مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا

مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا دارای کلید واژه های تاکیدی:

ادراک از خدا، ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان، ادراک در لغت، رابطه علم وادراک، ادراک امور حسی، ادراک به معنای رویت، مدرک بودن خداوند، ادراک خدا از نظر فلاسفه، پیشینه نقش وجایگاه تصورات از درک خدا، ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران،آیا ادراک از جمله صفاتی است که بتوان آن را به خدا نسبت داد؟، بررسی ابعاد ادراک از خداوند، بررسی رابطه مولفه های ادراک، ادراک خدا و امید به زندگی، بررسی میزان ادراک خدا و خودکارآمدی، ادراک از خدا و هویت اجتماعی، ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ادراک از خدا در 35 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 35
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا

مفهوم خدا تحول وشکل گیری دینداری شخصی درافراد را تعیین می‌ کند در طول دهه گذشته بیش از هر مفهوم مذهبی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.(هاینز، 2008). ادراک از خدا (تصویر از خدا )یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدارا بدان گونه و در قالب متصور می‌ شود . ادراک از خدا نه فقط کل سازه روانی را نشان می‌ دهد، درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی وبلوغ روانی در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد در حالی که افکار و اندیشه‌های افراد در مورد خدا که مستقیما از آموزه‌های دینی نشات می‌گیرد و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل می‌ شوند، اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دست یابی است اما دست یابی به سطح تصور وتصویر افراد از خدا یا همان ادراک از خدا کاری دشوار است. (گاتیس 2008).

ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی –عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید می‌ شود. این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت می‌ کند ،به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌های منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است.

همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌های روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است (لاورنس،2009) این مفهوم در مکتب روانشناسی روابط موضوعی (روابط شی )ریشه دارد (سنت کلر ،1388).

ادراک خدا از نظر فلاسفه

در فلسفه ارسطو خدا جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و از ابتدا در مکتوبات عمومی‌ خود در اثبات وجود مبدا نخستین وهستی خدا کوشیده است .جهان بینی فلسفی ارسطو حاکی از این است که وی فلسفه خود را از جهان فروردین (ناسوت) آغاز می‌ کند و به جهان فرازین (لاسوت) پایان می‌ دهد هر چند بنیادی ترین مساله متافیزیک ارسطو مساله هستی وجود است . اما از نظر وی موجود به ماهو موجود واقعی خداست .(اوراسیا) جوهر به اعلی درجه است اوراسیای حقیقی نخستین و مطلقا موجود هموست که متافیزیک در جستجوی اوست از این رو مفهوم خدا موضوع هدف وانگیزه همه متافیزیک ارسطویی است (طباطبایی ،1393).

براساس آنچه بیان شد در میابیم اولا : ارسطو اگر بجز جوهر طبیعی جوهر دیگری نباشد علم نخستین همان علم طبیعی خواهد بود ثانیا : عالم هستی در جواهر منحصر به خدا نمی‌ باشد وبجز جوهری وجود دارد که قائم به ذات است زنده ،دانا ، توانا وغیر متحرک وفناناپذیر است البته ارسطو از مبدا اول ونخستین با تعابیر خاص فلسفی خود یاد کرده است که مفسران ومترجمان به مفهوم خدا تعبیر و نفسیر کرده اند (طباطبایی، 1393) (پیشینه تحقیق ادراک از خدا).

اولین منزل فلسفی وفکری پس از هستی شناسی تامل در مساله خدا وشناخت ذات وصفات افعال اوست این رویه به گذر تاریخ فلسفه در جهان اسلام ودر ستیز فکری فیلسوفان مسلمان بر فراز و فرودها ادامه می‌ یابد وبا نظر به آفاق وانفس تبیین‌های گوناگونی از ادراک خدا تحت عنوان (براهین اثبات وجودی خدا )ارائه می‌ گردد. در آیینه این تبینها می‌ توان تصورات مختلف از خدا را به نظاره نشست زیرا بحث از خدا در تفکر فلسفی غالب حکیمان مسلمان متفرع ومبسوق به مباحث هستی شناسانه ایشان است (کلینی رازی، 1388).

