نویسنده
تاریخ انتشار
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4861 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری آموزشی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف رهبری‌، تعریف مفهومی رهبری آموزشی، تعریف عملیاتی رهبری آموزشی، تفاوت مدیریت و رهبری آموزشی، فلسفه رهبرری آموزشی، تعرییف و ماهیت رهبری آموزشی، رهبری در سازمان های آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی، نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق، مولفه های رهبری آموزشی، کارکرد های رهبری آموزشی، الگوهای رهبری آموزشی، مدل های مدیریت و رهبری آموزشی، بررسی شیوه های مدیریت و رهبری آموزشی، فرهنگ و رهبری آموزشی، اهمیت مدیریت آموزشی، ویژگی های مدیران آموزشی، اهداف مدیریت آموزشی، مهارت های مدیریت و رهبری، مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت انسانی، مبانی قدرت رهبر، قدرت پاداش، قدرت تنبیه، قدرت مرجعیت، قدرت مهارت، قدرت قانونی، نقش رهبری آموزشی دراثربخشی یادگیری دانش آموزان، مفهوم الگوی رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی و در ادامه…

سبک های رهبری، سبک استبدادی یا اقتدارگرانه، سبک بوروکراتیک، سبک دموکراتیک یا مشارکتی، رهبر دیپلماتیک، سبک بی نظمی یا لجام گسیخته، تئوری های رهـبری در قـرن بیستم، وظایف شناختی، وظایف روانی، مکتب ویـژگی های رهبری‌، مکتب رفتاری یا سبک رهبری‌، مکتب تئوری های‌ اقتضایی رهبری‌، تـئوری مسیر هدف رابینز، جوّ گروه (قدرت شخصی)، ساختار کار، قدرت پست و مقام، مکتب رهبری کـاریزماتیک یـا الهامی، رهبری عملگرا، رهبری متحول‌کننده، مکتب هوش هیجانی (عاطفی)، مکتب شایستگی رهبری‌، عوامل موثر در تعیین رابطه بین سبک رهبری و کارایی، ساختار وظیفه، رابطه رهبر و پیرو، قدرت موقعیت، عوامل موثر در رهبری اثربخش، مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری، سوابق پژوهشی مرتبط با رهبری آموزشی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 46
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Rahbari_Amuzeshi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

رهبری آموزشی فرایندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های علمی، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد، با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد. رهبری آموزشی دارای معانی مختلف است و هر کس بر حسب تجارب و احتیاجات و مقاصد خود برای آن معنی و مفهومی در نظر می گیرد یک مدیر یا رهبر آموزشی ممکن است مدیریت و رهبری را وسیله ای مؤثر در بهبود برنامه های تربیتی بداند در حالی که یک معلم ممکن است از دریچه چشم خود رهبری آموزشی را با بازرسی یکی دانسته آن را تهدیدی به مقام خویشتن تعبیر نماید. (فروزش، 1395).

طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که بوسیله کارکنان برداشت می شود. سبک یا شیوه رهبری نام دارد. سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت رهبران است (امیر ارسلان، 1394). رهبرانی که از روش دموکراتیک یا اشتراک مساعی استفاده می کنند. به نیازها و علایق کارکنان توجه دارند و اختیارات را به طور غیر متمرکز اعمال می کنند. معمولا اشتراک مساعی نمی تواند مانند روش استبدادی یک طرفه باشد، زیرا حداقل باید در تصمیم گیری ها با کارکنان از شرایطی که در شغل آنان تاثیر می کند مطلع شده و تشویق می شوند که اندیشه های خود را ارائه کنند. (یوسفی، 1394).

مشارکت در تصمیم گیری، زیر دستان را قادر می سازد تا نیازهای اجتماعی و فطری خود را ارضاء کنند. همچنین آنها نسبت به سازمان هایشان متعهد می سازد. تعامل فراوان بین مدیر یا رهبر و زیر دستان نیز به اعتقاد و شایستگی متقابل دو طرف به یکدیگر کمک می کند. (خانکا، 2005؛ ترجمه شمس مورکانی، 1389). (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) رهبری آموزشی

از اواخر‌ دههء 1990 تاکنون و در آخرین تلاش ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینهء رهبری، تمرکز‌ اینگونه‌ مطالعات‌ غالبا در جهت تعیین شایستگی های رهبران‌ اثربخش بوده است. همانطور که شـایستگیه ا، قابلیت آمـوزش و فراگیری دارند، رهبران نیز‌ بـه‌ وجـود می‌آیند، نه اینکه رهبر به دنیا آمده باشند. تحقیقات رهبری در حال حاضر حول‌ مبحث‌ شایستگی های‌ رهبران و یا شایستگی هایی که آنها از خود بروز می‌دهند تمرکز یافته‌اند به عنوان مثال تحقیقات گولمان و دیگران،2012؛ کتس، وریس و فلورنت تریسی ،2011).

مک استرا و لویز (2013) نشان دادند که شایستگی خردمندی (IQ) حدود 72 درصد، شایستگی مدیریتی 61 درصد و شایستگی عاطفی‌ حدود‌ 63 درصد از عملکرد رهبری را‌ تشکیل‌ می‌دهند. لذا شایستگی عاطفی» بین این شایستگی ها از همه‌ چشم‌گیرتر است. اما دو شایستگی دیگر نیز، همانطو رکه برنارد و کنفوسیوس‌ اشاره کرده‌اند، دارای اهـمیت هـستند. در ادامـه، فرانک و همکاران (2014) در بررسی‌های خود بسیاری از شایستگی های‌ رهـبری‌ (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین) مـطرح شـده در مطالعات‌ دیگران‌ را نیز در قالب سه دسته شایستگی مذکور که توسط خودشان معرفی شده است.

جولویز و هیگس (2013) نشان دادند که بسیاری از‌ مؤلفین‌ در‌ تحقیقات شان‌ چهار دسته‌بندی‌ کلی را از‌ انواع‌ شایستگی در جـهت تعیین عملکرد رهبری بیان‌ کرده‌اند (کتس، وریس و فلورنت تریسی،2002؛ زاکورا و دیگران، 2001). این شایستگی ها عبارتند از: شناختی، عاطفی، رفتاری، و انگیزاننده (انگیزشی). شایستگی‌ شناختی‌، به‌ مباحث‌ وظایف‌ شناختی‌ رهبر در تئوری بارنارد و بحث‌ هدایت‌ در تئوری کنفوسیوس‌ مربوط‌ است.‌ شایستگی های‌ عاطفی، رفتاری و انگیزشی‌ نیز با وظایف روانی رهـبر در تـئوری بارنارد و سایر مباحث‌ تئوری کنفوسیوس در ارتباط هستند (ترنر و میولر، 2005).

منابع فارسی و غیر فارسی

میر کمالی، سید محمد. (1395). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.
نیرومند، پور اندخت و مسجدیان جزی، سهراب. (1394). مدیریت آموزشی. تهران: پیک مروا.
علیزاده ثانی، محسن؛ مدهوشی، مهرداد؛ محبی، لیلا. (1393). رابطه صداقت رفتاری با اثربخشی رهبران در سازمان ها. فصلنامه علمی انجمن: سال نهم.
هدایتی نیا، مجتبی و علوی، سید علی. (1385). درآمدی بر مکاتب موجود در رهبری؛ با رویکرد مطالعه تطبیقی در فضای مدیریت پروژه. مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی.
طاهری، ماهدخت؛ اسدی لویه، عطاا…؛ و خوشرنگ، حسین. (1393). ارتباط بین سبک های رهبری مدیران گروههای آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی. پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 244، شماره 71: 63-56.
سلامی، سید رضا؛ به گزین، سید احمد. شفیعی، مهرداد. (1396). شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هشتم، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی).

Michaels, A. (2016).Critical success factors. www.e-competitors.com.
Money .ML. (1970). A model for the establishment of a university related research park with in a frame work of selected management principles. Ph.D dissertation, Division of business administration, university of utah. The USA.
Murphy, J., Elliott, S. N., Goldring, E. (2016). Learning-Centered Leadership: A Conceptual Foundation. Report prepared for the Wallace Foundation Grant on Leadership Assessment.
National College for Teaching and Leadership.(2010).10 strong claims about successful school leadership.Research and analysis.
Southern Regional Education Board. (2008). Learning-Centered Leadership Program.
Stoner, J. A.F., & Charles, W. (1986). Management; 3 ed., Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hill International, Inc.
Turner, J. R., & Muller, R. (2015). The Project Manager Leadership Style AS A Success Factor On Progects A Literature Review. Progect Management Journal.36, 1: 49-61.
Zaccaro, S. G., Rittman, A. L., 7 Marks, M. A. (2011). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12 (4), 251-483.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

 1. آذر فرخی نژاد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی را اگر‌ امکانش هست مثل فایل قبلی از طریق واتساپ برایم ارسال کنید؛ ممنون میشم

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   لطف کنید مثل روال ارسال فایل قبل، به شماره پشتیبانی شهر فایل ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ پیام بدهید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *