مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی کلید واژه های تاکیدی:

رهبری آموزشی، تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت، مدیریت و رهبری آموزشی، اهمیت مدیریت آموزشی، ویژگی های مدیران آموزشی، اهداف مدیریت آموزشی، مهارت های مدیریت و رهبری، مبانی قدرت رهبر، سبک های رهبری، سبک استبدادی یا اقتدارگرانه، سبک بوروکراتیک، سبک دموکراتیک یا مشارکتی، رهبر دیپلماتیک، سبک بی نظمی یا لجام گسیخته، تئوریهای رهـبری در قـرن بیستم، مکتب ویـژگیهای رهبری‌، مکتب رفتاری یا سبک رهبری‌، مکتب تئوریهای‌ اقتضایی رهبری‌، مکتب رهبری کـاریزماتیک یـا الهامی، رهبری عملگرا، رهبری متحول‌کننده، مکتب هوش هیجانی(عاطفی)، مکتب شایستگی رهبری‌، عوامل موثر در تعیین رابطه بین سبک رهبری و کارایی، عوامل موثر در رهبری اثربخش، نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه پژوهش رهبری آموزشی در 63 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 63
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

رهبری‌ در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع‌تری دارد و مدیریت نوع خاصی از رهبری‌ بـه‌ شـمار‌ می‌رود که در آن،کسب هدفهای سازمانی‌ بر سایر هدفها اولویت دارد. پس از بررسی جامعی در ادبیات‌ مدیریت، استاگ‌ دیل (1974) به این نـتیجه رسـید کـه:”تعاریفی که از رهبری وجود دارد، تقریبا به‌ تعداد‌ اشخاصی‌ است‌ که کوشیده‌اند این مفهوم را تـبیین کنند”(هدایتی نیا و علوی، 1385).

رهبری بـرحسب ویـژگیها و صفات فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای‌ تعاملی، روابط، نقشها(وظایف)، تصور‌ دیگران‌ دربارهء نفوذ قانونی آنان‌ تعریف شده است. نمونهء بعضی از این تـعریفها کـه طـی‌ چند‌ دههء اخیر بیان شده‌اند به‌ شرح زیر است: از نظر تاتنبام، رهبری عبارت است از: نفوذ میان‌فردی ‌ که در وضـعیتی خـاص‌ از طریق‌ فرایند ارتباطات در جهت دست‌یابی به هدف یا اهدافی معین اعمال‌ می‌شود. (میر کمالی، 1389).

استونر، رهبری را‌ فرایند‌ هدایت و اعـمال نـفوذ بـر فعالیتهای گروه‌ یا‌ اعضای‌ سازمان‌ تعریف می‌کند. به عقیدهء وی، این تعریف سه کاربرد‌ مهم‌ دارد: نخست‌ آن‌که رهـبری در رابـطه با زیردستان و پیروان مطرح می‌شود؛ چون این افراد باید دستورات‌ رهبر‌ را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مـستلزم‌ تـوزیع‌ نـابرابر قدرت‌ میان‌ رهبر‌ و اعضای گروه است و تردیدی نیست‌ که‌ قدرت رهبر به مراتب از پیروان‌ بیشتر است. و سـوم آنـکه رهبری مستلزم توانایی‌ برای‌ اعمال نفوذ بر رفتار پیروان‌ است‌ (استونر و چالرز ،1986). (مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی)

بلانچارد، رهبری را‌ فرایند تأثیرگذاری بر فـعالیتهای‌ یـک‌ فـرد یا یک گروه‌ می‌داند که‌ در‌ موقعیتی خاص در جهت دست یافتن به هدفهای خاص کوشش‌ می‌کنند(امیر کبیری، 1389). تولیور و همکارانش رهبری‌ را‌ ایـن‌گونه تـعریف مـی‌کنند:”رهبری فرایند نفوذ اجتماعی‌ است‌ که‌ طی آن، رهبر در‌ جست‌جوی‌ مشارکت داوطلبانه زیردستان‌ برای تلاش‌ در‌ جـهت رسـیدن به اهداف سازمان است‌”(میر کمالی، 1389).

مدیریت و رهبری آموزشی

مدیریت آموزشی هدایت منابع و فعالیت های کارکنان سازمان آموزشی در جهت اهداف آن می باشد. فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی را «بکار بردن تکنیک ها و روش های ادراه سازمان های تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت» تعریف می کند. فرهنگ لغات تعلیم و تربیت در مدیریت آموزشی را راهنمایی، کنترل و ادراه ی امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمان های تربیتی می داند.

صاحب نظر دیگری در تعریف مدیریت و رهبری آموزشی می گوید: «رهبری آموزشی عبارتست از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم جلوتر ببرد، رهبری آموزشی خوانده می شود». همچنین به اعتقاد او، نقش مدیر در رهبری آموزشی عبارت است از«حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری نمودن است نا دستور دادن و هدایت کردن». به طور کلی مدیریت آموزشی، فرایندی است اجتماعی که با بکار گیری مهارت های علمی، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازمان دهی و هماهنگ نموده و تلاش می کند با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد و تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد.

