety in children.American Journal of Psychiatry, 158, 1673‐1679.
Blote, A. W., Kint, M. J., Miers, A. C., & Westenberg, P. M. (2009).

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی

 1. محمدیان

  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی را از سایت شهر فایل دانلود کردم اما فونت ها کمی بهم ریخته س؛ نسخه نرم افزار word کامپوتر من ۲۰۰۷ هست؛ باید چیکار کنم…؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   لطفا نسخه نرم افزار آفیس رو به ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۶ ارتقا بدید، از این بابت تا به حال مشکلی گزارش نشده، اگر احیانا با ارتقا نرم افزار آفیس مشکل حل نشد به شماره پشتیبانی پیام بدید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *