مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۵ دی ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
3914 بازدید
26,900 تومان٪45 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری کلید واژه های تاکیدی:

سیستم مغزی-رفتاری، انگیزش خوشایند و انگیزش آزارنده و مکانیزمهای‌ مغزی‌ پاداش‌ و تنبیه، الگوی گری و اسمیت در مورد یادگیری تمایز و تعارض، سیستم بازداری رفتاری(BIS)، ب)سیستم جنگ/گریز(FFS)، سیستم فعال‌ساز رفتاری(BAS)، رابطه سیستم‌های مغزی-رفتاری و عواطف با اضطراب اجتماعی، نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا، تعریف سیستم های مغزی رفتاری، سیستم های مغزی رفتاری چیست، بازداری رفتاری چیست، پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری در 55 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 55
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری

مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری

زمینه بررسیهای نوروفیزیولوژیک انگیزش، با آزمایشهای جیمز اولدز (1965، به نقل از گری، 1991)در امریکا رشد چشمگیری یافت.در آزمایشهای وی، الکترودهایی در مناطق مختلف مغز‌ حیوان‌ قرار‌ داده می‌شد و حیوان می‌توانست با فشار دادن یک اهرم جریان الکتریکی خفیفی را در‌ مغز‌ خود‌ ایجاد کند یا جریانی را که آزمایشگر از طریق الکترود به مغز‌ او‌ ارسال می‌کرد. قطع نماید. نتایج این بررسیها نشان داد که قرار گرفتن الکترود در مناطق ویژه‌ای، موجب می‌شود‌ که‌ حیوان ساعتها مغز خود را در معرض تحریک الکتریکی قرار داده و لذت‌ ببرد، و از سوی دیگر قرار گرفتن‌ الکترود‌ در‌ مناطق دیگر، با گرایش حیوان به قطع‌ جریان‌ الکتریکی همراه بود.

فرضیه منطقی برگرفته از این یافته‌ها چنین بود که در مغز‌ دو نظام انگیزشی متفاوت پاداش و تنبیه‌ وجود دارد. فرض‌ بر‌ این‌ است که نظام انگیزشی پاداش و فعالیت‌ آن با حالات عاطفی مثبت و فعالیت نظام انگیزشی تنبیه با حالات‌ عاطفی‌ منفی همراه است‌ (فلوولز ، 1987). حال اگر قوانین شرطی‌سازی‌ را در نظر بیاوریم،‌ باید‌ بپذیریم محرکهایی که قل از‌ وقوع‌ یک پاداش می‌آیند، ظرفیت فعال‌سازی مکانیزم مغزی پاداش را به دست می‌آورند و هرچه‌ این محرکها، از لحاظ زمانی‌ به‌ محرک‌ ذاتی پاداش نزدیکتر‌ باشند،‌ ظرفیت کسب شده قویتر‌ خواهد‌ بود.

مکانیزم پاداش از طریق ارتباطهایی که با سیستم حرکتی دارد(یعنی بخشهایی از مغز که‌ فرمانها‌ را به اندامها ارسال می‌نمایند)، در‌ جهت‌ بیشینه ساختن‌ این‌ تحریکهای پاداش دهنده شرطی‌ یا ثانوی عمل می‌کند. بدین ترتیب در محیطی که در آن توالی محرکها با نظمی خاص‌ جریان‌ دارد، می‌توان ارگانیزم را در جهت‌ محرک‌ ذاتی‌ پاداش هدایت‌ کرد. در واقع می‌توان‌ مکانیزم‌ پاداش را مانند ردیاب یک موشک هدایت شونده در نظر گرفت که یک شیب حرارتی را‌ هدف‌ قرار‌ داده و به سمت آن حرکت می‌کند(گری، 1991).

سیستم بازداری رفتاری(BIS)

محرکهای شرطی که با تنبیه همخوانی دارند، محرکهای شرطی که با حذف یا پایان یافتن پاداش همخوانی دارند، محرک های جدید و محرک هایی که‌ به‌ صورت ذاتی برای یک نوع‌ ترس‌آور‌ هستند در مقوله محرکهای مهم برانگیزاننده این سیستم قرار دارند (گری، 1991، 1994). باید توجه داشت که اگر چه دو محرک نخست(محرکهای شرطی تنبیه و فقدان‌ پاداش) مبتنی‌ بر پدیده یادگیری هستند،‌ -BIS خود در فرایندهای یادگیری نقشی ندارد.

