نویسنده
تاریخ انتشار
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2943 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) حاکمیت شرکتی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی حاکمیت شرکتی، تعریف عملیاتی حاکمیت شرکتی، عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی در ایران، تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان، ابعاد حاکمیت شرکتی، مولفه های حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی و مجزا نمودن ساختار مالکیت از ساختار مدیریت، تئوری نمایندگی و ترکیب هیئت مدیره، تئوری نمایندگی و اندازه هیئت مدیره، تئوری نمایندگی و مالکیت، اهداف و مزایای حاکمیت شرکتی، کمیته های تخصصی و حاکمیت شرکتی، استقرار و ارزیابی حاکمیت شرکتی، نظریه های حاکمیت شرکتی، دیدگاه های حاکمیت شرکتی، ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری، مفاهیم و ضرورت حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها، تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی برکیفیت سود پیش بینی شده و در ادامه…

حاکمیت شرکتی چیست؟، تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی و سیستم بانکی، اصول ١۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی، اصول حاکمیت شرکتی و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت ها، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته، بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی، فرآیند اجرایی حاکمیت شرکتی در ایران، تاثیرات تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی، سوابق پژوهشی مرتبط با حاکمیت شرکتی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 31
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Hakemiat_Sherkati

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود. حاکمیت شرکتی فرایند سیستماتیک مستمر، تدریجی و عادی بهبود، هدایت و یادگیری شرکت است که به عملکرد پایدار شرکت و تعالی اخلاقی آن منجر می شود. دنیای سازمانی سال های اخیر شاهد تبار فزاینده به حاکمیت شرکتی بوده و مسئولیت پذیری برای کسب و کار های امروزی به روندی جهانی مبدل شده است. (روحبخش و همکاران، 1397).

 مولر معتقد است سایر عوامل تاثیر گذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارت اند از بازار کارا و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت بر می گردد، باید نگاه عمیق تری بر این ساختارها داشته باشیم. (بیکر و سانتوس، 2014) برندل نیز شرایط تجاری، کارا بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه ای و بین المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است.

در ادبیات سازمانی دو مفهوم عمده، متفاوت و مکمل برای بقا و پیشرفت سازمان ها (مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی سازمانی) بررسی می شود. مفهوم اول مدیریت سازمان و دیگری حاکمیت است. حاکمیت سازمان یک مفهوم نظارتی است و توجه عمده به سازوکارها و دینامیک های تسهیل کننده ها و ممکن کننده های حیاتی سازمان ها را از طریق نظارت دارد. به طور کلی از عوامل اصلی بهبود کارآیی اقتصادی، نظام حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) حاکمیت شرکتی

باجرانگ و کپرتاز و همکاران (2016) در تحقیقی تاثیر نوع مالکیت را بر ریسک بانکی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق مرز بین ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی مشخص گردید. نمونه مورد بررسی شامل بانک های اتحادیه اروپا می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که ریسک نقدینگی در بانک های دولتی نسبت به خصوصی پایین تر بوده که خود بیانگر نقش دولت در کاهش ریسک را دارد. و اینکه در خصوص بانک های دولتی ریسک عملیاتی و چتر حمایت دولت در دوران انتخابات افزایش می یابد. این نتایج بر این موضوع تاکید دارد که بانک های دولتی پیرو اهداف سیاسی بوده که خود منجر به یکپارچه سازی بانک های اروپایی گردیده است.

فراهانی و کریمیان (1396) در تحقیقی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشور های در حال توسعه (با تاکید بر شاخص مالکیت بانک ها) پرداخته اند. در این پژوهش تاثیر ساختار مالکیت بانک ها به عنوان معیار سنجش حاکمیت شرکتی بر شاخص های ثبات بانکی برخی از کشور های در حال توسعه بررسی شده است. ساختار مالکیت بانک ها به عنوان متغیر مستقل از جنبه مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی و مالکیت خارجی بررسی شده است.

نمونه مورد بررسی 40 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه در دوره 2000-2013 می باشد. برای آزمون فرضیه از روش اثرات تصادفی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی بیانگر آن است که مالکیت دولتی بانک ها اثر بزرگتری بر افزایش مطالبات معوق نسبت به مالکیت خصوصی و خارجی دارد. اما مالکیت خارجی نسبت به سایر انواع مالکیت ها از نظر نسبت های سودآوری بانک بهتر عمل می نماید.

منابع فارسی و غیرفارسی

قائمی، محمد حسین، شهریاری، مهدی (1393). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.
مهرآرا، محسن، مهران فر، مهدی (1397). “عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک”. فصلنامه مدل سازی اقتصادی.
همتی، عبدالناصر و محبی تژاد، شادی، 1390، ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها. پژوهشنامه اقتصادی.
عرب مازار، عباس، روثین تن، پونه (1395). عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی، فصلنامه جستارهای اقتصادی.
خوش سیما، رضا، شهیکی تاش، محمد نبی (1391). تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. برنامه ریزی و بودجه. سال یازدهم.
تقوی، مهدی، احمدیان، اعظم، کیانوند، مهران (1397).” تحلیلی بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشور های در حال توسعه ( با تاکید بر شاخص مالکیت بانک ها)، فصل نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی).

Peni, Emilia, Stanley D. Smith and Sami Vahamaa, (2012), “Bank corporate governance and Real Estate Lending During The Financial Crisis”, University of Vaasa, Department of Accounting and Finance.
Ng, Jeffrey and Sugata Roychowdhury, (2016), “Loan Loss Reserves, Regulatory Capital, and Bank Failures: Evidence from the 2014-2015 Economic Crisis”.
VanHoose, David D., (2010), “Regulation of Bank Management Compensation”, Networks Financial Institute Policy Brief No. 2010-PB-06
Zanaj, Skerdilajda and Arnaud Bourgain and Patrice Pieretti, (2009), ” International Financial Competition and Bank Risk-Taking in Emerging Economies”, Paolo Baffi Centre Research Paper No. 2009-63. Available at SSRN.
26. Kim, Peong Kwee and Devinaga Rasiah,(2010),”Relationship between Corporate Governance and Bank Performance in Malaysia during the pre and post asian financial crisis”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 21 (2010).
24. Htay, Sheila Nu Nu,(2017), “ Better Boards Towards Higher Profotability”, World Review of Business Research, Vol.2. No.2.March 2017.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *