نویسنده
تاریخ انتشار
۵ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4950 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) سبک های فرزند پروری دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

سبک های فرزند پروری و تعاریف آن ها، تعریف مفهومی سبک فرزند پروری، مؤلفه های سبک های فرزندپروری، عوامل موثر بر شیوه های فرزند پروری، فاکتورهای مهم در فرزند پروری، ابعاد مهم در ارتباطات والد و کودک، انواع سبک های فرزند پروری، مقیاس دو بعدی شافر در سبک های فرزندپروری، سبک های فرزند پروری از نظر مک کوبی و مارتین، سبک های فرزندپروری از نظر دان دینک میر (پدر)- گری مکی- دان دینک میر (پسر)، سبک های فرزندپروری راتر، الگوی فرزندپروری شیفر، الگوی زیگلمن، سبک های فرزندپروری بامریند، اریکسون و سبک های فرزندپروری، والدین با محبت و آزاد گذارنده، والدین با محبت و محدود کننده، والدین متخاصم و محدود کننده، والدین متخاصم و آزاد گذارنده، تغییرات تاریخی در مفهوم سبک فرزندپروری، سبک های نوین فرزند پروری، مطالعه تطبیقی سبک های فرزند پروری، سبک های فرزند پروری اسلامی و در ادامه…

پیش بینی سبک های فرزندپروری مادران، انواع و ابعاد سبک های فرزند پروری، راه های انتخاب روش های تربیتی، مسئولیت و سلامت روانی والدین، ویژگی های کودکان، محیط منابع استرس و حمایت، تعریف سبک های فرزندپروری، طبقه اجتماعی و پرورشی کودک، کنش های متقابل بین والدین و کودک و ترتیب تولد، شخصیت و نگرش ها و رفتار والدین، تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل، سنخ شناسی فرزندپروری، سبک فرزندپروری سهل گیر، سبک فرزندپروری بی اعتنا، سبک فرزندپروری مقتدر، سبک فرزندپروری مستبد یا سلطه گر، روابط والدین- فرزندان در ادوار مختلف، تغییر در الگوی تربیت فرزندان در ایران، انواع تیپ های خانواده، سوابق پژوهشی مرتبط با سبک های فرزند پروری در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 109
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

سبک های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری

اصطلاح فرزند پروری از ریشه پریو (Pario) به معنی « زندگی بخش » گرفته شده است هر خانواده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده) شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که سبک های فرزند پروری نامیده می شود که متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … می باشد(جمعه نیا و قربانی) بنابر نظریه تحول روانی اریکسون، شکل گیری شخصیت برطبق مراحل و بر اساس رشد بدنی که تعیین کننده کشش فرد نسبت به جهان خارجی و هشیار شدن وی نسبت به آن است، تحقق می پذیرد.

بر اساس مراحل هشت گانه روانی– اجتماعی اریکسون اهداف و سبک های فرزندپروری والدین در مراحل مختلف رشد تغییر می کند. درمرحله اول رشد روانی- اجتماعی که اعتماد دربرابر عدم اعتماد است و از تولد تا 18 ماهگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری پاسخگویی به نیازهای فرزند است در مرحله دوم که خود مختاری در برابر شرم و تردید نامیده شده و از 18 ماهگی تا 3 سالگی را در بر می گیرد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری).

در واقع می توان گفت هدف اصلی کنترل رفتار فرزندان می باشد برای کودکان 3 تا 5 سال که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه به سر می برند، هدف عمده فرزند پروری والدین باید پرورش خود مختاری کودک باشد در مرحله چهارم که اریکسون آن را کارایی در برابر احساس حقارت می نامد و سنین 5 تا 11 سالگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری، ترقی دادن و پیشرفت کودک است در سنین نوجوانی و مرحله احساس هویت در برابر پراکندگی نقش، هدف اصلی والدین تشویق به استقلال و حمایت های عاطفی است (برک، 2014).

