مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم دارای کلید واژه های تاکیدی:

سبک های ابراز و مهار خشم، ماهیت خشم، تعریف خشم، عوامل مـؤثر در‌ بروز‌ خشم، مواجه شـدن با الگوهای‌ خشم، راههای ابراز خشم، پیامدهای خشم، آسیب‌های جسمی خشم، آسیب‌های فردی-اجتماعی خشم، بهترین برخورد با خشم، دیدگاههای مـختلف درباره خشم، دیدگاه روان تحلیلگری، دیدگاه یادگیری اجتماعی، نظریه جامعه‌شناسی، رویکرد عقلانی-رفتاری-عاطفی، نظریه خشم از دیدگاه اسپیلبرگر، خشم حالت و خشم صفت، بروز درونی و بیرونی خشم، تنظیم درونی و بیرونی‌ خشم، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم در 87 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 87
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم

خشم، هیجان مثبتی است که در هنگام مواجه شدن با تهدید‌ عاطفی، جسمی و روانی بروز می‌کند. خشم مناسب بـه‌ ما ایـن امـکان را می‌دهد تا از خود در مقابل صدمات و خطرهای‌ عاطفی‌ و جـسمی مـحافظت کنیم. بنابراین خشم‌ مناسب یک عکس العمل طبیعی به فقدان و ضرر‌ و آسیب‌ است. در پشت این خشم، معمولا عواطف و احساسات‌ طبیعی از قبیل حس آسیب‌پذیری، ناامیدی و تـرس از فـقدان‌ وجود‌ دارد. در‌ حـقیقت‌ خشم یک مشکل نیست، بلکه این که‌ ما در هنگام خشم دست بـه چه‌ اقداماتی‌ می‌زنیم، ممکن است یک مشکل باشد (پور حسین دناک، 1384).

به همین‌ دلیل مردم دربارهء خشم دچار تعارض می‌شوند، چون از یک سو‌ واکنشی‌ طبیعی‌ اسـت و از سـوی دیـگر، می‌تواند مانعی در راه رسیدن به اهدافشان باشد. در ارتباط با ماهیت‌ و‌ چگونگی‌ خشم، تحقیقات وسیعی انـجام شـده است که‌ نتایج به دست آمده نشان می‌دهند:

1. خشم، هیجان رایجی است‌ که‌ اغلب‌ نسبت به‌ اشخاص مورد علاقه که بـه آرزوهـا و تـمایلات ما بی‌اعتنایی‌ می‌کنند، احساس می‌شود.

2. خشم اغلب به‌ وسیلهء‌ نرسیدن به آن چه می‌خواهیم، برانگیخته می‌شود.

3. واکنش افراد به ابـراز خـشم، اغلب مـنفی است.

4. اگر چه ما آگاهی بعد‌ از‌ ابراز‌ خـشم احـساس رضـایت‌ می‌کنیم،اما ضرورتا به اهدافمان در بلند مدت نمی‌رسیم (مرادی،1381).

تعریف خشم

«داروین» رفتارشناس معروف انگلیسی، که عواطف را در حیوانات و انسان‌ها مورد مطالعه قرار داده، معتقد است‌ که‌ «خشم واکنشی ساده در بـرابر تـهدید اسـت که باعث می‌شود ارگانیزم در برابر‌ وضعیت‌ نامطلوب‌ از موجودیت خود دفاع کند.» او بـراین بـاور بـوده است که خشم مهمترین هیجانی است‌ که‌ به بقای ارگانیزم کمک کرده است و طـبق ایـن دیـدگاه می‌شود چنین‌ استنباط‌ کرد‌ که ارگانیزمی که خشم بیشتری دارد، فرصت بیشتری برای بقا و گـسترش نـسل خود دارد(تقی لو، 1384). (مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم)

نگاهی‌ اجمالی‌ به‌ این دیدگاه نشان می‌دهد که درک داروین بسیار ساده انگارانه بـوده اسـت. به‌ ایـن‌ دلیل که داروین به مانند بسیاری از رفتارگرایان به آن خاصیت مکانیکی بخشیده و نقش شناخت (باورها، اعتقادات، نگرش‌ها‌ و…) را‌ در پدیـده‌ی خـشم مورد توجه قرار نداده است. درحالی‌که اهمیت مقوله‌ی شناخت در‌ تعریف‌ خشم چنان بارز اسـت کـه عـده‌ای از‌ روان‌ شناسان‌ آن را«هیجان اخلاقی» نامیده‌اند. به این دلیل که انسان‌ها‌ اغلب‌ زمانی دچار خشم می‌شوند که ارزشـها و مـعیارهای اخلاقی آنان در معرض تهدید‌ قرار‌ گرفته باشد( تقی لو، 1384).

براساس‌ تعریف هوولس‌ و رایت(8791) «خشم»به عنوان یک حـالتی ذهـنی، از برانگیختگی هیجانی، «خصومت»، به‌ عنوان‌ یک‌ بازخورد‌ همراه با یک ارزیابی منفی درازمدت از دیگران‌ و رویدادها و«پرخاشگری»، به عنوان رفتاری آشکار به صورت درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران‌ مشخص شده است (به نقل از مختاری، فرزاد و فراهانی، 1387). (مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم)

امروزه در تعریف‌ خشم‌ علاوه بر‌ اسـتفاده‌ از‌ مـتغیرهای روان شـناختی از شاخص‌های فیزیولوژیکی‌ نیز‌ استفاده می‌شود. اما چون تغییرات فیزیولوژیکی که در زمان خشم دیده می‌شود، منحصر به‌ خـشم‌ نـیست. بلکه در هـیجانات دیگر نیز دیده‌ می‌شود به طوری که اسپیلبرگر‌ معتقد‌ است؛ «خشم» یک حالت هیجانی اسـت کـه‌ شدت‌ آن‌ از عصبانیت ملایم‌ تا‌ خشم و غضب شدید‌ گسترده‌ است( تقی لو، 1384).

نظریه خشم از دیدگاه اسپیلبرگر

اسپیلبرگر(1999)، مطرح می کند که‌ خشم، خصومت و پرخاشگری که در متون روان‌شناختی اغلب به‌جای یکدیگر به‌کار رفته‌اند، هریک به‌ پدیده‌های‌ متفاوت، اما‌ در عین حال مرتبط بـاهم اشـاره دارنـد. از نظر وی، «خشم» به عنوان یک مفهوم‌ اساسی‌تر‌ از خصومت و پرخاشگری مـطرح‌شده و بـه‌ حالتی هیجان روان-زیستی گفته می‌شود که در شدت از تحریک‌پذیری‌ خفیف‌ تا‌ خشم‌ و غیظ شدید، متفاوت است و به‌طور عمدی، با تنش ماهیچه‌ای و برانگیختگی‌ سیستم عصبی‌ خـودکار‌ و غـدد درونـ‌ریز همراه است.(پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم)

اسپیلبرگر،علاوه بر تمیز خشم‌ و خصومت و پرخاشگری، به متمایز نمودن خـشم حالتی‌ و خشم‌ صفتی نیز پرداخته است. اولین تمایز حالتی-صفتی که توسط کتل و شی یر مطرح‌شده، در تحقیقات‌ مربوط‌ به‌ اضطراب مـفید واقـع شـده است(اسپیلبرگر،9991). کاربرد این تمایز، در تحقیقات‌ مربوط به خشم به روشن نمودن‌ این‌ مـوضوع‌ نـیاز دارد که آیا این سازه به حالتی هیجانی‌ گذر یا به تفاوت‌های فردی در‌ صفات‌ نسبتا پایدار شخصیتی اشـاره دارد. در رویـکرد اسـپیلبرگر، تجربه خشم با عنوان دو عامل خشم‌ حالتی‌ و خشم صفتی مطرح شده‌ است. خشم حالتی، به عـنوان حـالتی هـیجانی روانی-زیستی یا حالتی آشکار شده به واسطه‌ احساسات‌ ذهنی‌ تعریف شده که در شدت، از تحریک‌پذیری خـفیف تـا خـشم و غیظ شدید متفاوت‌ است.

شدت‌ خشم‌ حالتی، به عنوان واکنش به بی‌عدالتی، ضربه و تهدید توسط دیگران و یا ناکامی نـاشی از مـمانعت رفتار‌ معطوف‌ به‌ هدف، متفاوت است. خشم صفتی نیز براساس تفاوت‌های فردی در آمادگی برای تفسیر بـسیاری از‌ مـوقعیت‌ها، به‌ عـنوان موقعیت‌ های ناکام‌کننده یا آزاردهنده و گرایش به پاسخ دادن چنین موقعیت‌هایی، با افزایش خشم‌ حالتی تعریف شده‌ اسـت. افراد‌ دارای خـشم صفتی بالا، اغلب خشم حالتی بیشتر و شدیدتری‌ نسبت به افراد دارای‌ خشم‌ صفتی پایین تـجربه می‌کنند(اسپیلبرگر، 1999).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم

پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم + منبع فارسی

احمدی، س. ا؛ آذربان، ز؛ و فاتحی زاده، م. س. (1386). رفتار درمانی خشم. مجله تازه های روان درمانی، شماره 45و46: 78-64.
پور حسین دناک، م. (1384). خشم در خانواده، پیامدها و شیوه های کنترل آن. مجله پیوند، شماره 306: 53-46.
تقلی لو، ص. (1384). روان شناسی: خشم از دیدگاه روان شناسی. مجله اصلاح تربیت، شماره 44: 19-16.
دادستان، پ. (1390). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات سمت.
سادوک، ب. ج و سادوک، و. ا. (2002). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت اله پور افکاری (1390).جلد اول، ویرایش دهم، تهران: شهر آب.(پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم)

صادقی، ا. (1380). بررسی اثربخشی‌ آموزش گروهی کـنترل خـشم بـه‌ شیوه‌ عقلانی، رفتاری، عاطفی، بر‌ کاهش‌ پرخاشگری دانش‌آموزان پسر‌ دبیرستانی‌ شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌ مشاوره، دانشگاه‌ اصفهان.
قدیری، م. ح. (1384). مدیریت خشم. نشریه معرفت، شماره 14: 106-93.
قربانی، ن. (1380). مهندسی رفتار ارتباطی. تهران: سینه سرخ.
مختاری، ف؛ فرزاد، و. ا؛ و فراهانی، م. ن. (1387). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بروز خشم حالتی – صفتی اسپیلبرگر (فرم شماره 2). مجله روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، شماره 85: 188-165.
مرادی،م. (1381). بررسی سودمندی آموزش مهارت‌های زندگی(ارتباط بین فردی،حلّ مسئله،کنترل خشم،ابراز وجود) به دانش‌آموزان دختر دبیرستان شـهر تـهران در‌ بهبود‌ وضعیت بهداشت روانی ایشان، پایان نمه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران.
ویلیامز، ر و ویلیامز، و. (بی تا). خشم‌ می‌کشد. ترجمه میترا کد خدایان‌ و شمس الدین زرین کلک(1387)، تهران:‌ انتشارات‌ دیدآور

منبع لاتین

Spilberger, C.D. (1999). The State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources (PAR).
McArdle, P.; Wiegersma, A.; Gilvarry, E.; McCarty, S.; Fitzgerald, M.; Kolte, B.; Brinkley, A.; Blom, M.; Stoeckel, I.; Pierolini, A.; Michels, I.; Johnson, R.;Quensel, S. (2000). International Variations in Youth Drug Use: The Effect of Individual Behaviours, Peer and Family Influences, and Geographical Locatio. Eur Addict Res. 6 (4): 161-2.(پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم)
– Merton, Robert. (1957). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

– Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family
– Nurco Dn,Hanlon Te,Dgrudyke Kinlock Tw.The eurly emergence Rnarcotic addict types Am j Dvug A lcohol Abuse. 1997:23:523-542
-functioning: Family roles [On-line]. Available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-093/350-093.htm1.
– Rekeach, M (1973). The nature of human values. new york freepress.(N.Y.F.P)
– Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48, 23-47.
– Schwartz, Shalom H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق ابراز و مهار خشم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1391
0 فروش 1391 بازدید