مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام

مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام

توضیحات

مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق درمورد احساس انسجام دارای کلید واژه های تاکیدی:

نظریه خاستگاه سلامت، مفهوم احساس انسجام، سه خرده مؤلفه ی احساس انسجام، انواع احساس انسجام ، رشد و ثبات احساس انسجام، احساس انسجام عمومی، احساس انسجام گروهی، احساس انسجام خانواده، پیامد های احساس انسجام، مفهوم سلامت روان وارتباط آن با احساس انسجام، عوامل اثرگذار بر احساس انسجام، مدل بهینه سازی انسجام، ارتباط ونقش ویژگی های شخصیتی در شکل گیری احساس انسجام، سهم احساس انسجام و خودشفقتی، رابطه احساس انسجام و عزت نفس، حساس انسجام روانی و کیفیت زندگی، رابطه احساس انسجام روانی با اضطراب، احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی، نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه احساس انسجام در 55 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 55
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام

آرون آنتونوسکی در سال 1979 نظریه خاستگاه سلامت را با پرسیدن این سؤال مطرح کرد که چطور برخی افراد در جهت سلامتی بیشتر حرکت می‌کنند؟ او این مفهوم را از مطالعه بر روی بازماندگان اردوگاههای یهودی جنگ جهانی دوم ترویج داد. آنتونوسکی متوجه شد که بسیاری از این بازماندگان نه تنها جان سالم به‌دربرند بلکه بهبود یافتند و پیشرفت‌هایی نیز داشتند. او برای توجیه این رویداد پیشنهاد داد که مطمئناً عوامل سلامت‌زایی وجود دارد( بکر، گلاسکُف و فلت ، 2010 ؛ نقل از قائدی فر،1391). نظریه خاستگاه سلامت به جای تمرکز روی خطرات و ناخوشی‌ها و بیماریها (بیماری زا ) بیشتر روی چیزهایی تمرکز دارد که به عنوان منبع و ظرفیت افزایش تندرستی محسوب می‌شوند (سلامت زا).

آنتونوسکی توضیح می‌دهد که چرا برخی از افراد علی‌رغم شرایط عمده پر از تنش، سالم باقی می‌مانند در حالیکه بقیه اینگونه نیستند. او برای تبیین این مسأله اصطلاح احساس انسجام عمومی (SOC) و GRR) منبع مقاومت) را بیان کرد (مکسنز ،اسپنزولیل فیجل،2012).فرایند رشد بهنجار که از تولد تا مرگ مارا در بر می گیرد مملواز شرایط استرس زامی باشد(توماس وسگال ،2006؛ نقل از صبری نظر زاده ،عبد خدائی ،طبیبی ،1391 ).

بر همین اساس آنتونوسکی دید گاهی را به نام خاستگاه سلامت معرفی کرد که به جای آسیب شناسی در شرایط استرس زا بر سلامت تأکید می کند ،بطوری که وضعیت سلامت فرد را بر روی پیوستاری که دارای دو قطب سلامت کامل وعدم سلامتی است ،می داند (آنتونوسکی ،1996 ؛نقل از صبری نظر زاده وهمکاران،1391)در این دیدگاه احساس انسجام هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می باشد که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند (آنتونوسکی 1987 ؛نقل از صبری نظر زاده و همکاران،1391).

مفهوم احساس انسجام + انواع احساس انسجام 

سازه مرکزی نظریه خاستگاه سلامت ،احساس انسجام است که در جستجوی توضیحی برای ارتباط بین سلامت واسترس زاها ی زندگی است (آنتونوسکی، 1979 ،1987؛ به نقل از رضایی،1391) حس انسجام توسط آرون آنتونوسکی ،مطرح شد وی احساس انسجام را به صورت یک جهت گیری شخصی به زندگی تعریف می کند (بنتون ولارس ، 2008؛ نقل از رضایی،1391). آنتونوسکی در کتابش به نام حل معمای سلامت احساس انسجام را به عنوان جهت گیری کلی ،نفوذ وفراگیری ،تحمل وبردباری بواسطه احساس اطمینانی پویا را فراهم می کند(آنتونوسکی،1987؛به نقل از رضایی،1391) آنتونوسکی استدلال می کند که احساس انسجام فرد به وی کمک می‌کند تا تعیین کند ،که آیا رویداد ناگوار خنثی است، مفید است یا مضر.

-احساس انسجام عمومی: منظور در اینجا احساس انسجام کلی در فرد است،که طبق نظر آنتونوسکی بیان شد.