پیشینه تحقیق ادراک از خدا

نظریه‌های روان تحلیلی حجم قابل توجهی از پژوهش پیرامون مفهوم خدا را تشکیل می‌ دهند(جیمز ،2009). فروید معتقد است خداوند در ذهن کودکان به شکل پدر نمود پیدا می‌ کند ودر واقع کودکان در جریان حل عقده ادیب پیرو واقعی خویش را به پدر آسمانی شان فرافکنی می‌ کنند(یونگ ، 1969 به نقل از اسپلیکا وهمکاران، 2009) نیز ظاهرا به وجود فرافکنی هایی از پدر دنیای فرد به تصویر خداوند او موافق است اما او احساس می‌ کرد که الگوها نیز نقش مهمی‌ در شکل گیری تصویر خداوند ایجاد می‌ کنند گرچه مورد آزمون قرار گرفتن نظریه‌های روان تحلیل گرانه فروید و یونگ در مورد منشا و تحول مفهوم خدا بسیار مشکل است (اسپلیکا وهمکاران ،2009).

با آنکه رویکرد‌های روان تحلیل گری برای تبیین شکل گیری مفهوم خداوند به تعاریف روان تحلیل گرایانه علاقه مندند، اما پژوهش‌های مربوط به این رویکرد به دلیل مشکلات وکاستی ها مفهومی‌ وروش شناختی ومبانی نظریه‌های تئوریکی ناکافی مورد انتقاد گرفته اند. (گورسوچ، 2010) برخی از تحقیقات که مفهوم خداوند را در فرهنگ‌های غربی مورد بررسی قرار داده اند این فرض که کودکان خداوند را به صورت یک مرد تصور می‌ نمایند تایید می‌ کند.( پیشینه تحقیق ادراک از خدا فوستر وکاتینگ،2013).

احتمالا در دخترها بیش از پسرها می‌ توان شواهدی مبنی بر این دیدگاه پیدا کرد(روزنزن ،2007) اما (ورگوت وتمای ، 2009). معتقدند ممکن است تصویر خدا بیشتر شبیه مادر باشد تا پدر. ( رابرت ،2010 ) در پژوهش‌های خود همخوانی بین تصور خدا وتصور خویشتن گزارش کرد او معتقد است کودکانی که خود پنداره مثبت تری برخوردارند در ذهن خود تصویر پروردگار مهربانی را نقاشی می‌ کنند وبر عکس خدایی غضبناک و طرد کننده با عزت نفس پایین در کودکان وداشتن تصویر مثبت از خداوند در او عشق وگرمی‌ می‌ باشد. (گادین هالز ،2008).

منابع فارسی و لاتین

آزاد ارمکی،تقی (1389). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران،انتشارات سروش.
آزاد ارمکی، چاوشیان، تقی، ، حسن. (1389). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن .تهران انتشارات تمدن
ابراهیمی، قربانعلی ، گونه ، عباس. (1389 پیشینه تحقیق ادراک از خدا ). سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر و جوانان زن در توسعه وسیاست شماره 3.صص 176-153
ابن سینا ،حسین بن عبداله (1405) طبیعیات ،کتابخانه آیت اله مرعشی ،قم
احدی، حسن، جمهری، فرهاد،( 1392). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت
افضلی ،احمد (1388)، فرهنگ شیعه ،زمزم هدایت چاپ دوم
امیری . رضایی، حسن ، محمد(1392). تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی جوانان 29-15 ساله شهر بابل
برجعلی، زهرا ، خسروی، زهرا (1390). جهت گیری مذهبی وساختار هویت فردی انتشارات دانشگاه
برک، لور ای. (1393 ). روان شناسی رشد (ج ۲) . ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات سمت
پارسا ،محمد.( 1393). روانشناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها– تهران انتشارات مهارت

A new perspective«, Hispanic journal of Behavioral sciences, vol. 25, No.1, pp: 35 _55.
Allport ,G, W.(2008). The Individual and his religion. New York , Macmillan.
Allport, G, W. & Ross, J. M.(2008). Personal religious orientation and
prejudice. and Individual Differences, 44, 1022-1031.
Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (2011) Lifestyle and psychographics: A critical Belief Scale.Internal structure and external relationships. In D. M. Wulff (Ed.),
Berzonsky, M.D.(2012). Identity style and well- Being: Does commitment Matter?Department of psychology, State university of new York at Cortland. Vol.(3),
Burke, P.J. & Clovis, W (2008). »Ethnic role identity among black and white college
Campbell, J. (2007). Adolescent identity development: The relationship with leisure
Chaney, David (2010), Lifestyle, London and New York, Routledge
Chaney, David (2010), Lifestyle, Rutledge Publisher
Clair, S., & Day, H. D, (2011), Ego identity status and values among high school females.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق ادراک از خدا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

26,900 تومان
تعداد بازدید: 289
0 فروش 289 بازدید