مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری دارای کلید واژه های تاکیدی:

درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T)، شناخت درمانی چیست، ارتباط بین رفتار درمانی شناختی و علم شناخت پایه، نحوه تلفیق‌ رفتار درمانی و شناخت‌درمانی، ویژگی‌های رفتار درمانی شناختی، فرآیند ارزیابی در رفتاردرمانی شناختی، رفتارهای حرکتی آشکار، رفتارهای هیجانی، رفتارهای شناختی-هیجانی، جنبه‌های شـناخت درمانی،سه نـوع بینش در درمان شناختی-رفتاری، فرایندهای درمان شناختی- رفتاری، راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری، درمان شناختی رفتاری doc، تکنیک های درمان شناختی- رفتاری، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه درمان شناختی رفتاری، فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری (CBT) در 82 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc (دارای 2 فایل پیشینه با محتوا و منابع متفاوت)
💠تعداد صفحات : 82
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری

اصطلاح رفتار درمانی شناختی ، نخستین بار در ادبیات علمی میانه‌ی دهه 1970 به ‌کار رفت و مبانی تجربی رویکردهای شناختی-رفتاری به مسایل روانی به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد. در زمان نسبتاً کوتاهی پس از آن، رفتار درمانی شناختی به یک روان‌درمانی پیشرو در اکثر کشورهای غربی تبدیل شد. درمان های شناختی– رفتاری شامل راهبردهایی هستند که به منظور تغییر تفکر، نگرش، ادراک و رفتار افراد مسئله دار طراحی شده اند. درمان شناختی- رفتاری، اساساً رویکردی است که استفاده از آن برای درمان گروه وسیعی از اختلال های روانی مورد توجه و حمایت نظری و تجربی فراوانی قرار گرفته است.
در این رویکرد که روش های شناختی و رفتاری در کنار هم به کار می روند، بر شناسایی باورهای نادرست، منفی و غیرمنطقی تأثیرگذار بر عواطف و رفتارهای بیماران و اصلاح این باورهای زیربنایی با استفاده از فنون شناختی و رفتاری تأکید می شود. درمان شناختی– رفتاری را می توان هم در موقعیت های درمان فردی و هم در موقعیت های درمان گروهی بکار گرفت و به نتایج خوبی دست یافت(به نقل از خدایاری فرد، 1389).
اساساً درمان شناختی- رفتاری از تلفیق دو رویکرد رفتار درمانی و رویکرد شناختی پدید آمده است. امروزه این رویکرد نظریه و نگرش های نسبتاً متفاوتی را در خود جای داده است که تنها وجه مشترک آنها، توجه به نقش واسطه ی فرایندهای شناختی در پردازش اطلاعات و بروز واکنش فرد به محرک هاست. این رویکرد از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می کند که به نحوی در چارچوب رفتاری معنا پیدا می کنند و قابل ارزیابی و سنجش تلقی می شوند (اصلانی و همکاران، 1386).

درمان شناختی- رفتاری (CBT)

شناخت درمانی بر اساس پژوهش‌های اولیه آیرون تـی. بک بـر روی آسیب‌شناسی روانی با درمـان افـسردگی پدید‌ آمد. بک‌ ابتدا در زمینه روانکاوی آموزش و بعد سعی داشت نظریه فروید را درباره افسردگی ثابت کند فروید فرض کرد که افسردگی «خشم بازگشت خورده به طرف خویش» است. بک با آزمایش افکار‌ و رؤیاهای بـیماران افـسرده، نه موضوع خشم بلکه موضوع شکست را به میان آورد. در مکتب شناختی مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات بالینی، سوگیری منفی پایدار را در پردازش شناختی در بیماران‌ افسرده‌ را‌ مطرح نمودند (امانی، 1385).

پژوهش‌های اولیه بک، همزمان با‌ نظریه‌پردازی‌ آلبرت‌ آلیس و فرانک داتیلیو در دهه 1970 بـود. آلیس نـیز بر روی باورها‌ و افکار بیماران مطالعه و تحقیق می‌کرد(امانی، 1385). اساس نـظریهء الیس را مدل‌ A-B-C تشکیل می‌دهد که در شناخت و تغییر شـخصیت بـه‌ کار‌ می‌رود. اصولا در این مدل، گفته می‌شود کـه‌ رویدادهای فـعال کـننده (A) پیامدهای‌ رفتاری‌ و هیجانی‌ دارند‌ اما این پیامدها نه معلول رویدادهای فعال کـننده بلکه‌ تا حدود زیادی معلول نظام‌ اعتقادی‌(B) هستند که باعث به وجود آمدن‌ پیامدهای رفتاری هیجانی(C) می شود. نقش اصلی مـشاور ایـن‌ اسـت‌ که‌ با مباحثه(D) در مورد عقاید و باورهای‌ غیر منطقی به طرق مختلف آن‌ها را زیـر سؤال‌ بـبرد (شارف، ترجمه فیروز بخت، 1381).(مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری).

