مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

Rate this product

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف و مفهوم هویت، تعریف و مفهوم هویت سازمانی (corporate identity)، برندینگ و هویت سازمانی، انواع هویت سازمانی، اهمیت هویت سازمانی، طراحی هویت سازمانی، ابعاد هویت سازمانی، تاریخچه هویت سازمانی، هویت بصری سازمانی، عوامل موثر بر ساخت و شکل گیری هویت، اولویت بندی ابعاد هویت سازمانی، ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی، توجه رسانه ها، وجهه خارجی سازمان، تیم مدیران عالی سازمان، ارتباطات خارجی سازمان، ارتباطات داخلی سازمان، مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و در ادامه…

ارائه مدل هویت سازمانی، بررسی رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن، نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی، تاثیر ابعاد هویت سازمانی بر تعهد سازمانی، رابطه هویت سازمانی و سلامت سازمانی، تأثیر هویت سازمانی بر بهره وری، بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی، ارتباط میان جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی، هویت سازمانی در هزاره ی سوم، بررسی تأثیر ویژگی‏ های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی، رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 45 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 45
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Hoviat_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

هویت سازمانی یک چارچوب شناختی برای فهم واقعیت است و به عنوان پیش فرض های مشترک در مورد سازمان به کار می رود. این مفهوم به عنوان یک گفت و شنود راجع به احساس و واقعیت و همچنین به عنوان خواست های جمعی در مورد محتوای سازمان و مکان برای هویت شخصی به کار رفته است. هویت سازه ای فرا فردی است و بوسیله شناخت های سطح فردی تشریح و امکان پذیر می شود (سورکی، جمشیدیان و هویدا، 1389، 26).

هویت سازمانی شامل آن دسته از ویژگی هایی است که اعضای سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان احساس می کنند؛ ویژگی هایی که سازمان را به طور منحصر بفرد توصیف می نمایند و در طول زمان از ثبات نسبی برخوردارند. وقتی به گذشته، حال و آینده سازمان می نگریم، آندسته از ویژگی های که محوری ترین، پایدارترین و متمایز کننده ترین ویژگی ها به شمار می آیند، هویت سازمان را تشکیل می دهند (فریبرز نیا و فرخانی، 1390، 4).

هویت سازمانی تأثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف آن داشته است. هویت سازمانی می تواند هر دو جنبه رضایتمندی و رفتار کارکنان و اثربخشی سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی) را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان ها می توانند تا حد زیادی از ایجاد هویت یابی کارکنان با سازمان بهره ببرند. هویت سازمانی با انواع گرایش های شغلی، رفتارها و پیامدهایی که از سازمان پشتیبانی می کنند، از جمله تصمیم گیری های فردی، تعهد به اهداف مشترک و تعامل کارکنان ارتباط دارد. کارکنان با هویت سازمانی بالاتر، مولدتر، با انگیزه تر و رضایت مندتر بوده و تمایل کمتری به ترک سازمان نسبت به کارکنان با هویت یابی سازمانی پایین تر دارند.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی هویت سازمانی

موزس و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان «مسئولیت اجتماعی، هویت سازمانی و انگیزش» انجام داده اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بر انگیزش، خشنودی و هویت سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق 224 نفر از کارکنان خطوط هوایی کشور سوئیس می باشند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در واقع نمونه آماری شامل دو گروه اصلی درگیر در برنامه های مسئولیت اجتماعی و افراد غیر درگیر در این برنامه ها می باشد. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه 54 سؤالی است که کارکنان به گویه های آن پاسخ داده اند. یافته های پژوهش به روشنی نشان می دهد که تفاوت معناداری از ادراک انگیزش و هویت سازمانی بین افراد درگیر و افراد غیر درگیر در برنامه های مسئولیت اجتماعی وجود دارد. اما چنین تفاوتی در ادراک از خشنودی شغلی مشاهده نشد.

قلی پور و همکاران (1390) پژوهشی تحت عنوان « تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی» انجام داده اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود و تقویت آن انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع علی یه شمار می رود. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی، مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی. متغیر وابسته نیز هویت سازمانی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی است. تعداد نمونه آماری 253 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هویت سازمانی با 8 سؤال و پرسشنامه متغیرهای مستقل با 43 سؤال می باشد.

هویت سازمانی + منابع فارسی و لاتین

رحیمی، غلامرضا، وظیفه دمیرچی، قادر، جرفی، حسن (1391)، «اخلاق و مسئولیت اجتماعی در عصر کمرنگ شدن اخلاقیات»، همایشملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
رحیم نیا، فریبرز، نیکخواه فرخانی، زهرا (1390)، «تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 4، ص 11-1.ُ
رستگار، عباسعلی، جانقلی، محمود، حیدری، فائزه، حیدری، حامد (1391)، «بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی»، پژوهش های مدیریت عمومی، شماره 16، ص 63-39.
رفیعیان، محمد (1392)، «بررسی رابطه بین برخی عوامل شخصی و کارگریزی شغلی کارکنان»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
قلی پور، آرین، پورعزت، علی اصغر، محمدی، فرشته (1390)، «تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شاخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 3، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی).

Hang-yue N., Raymond L., Sharon F., Xiaoming Z. and Lingqing Z. (2012). “Perceptions of organizational context and job attitudes: The mediating effect of organizational identification”, Asia Pacific Journal of Management, 30 (1), 149-168.
Heidarzadeh, K., and Rahpeima, A. (2013. “Corporate Social Responsibility (CSR): A Scale Development Study in Iran”, Research Journal of Applied Sci-ences, Engineering and Technology 6(9): 1513-1522
Iqbal, N., Ahmad, N., Sheeraz, M., (2012). “The Impact of perceived Corporate Social Responsibility (CSR) on Job Attitude and Performance of Internal Stakeholders”, International Journal of Human Resource Studies, 2 (4), 77-86.
Khalifa, El-Din. And Truong, Q., (2010). “The Relationship between Employee Perceptions of Equity and Job Satisfaction in the Egyptian Private Universi-ties”, Eurasian Journal of Business and Economics, 3 (5), 135-150.
Oktug, Z., (2013). “The Moderating Effects of Age and Tenure on the Relation-ship between Organizational Identification and Job Satisfaction”, journal of Management, 3 (4), 218-222.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
18,900 تومان
تعداد بازدید: 880
4 فروش 880 بازدید