نویسنده
تاریخ انتشار
۳ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
3164 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد توسط وبسایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل، پیشینه پژوهش داخلی و خارجی جو روانی اجتماعی کلاس و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه جو روانی اجتماعی کلاس دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف نظری جو روانی اجتماعی کلاس، مدرسه به عنوان یک عامل اجتماعی کردن، مدیریت کلاس، چهار قانون مدیریت کلاس، تیپ شناسی معلمان و جو کلاس، الگوهای رهبری معلم و جو کلاس، جنسیت معلم و جو کلاس، جنسیت شاگردان و جو کلاس، سن دانش آموزان و جو کلاس، پایگاه اجتماعی اقتصادی شاگردان و جو کلاس، انضباط و جو کلاس، تشویق و تنبیه و جو کلاس، وضعیت فیزیکی و جو کلاس، جو کلاس و پیشرفت تحصیلی، اهمیت و اثرات جو کلاس، ویژگی های جو مطلوب کلاسی، جهت گیریهای کنترل دانش آموزان، جهت گیری جو قیمی، جهت‎گیری جو انسانی، اصول و راهکارهای ایجاد جو مطلوب کلاس و در ادامه…

ارائه مدل عِلی روابط جو روانی اجتماعی کلاس، بررسی تأثیر جوّ روانی اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی، نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطه میان جو روانی اجتماعی کلاس، بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جوّ روانی اجتماعی کلاس، نقش ابعاد الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس، تدوین مدل درگیری تحصیلی بر اساس عوامل جو روانی اجتماعی کلاس و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 93
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مدرسه اولین محیطی می باشد که فرد بعد از خانواده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده) وارد آن می شود (ستوده ،1390).واز دیگر عوامل حمایت کننده فردی به شمار می رود که برای رشد شخصیت و پرورش استعداد ها و توانایی های جوانان و نوجوانان مهم است (اکبری ،1391) در رابطه با جو یا محیط اجتماعی مدرسه تعاریف متعددی وجود دارد مرکز خدمات انسانی دانش (2004) بیان می کند که جو مدرسه منعکس کننده ی جنبه های فیزیکی و روانشناختی مدرسه است که کمتر تغییر می پذیرند و پیش شرط های لازم را برای تدریس و یادگیری فراهم می کنند.

در واقع جو مدرسه در احساسات و نگرش هایی که در مورد یک مدرسه وجود دارد و توسط دانش آموزان، معلمان و کارمندان بیان می شود، خود را نشان داده و بیانگر احساسی است که دانش آموزان از تجربیات روزانه ی خویش در مدرسه به دست می آورند این احساس می تواند میزان یادگیری و انگیزه ی دانش آموزان را متاثر سازد، به عنوان مثال وینر (1990 به نقل از هیلمن، 1999) بیان می کند که انگیزه ی دانش آموزان باید در محیط اجتماعی مدرسه مورد مطالعه قرار گیرد و تغییر در انگیزه با تغییرات در بافت اجتماعی مدرسه مرتبط است.

محیط مدرسه سالم و حمایت کننده، معیاری برای موفقیت مدرسه ای دانش آموزان به شمار می آید از جمله عوامل جو مدرسه می توان به جو عمومی مدرسه به عنوان یک احساس شایستگی،مشارکت وانتظارات مثبت اشاره نمود که با بهتر بودن تحصیل دانش آموزان مرتبط است از طرفی معلمان هم به عنوان اعمال کننده ی تنبیه ها و پاداش ها گونه های مختلف قدرت در کلاس درس را اجراکرد،و از این رو جو کلاس درس را تعیین می کنند.

پیشینه تحقیق (پژوهش) جو روانی اجتماعی کلاس

نظرپور صمصامی (1395) در نتایج تحقیقاتش عنوان نمود: با افزایش ویژگى شخصیتى درونگرایى معلمان، میزان رضایت از توسعه شغلى و شرایط محیط کار کاهش پیدا مى کند و ضریب همبستگى بین برونگرایى و شرایط محیط کار معنادار بوده است و بین برونگرایى با شرایط محیط کار نیز رابطه معکوس وجود دارد بین عوامل جمعیت ‌شناختى با رضایت شغلى نیز تفاوت معنادارى مشاهده شد و بین عوامل جمعیت شناختى با ویژگی هاى شخصیتى با توجه به مدرک، گروه هاى سنى، جنس و وضعیت تأهل بجز در بعد روان رنجورى در دوره راهنمایى و متوسطه، تفاوت معنادارى مشاهده نشده و معلمان مرد روان رنجورتر از معلمان زن هستند.

امان الهی فرد عطاری و خجسته مهر (1393) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس باناسازگاری در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر اهواز نشان دادند که بین عملکرد خانواده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده) و جو روانی اجتماعی کلاس باناسازگاری کلی، و ناسازگاری عاطفی، دارد.

مایر و کیم (1997) رابطه بین خودکارآمدی نوجوانان آلمانی، ادارک از محیط اجتماعی خانواده، مدرسه، سلامت روانی و نمره های تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه شامل 170 از دانش آموزان کلاس نهم و در دو دبیرستان از کانستانز آلمان بود. نتایج نشان داد که باورهای خود کارآمدی بطور مثبت با وضعیت اقتصادی اجتماعی، تحصیلات مادر، حمایت اجتماعی از والدین، معلمان و دوستان، رضایت از زندگی و نمره های همبستگی دارد. باورهای خود کارآمدی بطور منفی با استرس همبستگی دارد. بخصوص باورها در مورد قابلیت ارتباط موفقیت آمیز در ارتباطات بین فردی و رویارویی با سایر موقعیتها پیش بینی کننده های مهمی برای رضایت از زندگی هستند.

منابع فارسی و لاتین

آتش افروز ؛ب ؛پاک دامن ، ش؛ و عسگری ، ع . (1391).ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی. روانشناسان ایرانی . 4. 367 -376.
آتش پور ، حمید ؛ آقایی ،محمد.(1378) تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی –رفتاری بر روابط زناشویی، خلاصه نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده . تهران : دانشگاه شهید بهشتی .
اتکینسون ، ریتا . ال ؛ اتکینسون ، ریچارد . سی ؛ اسمیت ، ادوارد. ای ؛ بهم ، داریل چ. ؛ هوکسما ، سوزان، . نولن . (1394) . زمینه روانشناسی هیلیگارد .ترجمه:حسن رفیعی,مرسده سمیعی ,محسن ارجمند. تهران : ارجمند.
اتکینسون، ریتا ال؛ اتکیسنون، ریچاردسی؛ اسمیت ، ادراردای؛ بم، داریل ج ؛ هوکسما، سوزان ،نولن. (1396) . زمینه روانشناسی هیلگارد .(ترجمه محمدنقی ، براهنی ؛ بهروز ،پیرشک؛ مهرداد، بیک؛ زمانی ،رضا؛ سعید، شاملو ؛مهرناز، شهرآرای؛ کریمی ، یوسف. تهران .انتشارات : رشد.
احدی ، حسن ؛ بنی جمال ، شکوه السادات . (1393) . علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید ، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

Bandura, A. (1997). Cognitive processesinmediatingbehavioral change, Journal of ersonality and social psychology, 35, 125-139.
-Bandura,A.(2000).”Cultivate self–efficacy for personal and organizational effectiveness”. Handbook of principles of organization behavior.Oxford,uk: Blachwell.pp.120-139.
-Bembenutty, H.(2008) Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Gender and Ethnic Differences among College Students”, Journal of Advanced Academics, v 18, p 586-616.
-Birchis ,H.&ladd.D.W(1996). interpersonal relationship in the school environment and childrens early school adjust ment. joronen.4,199-205
-Boekaerts, M. (2003). Self- regulated learning: Where we are today. International journal of educational research, 31, 445-457.
-Brockman, D. D. (2003). From late adolescence to young adulthood. Madison CT:International Universities Press.
-Brophy JE, Mc.Ccastin M.)1992)Teacher’s reports of how they perceive and cope with problem students, Element. Sch. J.; 93(3): 68.
-Brown, C., Evans C. S. (2000). Stressful life events and drug use among adolescents. Journal of Human Stress, 9, 135-139.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *