مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی

مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق درمورد ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعاریف مفهومی و عملیاتی شخصیت، معنا و مفهوم شخصیت ، رویکرد صفت، نظریه بقراط، نظریه آلپورت، نظریه کتل، نظریه آیزنک، مدل پنج عاملی، ارزش‌های شخصی، ارزش‌های آلپورت، ورنون، لیندزی، نظریه شری و ورما ، قضاوت اخلاقی، جنبه شناختی، نظریه رشد اخلاقی پیاژه، نظریه رشد اخلاقی کولبرگ، کلیات نظریه کولبرگ، مراحل نظریه کولبرگ، اخلاق پیش قراردادی، جهت گیری اطاعت و تنبیه، جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه، سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی)، جهت گیری پسر خوب – دختر خوب، اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی، اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد)، اخلاق قراردادهای اجتماعی یا حقوق و منافع فردی و قوانین پذیرفته شده مردمی، اصول اخلاقی جهانی، ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ، ارزیابی نظریه کولبرگ، جنبه عاطفی رشد اخلاقی، نظریه روان تحلیلی فروید، جنبه رفتاری، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه هوفمان، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در 80 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 80
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی  و قضاوت اخلاقی

اصطلاح شخصیت از کلمه لاتین پرسونا به معنای نقاب اخذ شده است. در یونان باستان، بازیگران به هنگام نمایش ماسکی را به صورت خود می‌زدند و از طریق آن نقش واقعی خود را که در ارتباط با همان نقاب بوده است ارائه می‌دادند. مردم نیز سعی دارند رفتار خود را مطابق خواسته ها و انتظارات اجتماعی بروز دهند. شخصیت یک مفهوم انتزاعی است که از طریق انسجام و هماهنگی مجموعه ای از خصوصیات معنا پیدا می‌کند. این خصوصیات عبارتند از: عواطف و هیجانات، انگیزه ها، افکار، تجارب و ادراکات. از سوی دیگر شخصیت تنها شامل جنبه های ظاهری رفتار نیست بلکه معنای واقعی شخصیت چند بعدی است و این ابعاد شامل طیفی از فرایندهای درونی و ذهنی است که افراد را وادار به انجام رفتار معینی می‌کند (دارابی، 1384).

صاحب نظران مختلف هر کدام از منظر و دیدگاه خود به تعریف این موضوع پرداخته‌اند که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: جی. پی. گیلفورد (1959) شخصیت و تیپ های شخصیت را این گونه تعریف کرده است : “شخصیت عبارت از الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی است” در حالی که ریموند کتل (1950) شخصیت را این گونه تعریف کرده است: ” شخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد، فراهم می‌کند” (راس، 1373).

برگر (1993) شخصیت را این گونه تعریف می‌کند: ” شخصیت عبارت است از الگوهای با ثبات رفتار که از درون افراد برمی خیزد”. البتّه این که رفتار یا شخصیت از درون انسان بر می‌خیزد دلیل بر تأثیر نداشتن عوامل بیرونی نیست  بلکه این به معنای آن است که پاسخی که افراد به محرّک می‌دهند از درونشان نشأت می‌گیرد زیرا تا سازه‌هایی در درون انسان نباشد، رفتاری از وی سر نخواهد زد. حال این سازه ها می‌تواند فطری باشد یا اکتسابی و حاصل تربیت والدین و یا انتظارات جامعه باشد (دارابی،1384).

ارزش‌های شخصی آلپورت، ورنون، لیندزی

این نظریه نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی یک فرد بررسی می‌نماید. این شش ارزش مبتنی بر سنخ بندی آدمیان بنا به نظر ادوارد اشپرانگر فیلسوف آلمانی است. این شش ارزش عبارتند از ارزش نظری، اقتصادی، زیبا گرا، اجتماعی، سیاسی و مذهبی. در زیر این ارزش‌ها را به اختصار تعریف می‌نماییم. البته شایان ذکر است که برای توضیح ارزش‌های مختلف به ناچار بایستی آن‌ها را جدا از یکدیگر بررسی نمود لذا در توضیحات ذیل، ارزش‌ها به صورت منفرد از یکدیگر مطرح می‌شود، لیکن کمتر کسی را می‌توان یافت که تنها یکی از این ارزش‌ها را داشته باشد و در اکثر مردم ترکیبی از این ارزش‌ها دیده می‌شود (آلپورت، ورنون و لیندزی، 1960).

گرایش اصلی ارزش نظری، حقیقت جویی است. فردی با این ارزش، در جستجوی تفاوت‌ها و شباهت‌ها است و به جای آنکه به زیبایی یا فایده عملی اشیاء توجّه کند، فقط به مشاهده و استدلال عنایت دارد. علائق این فرد جنبه انتقادی و فردگرایی دارد و ناچار فردی است اهل اندیشه و چه بسا که یک دانشمند یا فیلسوف است. مرکز توجّه فردی با ارزش اقتصادی، سودمندی امور و اشیاء است. در روابطش با مردم، بیشتر به فکر ثروت است تا قدرت یا خدمت. صورت و هماهنگی مهم‌ترین مسئله، برای فردی با ارزش زیبا گرایی است.

ممکن است شخصا هنرمند نباشد، امّا علائق او بر وقایع هنری متمرکز است. مهم‌ترین رکن برای فردی با ارزش اجتماعی، عشق به آدم‌ها است. این افراد، برای آدم‌ها به خاطر این که انسان هستند ارزش قائل هستند و به همین دلیل نیز افرادی مهربان، اهل گذشت و صمیمی می‌باشند. قدرت، مهم‌ترین رکن، از نظر فردی با ارزش سیاسی است.. (آلپورت، ورنون و لیندزی، مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی 1960).

پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی + قضاوت اخلاقی

کارل راجرز شخصیت را به عنوان خویشتن سازمان یافته دائمی و ماهیت ادراک شده از نظر ذهنی در نظر می‌گیرد که در مرکز تمام تجربه های ما قرار دارد. برای اریک اریکسون زندگی بر اساس سلسله بحران‌های روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی جریان می‌یابد و شخصیت کارکرد پیامدهای آن‌هاست. جورج کلی شخصیت را به عنوان مسیر منحصر به فرد معناسازی فرد، خارج از تجربیات زندگی تعریف می‌کند (هجل و زیگلر، 1379). گوردون آلپورت در مطالعات خود در زمینه شخصیت بیش از 50 تعریف مختلف را بررسی کرد و سپس تعریف خود را ارائه داد: ” شخصیت سازمان پویایی از نظام‌های جسمی- روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند” (آلپورت، 1961، به نقل از شولتز، 1384).

حدود 30 سال پس از انتشار آرای پیاژه در زمینه اخلاق، لارنس کولبرگ، تحقیقاتش را در زمینه تحوّل اخلاقی به شیوه پیاژه دنبال نمود و در این زمینه به گسترش نظریه او پرداخت (کدیور، 1382). هرچند کولبرگ تغییرات عمده ای در نظریه پیاژه به وجود آورد امّا به چهارچوب نظریه پیاژه پای بند بود. (سانتراک، مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی 1990به نقل از فرید، 1389).

رشد اخلاقی در برگیرندۀ آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می‌کند انسان‌ها در رابطه با یکدیگر چگونه باید رفتار کنند. از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی و رفتاری هستند که تبیین  آن‌ها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونی سازی دارند، محور بحث‌های روان شناختی است. همچنین معمولاً مراد از قوانین اخلاقی قضاوت درباره اعمال جامعه پسند است، آن هم هنگامی که یک قانون و قاعده رسمی وجود ندارد. با این حال شخص باید بین کمک به دیگران و حفظ منافع شخصی یکی را انتخاب کند (بی ریا، 1385).

منابع فارسی و لاتین

اعظم آزاده، منصوره. (1387). نقش بندی گروه های سنّی در جهت گیری ارزشی، نگرشی و رفتاری: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
امامی پور، سوزان و سبزمیدانی، پگاه. (1389). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و کمال گرایی با سلامت عمومی دانشجویان. تحقیقات روانشناختی بهار، 2 (5)، 106-95.
امیرخانی، امیرحسین و وحدت، داوود و خضریان، سمیرا. (1389). ارتباط بین اخلاق اینترنتی و پنج الگوی شخصیتی دانشجویان. اخلاق در علوم و فناوری پاییز و زمستان، 5 (4-3)، 66-57.
برهانی، فریبا و عباس زاده، عباس و کهن، مهری و فضایل، محمّدعلی. (1389). مقایسه توانایی استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برخورد با معضلات اخلاقی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی پاییز، (پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی)
بشلیده،کیومرث و هاشمی، سیّد اسماعیل و چرخ آبی، مرتضی و دمیری، حجّت. (1390). ارتباط بین صفات شخصیتی و نگرش‌های مذهبی در دانشجویان با استعداد درخشان. 25، مجله علوم رفتاری، سال 5 شماره2 (مسلسل 16).

Asayesh, M. H., & Bahramizadeh, H. (2011). Examination of Personal Values System and Its Changes Among Young People. Social and Behavioral Sciences, 30, 1390 – 1394.
Ashton, M.C., & Lee, K., & Perugini, M., & Szarto, P., & Devries, R., & Di Boies, K., & De Read, B. (2004). A six-factor structure of personality descriptive adjective: solution from psychological studies in seven languages. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 356-366.
Beer, A., & Brooks, C. (2011) . Information quality in personality judgment: The value of personal disclosure. Journal of Research in Personality, 45, 175–185
Beutel, A. M., & Marini, M. M. (1995). Gender and values. American Sociological Review, 60, 436-448.
Bobowika, M., & van Oudenhovenb, J. P., & Basabea, N., & Telletxeaa, S., & Páeza, D .(2011).What is the better predictor of students’ personal values: Parents’ values or students’ personality? International Journal of Intercultural Relations, 35(4) ,488–498

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18,900 تومان
تعداد بازدید: 370
1 فروش 370 بازدید