الیس و بک هر دو معتقدند که آدمی می‌تواند آگاهانه منطق و دلیل‌ را‌ بپذیرد‌ و اذعـان می‌دارند که هدف ملاحظات درمان تغییر فرضیات اساسی‌ بیمار است کـه بـه نـظام باورهای افراد در پردازش محرک‌های پیرامونی توجه اساسی دارند. همچنین این دو دانشمند روش‌ بحث‌ و گفتگو را با بیماران برگزیده و از گوش دادن مـنفعل، ‌پرهـیز‌ و به فعال بودن درمانگر در جلسه درمان اعتقاد داشتند. (امانی، 1385).

ویژگی‌های رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی، رویکردی اسـت فـعال، جهت‌بخش، دارای محدودیت زمانی، سازمان یافته‌ و… این‌ رویکرد‌ براساس این منطق نظری زیربنایی استوار‌ است‌ که‌ عاطفه و رفتار فرد، عمدتاً برحسب شیوه‌ی ساخت‌یابی جهان از نظر او تعیین می‌شود. این نوع درمان، درمانی است دارای ویژگی‌های زیر (هاوتون؛ ترجمه قاسم‌زاده،‌ 1382):(مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری).

1. مبتنی بر‌ همکاری‌ درمانی بـین بـیمار ودرمـانگر است. زیرا در آن،بیمار به‌ صراحت‌ بـه عنوان فـردی کـه نقشی برابر در رویکرد تیمی به حل مسئله دارد، تلقی می‌شود.

2. کوتاه و محدود از لحاظ زمانی؛ یعنی درآن سعی‌ می‌شود‌ به‌ بیمار کمک شود تا در خود مهارت‌های خودیاری مستقلی پدیـد آورد.

3. سازمان یـافته و جـهت‌بخش است.

4. مسئله‌مدار و معطوف به عوامل تداومبخش مشکلات و نه منشا آنهاست.

5. متکی بـر فـرایند سؤال و«کشف‌ راهبری شده» و‌ نه قانع‌سازی، موعظه و مباحثه است

6. براساس روش‌های استقرایی می‌باشد، به‌طوری‌که بیمار فرامی‌گیرد به‌ افکار‌ و اعتقادها به عنوان فرضیه‌هایی بنگرد، که بـاید اعـتبارشان آزموده شود.

7. آموزشی اسـت؛ زیرا در آن فنون شناختی-رفتاری به عنوان مهارت‌هایی‌ که‌ باید‌ از طریق ممارست فراگرفته شـوند و از طریق تکالیف خانگی وارد محیط بیمار گردند، تلقی‌ می‌شوند(بک؛ ترجمه‌ دوراهی‌ و عابدی،1381).

8. تأکید بر زمان حال دارد؛ یعنی درمان بیشتربیماران،مستلزم تمرکز قوی بر روی مشکلات فعلی و مـوقعیت‌های‌ خـاصی‌ اسـت که برای بیمارغم‌انگیز و ناراحت‌کننده‌اند.

9. از تکنیک‌های مختلف برای تغییر فکر، خلق و رفتار استفاده‌ مـی‌کند. اگرچه‌ راهـبردهایی شناختی مانند سؤال و جواب سقراطی و اکتشاف هدایت شده، مهم‌ترین راهبردهای مورد استفاده می‌باشند، اما روش‌های‌ گرفته‌ شده‌ از دیگرجهت‌گیری‌ها به خصوص گـشتالت درمـانی و رفـتاردرمانی نیز، با یک چارچوب شناختی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

10. ساخت یافته؛ مهم‌ نیست که تشخیص چه است و یـا در چـه مـرحله‌ای از درمان قرار داشته باشیم، بلکه‌ تمایل‌ به‌ این است که در هر جلسه‌ی شناخت درمانی، به یک شیوه‌ی سـاخت یـافته، عمل شود.