پیشینه تحقیق (پژوهش) سبک های فرزند پروری

آزادی (1394) در پژوهشی به بررسی شیوه های فرزند پروری، توقعات و انتظارات والدین با کمرویی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی) دختران سال دوم دبیرستان پرداخت نتایج پژوهش نشان داد، بین شیوه فرزند پروری استقلال در امور شخصی با کمرویی دختران رابطه منفی معنا داری وجود دارد از سوی دیگر بین شیوه فرزند پروری تنبیه و سرزنش والدین با کمرویی دختران، رابطه معنا داری مشاهده نشد در حالی که بین ترتیب تولد فرزندان و نوع رشته تحصیلی آنها با میزان کمرویی رابطه مثبت معنا دار مشاهده شد. که میزان کمرویی در فرزندان اول خانواده بیشتر از فرزندان دوم و یا بیشتر خانواده است (پیشینه تحقیق شیوه های فرزندپروری).

مظلوم (1392) در پژوهشی به بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با پایگاه هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران پرداخت نتایج نشان داد که رابطه بین روش های تربیتی والدین (کنترل ومحبت) و وضعیت های هویت در نوجوانان معنا دار می باشد همچنین رابطه بین وضعیت های هویت و جنسیت و رابطه بین تحصیلات پدر و کنترل (بالاوپایین) معنا دار بود.

سی چتی و توت (19989 شرایط خانوادگی کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند به پرورش نحوه گردانی هیجانی، هم دلی، همدردی، خودپنداره و مهارت های اجتماعی آسیب می رسانند به مررو زمان این کودکان مشکلات جدی یادگیری، سازگاری و از جمله شکست تحصیلی، افسردگی شدید، مشکلات با همسالان، سوء مصرف مواد و بزهکاری نشان می دهند (به نقل از برک، ترجمه سید محمدی، 1389) ویکیس و گروسک (1989) علاوه بر خصوصیات شخصیتی والدین شناخت و اعتقادات آنان در مورد انگیزه ها و توانایی های کودک در روش های انضباطی آنان تاثیر می گذارد گودنا (1985) اهداف والدین دراجتماعی کردن و نیز عقاید آنان در مورد کودکان و شیوه های فرزند پروری به طور عمده محصول فرهنگ آنان است (به نقل از ماسن و همکاران،1988 ترجمه یاسایی، 1389).

منابع فارسی و لاتین

فرمیهنی فراهانی، محسن. (1394). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: انتشارات اسرار دانش.
وزیری، شهرام و لطفی عظیمی، افسانه. (1393). تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان. مجله روانشناسی تحولی، سال 8.
محمدی، اکرم؛ نقدی، اسداله؛ علی وردی نیا، اکبر و کیانی، محسن. (1395). بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان. فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 5، صص 27-1.
مداحی، محمدابراهیم؛ لیاقت، ریتا؛ صمدزاده، منا و مرادی، ایرج. (1396). بررسی تعامل رفتار سازشی و شیوه های فرزندپروری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خانواده درمانی ذانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
لواف پور نوری، فرشاد؛ زهراکار، کیانوش و ثنایی ذاکر، باقر. (1397). بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری).

Berent, T. S. (2011). Child development. Second. London, Brown and benchmark publisher.
Bekendam, C. (2010). Family And Dimensious of Emotional Intelligence .Dissertation Abstraets International, Vol 58(4).2109-2122.
Holenstein, T. (2011). Rigidity in parent-child interaction early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 32 (4), 595-607.
Douglas, K. S., & Dutton, D. G. (2011). Assessing the link between stalking and domestic violence. Aggression and Violent Behavior, 6, 519-545.
Dunn, J. M. and Fait, H. F. (2010). “Special physical education: adapted, individualized developmental”. The University of Viriginia, W.C. Brown.
Animasahun, R.; Beverley, A., Kir, N.S., Schutte, D. (2010). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among in mates in Nigeria prison. Journal of Social Sciences, 22 (2): 121-128.
Aunola, K. & Nurmi, J. E. (2012). The role of parenting styles in children’s problem behavior. Child Development, 76, 1144-1159.
Austin, E. J. Saklofske, D. H. & Egan, V. (2005). Personality.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری

 1. مریم صفری

  سلام.
  فوق العاده جامع و کامل بود دلم نیومد تشکر نکنم ازتون.

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود.
   ممنون که برامون انرژی مثبت میفرستید، موفق باشید.

 2. مجتبی بختیاری راد

  سلام.
  من این فایل را خریداری کردم امکان ارسال این فایل واتساپ وجود داره…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود جناب بختیاری.
   بله به شماره پشتیبانی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ پیام بدید تا فایل از طریق واتساپ یا تلگرام براتون ارسال بشه.
   موفق باشید🙏

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *