مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی دارای کلید واژه های تاکیدی: هویت سازمانی، تعریف و مفهوم هویت سازمانی، انواع هویت، عوامل موثر بر ساخت و شکل گیری هویت، ادبیات تحقیق هویت سازمانی، دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی، خرید اینترنتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی، در 31 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 31
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی

هویت سازمانی

یکی از داغترین موضوعات در سالهای اخیر در مدیریت، بحث هویت سازمانی و مهمتر از آن شکل دهی هویت است که پژوهشهای بسیار نادری در این زمینه انجام شده است. امروزه در بسیاری از سازمانهای دولتی، نوعی تمایل به افزایش نرخ جابه جایی، کاهش خشنودی شغلی، افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، مشاهده می شود.

لزوم افزایش آگاهی مدیران و اداره کنندگان این سازمانها از هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم، بیش از پیش آشکار می شود. شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم است؛ زیر ا هویت یابی افراد با سازمان سبب کاهش میزان ترک خدمت کارکنان می شود، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش می دهد و در نهایت موجب تحقق اهداف سازمان می شود (قلی پور، پورعزت و محمدی، 1390، 150-149).

تعریف و مفهوم هویت سازمانی

هویت سازمانی یک چارچوب شناختی برای فهم واقعیت است و به عنوان پیش فرضهای مشترک در مورد سازمان به کار می رود. آلبرت و وتن (1985) بر این باوراند که هویت سازمانی الف) آن چیزی است که توسط افراد سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است؛ ب) موجب می گردد سازمان از دید کارکنان نسبت به سازمان های دیگر متمایز و در نتیجه منحصر به فرد باشد؛ و ج) توسط افراد سازمان ادراک شده است که بدون توجه به تغییرات هدف در محیط های سازمانی پایدار و ثابت باشند.

هویت سازمانی شامل آن دسته از ویژگی هایی است که اعضای سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان احساس می کنند؛ ویژگی هایی که سازمان را به طور منحصر بفرد توصیف می نمایند و در طول زمان از ثبات نسبی برخوردارند. وقتی به گذشته، حال و آینده سازمان می نگریم، آندسته از ویژگی های که محوری ترین، پایدارترین و متمایز کننده ترین ویژگی ها به شمار می آیند، هویت سازمان را تشکیل می دهند (فریبرز نیا و فرخانی، 1390، 4).

عوامل موثر بر ساخت و شکل گیری هویت

سازمانها هویت خود را برای هر دو دسته مخاطبان داخلی و خارجی آشکار کرده وآن را مخابره می کنند. علایم، نشانه ها و پیامهایی که از سوی محیط داخلی و خارجی سازمان توسط اعضا دریافت می شود، بر ادراک آنها از سازمانی که در عضویت آن هستند، اثرگذار است. از آنجایی که علایم مخابره شده از سوی محیط داخلی و خارجی سازمان، در شکل دهی به ادراک اعضای سازمان نقش اساسی دارند، سازمان ها می توانند از طریق اعمال توجه کافی نسبت به هر دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، نسبت به ایجاد یک هویت سازمانی مستحکم و قوی اقدام کنند (Labianca, 2001, 314). در ادامه، مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی فهرست می شوند…..

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق هویت سازمانی

بخشی از منابع فارسی

ارشدی، نسرین، نیسی، عبدالکاظم، دادرس، مهسا (1391)، «اثر مستقیم و غیر مستقیم خودارزشیابی های محوری بر خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی»، فصلنامه روانشناسی معاصر، 7 (1)، ص 48-35.

ارشدی، نسرین، شکرشکن، حسین (1387)، «بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (منطقه اهواز)»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 14، شماره 1، ص 148-129.

ابرزی مهدی، یزدان شناس مهدی، (1386)، «مسؤلیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین»، فرهنگ مدیریت، شماره پانزدهم، ص 42-5.

الوانی، مهدی (1388)، «مدیریت عمومی»، چاپ بیست و نهم، نشر نی، تهران.

ایران نژاد پاریزی، مهدی (1382)، «روشهای تحقیق در علوم اجتماعی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های ذیربط»، چاپ دوم، نشر مدیران، تهران.

بخشی از منابع لاتین

Albert S, Ashforth, B.E, Dutton J.E. (2000). “Organizational identity and identification: charting new waters and building new bridges”, Academy of Management Journal, 3 (25), 7-13.

Ashforth, B., Harrison, S. and Corley, K. (2008). “Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions”, Journal of Management, 34 (3), 325-374.

Barrett, D. (2009). “Corporate Social Responsibility and Quality Management Revisited”, journal of quality management, 9, 24-29.

Bauman, C. and Skitka, L. (2012). “Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction”, Research in Organizational Behavior, available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.riob.2012.11.002

Brickson, S. (2000). “The impact of identity orientation on individual and organizational outcomes in demographically diverse settings”, Academy of Management Review, 25, 82–101.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 880
3 فروش 880 بازدید