مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی تحصیلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی دارای کلید واژه های تاکیدی: تعریف مهارت های ارتباطی، مفهوم ارتباط، موانع ارتباط، مهارت دریافت پیام (گوش کردن)، کاربرد مفاهیم ارتباط، مفاهیم مهارت های ارتباطی، انواع مهارت های ارتباطی، آموزش مهارت های ارتباطی، فواید مهارت های ارتباطی، دانلود مبانی نظری مهارت های ارتباطی در 58 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 58
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

طی تعریفی که محققان از مفهوم مهارت های ارتباطی ارائه داده اند، این مهارت ها عبارتند از توانایی برقراری ارتباط با دیگران به شکل کارآمد و مؤثر ، لازم است که این رابطه در عین اینکه برای خود شخص مفید است، برای شخص مقابل هم سود داشته باشد. به عبارت دیگر مهارت های ارتباطی که بعضا مهارت های اجتماعی یا مهارت های بین فردی نیز نامیده می شوند، عبارتند از توانایی فرد برای ارتباط برقرار کردن با دیگران در جهت برآورده نمودن نیازها، خواسته ها، حق و حقوق با تعهدات به شیوه ای قابل قبول بدون اینکه به نیازها، خواسته ها، حق وحقوق یا تعهدات دیگران صدمه ای وارد آورد.

هدف شما ممکن است دفع یک سوء تفاهم، تشریح یک ایده، دلداری دادن به دوستتان، پافشاری روی نظرتان، توجیه کردن استادتان در مورد ضرورت موضوعی که به عنوان تحقیق در نظر گرفته اید ویا قانع کردن دیگران جهت تجدیدنظر در رفتارهایشان باشد؛ هر چه ما در برقراری ارتباط کارآمدتر باشیم، احتمال دستیابی به هدف بیشتر میسر خواهد بود( ناصری،1382). مهارت های ارتباطی به منزله آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افراد می توانند درگیر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساس های خود را از طریق مبادله پیام های کلامی و غیرکلامی با یکدیگر در میان می گذارند (بروکس و هیث ، 1993 نقل از هاریجه و دیکسون، 2004).

موانع در ارتباطات

کلمات برای افراد مختلف، معانی متفاوت دارند و اغلب ممکن است که گیرنده مفهومی را از کلمات بفهمد که غرض فرستنده آن، نبوده است. گاه ممکن است این اشکال برخاسته از یک مشکل ساده لغوی باشد با استفاده از کلمات اختصاصی، محاوره ای عامیانه و اصطلاحاتی که گروههای شغلی و نیز گروههای اجتماعی در عبارات خاص خود به کار می برند. تضاد بین پیامهای کلامی نیز مانعی در راه فهم پیام ها ایجاد می کند. چشمها، دستها، حالت چهره و وضعیت بدن ممکن است در جهت تایید یا رد کلمات باشند. مانع عمدۀ دیگرفهمیدن، که به پیامهای غیرکلامی مربوط می شود، عدم تشخیص این نکته است که نحوۀ بیان یک مطلب ممکن است آن چه را می گویید برای شنوندگان یا گیرندگان ، قابل قبول یا غیرقابل قبول جلوه دهد.

فرستنده ای که پیامی برای ارسال دارد باید تصمیم بگیرد که این پیام را شفاهی یا کتبی ارسال کند، اگر در این مورد انتخاب مناسب صورت نگیرد احتمال وقوع سوء تفاهم وجود خواهد داشت. انتقال پیام از یک مجرای ارتباطی ممکن است غیر مؤثر باشد. دلایل زیادی وجود دارد که پیامهای شفاهی به درستی منتقل نشوند. برخی از ما به گونه ای خیلی مؤثر سخن نمی گوئیم یا خیلی کند یا خیلی تند صحبت می کنیم، کلمات را به درستی به کار نمی بریم، بر نکات مهم تأکید نمی کنیم، فقط به کلمات خود توجه داریم و شنونده را ازیاد می بریم. در نوشتن نیزممکن است با مشکلاتی این چنین روبرو باشیم، یادداشتها اغلب پر از کلمات زائد یا انتزاعی است،

پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی +  موانع مربوط به بازخورد

 

چون بازخورد به نوبۀ خود یک پیام است، لذا همان منابع وعلل سوء تفاهم که قبلا برای پیامها برشمردیم، دقیقا در موردبازخورد هم صدق می کند. ولی دو مشکل وجود دارد که منحصرا به بازخورد مربوط می شود. یکم اینکه اگر بازخورد بلافاصله بعد از پیام اصلی رخ ندهد، ارزش آن از بین می رود و دوم انکه اگر به اندازۀ کافی واضح و مشخص نباشد ارتباط ان باپیامی که محرک بازخورد بوده است فهمیده نمی شود(رفیع زاده،1387) .

برای رفع موانع مربوط به بازخورد طبق نظر” اندرسن” به نقل منوچهری(1379) چهار معیار به عنوان راهنما پیشنهاد می شود.اولین و مهمترین معیار که کلی ترین آنها نیز هست، عبارتست از حصول اطمینان از اینکه بازخورد به قصد مفید بودن به گیرنده ابراز شده است. معیار دوم عبارت از میزان درک بازخورد است. معیار سوم عبارت از میزان پذیرش بازخورد است. معیار چهارم میزان توانائی گیرنده برای استفاده از بازخورد می باشد(اندرسون،به نقل از منوچهری،1379).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی

بخشی از منابع فارسی

احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام و باقری، اشرف. (1390). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها. فصلنامه روانشناسی اجتماعی. د.ره چهارم، شماره 12:صص 123-136.
اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه و احمدی، سید احمد و فرزاد، ولی الله. (1385). اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی. د.ره دوم، شماره اول:صص 69-87.
اصلانى، خالد(1383). نقش مهارت‏هاى ارتباطى بر کارایى خانوادگى دانشجویان متأهل،.

امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین . دوفصلنامه مشاوره کاربردی. سال سوم، شماره دوم: صص 17-36.
امینی، محمد؛ امینی، یوسف و حسینیان، سیمین. (1392). اثربخشی آموزش گروهی ارتباط متقابل (TA) برای زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهر ارومیه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال سوم، شماره 3 : صص 377-400.

بخشی از منابع لاتین

Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: A clinicians handbook. Brunner-Routledge.

Bagarozzi, D.A. (2001).  Enhancing intimacy in marriage. Branner-Rouledye. New York: USA. 56-69.

Briditt KS., Brown E, Orbuch TL & Mcllvane JM.(2013). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce over 16 Years. HHS Public Access, 75(5):1188-1204.

EM, Faircloth WB, Mitchel PM. (2008). Evaluating a Brief Prevention program for Improving Marital Conflict in Community Families. Journal of Family Psychology.22:193-202.

Crawford, M., & Unger, R. (2004). Women and Gender: A Feminist Psychology. 4th edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill.

Diana, R. Garland. (1981). Training Married Couples in Listening Skills, . www. links. jstor. org.

Goodman C.(1999). Intimacy and Autonomy in Long-Term Marriage. Journal of Gerontological Soc Work;32(1):83-97.

Hansson, K., & Lund Bland, a. (2014). Couple therapy effecteveness of treatment and long term follow up. Jounal of family therapy, 32,3

Heller, P. E., Wood, b. (1992). THE prosess of intimacy . Journal of Marital and family Therapy. Vol; 24;273-284

Joining, H.(2009). The long term effects of the couple communication program, Journal of Marital & Family therapy, 8(4),463-468.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 917
0 فروش 917 بازدید