-احساس انسجام گروهی: کارون ،براولی وویدمیر. (1985،1997)انسجام گروهی را به عنوان فرآیندی پویا در گرایش افراد برای تشکیل وحفظ یک گروه به منظور رسیدن به اهداف ابزاری یا ارضای نیاز های عاطفی اعضاءتعریف نمودند(نقل از طالبی وعبدالهی ،1391).انسجام گروهی از دو بعد اصلی شامل انسجام وظیفه ای وانسجام اجتماعی شکل می گیرد .انسجام وظیفه ای به یکپارچگی گروهی در مورد وظایف گروهی اطلاق می شود که بر احساسات اعضای تیم در باره ی شباهت ،نزدیکی وپیوند درون تیمی به عنوان یک کل تمرکز دارد ودو بعد کشش فرد به گروه – وظیفه ای و انسجام گروهی – وظیفه ای را شامل می شود.

-احساس انسجام خانواده:
احساس همبستگی ،پیوند وتعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند(جمشیدی ؛رزمی ؛حقیقت وسامانی ،1387).لینگرن (2003)انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می کند ،از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر «تعهد» و«وقت گذراندن با هم دیگر»است (بارتل وهرینگ ،1997، نقل ازرزمی ،1383).

ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام

آنتونوسکی احساس انسجام رابه عنوان جهت گیری کلی نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باور هایی می شود مانند این که محرک های درونی وبیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند ،قابل پیش بینی وتوضیح پذیر هستند .فرد از منابع وتوانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرکها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرکها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی،1987؛ نقل از صبری نظر زاده وهمکاران،1391 ).

همچنین معتقد بود که احساس انسجام باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند بدین صورت که روشهای سود مند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد( بارلتلت ،1998 ؛به نقل از زهرا کار، 1387).بنابر این نظر احساس انسجام توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب را برای مواجهه با محرک های استرس زای موجود در زندگی مهیا می کند (توماتسون وهمکاران ،2009؛نقل از زهرا کار ،1387).زیرا انتخاب یک راهبرد مناسب برای مقابله با استرس زاهای بستگی به نوع نگرش وسازه های شخصیتی دارد.

چنانچه استفاده راهبرد مقابله ای متناسب با موقعیت استرس زا کارآمد نباشد می توانند منجر به برخی از مشکلات روان شناختی شود .یافته های بسیاری از پژوهشها رابطه احساس انسجام وسلامت روان را مورد تأیید قرار داند(کانتین وهمکاران ،2008، فلسنبرگ وهمکاران ،2006؛سامنین و همکاران ،2001 ؛نقل از صبری نظر زاده وهمکاران، مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام 1391). آنتونوسکی ودرمورد پیامد های احساس انسجام معتقد بود که احساس انسجام یک منبع متفاوت و تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامتی تعدیل می کند.

منابع فارسی و لاتین

آقا بابایی، ن؛ فراهانی، ح، وتبیک، م.(1391). رابطه قدردانی از خدا با عامل‌های شخصیت، بهزیستی و سلامت روانی. روانشناسی دین. 5(11) .132-115.
بلقان آبادی، مصطفی (1390). مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی مثبت‌نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامی، امید، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب دیده شان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
بهرامی، هادی.(1378). آزمو نهای روانی: مبانی نظری و فنون کاربرد ی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
برخوری، حسین؛ رفاهی، ژاله و فرح¬بخش، کاظم (1388). اثربخشی آموزش مهارت های مثبت-اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام 1، 144- 131.
بیرامی ،م .،فهیمی ،ص .واکبری،ا .(1392).پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و مؤ لفه تمایز یافتگی .مجله اصول بهداشت روانی .سال 4،(1 )، 66-77.

Ahangar Zadeh Rezaei S, Khalil Zadeh H.(2004). Study of anxiety and depression on high school students in Urmia,. Journal of Urmia Nursing a nd Midwifery Faculty. 2005; 3 (2): 49- 53.
Antshel KM, Faraone SV, Maglione K, Doyle A, Fried R, Seidman L, et al. ). (2008). .Temporal stability of ADHD in the high-IQ population: results from the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2008; 47 (7): 817-25.
Ahmad Zadeh GhH, Ahmadi S.(1997) .Evaluation and comparison of the frequency of depression among high school students attending ordinary schools and schools for brighttalents. Journal of Research in Medical Sciences. 1997; 1 (3): 122- 23. [Persian]
Antonovsky, A.(1993).The structure and properties of the sense of sense of coherencescale .Soc Sci Med 1993;36(5),725-33.
Antonovsky, A.(1996).The salutogentic model as a theory to guide health promotion.Health Promotion International .11(1),11-18.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری ادبیات پیشینه درمورد احساس انسجام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 309
2 فروش 309 بازدید