مبانی نظری پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

مبانی نظری پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی دارای کلید واژه های تاکیدی:
عاطفه مثبت و منفی، مدل تحلیل عاملی واتسون و تلگن( 1985)، الگوی دو عاملی عاطفه، تفاوت فرهنگ و عاطفه منفی، عاطفه مثبت و روانشناسی مثبت گرا، عواطف مثبت کدام هستند؟، تأثیرپذیری هیجانی، رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی، پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی، همبستگی عاطفه مثبت و منفی، نقش واسطهای عاطفه مثبت و منفی، رابطه آلکسی‌تیمیا عاطفه مثبت و عاطفه منفی، رابطه کمال‌گرایی با عاطفه مثبت و منفی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه عاطفه مثبت و منفی، در 44 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 44
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

عاطفه منفی شبیه به روان رنجورخویی در ابعاد و مفاهیم ویژگی های شخصیتی 5 گانه است. عواطف منفی به تفاوت های فردی در جهت تمایل به تجربه هیجان منفی و خود پنداره منفی بر می گردد. چندین مطالعه نشان داده اند که عاطفه منفی بررابطه میان استرس و دریافت شناختی استرس تاثیر می گذارد. مطالعات اخیر یافته های ناهمگونی میان عاطفه منفی و استرس ها بدست آورده اند. بعضی محققان نیز نتایج خنثی بدست آورده اند. مطالعات متعددی صورت گرفته است که عاطفه منفی و مثبت صفات مستقلی هستند (کارپنتر و همکاران، 2012).

عاطفه مثبت گرایش به تجربه احساسات خوشایند شدید بر می گردد و در قطب بالای آن شور و هیجان و خوشحالی وجود دارد و در قطب پایین آن این احساسات غایب هستند و وجود ندارند اما الزاما عواطف منفی وجود ندارد. عاطفه منفی گرایش به تجربه احساسات ناخوشایند شدید می باشد و در قطب بالای آن احساساتی نظیر خشم، اضطراب و… وجود دارد و در قطب پایین آن این احساسات وجود ندارد ولی الزاما عواطف مثبت وجود ندارد (آیزن، 2012). عاطفه مثبت حالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذت بخش می باشد.

عاطفه مثبت در برگیرنده طیف گسترده ای از حالت های خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، علاقه و اعتماد به نفس است. بر خلاف عاطفه منفی که دارای یک بعد عمومی از نا امیدی درونی و عدم اشتغال به کار لذت بخش است و به دنبال آن حالتهای خلقی اجتنابی از قبیل خشم ، غم، نفرت، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید می آید مطالعاتی که در زمینه ساختار عاطفی صورت گرفته است به نحو ثابت به دو بعد مسلط (عاطفه مثبت) و ( عاطفه منفی) دست یافته اند (واتسون و همکاران، 1988).

مدل تحلیل عاملی واتسون و تلگن( 1985) الگوی دو عاملی عاطفه

همانطور که در تعریف عاطفه مثبت گفته شد، شواهدی مبنی بر وجود دو عامل مسلط در عاطفه وجود دارد. واتسن و تلگن (1985) یک الگوی دو عاملی عاطفه را معرفی کردند که برخی از محققان ابعاد چرخش نداده تحلیل عاملی آن ها را ترجیح می دهند. عامل هایی که به ترتیب عبارت اند از (دلپذیری)، (نادلپذیری)، (برپایی). اما در ادبیات پژوهشی عاطفه، ابعادی که از چرخش واریماکس به دست می آید و با نام های عاطفه مثبت و عاطفه منفی خوانده می شوند، مقبولیت یافته اند (مبانی نظری پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی).

تلگن (1985) معتقد است که دو عامل (عاطفه مثبت ) و (عاطفه منفی) با ابعاد (خصیصه ای) عاطفی یعنی (هیجانی بودن مثبت و منفی) نیز منطبق است. عاطفه مثبت و منفی خصیصه ای نیز تقریبا با عامل های شخصیتی پایه یعنی (برون گرایی) و (روان رنجورخویی) منطبق است ( واتسن و همکاران، 1988). عاطفه مثبت خصیصه ای یعنی همان هیجان مثبت، تمایل به درگیری با محیط از جمله محیط های اجتماعی را شامل می شود. افراد دارای (عاطفه مثبت بالا) فعالانه، توانمندانه، توام با شور و نشاط و اعتماد با زندگی روبه رو می شوند، همراهی دیگران را جستجو می کنند و از آن لذت می برند و کاملا در تعاملات اجتماعی خود از اعتماد و رضایت برخوردارند.