فصل دوم پایان نامه درمان شناختی رفتاری + منابع فارسی

درمان شناختی رفتاری با وجود اینکه نسبتاً جدید است و قدمت زیادی ندارد، هم به عنوان یک نظریه و هم به عنوان یک روش درمانگری زمینه را برای انجام مطالعات و تحقیقات بی سابقه فراهم کرده است. همچنین، شیوه ی درمانی شناحتی- رفتاری و بسیاری از تبیین های نظری آن مورد حمایت های فراوانی قرار گرفته است(بایلینگ و کویکن ، 2003). به لحاظ تاریخی، مبانی تجربی رویکردهای شناختی– رفتاری به مسایل روانی به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد.

در شروع این قرن پاولف به بررسی و پژوهش درباره پدیده‌ای که آن را شرطی‌سازی کلاسیک نامید، پرداخت. شرطی‌سازی کنشگر از مشاهدات ثرندایک، تولمن و گاتری شناخته شد؛ و اسکینر تقویت کننده‌ها را تعریف کرد. این اصول رفتاری تدریجاً در زمینه‌های بالینی کاربرد پیدا کرد که برای مثال می‌توان به کارهای واتسون و در زمینه‌ی اضطراب و ماورر درباره ی شب‌ادراری اشاره کرد. سهم اصلی در رشد اولیه رفتار درمانی را ولپی، که تحقیقات‌ آزمایشگاهی او بر القای آزمایشی رفتار روان‌نژند در حیوانات پایه‌ای برای ابداع فنون کاهش ترس شد و آیزنک که ساختار نظری محکم و بنیادی منطقی برای این درمان جدید فراهم آورد بر عهده داشتند.

– آزاده فر، علی(1376). بررسی اثر تمرینات هوازی بر کاهش افسردگی در دانش آموزان 16 ساله پسر شهر برازجان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.(فصل دوم پایان نامه درمان شناختی رفتاری).
– اتکینسون، ریتا آل و همکاران. زمینه روانشناسی هیلگارد. تهران: انتشارات رشد، 1385.
– اکبری، ابوالقاسم(1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. چاپ چهارم. تهران: نشر رشد و توسعه.
– باتلر، گیلیان؛ تونی هوپ. درمان افسردگی (سرماخوردگی روانی)، ترجمه: کوشیار کریمی طاری(1378). تهران. نسل نو اندیش.
– بایلینگ، پیتر جی؛ مک کب، رندی ای؛ آنتونی، مارتین ام(2006). گروه درمانگری شناختی- رفتاری. ترجمه خدایاری فرد و عابدینی(1389). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– برنز، دیوید(2000). روان شناسی افسردگی. ترجمه ی مهدی قراچه داغی(1381). تهران: نشر دایره. چاپ دوازدهم.
– بختیارپور، سعید؛ حیدری، علیرضا؛ علی پور خدادادی، شهلا(1390). ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی عمومی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان زن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
– برنز دیوید. روان شناسی افسردگی. ترجمه مهدی قراچه داغی(1381).. تهران: نشر دایره. چاپ دوازدهم.

بخشی منابع انگلیسی

-Anderson, C. A. (1999). Attributional style, depression, and loneliness: A cross-cultural comparison of American and Chinese students. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 482-499.
-Bandura A. “health Promotion by socio cognitive means health education behavior”. Journal ofHealth Education & Behavior. 2004; 31(2): 143-164.
-Bandura A. Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In: Locke EA. Handbook of principles of organization behavior. Oxford UK: Blackwell; 2000. 120-36.
-Bandura, A. (1982). Self – efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37 , 122 – 147.

-Bandura, A. (1984). Recycling misconceptions of perceived self-efficacy. Cognitive Therapy and Research, 8(3), 231–255.
-Beck, A. T, & Weishaar, M. E.(2000). Cognitive therapy. In R. J. Corsini & D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies (6th ed. Pp. 241-272). Itasca, IL: Peacock.
– Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Crosssectional and longitudinal analyses. Psychology and Aging, 21, 140-151.

– Cappeliez P. Presentation of depression and response to group cognitive therapy with older adults. Journal of Clinical Gerontology. 2000; 6(3): 156-74.(فصل دوم پایان نامه درمان شناختی رفتاری).
-Daniel , R . strunk , Melissa A .(2010).Cognitive therapy in A. Ellis and R. geriger (Eds) handbook and rational emotive theory and practice. Counseling Psychology Quarterly, 17(1): 53-67.
-De Jong Gierveled, J. (1998). A review of loneliness: concept and definitions, determinants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8,73-80.
-Hopps, S. L., Pepin, M., & Boisvert, J. (2003). The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for loneliness via inter-relay-chat among people with physical disabilities. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 40, 136-147.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 2826
23 فروش 2826 بازدید