پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)

Rate this product

توضیحات

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)، پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1393 توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.  این مقیاس دارای 20 ماده است که در 2 مولفۀ دانش جنسی و نگرش جنسی طبقه بندی می شوند.

این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه های جهت گیری رابطه جنسی اسنل(1990)، پرسشنامه دانش و نگرش جنسی بشارت(1384)،  پرسشنامه دانش جنسی آن هوپر(1992) و پرسشنامه نگرش جنسی خوشابی و والایی(1379) ساخته شده است.

💠 نوع فایل: Doc
💠تعداد سوالات : 20
💠نمره گذاری : دارد
💠 روایی و پایایی : دارد.
💠گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)

روش پاسخ دهی در این پرسشنامه به صورت مقیاس 5 درجه ای درجه بندی لیکرت و نمره گذاری مربوط به پاسخها نیز به صورت 5  امتیاز برای کاملا موافقم، 4 برای موافقم، 3 برای تا حدودی موافقم، 2 برای مخالفم، 1 برای کاملا مخالفم می باشد.  سئوالات 15 و 16 به صورت معکوس نمره گذاری می شود.  در این مقیاس علاوه بر نمره مربوط به مؤلفه ها، یک نمره کل برای هر آزمودنی محاسبه می شود. همچنین دامنه نمرات این پرسشنامه بین حداقل 20 و حداکثر 100 در نوسان می باشد؛ که نمرات بالاتر نشان دهنده دانش و نگرش بالاتر جنسی آزمودنی می باشد.

5,000 تومان
تعداد بازدید: 630
12 فروش 630 بازدید