از سوی دیگر افراد دارای (عاطفه مثبت پایین) فاقد انرژی، اشتیاق و اعتماد هستند. آنها تودار و از لحاظ اجتماعی گوشه گیرند. از تجارب پرشور پرهیز می کنند و در کل نسبت به درگیر شدن فعالانه با محیط شان تردید دارند. اما افراد دارای (عاطفه منفی بالا) به سمت ناراحتی و ناخرسندی گرایش دارند، دید منفی نسبت به خود دارند و افرادی که در این بعد نمره پایین به دست می آورند نسبتا آرام و ایمن و دارای رضایت خاطر از خویشتن هستند (بخشی پور و دژکام، 1387).

پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

نتایج پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی الکلیت و کریستسانسن (2009) نشان می دهد که اگرچه عاطفه منفی ارتباط منحصر به فردی با جسمانی سازی ندارد اما می توان آن را به عنوان یک پیش بینی کننده عمومی نشانه شناسی در این اختلال در نظر گرفت. بیلی و هنری (2007)در پژوهش خود بیان می کنند که بین ناگویی خلقی و جسمانی سازی ارتباط وجود دارد ولی این ارتباط ممکن است به صورت مستقیم نباشد. بخصوص اینکه ناگویی خلقی ممکن است به عنوان یک عامل آسیب پذیری برای افراد مستعد باشد تا عاطفه منفی زیادی را تجربه کنند.

در پژوهشی دیگر لیلینفلد و هس (2001)به بررسی ویژگی های شخصیتی ضد اجتماعی و جسمانی سازی با در نظر گرفتن عاطفه منفی به عنوان متغیر میانجی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان می دهد که جسمانی سازی با جامعه ستیزی ثانویه رابطه مثبت و معنادار دارد اما این رابطه در زنان قوی تر از مردان است. اما جسمانی سازی با شخصیت ضد اجتماعی اولیه رابطه ای ندارد (پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی).

ریتولد، بست و پرینز (2005) به بررسی علائم اضطراب خاص و علائم جسمی در بزرگسالان با بیماری‌های مزمن پرداختند. آنها به این نتیجه دست یافتند که افراد دارای بیماری های مزمن هیچ تفاوت معناداری در اضطراب صفت، افسردگی، عاطفه منفی، پنج اختلال اضطرابی ، اضطراب مرتبط با جسم و علائم جسمانی گوناگون نسبت به گروه مقایسه ای سالم ندارند. در تحقیقی توسط داگوش، فیشر و هیسر (2004)، 377 نفر از مراجعه کنندگان به بخش اورژانس را از نظر روان رنجورخویی و الکسی تایمی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند الکسی تایمی و روان رنجورخویی اثر مستقیم و معنی داری بر اختلالات روان تنی ندارد بلکه به طور غیرمستقیم، در رابطه این اختلالات با عواطف مثبت و منفی نقش میانجی را ایفا می کند.

منابع فارسی و لاتین

بخشی پور رودسری، عباس و دزکام، محمود (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی.مجله روانشناسی، سال نهمف شماره 4 (پیاپی 36):351-365.
پورافکاری، نصرت اله (1376). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
خسروجاوید، مهناز (1380) . بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.
عسکریان، مصطفی(1385). جایگاه فرهنگ های قومی در تربیت شهروند. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 17. سال پنجم.133-162
فتاحی نیا، مرضیه(1388). مقایسه ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی و الکسی تایمی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به مطب های گوارش شهر اهواز و افراد سالم با کنترل سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران.
کاپلان، بنیامین و سادوک ویرجینیا (2003). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. جلد دوم. تهران. انتشارات: شهراب.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Andreski, P., Chilcoat, H., Breslau, N. (1998). Post-traumatic stress disorder and somatization symptoms: A prospective study. Psychiatry Research, 79, 131-138.
APA(American Psychiatric association).(1994, 1995, 2000). Diagnostic and statistical Manual of mental disorder. Washington:APA.
Bach, M., Bach, D., Bohmer, F., & Nutzinger, O. D. (1994). Alexithymia and somatization: Relationship to DSM-III-R diagnoses. Journal of Psychosomatic Research, 38(6), 529–538.
Bach, M., Bach, D., De Zwaan, M.(1996). Independency of alexithymia and somatization. A factor analytic study. Psychosomatic, 37(5).451-458.

Bagby, R. M., Parker, J. D. A., Taylor, G. (1994). The twenty-item Torento alexithymia scale – 10.Item selection and cross validation of the factor structure. Jurnal of Psychosomatic research, 38, 23-33.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 451
2 فروش 451 بازدید