نویسنده
تاریخ انتشار
۸ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3092 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) استرس تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

استرس تحصیلی چیست؟، تعریف استرس تحصیلی، عوامل موثر بر استرس تحصیلی، عوامل پیش‌بینی‌کننده وضعیت استرس تحصیلی، ابعاد استرس تحصیلی، مولفه های استرس تحصیلی، نظریه های مرتبط با استرس تحصیلی، استرس، استرس به عنوان محرک، استرس به عنوان پاسخ، استرس به عنوان تبادل، نظریه های استرس، دیدگاه مبتنی بر پاسخ، دیدگاه مبتنی بر محرک، نظریه تبادلی شناختی استرس، مدل سلیه از استرس، نظریه نگهداری منابع، جنبه های فیزیولوژیک استرس، ضرورت وجود استرس، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس تحصیلی، استرس و پیشرفت تحصیلی، استرس و علل آن در دانش‌آموزان، استرس و علل آن در دانشجویان، تاثیر استرس بر عملکرد تحصیلی، استرس تحصیلی دانش آموزان، استرس تحصیلی دانشجویان، سوابق پژوهشی مرتبط با تحقیق استرس تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 48
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Stress_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

استرس تحصیلی، بیانگر احساس نیاز فزاینده فرد به کسب دانش و به طور همزمان، ادراک وی مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش است(کاروس، گیس و موس 1996؛به نقل از دلجو، 1390). به بیان دیگر، استرس تحصیلی ادراک شده، بیانگر انجام تکالیف در یک بازه زمانی محدود ، تجربه فشار ناشی از مسئولیت های متعدد درباره انجام طرح ها، برنامه هایی که هر یک فرد را با گسترده وسیعی از تکالیف مواجه می کند، عدم انجام تکالیف در زمان مقرر، انتظار فرد از خود درباره انجام تکالیف مختلف و تجربه دشواری مواجهه با مدرسان می باشد(راغب و مک کینی، 1993؛ به نقل از دلجو،1390). واکنش ها نسبت به استرس به حالتی از انگیختی جسمانی و روان شناختی اطلاق می گردد که پی آمد تجربه استرس است (تویتس ،1995).

هانس سلیه استرس را بعنوان حالتی توصیف می کند که بوسیله یک سندرم آشکار می شود یعنی بوسیله یک سری جریانات و حوادث پشت سرهم آشکار می شود و این سندرم را «سندرم سازگاری عمومی» نامید (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس تحصیلی).

او در سال 1956 میلادی روند ارتباط بین استرس و بیماری ها را تشریح نمود و عنوان کرد که هر محرک فشارزای بیرونی مانند زخم بدن، مسمومیت، خستگی عضلانی، سرما و گرما و عوامل روانی اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنشی شود که او آن را « نشانگان کلی سازگار» یا G.A.S می نامد، خصوصیات این نشانگان یا سندرم کلی سازگاری، عبارتست از : ازیاد ترشحات هورمون های بخش قشر غده فوق کلیه بر اثر تحرکات غده هیپوفیز مغز، که در نتیجه منجر به واکنش های فیزیولوژیک شدید شده، درجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیاتی بدن را به هم می زند و اگر طولانی شود منجر به ایجاد مرض می شود. (شاه نظری،1394).

پیشینه تحقیق (پژوهش) استرس تحصیلی

محتشم (1394)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با استرس تحصیلی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد روابط منفی و معناداری بین خودکارآمدی و ابعاد کیفیت تجارب یادگیری منابع، محتوا، انعطاف پذیری و کیفیت روابط استاد و دانشجو با استرس تحصیلی وجود دارد. در این بین معلوم شد که سهم متغیر کیفیت تجارب یادگیری در تبیین استرس تحصیلی بیشتر از خوکارآمدی است.

احمدیان فر (1395) با عنوان نقش جهت گیری هدف (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف) و باورهای انگیزشی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه نشان داد که بین مؤلفه های خودکارآمدی و ارزش تکلیف با تعلل ورزی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین اضطراب امتحان با تعلل ورزی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد. هرچند بین هدف تسلط گرایشی و تعلل ورزی رابطه منفی وجود داشته ولی این رابطه معنادار نبوده است.

ارین، هیستینگر و رابین (2012)، در پژوهشی به بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودکارآمدی در رابطه با حافظه بزرگسالان پرداختند که نتایج نشان از تاثیر مثبت اهداف آموزشی و تاثیر منفی از اهداف عملکرد ارائه شده در حافظه خودکارآمدی داشت و هیچ اثر مستقیم قابل توجهی از یادگیری و یا عملکرد اهداف بر عملکرد حافظه نبود. پاپوسک و همکاران (2010)، به بررسی ویژگی و حالت مثبت عواطف مثبت ریکاوری قلبی – عروقی از تجارب استرس آکادمیک پرداختند. در دانشجویانی که در حالتی بوم شناختی در معرض استرس آکادمیک قرار گرفته بودند، سطوح بالای حالات عواطف مثبت با فعالیت ریکاوری کامل بعد از استرس در ارتباط بود.

کنت و ایوم (2009)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین اضطراب امتحان، کمال، جهت گیری هدف، و عملکرد تحصیلی پرداختند که نتایج نشان داد اضطراب امتحان شناختی رابطه معکوس با هر دو شاخص عملکرد داشت و با کمال ناسازگارانه و جهت گیری هدف اجتناب رابطه مثبت دارد.

منابع فارسی و لاتین

مقدسی، ثریا (1394). رابطه جهت گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
هاشمی، تورج؛ مصطفوی، فریده؛ ماشینپی عباسی، نعیمه و بدری،رحیم(1393). نقش جهت گیری هدف، خودکارآمدی خودتنظیم گری و شخصیت در تعلل ورزی.فصلنامه روانناسی معاصر.(7):84-73.
کهولت، نعیمه و جوکار،بهرام(1395). ارائه مدل علّی برای شادی براساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.(48):93-81.
قاسمی، طاهره(1380). بررسی ارتباط بین منبع کنترل و شیوه های مقابله و نیمرخ های روانی دختران در نظام جدید آموزش و پرورش متوسطه در شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.
ساویز، مرضیه (1391). بررسی رابطه یبین کمال گرایی، فرسودگی تحصیلی، کیفیت تجارب یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد. دانشکده علوم انسانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس تحصیلی).

Anderman,H.& Midgley,C.(1998).”Motivation and Middle School students”Clearinghouse on Elementery and Early childhood Education.
Ang، R.P. & Huan، V.(2006). Academic Expections Stress Inventory: Development، Factor Analysis. Reliability، and Validity. Educational and Psychological Measurment، 66(3)، 522-539.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Bell,B.S.,&Kozlowski,S.W.I.(2002).”Goal Orientation and ability:Interactive effects on self-efficacy,performance and Know ledge “. Journal of Applied Pshchology, Vol.87,497-505.
Blocher,H.D.(2000). Counseling:A Developmental Approach. Canada: Wiley,Inc.www.google scholar. Com.
Brett,J.F,.&VandeWalle,D.(1999).”Goal orientation and goal content as predictors of performance in a training program”.Journal ofApplied Psychology,vol.79,474-482.
Bouffard, T., Vezeau, C. and Bordeav, L. (1998). A Developmental Study of Relation between Combined Learning and Performance Goals and Students’ Self-Regulated Learning. British Journal of Educational Psychology. 68,309-319.
Butler,R.(1987).”Task-Involving and ego-Involving properties of evaluation:Effects on different feedback condition on motivational perceptions,and performance”.Journal of Educational Psychology ,vol.79,474-482.
Carveth، J.A؛ Geese، T؛ & Moss،N.(1996). Survival strategies for nurse midwifery students. Journal of Nurse Midwifery. 41.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *