مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف نظری کیفیت زندگی، کلیات کیفیت زندگی، تاریخچه کیفیت زندگی، نظریه های کیفیت زندگی، ابعاد مفهومی کیفیت زندگی، کیفیت زندگی به مثابه سازه ای ذهنی، کیفیت زندگی به مثابه ی سازه ی عینی، کیفیت زندگی به مثابه سازه ای ترکیبی، عوامل موثر بر کیفیت زندگی، عوامل استقلال فردی، عوامل شخصیتی، عوامل وضعیت سلامتی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی اجتماعی، عوامل محیطی اجتماعی، عوامل محیط فیزیکی، رضایت فردی، تعاریف مربوط به کیفیت زندگی، رویکردهای کیفیت زندگی، رویکرد جامعه شناختی، رویکرد روانشناختی، رویکرد اقتصادی، رویکرد اکولوژیکی، تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی، ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه کیفیت زندگی در 145 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc (دارای 2 فایل پیشینه با محتوا و منابع متفاوت)
💠تعداد صفحات : 145
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی

ظهور انقلاب صنعتی و گسترش روز افزون فرایند تفکیک و تمایز اجتماعی در جوامع بشری، ضرورت سازماندهی و چرخش در فرایند توسعه را از حیث نظری و عملی به همراه داشت به گونه ای که رویکردهای مختلفی در باب چگونگی و کم و کیف توسعه مطرح شدند. در آغاز وجه غالب این رویکردها تمرکز بر رشد اقتصادی بود و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، گزاره ثروت بیشتر به خوشبختی بیشتر افراد می انجامد، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردید (غفاری، کریمی و نوذری، 1391).

مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماری های روانی محدود می شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم از زمینه های بهداشتی، زیست محیطی و بهزیستی روانشناختی صرف به مفهومی چند بعدی ارتقا یافته (عنبری، 1389) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه های مطالعاتی قرار گرفته است. از این رو ست که براساس پایگاه داده ها موسسه اطلاعات علمی، از 1982 تا 2005 بیش از 55 هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است (رضوانی و منصوریان، مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی 1387).

امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام می برند. این سازه بعد از طرح اولیه در دهه 1930 تاکنون تحولات بسیاری یافته و برای اندازه گیری میزان پیشرفت و ترقی جوامع از آن استفاده روز افزونی می شود. از اواخر دهه 1970 علاقه به مفهوم کیفیت زندگی به شکل معناداری افزایش یافت. از این تاریخ به بعد بحث های کیفیت زندگی بیشتر در سه حوزه پزشکی، روان شناسی و علوم اجتماعی متمرکز شد. در واقع از دهه 1930 تا به امروز بر تعداد حوزه های مطالعه این سازه افزوده شده است.

نظریه های کیفیت زندگی

در خصوص کیفیت زندگی نظریه های متعددی مطرح شده اند که به اجمال به آن ها می پردازیم:  نظریه کیفیت زندگی جهانی، یکی از نظریه های کیفیت زندگی است که هشت نظریه واقعی در یک طیف ذهنی- اصالت وجود- عینی را در خود دارد (ونتگود ومریک ، مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی 2003). این سه طیف شامل:

1. کیفیت زندگی ذهنی: عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد. هر فرد شرایط، احساسات و عقایدش را شخصاً ارزیابی می کند. رضایت مندی از زندگی این جنبه از زندگی را مشخص می کند.

2. کیفیت اصالت وجودی زندگی: به معنی لذت بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق تر می باشد. در این دیدگاه، فرض بر این است که فرد دارای ماهیت عمیق تری است که شایسته احترام بوده و این که فرد می تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال نیازهای بیولوژیکی فرد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و این که جریان زندگی منطبق با شاخص های معنوی یا دینی فرد باشد.

3. کیفیت زندگی عینی: به معنی درک چگونگی لذت بخش بودن زندگی فرد توسط پیرامون می باشد (دنیای پیرامون لذت بخش بودن یا وضعیت فرد را درک کند). این دیدگاه تحت تأثیر فرهنگی می باشد که مردم در آن زندگی می کنند. این نظریه جامع و یکپارچه از کیفیت زندگی، حاوی انواع نظریات از ذهنی تا عینی می باشد که هر کدام در برگیرنده جنبه هایی از زندگی می باشند. آسایش و عوامل عینی، سطحی ترین جنبه کیفیت زندگی اند که مرتبط باتوانایی سازگاری فرد با فرهنگی است که در آن زندگی می کند. رضایتمندی از زندگی و تحقق نیازها، تا اندازه ای با جنبه های عمیق تر در ارتباط هستند. (نول، 2002، به نقل از غفاری و امیدی، 1387).

پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی

کیفیت زندگی سازه ای است که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه نظریه پردازان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و مطالعات توسعه، مدیران و کارگزاران سیاست اجتماعی قرار گرفته است. این توجه تحت تأثیر پیامدهای منفی حاصل از فرایند صنعتی شدن، سیاست های متمرکز بر رشد اقتصادی و تحول رویکردهای نظری و سیاست های عملی توسعه بوده است. با توجه به این، باید گفت کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست. ریشه تاریخی استفاده از این عبارت را می توان در آثار کلاسیک ارسطو یافت. وی از رابطه بین کیفیت زندگی هنگام شادی و ارزش های ذهنی افراد سخن می گوید (مختاری ونظری، 1389).

شرح یک زندگی خوب از نظر فلسفه را می توان در کار ارسطو ردیابی کرد. فلاسفه به مذهب کمالی (عقیده بر اینکه انسان در دین و اخلاق می تواند به کمال برسد)، فلسفه خوشی پرستی، نظریه رجحان در تصور کلی نزدیک شده اند. کیفیت زندگی به صورت علمی، هم از نظر مثبت گرایی و هم از نظر پدیده شناسی مطالعه شده است، اما هنوز توسط نوگراها دست نخورده است. بنابراین نظریه کیفیت زندگی جدید نیست و به صورت افراطی در بحث های علمی، اخلاقی و فلسفی آورده شده است. همه اینها به دیدگاه های اساساً مختلف کشیده شده اند و درک جهانی در مورد کیفیت زندگی را به وجود آورده اند.

پژوهشگرانِ شاخص های اجتماعی، کیفیت زندگی را در کل به صورت سایبانی در نظر می گیرند که باید هم شرایط زندگی و هم موضوع بهزیستی ذهنی و شادکامی را پوشش دهد (وینهوون ، 2000). به عنوان مثال این حرکت منجر به جنبش هایی مانند اولین ویرایش مجله مطالعات شادکامی در سال 2000 شد. همچنین، متون مراقبت های بهداشتی و سلامت اغلب از موضوع “کیفیت زندگی” استفاده می کنند (بولینگ ، 2005).

منابع فارسی و لاتین

اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زنـدگی و راهـبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان‌نامه کـارشناسی ارشـد، دانشگاه‌ الزهراء.
خوارزمی، شهیندخت. (1382). بهبود کیفیت زندگی و آموزشی خود زندگی. نشریه تدبیر، پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی شـماره 231: 132-120.
رستمی، آرین و صالحی، مسعود. (1378). کیفیت زندگی و مفهوم آن. سیمینار کیفیت زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
رضوانی، محمد رضا و منصوریان، حسین. (1387). سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، شماره3 : 26-1.
شیخاوندی، فرزانه. (1388). بررسی تاثیر مولفه های توسعه پایدار بر روی پایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهرستان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.

Bohnke, P. (2007). Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe.Social indicators research, No 87: 189-210.
Chipuer, H.M., et al (2002). Determinants of subjective quality of life among rural adolescents: a development perspective. Social indicators research, No 61: 79-95.
Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of Life: Its Definitions and Measurement. Research in Developmental Disabilities, No 16: 51-74.
Ferrans, C. (1992). Conceptualization of quality of life in cardiovascular research. Progress in cardiovascular nursing, No 7 : 2-6.
Ferrans, C. (1996). Development of a conceptual model of quality of life. Scholarly inquiry for nursing practice: An international journal, No 10 : 151-158.
Lee, Y.J. (2005). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, No 43: 1205-1215.
Lee, Y.J. (2005). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, No 43: 1205-1215.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد کیفیت زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
18,900 تومان
تعداد بازدید: 1679
1 فروش 1679 بازدید