مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف عملکرد تحصیلی با ذکر منبع، تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی، عملکرد تحصیلی چیست، تاریخچه ارزیابی عملکرد، نظریه عملکرد تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجویان، عملکرد تحصیلی دانش آموزان، تعریف پیشرفت تحصیلی، عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، نظریه های عملکرد تحصیلی، شاخص‌های شکست تحصیلی، عوامل افت تحصیلی، انواع شکست های تحصیلی، علل ترک تحصیل، مفاهیم مربوط به تکرار پایه، ، نظریه های عملکرد تحصیلی، نظریه انتظار معلم، الگوهای انگیزشی، الگوی یادگیری شناختی، تئوری یادگیری اجتماعی، عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی، ارتباط عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی و در ادامه …

تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی، تعریف نظری عملکرد تحصیلی، رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی، بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری، رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان، مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، پیش بینی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان، پیش بینی عملکرد تحصیلی با توجه به ابعاد هویت، ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی، بررسی ارتباط اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 148 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 148
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی عبارت است از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا بیست تعیین می گردد عملکرد تحصیلی بالا در دانش آموزان یکی از هدف های مهم نظام آموزشی است. در تحقیقات و پژوهشگران همه سعی دارند تا عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را پیدا کنند و آن را در محیط آموزشی به کار ببرند. عملکرد تحصیلی باید طوری تنظیم و هدایت شود که رشد و یادگیری در یادگیرندگان افزایش پیدا کند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی).

به اعتقاد تیلور، 1999 اهداف اساسی هر نظام آموزشی فراهم آوردن شرایط و استفاده از شیوههای نوین و مفید است تا فراگیران به کمک آن ها بتوانند، حداکثر توانمندی های خود را بروز داده و به موفقیت های بیشتری نائل آیند. شاخص چنین پیشرفت عملکرد تحصیلی است که شامل زیر مجموعه های متعددی از جمله خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، کاهش اضطراب، فقدان کنترل پیامد و استفاده از راهبردهای مناسب برای مطالعه است.خودکارآمدی یعنی اطمینان داشتن به خود در زمینه تحصیلی و فعالیت های آموزشی، انگیزش عامل نیرو بخش رفتتار است و فقدان کنترل پیامد به معنی این است که لزوما با افزایش کارکرد، تغییری در نتیجه دلخواه تحصیلی حاصل نمی شود( درتاج، 1383).

عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر می‌گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده. در حقیقت عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی، عوامل شناختی مانند هوش عمومی، خود کار آمدی تحصیلی، راهبردهای خود تنظیمی، ساختار کلاس درس، انگیزش تحصیلی، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان بر روی آن تأثیر دارند (یزدانی 1391).

پیشینه داخلی و خارجی عملکرد تحصیلی

میکائیلی، افروز و قلیزاده(1391)، به بررسی ارتباط خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شده است در نمونه ای به تعداد 400 دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج آن حاکی از این است که، بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.

گرکز و اسماعیلی(1391)، به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری رشته حسابداری با استفاده از شبکه عصبی پرداختند. در یک پژوهش از نوع پیمایشی با نمونه ای به تعداد 450 دانشجو دانشگاه های آزاد رشته حسابداری تهران بوده است نتایج نشان داد که در تعیین عملکرد تحصیلی دانشجویان متغیرهای علاق] نوع دیپلم و جنسیت از اهمیت بیشتری برخوردارند (پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی).

یازیسی، سییاز و آلتون (2011) در پژوهش خود به پیش بینی خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پرداخته بودند. آن ها در نتایج خود بیان داشتد که جنس و خودکارآمدی می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است.

لی لیان (2010) در پژوهش نقش انگیزش، خودکارآمدی، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را نسبت به درس آمار و روش تحقیق مورد بررسی قرار داد، و نتایج پژوهش نشان داد که نگرش و خودکارآمدی به طور قابل توجهی می توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند.

کارول و همکاران(2009) در پژوهش خود خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان دبیرستانی استرالیا مورد بررسی قرار دادند، و نتایج آنها حاکی از این بود که، خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی اثرمثبت و معناداری دارد همچنین در مدل نهایی ارتباط بین آرمان های عامی و پیشرفت تحصیلی معنی داری نبوده است.

منابع فارسی  و لاتین

بهرامی، هادی؛ عباسیان فرد، مهرنوش،(1397)، خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی 88-89، مشاور مدرسه، دوره ششم.
یابانگرد، اسماعیل،(1396)، روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
بیرامی، منصور و بهادری، خسرو،(1386)، ارتباط شیوه های تربیتی والدین، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی، مجله علوم تربیتی.
پارسا، عبدالله،(1395)، بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دوره های کارشناسی شیراز، دانشگاه شیراز.
پروین، لارنس و جان، اولیوربی،(1396)، شخصیت نظریه پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آبپز (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی).
پورسعید، سید مسعود،(1395)، طراحی الگوی توسعه ی منابع انسانی کارآفرین براساس نظریه ی یادگیری اجتماعی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول.
پیری، موسی،(1396)، طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، دانشگاه تربیت معلم تهران.

Bandura, A, (2015), self-Efficacy: Exercise of control .New York:.w.h.freeman company
Bandura, A, (2016), Adolescent development from an agnatic perspective
Cohen D,(2017), Avalibility of High school Extracurricular Sports Programs And High Risk Behaviors.journal of school health
Carroll, A.M, Houghton, S,wood, R .unsworth, K, Hattie, J,Gordon, L & Bowe r,J,(2009), Self-efficacy and acaedemic achivement in australian high
school seudents. The mediatiny effects of academic aspions and delinquency.Journal of Adslescence ,vol 32(4),pp 717-817
Chang, B.G & Solomon, J, (2014), Stereotype threat test Anxiety, and 5)specific self-efficacy as predictors of promothion Exam performance.Group& Organization management. Vol. 35, PP. 77-107
Guest A,( 2014), Aschoolevel Analaysis of Adolescent ExtracuricularActivities delinquencyand depratyion. Journal of youth
Lilian, K.Y,(2015),Astudy of the attitu de,self-efficacy,Effort andadademic achivement students towards research mothods andstatistics.Journal. Educational.studies

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 1530
0 فروش 1530 بازدید