مبانی نظری و ادبیات و پیشینه تحقیق ابعاد هیجان

مبانی نظری و ادبیات و پیشینه تحقیق ابعاد هیجان

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد هیجان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد هیجان دارای کلید واژه های تاکیدی:

هیجان و ابعاد آن، ابعاد هیجان، برانگیختگی، ابعاد برانگیختگی، خوشایندی-ناخوشایندی، غلبه، رسانه و تارنما، کلمات و بار احساسی، روانشناسی هیجان، دیدگاه‌های مربوط به هیجان، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن، نقش مشکلات تنظیم هیجان و ابعاد، تعریف تنظیم شناختی هیجان، تنظیم شناختی هیجان چیست، تنظیم هیجان doc، رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد صفتی، انواع هیجان، پنج هیجان اصلی، روشهای کنترل هیجان، کنترل هیجان مثبت، کنترل هیجان و استرس، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ابعاد هیجان، فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد هیجان، در 24 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 24
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق هیجان و ابعاد آن

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد هیجان

واژه انگلیسی Emotion (به معنی هیجان) از واژه فرانسوی گرفته شده است که خود دارای ریشه لاتین است. E که بجای Ex به کار رفته به معنای خارج و بیرون است و omever به معنای حرکت، تحریک، حالت تنش و تهییج است و در کل این معنا را القا می‌نماید که بدن به ندرت از ثبات برخوردار است (پرایس ، پترسون ، هرمون-جونز ، 2012). هیجان‌ها نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارند. در فعالیت‌های مختلفی که انسان درگیر آن می‌گردد به نوعی هیجان‌ها نقش بازی می کنند. تعاریف مختلفی برای هیجان ارایه شده است. هیجان، حالت پیچیده ی روان شناختی است که دارای سه مؤلفه ی مجزا از هم است. این مؤلفه‌ها شامل تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار مشهود و آشکار حاصل از این تجربه است. بر اساس این مؤلفه‌ها، هیجان را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که این طبقه بندی در مجموع شامل هیجان‌های اصلی و هیجان‌های مرکب است (پور افکاری، 1373).

جیمز در سال 1884 به عنوان اولین پژوهشگر برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیک ارائه کرد. نظریه جیمز بعد از مدتی به علت تشابهی که با نظریه فیزیولوژیست دانمارکی بنام لانگه داشت نظریه جیمز-لانگه نامیده شد. در این نظریه بر نقش دستگاه اعصاب خودمختار، احشا و تغییرات چهره ای تاکید شده است (خداپناهی،1393). در مورد هیجان همانند سایر زمینه ها و موضوعات روان شناختی فقط یک یا چند نظریه مشخص وجود ندارد بلکه نظریات مختلف و حتی گاهی به ظاهر مخالف و یا مکمل هم ارایه شده است مثلاً” کنن-بارد و پاپز نظریات مخالفی نسبت به نظریه جیمز-لانگه مطرح کردند و بر نقش اعصاب مرکزی از جمله تالاموس و هیپوتالاموس در هیجانات تاکید کردند. نظریه ی مهم دیگری که ارایه شد نظریه شاخت-سینگر بود که بیان می دارد هیجانی که فرد احساس می‌کند نتیجه ی تعبیر و تفسیر او از حالت‌های برانگیختگی است (خداپناهی،1393).

ابعاد هیجان + راهبردهای تنظیم هیجان 

برانگیختگی

جیمز (1890) ارتباط احساس‌های ذهنی و حالت‌های فیزیولوژیک برانگیختگی را تایید می‌کند. به نظر او این تغییرات و واکنش‌ها به عنوان تجربه های هیجانی در قشر مغز احساس می‌شود. دریافت محرک‌ های هیجانی به تغییرات عروق نهان و واکنش‌های ماهیچه ای پوشیده منجر می‌گردد. به نظر او تجربه هیجان به تنهایی همان درک آگاهانه پاسخ فیزیولوژیک است (جیمز ،1884، به نقل از کاویانی، پورناصح و گلفام، 1394). به اعتقاد لنگ و همکاران (1990) ابعاد برانگیختگی و جذاب بودن هیجان از جنبه خوشایندی-ناخوشایندی هیجان‌ها قابل تفکیک است و هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند هر دو می‌توانند در دو سوی پیوستار و محورهای برانگیختگی و جاذب بودن دیده شوند (کاویانی، پورناصح و گلفام، 1384). انگیختگی-عدم انگیختگی به مسئله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،2009). تجربه هر هیجانی همراه با ظهور تغییراتی در وضعیت فیزیولوژیکی و روانی بدن است. گلمن (1995).