به عبارتی دیگر، مدیریت آموزشی«یکسری فعالیت های تخصصی در سازمان که هدف اصلی اش اثربخش تر و کارآمدتر کردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی و اجرای سیاست ها از طریق برنامه ریزی، تصمیم گیری، رهبری استفاده بهینه از منابع مالی، مادی و انسانی و ایجاد جو مساعد شغلی – حرفه ای در جهت نیل به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده و پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده دانش آموزان و جامعه» تعریف می شود (نیرومند و مسجدیان جزی، 1384).(پیشینه تحقیق رهبری آموزشی)

اهمیت مدیریت آموزشی

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی در درجه اول مشروط به پرورش نیروی انسانی است که تنها از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. بر همین اساس است که امروزه دست یابی به یک نظام آموزشی پیشرفته جزو مهم ترین هدف های عمومی همه ی کشورهاست و این کشورها سهمی رو به افزایش، برای سرمایه گذاری در این باره قائل می شوند و بودجه آن با سرعت بی سابقه ای به خصوص در جهان سوم افزایش یافته است. زیرا در طول تاریخ، تاکنون هیچ نمادی به اندازه ی آموزش و پرورش در بقای رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ملت ها، اینقدر موثر نبوده و تا این حد در سرلوحه دولتهای کشورهای پیشرفته قرار نگرفته اند.

از آنجا که ساخت نظام آموزشی هر کشوری مشتمل بر نیازها و سازمان های رسمی آن کشور است و عملکرد نظام آموزشی که توسط مدیران آموزش ادراه می شود، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است بلکه از نظر تاثیری که به تحرک شغلی و انتظار داشت و نحوه ی گسترش افراد دارد، از اهمیت سرنوشت سازی برخوردار می باشد.

بر همین اساس است که آغاز قرن بیستم، هیچ کشوری بدون توسعه نظام آموزش متناسب که توسط مدیران آموزشی مجرب و تحصیل کرده اداره می گردد نتوانسته است مراحل توسعه و پیشرفت را طی نماید. امروزه مدیریت آموزشی را به عنوان فعالیت چویا و مستمر در نظر می گیرند که وظایف متعددی چون؛ برنامه ریزی، تعیین اهداف، سازمان دهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، نوآوری، ایجاد انگیزه و … را شامل می شود(میر کمالی، 1389؛ نیرومند و مسجدیان جزی، 1384).

دانلود پیشینه تحقیق درباره رهبری آموزشی

پیشینه تحقیق رهبری آموزشی + منابع فارسی

حسینیان، مرضیه. (1383). سبک رهبری مدیران گروههای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 4، شماره 2: 122-117.
زاهد بابلان، عادل و رجبی، سوران. (1389). نقش هوش هیجانی و سبک های رهبری در پیش بینی بازدهی های رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه. علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9: 168-149.
سلامی، سید رضا؛ به گزین، سید احمد. شفیعی، مهرداد. (1390). شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29:72-63.

طاهری، ماهدخت؛ اسدی لویه، عطاا…؛ و خوشرنگ، حسین. (1393). ارتباط بین سبک های رهبری مدیران گروههای آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی. پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 244، شماره 71: 63-56.
علیزاده ثانی، محسن؛ مدهوشی، مهرداد؛ محبی، لیلا. (1393). رابطه صداقت رفتاری با اثربخشی رهبران در سازمان ها. فصلنامه علمی انجمن: سال نهم، شماره 2: 9-1.(مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی)
میر کمالی، سید محمد. (1389). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.

نیرومند، پور اندخت و مسجدیان جزی، سهراب. (1384). مدیریت آموزشی. تهران: پیک مروا.
هدایتی نیا، مجتبی و علوی، سید علی. (1385). درآمدی بر مکاتب موجود در رهبری؛ با رویکرد مطالعه تطبیقی در فضای مدیریت پروژه. مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 19 و 20: 39-5.

منابع لاتین

Bass BM. (1997).Dose the transactional – transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist.;52:130-139.
Bass, B. E and Riggio, R. E.(2006). Transformational leadership (2nd ed), Mahwah, New Jersey: LEA, Inc.

Coombe, D. (2011). Secure base leadership: A positive theory of leadership incorporating safety, exploration and positive action. Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University.
Crawford, L. H. (2003). Assessing and Developing the Project Managemen Competence of individuals. In J. R. Turner (Ed), People in Project Management. Aldershot, UK: Gower. (پیشینه تحقیق رهبری آموزشی)
Crawford-Brooke, E. (2013). Four Key Factors of EffectiveSchool Leadership. Vice President of Education and Research, Lexia Learning, 1-4.

Gardner, L. & Stough,C.(2002).Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level manegers. ledership, organization Development Journal,2,3,46-48
Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2002). The New Leaders. Boston: Harvard Business School Press.

House, R. J. (1971). A Path-goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 321-338.
Jose LS. (2009). Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors. Knowl Based Syst.;22(4):275-8.
Karen EG. (2008).Critical thinking disposition and transformational leadership behaviors: a correlation study. London: East Eisenhower Parkway Press.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق رهبری آموزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1361
1 فروش 1361 بازدید