مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت + نظریه ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت + نظریه ها

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت + نظریه ها منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف انگیزه پیشرفت، انگیزه پیشرفت چیست، انگیزه پیشرفت تحصیلی، مولفه های انگیزه پیشرفت، تعریف انگیزش، انگیزه پیشرفت تحصیلی، باورهای انگیزشی، منابع انگیزش، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، چشم اندازهایی به انگیزش، چشم انداز رفتاری، چشم انداز انسان گرایانه، کاربرد نظریه ی انسان گرایی در آموزش و پرورش، چشم انداز شناختی، چشم انداز اجتماعی، اهمیت انگیزش پیشرفت در یادگیری، منشا انگیزش پیشرفت، تاثیرات جامعه پذیری، تاثیرات شناختی، نظریه‌های انگیزش پیشرفت، نظریه هنری موری، نظریه انگیزش پیشرفت اتکینسون، نظریه نیازهای مک کللند، نظریه تولمن، نظریه لوین، نظریه دسی در زمینه انگیزش، دیدگاه نیکولز، الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری، نظریه اندرو، دیدگاه نظریه مثبت نگر و در ادامه…

نظریه سبک اسنادی، سایر نظریات انگیزش پیشرفت، تفاوت ها جنسی در انگیزش پیشرفت، چگونگی ارتقای انگیزش پیشرفت، ارتباط انگیزش با یادگیری و عملکرد، اصل خانواده در انگیزش تحصیلی، اثر همسالان در انگیزش پیشرفت، انگیزه پیشرفت، انواع انگیزه پیشرفت، تقسیم بندی هدف گرا، تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه، پیشایندهای انگیزه پیشرفت، پیامدهای انگیزه پیشرفت،راهکارهای ایجاد انگیزه برای پیشرفت تحصیلی، ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی، رابطه بین انگیزه پیشرفت و خودناتوان‌سازی تحصیلی، پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق سبک‌های مقابله‌ای، تأثیر انگیزه بر پیشرفت رفتار افراد، ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت، بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزه پیشرفت، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 120 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 120
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Angizeh_Pishraft

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت + نظریه های انگیزش

نظریه انگیزش پیشرفت بر تحقیقات اولیه ی هوپ، سیرز، مک کللند و اتکینسون استوار است این نظریه بر نقش هدف در موفقیت و شکست دانش آموزان تأکید دارد نیاز به پیشرفت یکى از نخستین نیاز هایى است که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است انگیزه پیشرفت نشان دهنده میل و علاقه فرد نسبت به انجام دادن یک کار، سر و سامان دادن یا سازمان دادن به محیط مادى و اجتماعى خود، فائق آمدن بر موانع، از دیگران سبقت جستن و رقابت کردن با آن ها از طریق صرف کوشش زیاد براى انجام دادن بهتر کارهاست ( ساعتچى،1397). برای مثال مک کللند عقیده دارد که انگیزش پیشرفت یک ویژگی ناهوشیار است که از تجارب فرزند پروری اولیه سرچشمه می گیرد او اظهار می دارد که تجارب اولیه یادگیری بر رفتار فرد در موقعیت های پیشرفت نقش مؤثر ومداوم دارد (استیپک ، 1950نقل از استکی ودیگران،1395).

از نظر مک کللند انگیزش پیشرفت ،انگیزه ای آموخته شده در جهت تلاش برای موفقیت با توجه به معیار ،معین است بدین ترتیب مک کللند معتقد است که انگیزش پیشرفت از آرزوهای فزاینده ناشی می شود وقتی کودک با یک موقعیت جدید پیشرفت مثل یک معما ی علمی برخورد می کند و از این آرزوها لذت می برد و به گسترش انگیزه پیشرفت تمایل پیدا خواهد کرد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت).

مؤفقیت در موقعیت پیشرفت و در پیش بینی این موقعیت برای انگیزه حاصل از پیشرفت ایجاد تقویت مثبت می کند سرانجام کودک در حل مسئله به میزان صد در صد انتظار پیشرفت پیدا می کند در این مرحله معما تازگی خود را از دست می دهد و حل آن دیگر به عنوان پیشرفت تلقی نمی شود در این موقع مربی یا والد آگاه به پیشرفت، باید موقعیتی تازه و کمی پیچیده تر ایجاد کند که توأم موفقیت باشد (استکی ودیگران،1389).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی انگیزش پیشرفت

نتایج پژوهش حیدرئی و سید آسیابان(1396) با عنوان مقایسه تفکر انتقادی، سخت کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر نشان داد که که بین تفکر انتقادی، سخت کوشی در سطح (P<0.01) و خلاقیت در سطح (P<0.05) در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود داشت ولی از لحاظ انگیزه پیشرفت در سطح (P<0.05) بین در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت.
علوی لنگرودی (1397) در پژوهشی به بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد آموزش تفکر انتقادی باعث بهبود باورهای معرفت شناختی دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه دانشجویان گروه کنترل شده است. در تحلیل خرده مقیاس های باورهای معرفت شناختی نیز مشخص شد آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش باورهای معرفت شناختی افراد در ابعاد توانایی ذاتی یادگیری،ساده بودن دانش، قطعیت دانش، منبع دانش و یادگیری سریع دانش شده است.

نتایج پژوهش کالیور سینگ (2016) با عنوان رابطه باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد که بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان رابطه وجود دارد. بارورز،نامی و احمدی(2016) در پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی پرداختند که نتایج نشان داد بین باورهای معرفت شناختی و مولفه های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

پاکدامن، نیوشا و بریری(2017) در پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم با پیشرفت تحصیلی پرداختند که نتایج نشان داد بین ابعاد باورهای معرفت شناختی و ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیم با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش کن (2011) با موضوع بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی با پیشرفت و عملکرد تحصیلی نشان داد بین باورهای معرفت شناختی و مولفه های آن با پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

انگیزه پیشرفت + منابع فارسی و لاتین

بابائی منقار،محمد مهدی(1393). رابطه بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش‌آموزان متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی.دانشگاه محقق اردبیلی.
بردین کریس، بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی . ترجمه مجید محمود علیلو _ عباس بخشی پور رودسری حسن صبوری مقدم (1376)نشر روان پویا .
بحرانی، محمود (1384). مطالعه ی انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22،4، ص 115-104.
پیر مرادیان،رضیه(1387).آموزش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
پینتریچ ،پال آر،وشانک ،دیل ایچ.(1386).انگیزش در تعلیم وتربیت نظریه ها،تحقیقات و راهکارها(ترجمه مهرناز شهرآرای).تهران:علم.( تاریخ انتشار به زبان اصلی2002).
تنها، زهرا(1389).بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی،رویکردهای یادگیری و تفکر تاملی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.دانشگاه تربیت معلم تهران.
توزنده جانی ،حسن ،ومهروش،ناهید.(1384).روانشناسی تربیتی رویکردهای نظری وآموزشی.نیشابور: شهر فیروزه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت).

Jaffe, Ellen Hofstetter. (2005). Time management for Directors. Exchange: the early childhood Leaders’ Magazine scince1978, n161p8-11jan-feb2005.
Jalan, Amitabh & Kleiner, Brian H. (1995). New developments in developing creativity, Journal of managerial Psychology. Vol: 10, No: 8, Pp: 20-23.
Jenkins ,S.R.(1987).Need for achievement and women s careers over 14 years :Evidence for occupational structural effects .Jurnal of personality and socia Psychology,53,922-932.
Jung. Dong I. (2001). Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in Groups. Creativity Research Journal. Vol. 13, No. 2, PP: 185-195.
Ken,R.(2011). Relations among Epistemological Beliefs, Academic Achievement, and Task Performance in Secondary School Students. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational PsychologyVolume 27, Issue 3,2011.
Kulwinder Singh, Kavita(2014). Motivational Beliefs and Academic Achieve ment of University Students. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–7388,p-ISSN: 2320–737X Volume 4, Issue 1 Ver. IV (Feb. 2014), PP 0.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت + نظریه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
24,900 تومان
تعداد بازدید: 377
0 فروش 377 بازدید