خوشایندی-ناخوشایندی

یکی از ابعاد مهم هیجانات خوشایندی-ناخوشایندی است که در آن رویداد یا موضوع را به صورت خوشایندی-ناخوشایندی ارزیابی می‌کنند. هیجان‌ها انواع مختلفی دارند و تجربه احساسی افراد در هر هیجان متفاوت از دیگری است. منظور از خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی است (گوایزا کیسدو،2009). هیجان‌ها محدوده ای از سرخوشی تا تنفر و وحشت و ملال را در بر می‌گیرند (بهرامی، عیسی نژاد و قادر پور، 1387).همچنین آن‌ها، الگوی واکنش ارگانیزم نسبت به محرک‌ های درونی و بیرونی تلقی می‌شوند که در ابعاد خوشایند-ناخوشایند (نزدیکی- اجتناب) و تحریکی و بازداری تجلی می کنند (خداپناهی،1393). افراد در زمان تجربه هیجان‌های خشم، غم، شادی، ترس و … حواس متفاوتی را از نظر خوشایندی یا ناخوشایندی احساس می‌کنند. به طور کلی انسان جریانی دائمی از خلق‌ها را تجربه می‌کند. با آنکه به ظاهر تجربه هیجانی در زندگی روزمره نادر هست، اما افراد همیشه حالتی را احساس می‌کنند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد هیجان)

پیشینه تحقیق ابعاد هیجان

در زمینه ی کلمات و بار احساسی آنها مطالعات زیادی انجام شده است با این حال، با توجه به این موضوع و همچنین رشد چشمگیر کاربران اینترنت، تحقیقات انجام شده بیشتر به صورت غیرمستقیم حوزه تارنماهای خبری را مورد مطالعه قرار داده‌اند و حجم تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه رادیو و تلویزیون به مراتب بیشتر از حوزه تارنماهای خبری است (عبدالله، 1387). نیلوفر کشتیاری و همکاران(2014) به طراحی، تالیف و ارزیابی یک پایگاه داده ی گفتاری احساسی جامع برای گفتگوهای محاوره ای فارسی پرداخت. پایگاه داده شامل مجموعه 90 تایی از جملات جدید در فارسی در 5 حالت عصبانیت، تنفر ،ترس، خوشحالی و ناراحتی و حالت خنثی است. شامل 470 جمله است. اعتبار این پایگاه داده توسط گروه 34 نفره تست شده است. سخنان شناخته شده 5 بار بیشتر شانس معتبر شدن داشتند (71.4%).

آنالیز صوتی سخنان معتبر براساس تفاوت: دانگ صدا،شدت، و مدت شناسایی شدند برای بهتر تشخیص دادن توسط شنوندگان این جملات توسط دو فارسی زبان (یک مرد، یک زن) و در سه حالت بیان شده اند: 1). متجانس 2). نامتجانس 3).پایه (همه ی احساسات و جملات خنثی) و توسط دو گروه 1126 نفره فارسی زبان معتبرسازی شده اند. سودرهلم و همکاران (2013)، در پژوهشی با عنوان رتبه بندی خوشایندی و برانگیزانندگی 420 اسم فنلاندی با توجه به سن و جنسیت به رتبه بندی 420 اسم فنلاندی با توجه به سن و جنس آزمودنی‌های 77-16 سال پرداخته آنالیز نشان داد که واریانس لغات مثبت بیشتر از منفی توزیع شده در نتیجه ارتباط منفی درونی بین خوشایندی و برانگیزانندگی شیب تندتری نسبت به ارتباط مثبت داشت.

منابع فارسی و لاتین

آقایی، سید داود. صادقی، سید سعید. هادی، داریوش. (1391). واکاوی نقش اینترنت و رسانه های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاور میانه و شمال آفریقا(اطلاع رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات)- فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، صص34-7.
اسکندری، نصرالله. میراسماعیلی، بی بی سادات. (1391). بررسی تاثیرهمگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی. مطالعات رسانه ای. سال هفتم، شماره هجدهم.
برازجانی،مریم. (1390). نقش رسانه ها و فضاهای مجازی در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا. مجموعه مقالات همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا، انجمن ژئوپلیتیک ایران.
بهرامی، فاطمه.، عیسی‌نژاد، امید.، قادرپور، رزکار. (1388). تأثیر هیجانات القا شده مثبت و منفی بر شادی و ناراحتی پس از القای برانگیختگی. علوم رفتاری. 3(1)، 65-70.
پورافکاری، نصرت‌ا…، فرهنگ جامع روانشناسی-روان‌پزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، 1373، جلد اول، ص 495.(پیشینه تحقیق هیجان و ابعاد آن)

Abbasi, E.,&A.Wilsom,Maximilliano.,JonatteYvess.(2011). Processing the emotions in words: The complementarycontributions of the left and right hemispheres.Cognitive Affect Behavior Neuroscience,11:372–385.
Bradley, M.M., & Lang, P.J. (1999). Affective norms for English words (ANEW): Instruction manual and affective ratings.Technical Report C-1, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida.
Bensafi M, Rouby C, Farget V, Bertrand B, Vigouroux M, et al. (2003) Perceptual, affective, and cognitive judgments of odors: Pleasantness and handedness effects. Brain Cogn 51: 270–275.
Boughelaf, Jamila. (2011). Mobile phones, social media and the Arab, credemus Associates.
Bradley, M.M., & Lang, P.J. (1999). Affective norms for English words (ANEW): Instruction manual and affective ratings.Technical Report C-1, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida.
Eltantawi, Nahed & Wiest, Julie b.(2011). Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering Resource Mobilization Theory, International Journal of Communication.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 465
0 فروش 465 بازدید