شکل‌گیری تنبیه شرطی و علامت محرکهای ناکامی براساس فرایند کلی خاصی است که در سایر اشکال شرطی‌سازی صورت می‌گیرد و این پدیده بر عهده سیستمهای مغزی دیگر است. از سوی دیگر، باید این نکته را نیز در نظر‌ گرفت‌ که شیوه‌ای‌ که طی آن BIS به این محرکهای شرطی پاسخ می‌دهد نیز یاد گرفته نشده است. ارگانیزم به شکل‌ ذاتی می‌داند که چگونه به تهدید پاسخ دهد، اما باید یاد‌ بگیرد‌ که‌ چه چیزی تهدیدکننده است، و حتی در برخی شرایط این را نیز یاد نمی‌گیرد، زیرا همان گونه ‌‌که‌ اشاره شد، در مورد محرکهای ترس‌آور ذاتی، BIS تقریباً به صورت خودکار پاسخ‌ می‌دهد(گری، 1991)

رفتارهایی که‌ با این محرکها برانگیخته می‌شوند عبارتند از: بازداری رفتاری(مختل شدن رفتار جاری)، افزایش سطح برپایی به‌ گونه‌ای که رفتارهای بعدی(که می‌توانند ادامه عمل مختل شده نیز باشند) با قدرت و/یا‌ سرعت بیشتری انجام شوند. باید توجه داشت که BIS نمایانگر یک سیستم واحد است، نمی توان انتظار داشت که تعدادی ارتباط ارتباط مجزا بین‌ هر یک از درونشدها و برونشدها وجود داشته باشد و در واقع هر درونشدی تمامی برونشدها را برمی‌انگیزد. همچنین مطالعاتی که تأثیر داروها و ایجاد ضایعه در مغز حیوانات را پیگیری نموده‌اند‌ به‌ این یافته رسیده‌اند که می‌توان با این مداخله‌ها، تمامی برونشدهای این سیستم را مختل کرد، بدون آنکه در سایر سیستمها اثری بر جای گذاشه شود(گری، 1994).

سیستم جنگ/گریز(FFS)

ارتباطهای درونشد-برونشد خاصی که معرف سیستم جنگ/گریزند، در‌ شکل‌ 3 منعکس شده‌اند. در حالی که BIS به محرکهای آزارنده شرطی پاسخ می‌دهد، پاسخ‌ FFS در برابر محرکهای آزارنده غیرشرطی‌ است‌ و در حالی که‌ پاسخهای‌ BIS از طریق توقف،‌ خیره‌ شدن، گوش دادن و آماده شدن برای فعالیت نمایان می‌گردد، پاسخهای FFS به شکل‌ پرخاشگری‌ دفاعی غیرشرطی و یا رفتار گریز‌ ظاهر‌ می‌شوند.(آدامز ، 1979).

قبل از‌ آنکه‌ شرایط‌ متمایز پدید آمدن جنگ‌ و گریز را بررسی کنیم، باید بین دو نوع رفتار جنگ تمایز قایل شویم. مطالعات مختلفی‌ که‌ در مورد گونه‌های حیوانی انجام شده‌اند،‌ حمله‌ د فاعی(که‌ از‌ جانب حیوان تهدید‌ شده‌ علیه حیوانی که از نوع خود یا یک مهاجم صورت می‌گیرد)و حمله تهاجمی(که از جانب حیوان‌ مهاجم‌ علیه‌ سایر حیوانات صورت می‌گیرد)را مشخص ساخته‌اند(کور و پیکینگ ، 1995). باید توجه‌ داشت‌ که‌ حمله‌ یا‌ پرخاشگری‌ دفاعی، برونشدی است که در برابر محرکهای آزارنده ظاهر می‌شود. از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، این محرکهای آزارنده غیرشرطی گاهی رفتار گریز و گاهی نیز‌ رفتار جنگ را در پی دارند. این مسأله ممکن است در پذیرش FFS به عنوان یک سیستم واحد، تردید ایجاد کند.

