مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی دارای کلید واژه های تاکیدی: صمیمیت زناشویی، مفهوم صمیمیت، نظریه‌ها و رویـکردهای صمیمیت، مدل ترکیبی وارینگ، رویکرد تعاملی باگاروزی، دیدگاه رشد فارمن‌، نظریه دلبـستگی‌ جانسون و ویـفن، رویکرد تکاملی شارپ‌، افزایش صمیمیت در ازدواج، بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی، صمیمیت زناشویی و خرسندی زناشویی در زنان نابارور و عادی، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در دوران ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ، تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی و…….. دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی در 32 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 32
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلودمبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

صمیمیت زناشویی

صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خود آگاهی و رشد هویت، برای طرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.

بنابراین، صمیمیت در ازدواج با ارزش است‌ زیرا‌ تعهد‌ زوجین به اثبات رابطه را محکم می‌کند و به‌ طور مثبتی‌ با سـازگاری رضـایت زناشویی همراه است. صمیمت اغلب بعنوان یک فرآیند پویا توصیف می‌شود. به نظر هات فیلد (1988) صمیمیت شامل فرآیندی است‌ که‌ در‌ آن افراد تلاش می‌کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهتها و تفاوتهایشان‌ در‌ احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. به نظر اسـترنبرگ ‌ (1987) صمیمیت احـساساتی است که نزدیکی، تعلق‌ و تماس را ایجاد می‌کند. اسکنارچ ‌ (1991) صمیمیت را‌ فرآیند‌ در‌ تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم‌سازی می‌کند. اسچافر و اولسون ‌ (1981) صمیمیت‌ را فرآیند‌ و تجربه‌ای می‌دانند که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب‌ صمیمانه اسـت (به نقل از اعتمادی، 1387).

نظریه‌ها و رویـکردهای صمیمیت

صمیمیت یک فرآیند تعاملی است که شامل یک تعداد از ابـعاد مـرتبط‌ می‌شود. صمیمیت یک نیاز واقعی‌ انسان‌ است کـه ریـشه دارد و در یـک چارچوب‌ نیاز بقا برای دلبستگی رشدی می‌کند. آشفتگی‌های شـدید در مـرز دلبستگی مادر-کودک یا شکست دلبستگی کودکی پیامدهایی برای رشد صمیمیت واقعی در زندگی بعدی دارد. نـیاز بـه‌ صمیمیت‌ بعنوان رشد، پختگی، تمایز یافتگی و تظاهر پیـشرفته نـیاز جهانی بـیولوژیکی بـرای‌ نزدیکی بـدنی، ارتباط و تماس با انسانهای دیگر مفهوم‌سازی می‌شود (باگاروزی، 2001؛ ترجمه آتش پور و اعتمادی، 1385).

باگاروزی(2001) صمیمیت را شـامل نـه بعد صمیمیت عاطفی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی زیبایی شناختی، اجتماعی-تفریحی و فعلی می‌داند. شدت کلی نیاز به‌ صمیمیت‌ و ابعاد نـه‌گانه آن بـرای هر فرد متفاوت از دیگران است. افراد بـا توجه به تفاوتهای‌ فردی در شـدت و نـوع صمیمیت با یکدیگر متفاوتند. با در نـظر گـرفتن این تفاوتها بین افراد، می‌ توان‌ درک‌ کرد که چگونه یک زن و شوهری که نیاز کـلی‌شان بـرای صمیمیت از نظر شدت‌ نیاز مشابه اسـت، هنوز مـمکن اسـت از در میان گذاشتن تـجربه صـمیمیت در رابطه‌شان ناراضی‌ باشد. متاسفانه بسیاری‌ از‌ هـمسران ایـن تفاوتها را خوب یا بد، سالم یا ناسالم،خواستنی یا غیر قابل قبول تعبیر و تفسیر می‌کنند. (باگاروزی، 2001؛ ترجمه آتش پور و اعتمادی، 1385).

نظریه دلبـستگی‌ جانسون و ویـفن

جانسون و ویفن (3002؛ به نقل از اعتمادی، 1387) معتقدند مسئله‌ اساسی‌ در‌ زوجهای آشفته دلبستگی ناامن‌ است و نحو‌ ایجاد این‌ ناامنی‌ و تداوم آن و همچنین تغیر سبک دلبستگی‌ زوجین‌ را تبیین می‌کند. این رویکرد به درمانگر برای درک و تغییر روابط زناشویی که‌ منبع‌ درد است اما می‌تواند مـنبع لذت‌ و رضایت شود کمک‌ می‌کند.
این دیدگاه معتقد است بسیاری از‌ مشکلات‌ و علائم مراجعین انعکاس مشکلات ناشی از دلبستگی ناامن است. زیرا ناامنی روابط را تخریب‌ می‌کند‌ و آشفتگی هیجانی ایجاد می‌کند. دلبستگی‌ ناامن‌ وقتی‌ رشد می‌کند کـه‌ یـک‌ مظهر دلبستگی (مثل مادر یا‌ همسر) از‌ نظر هیجانی‌ غیر قابل دسترس باشد. عدم دسترسی به مظهر دلبستگی به دلایل مختلف می‌تواند بروز‌ کند.

اول‌ بخاطر اینکه این مظهر دلبستگی خودش‌ دلبستگی‌ ناامن دارد‌ و از‌ نـزدیکی در رابـطه‌ اجتناب مـی‌کند. افرادی‌ که از نزدیک اجتناب می‌کنند، برای صـمیمی بـودن بـا دیگران احساس‌ عدم صلاحیت می‌کنند و وقتی دیگران‌ نیاز‌ به دلبستگی به آنان دارند، تمایل به‌ طرد‌ دیگران‌ دارند. غیر‌ قابل‌ دسترس‌ بودن بویژه در‌ لحظات‌ بـحرانی مـی‌تواند یـک دلبستگی آسیب‌زا ایجاد کند. غیر قابل دسترس بودن در لحظات نـیاز شـدید این پیام را‌ ایجاد‌ می‌کند‌ که نیازمند بودن‌ شرم‌آور است و احتمالا پرهیز‌ از‌ تمام‌ با‌ دیگران‌ را‌ تسریع می‌کند. غیر قابل دسترس بودن‌ همچنین وقـتی اتـفاق مـی‌افتد که مظهر دلبستگی درهیجانات منفی مثل احساس خشم و افسردگی، غوطه‌ور بـاشد. این هیجانات منفی بر توانایی فرد برای در دسترس بودن‌ هیجانی اثر می‌گذارد، زیرا درگیری عاطفی باعث می‌شود فرد در تشخیص و درک نیازهای هـیجانی فـرد دیگر مـشکل داشته باشد. (جانسون و ویفن،3002؛ به نقل از اعتمادی، 1387).

دانلودمبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

بخشی از منابع فارسی

اعتمادی، عذرا. (1387). افزایش صمیمیت زناشویی. مجله تازه های روان درمانی، شماره49 و 50: 42-21.

باگاروزی، دنیس. (2001). افزایش صمیمیت در ازدواج. ترجمه حمید آتش پور و عذرا اعتمادی (1385). اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

گلادینگ، ساموئل.(بی تا).خانواده‌درمانی. ترجمه فر شاد بهاری، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی تبریزی (1390)، تـهران: تزکیه.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه حسین شاهی برواتی و سیامک نقش بندی(1392). چاپ سیزدهم، تهران: نشر روان.

مومن زاده، فرید ؛ مظاهری، محمد علی؛  حیدری، محمود. (1384). ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 1 (4): 318-277.

نظری، علی محمد. (1393). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ سی یکم، تهران: علم.

وظیفه شناس، حمید. (1380). مقایسه عزت نفس، سازگاری اجتماعی و هوش دانش آموزان دارای پدر با دانش آموزان فاقد پدر دختر و پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

الیس، آ، سـیجل، جـی، ال،‌ پیجر،‌ ر، جی، دای‌باتیا، وی،‌ جی‌ و گیزپ، آر، دای.( بی تا). زوج درمانی. ترجمه جواد، صالحی‌فدردی و امیر امین یزدی(1375). تهران: میثاق.

یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، دوره 3، شماره7: 112-83.

بخشی از منابع لاتین

Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359-367.

Sharpe, SH. A. (2004). The Ways We Love: A Developmental Approach to Treating Couples (The Guilford Family Therapy Series).

Gong, M. (2000). Does status inconsistency matter for marital quality? Journal of Family Issues, 28(12), 152-161.
Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Psychology, 21, 948-963.
Halford, W.K., Lizzio, A., Wilson, K.L., & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology, 21(2), 185-194.
Huston,T.L., & Melz, H. (2004). The case for (promoting) marriage: The devil is in the details. Journal of Marriage and Family, 66(4), 943-958.
Schumacher, J.A., Leonard,K,E.(2005). Husbands and wives marital adjustment verbal aggression and physical aggression as longitudinal predictor of physical aggression in early marriage. Journal of counseling and clinical psychology, 73(1), 28.
Spanier, G., & Cole, C. (1976). Toward clarification and investigation of marital adjustment. International Journal of Sociology of the Family, 6, 121-146.

1 دیدگاه برای مبانی نظری پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

 1. امین (خریدار محصول)

  عزیز یه فایل خرید کردم پول کم شد ولی مرحله دانلود بالا نیمود و ارور داد ماشالله قسمت تماس با شما هم که قطع هست سریعتر یه لطف کنید یا پول عودت بدید یا فایل ارسال کنید….

  • Knight

   امین عزیز سلام.
   قسمت تماس با ما شهر فایل مشکلی نداره و شما می توانید در هر تایمی از شبانه روز با شماره ۰۹۳۷-۱۵۰-۰۹۳۷ تماس بگیرید، هم فایل به ایمیلتون ارسال شد و هم مبلغ برگشت داده شد.
   موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1729
4 فروش 1729 بازدید