مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی

مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی دارای کلید واژه های تاکیدی:

هوش معنوی، هوش معنوی و مؤلفه های آن، شناخت و تصدیق هوش‌ معنوی‌، مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌، هوش معنوی در‌ قرآن، رشد هوش معنوی، هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی، مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر، نظریه لیچفیلد در مورد هوش معنوی، مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف، رابطۀ بین هوش عاطفی و هوش معنوی، درآمدی بر هوش معنوی، هوش معنوی در قرآن، تاریخچه هوش معنوی، اهمیت و ضرورت هوش معنوی، ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی، در 78 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 78
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی

مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی

هوش رفتار‌ حل‌ مسألۀ سازگارانه ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشـد سـازگارانه جـهت گیری‌ شده‌ است‌. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی میشوند، کاهش مـی دهد. ایـن مفهوم‌ هوش‌، مبتنی‌ بر گزاره ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انـجام راهـبردهایی را‌ بـرای‌ غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می سازد. (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ، 1997؛ به نقل از نازل، 2004‌).

گاردنر‌ هوش را مـجموعه تـوانایی هایی میداند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی‌ که‌ در یک فرهنگ ارزشـمند تـلقی مـی شوند، به‌ کار‌ می رود‌. از نظر وی انواع نه گانه هوش عبارتند‌ از‌: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ـ ریاضی، فضایی، بـدنی ـ حـرکتی، هـوشهای فردی (که شامل هوش‌ درونفردی‌ و بینفردی میشود)، هوش طبیعتی و هوش‌ وجودی‌ کـه شـامل‌ ظرفیت‌ مطرح‌ کردن سؤالات وجودی است. (آمرام ، 2005‌).

مفهوم‌ تحلیلی غرب از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطـلاعات مـی شود؛ در‌ حالی‌ که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به‌ هوش، مؤلفه های گوناگون عملکرد‌ و تـجربه‌ انـسان، از جمله شناخت، شهود‌ و هیجان‌ را در یک ارتباط کـامل (یـکپارچه) دربـرمیگیرد. (نازل، 2004). در مجموع، هوش‌ عموماً‌ باعث سازگاری فـرد بـا محیط‌ میشود‌ و روشهای‌ مقابله با مسائل‌ و مشکلات‌ را در اختیار او‌ قرار‌ میدهد. همچنین توانایی شـناخت مـسأله، ارائه راهحل پیشنهادی برای مسائل مـختلف زنـدگی و کشف روشـهای‌ کـارآمد‌ حـل مسائل از ویژگی های افراد باهوش‌ است‌.

هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی

پژوهش ها و بررسی های مختلف نشان داده اند که میان معنویت و هـدف زندگی‌، رضایت‌ از زندگی و سلامت، همبستگی وجود دارد؛ (جورج و همکاران، 2000؛ کاس و همکاران، 1991؛ همچنین ر.ک: ویچ و چـپل، 1992‌) مثلاً‌ المر و همکارانش در بـررسی تـحقیقات انجام گرفته در مورد اثرات معنویت بر‌ سلامت‌ فرد، دریافتند که معنویت با بیماری کمتر‌ و طول‌ عمر‌ بیشتر همراه است. افرادی که دارای جهت گیری‌ معنوی‌ هستند، هنگام مواجهه با جراحت، به درمان، بـهتر پاسخ می دهند و به شکل مناسب تری‌ با‌ آسیب دیدگی و بیماری کنار می آیند (ایمونز‌، 2000) و میزان افسردگی‌ در‌ آنها‌ کمتر است. (مک دونالد، 2002)(مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی)

همچنین‌ شواهد‌ نشان میدهند که تمرین های معنوی افزایش دهندۀ آگاهی و بینش نسبت به سـطوح چـندگانه‌ هوشیاری‌ (تعمق) هستند و بر عملکرد افراد تأثیر‌ مثبتی دارند. وارنر در‌ پژوهش‌ خود با اندازه گیری میزان توجه‌ و اجرای‌ آزمون انعطاف شناختی در دو گروه آزمایشی و کنترل، نشان داد که تعمق (انجام‌ تمرینهای‌ تعمق بـرتر یـا تیام)، رشد‌ ذهنی‌ را‌ به شکل مثبتی‌ تحت‌ تأثیر قرار می دهد. کرانسون‌ و همکاران‌ نیز نشان دادند که تمرین های تی ام در یک دوره دو ساله باعث بهبود‌ نمره‌ هوشبهر، توانایی یادگیری و زمان واکنش در‌ گـروه‌ آزمـایشی شده‌ است‌. (به‌ نقل از آمرام، 2005‌).

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر

ویگلزورث چهار هوش بدنی، شناختی، هیجانی و معنوی را بر‌ اساس‌ ترتیب رشد آنها، به شکل هرمی‌ مطرح‌ نموده‌ اسـت‌. الگـوی‌ ویـگلزورث در شکل‌ شماره‌ 2-1 نشان داده شده اسـت. الگـوی مـورد نظر بر اساس این دیدگاه است که کودکان ابتدا بر‌ بدن‌ خود‌ کنترل پیدا میکنند (هوش بدنی)، سپس مهارتهای‌ زبانی‌ و مـفهومی‌ (هـوشبهر‌) خـود‌ را‌ گسترش میدهند. این هوش در فعالیتهای مدرسهای کودک مـطرح اسـت. هوش هیجانی برای بسیاری از افراد هنگامی مطرح می گردد که علاقمند به گسترش روابط خود با دیگران‌ باشند. در انتها، هـوش مـعنوی زمـانی خودنمایی می کند که فرد به دنبال معنای مسائل می گردد و سـؤالاتی مانند «آیا این، همۀ آن چیزی است که وجود دارد؟» را مطرح می نماید.

مک هاوک مـعتقد اسـت هـوش معنوی به نسبت آموزش غیردینی و دانش واقعبینانه، با شهود، نگرش و خـردمندی رابـطه نزدیکتری دارد. ماهیت غیراختصاصی و کلنگر آن و استفاده از نمادگرایی‌ ادراک‌ فرد را گسترش میدهد و آن را عمق می بخشد. این امر به غـنی سازی روابـط و بـهبود کار روزمره کمک می کند. علاوه بر این، حرکت به‌ سمت‌ خودشکوفایی و رشـد مـعنوی بـیشتر به‌ هوش‌ معنوی مربوط می شود تا به نیاز به کنترل خود و پایبند آیین و رسـوم بـودن. بـه نظر میرسد افرادی که هوش معنوی یکپارچه دارند، ممکن است‌ سبک‌ زندگی متفاوتی داشـته بـاشند‌ (نازل‌، 2004).

پیشینه تحقیق هوش معنوی + هوش معنوی و مولفه های آن

ادواردز مـعتقد اسـت‌ داشتن‌ هوش‌ معنوی بـالا بـا داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان‌ دانش عملی و دانش نظری را مطرح می کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در‌ مورد مسائل معنوی و تمرین های‌ آنها‌ را هم ردیف دستیابی به هـوش مـعنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست؛ هرچند میتوان گفت برای بهره مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم می باشد (غباری بناب و همکاران، 1386).(پیشینه تحقیق هوش معنوی)

هر‌ چند که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هـوش مـعنوی صورت نـگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت اسـت‌ و در‌ اثر برخورد با محیط های غنی که سؤالات معنوی را بر می انگیزاند، بـه تـدریج تـحول یافته و شکل می گیرد. به نظر میرسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگذار باشند. یونگ معتقد‌ است‌ کـه ‌ ‌در بـسیاری از افراد پس از 35 سالگی تغییرات عمده ای در ناخودآگاه صورت می گیرد که ممکن است در روند معنویت و هـوش مـعنوی تـأثیرگذار باشند. همچنین بعضی از محققان‌، از‌ جمله یونگ، معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از مردان صورت مـی گیرد(غباری بناب و همکاران، 1386).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی

بخشی از منابع فارسی

غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا.(1386). هوش معنوی. اندیشه نوین تربیتی، شماره 10: 148-125.

سهرابی‌، فـرامرز‌ 1385، «درآمدی بر هوشمعنوی»، فصلنامه‌ معنا‌، ویژهنامه روانشناسیدین‌، شماره‌ 2.

جامی، عبدالرحمن‌، 1380‌، نقد الفصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران‌، مؤسسه‌ پژوهشی‌ حـکمت و فـلسفه ایران.

شرترز، بروس، ای 1961 بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی-شغلی ترجمه زندی پور، طیبه تهران انتشارات فردوس.

شریفی، حسن پاشا و شریفی ،نسترن ( 1380) روش های تحقیق در علوم رفتاری انتشارات سخن تهران.

کارو، جی ، اس شی یر، م، ف (1375) نظریه های شخصیت ترجمه رضوانی، احمد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

کریمی، یوسف (1376) روانشناسی شخصیت انتشارات تهران .(پیشینه تحقیق هوش معنوی)

کورمن، آبراهام، ک (1997) روانشناسی صنعتی و سازمانی ترجمه شکر کن، حسین( 1381) تهران انتشارات رشد.

بخشی از منابع لاتین

Amram, Joseph (Yosi), 2005‌, Intelligence‌ Beyond IQ: The contribution of emotional‌ and spiritual intelligences to‌ effective‌ business leadership, Institune of Transpersonal‌ Psychology

Wigglesworth‌, C., 2004‌, Spiritual‌ intelligence and why it matters. www. consciouspursuits.com.

McMullen‌, B., 2003, Spiritual intelligence; www‌. Studentbmj.com.(پیشینه تحقیق هوش معنوی)

zohar, D. & Marshall, I., 2000, SQ- Spiritual intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloombur

Santos‌, E, Severo‌, 2006, Spiritual intelligence; What is spiritual intelligence? How it benefits a person?, www. Skopun. Files. WordPress.com

Litchfield, B, 1999‌, Spiritual‌ intelligenc; Illini Christian faculty and staff‌. www‌. Uiuc-icfs‌.org‌.

Vaughan‌, F. , 2002‌, What is spiritual intelligence? Journal of humanistic‌ psychology‌. 42‌, (2)

Nasel, D. D. ,2004, Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity‌ and‌ New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis‌. Australia‌: The‌ university‌ of‌ south Australia

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق هوش معنوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1699
2 فروش 1699 بازدید