بررسیهای آزمایشگاهی در این مورد نشان داده‌اند‌ که‌ ظهور رفتار جنگ یا گریز به تفاوت تنبیه درونشد بستگی ندارد، بلکه به سایر محرکهایی که در زمان تنبیه حضور دارند، وابسته است(گری، 1994). آزمایشهای متعدد ازرین و همکارانش(1967،گری، 1991) نشان می‌دهند که اگر ضربه الکتریکی به پای حیوان در شرایطی صورت گیرد که هیچ چیز مناسبی در محیط حیوان برای حمله‌ور شدن‌ نباشد،‌ گریز غیرشرطی ظاهر می‌شود، اما‌ اگر‌ شئ یا موضوع مناسبی در محیط باشد، محتمل‌ترین پاسخ، حمل با آن شئ است-حتی اگر هیچ ارتباطی با ارائه ضربه نداشته باشد. البته مناسبترین موضوع‌ برای‌ حمله، حیوانی دیگر است،‌ اما‌ حمله‌ها می‌توانند علیه هر چیز دیگر نیز صورت گیرند. (گری، 1994).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری

پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری + بخشی از منابع فارسی

مشفقی، فرزانه. (1388). بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان.
معظمی، داوود. (1391). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران: 1391.
مومنی، فرشته؛ مشتاق، نهاله؛ پورشهباز،عباس. (1392). اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون. اعتیاد پژوهی، شماره 27: 92-79.

نازنجات، سحر. (1387). کیفیت زندگی و اندازه گیری آن. مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 4، شماره2: 62-57.
نظری، علی محمد و اسدی، مسعود. (1390). بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره6، شماره1: 48-44.
هالجین، ریچارد و ویتبورن، سوزان کراس. (1948). آسیب شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلال های روانی براساس DSM-IV-IR. ترجمه یحیی سید محمدی (1392). تهران: روان.
هاوتون، کیت. (بی تا). رفتار درمانی شناختی راهنمانی کاربردی در درمان اختلال های روانی. مترجم: حبیب الله قاسم زاده (1380). تهران: ارجمند.

بخشی از منابع لاتین

Adams, D. B.(1979). “Brain Mechanisms for offence, Defence & Submissions”, Behavioral & Brain Sciences, 2, pp. 201 – 241
Corr, P., A. Pickering & J.A. (1995).”Personality & Reinforcement in Associative &Instrumental Learning”, Person. & Individ. Diff., 19(1), pp. 47-71
Fowles, D. (1987).Application of a Behavioral Theory of Motivation to the Concept of Anxiety & Himpulsivity”. Journal of Research in Personality, 21, , pp. 417 – 435.
Gray, J.A.”P.T. (1969). Smith, “An Arousaf – Decision Model for Partial Reinforcement & Discrimination Learning”, In R. Gilbert & N.S. Sutherland(Eds.), Anaimal Discrimination, London, Academic Press.

Gray, J.A.(1991).The Psychology of Fear & Stress, Britain, Cambridge UniversityPress.
Gray, J.A.(1994). “Framework for a Taxonomy of Psychiatric Disorders”, In S.Van Goozen, N. Van de Poll & Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on Emotion Theory, UK, Lawrence Erlbaum.
Groves, P.M. (1983).”A Theory of the Functional Organization of the Neostriatum & the Neostriatal Control of Voluntray Movement”, Brain Research Reviews, 5,1983, pp. 109 – 132.
Hagopian, L&T. Ollendick, (1994). “Behavioral Inhibition & Test Anxiety: An Empirical Investigation of Gray’s Theory”, Person & Individ. Diff., 16(4), pp. 597-604.
Mackintosh N.J.,(1974). The Psychology of Animal Learning, New York, AcademicPress.
Pascalis, V., A. Fiore & A. (1996). Sparita, “Personality, Event-Related Potential & Heart Rate: An Investigation of Gray’s Theory”, Person. & Individ. Diff., 2006), pp. 733 – 7

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با 09371500937 تماس بگیرید.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *