مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز دارای کلید واژه های تاکیدی:

عملکرد اجرایی، تحول کارکردهای اجرایی، مؤلفه‌های کـارکردهای اجرایی، ارزیابی کارکردهای اجرایی، ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با تصمیم گیری پرخطر، بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با عملکرد، مقاله کارکرد اجرایی، کارکردهای اجرایی چیست، مدل های کارکردهای اجرایی، کارکردهای شناختی چیست، بازداری پاسخ یعنی چه، مبانی نظری کارکردهای اجرایی، رابطۀ کارکردهای اجرایی و ظرفیت حافظۀ کاری، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه پژوهش عملکرد اجرایی مغز در 46 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 46
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره عملکرد اجرایی مغز

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز

اکثر پژوهشگران پذیرفته‌اند که کارکردهای اجرایی، خود تنظیم شونده‌اند و تـوانایی کـودک را در بـازداری، خود تغییری، برنامه‌ریزی، سازمان دهی، استفاده از‌ حافظۀ‌ کاری، حل‌ مسأله، هدف‌گذاری برای انجام تکلیف و فعالیت‌های درسـی نشان می‌دهند(ویلکات و همکاران، 2005؛ زلازوو همکاران، 2003). کارکردهای اجرایی‌ و توجه، کانون نظریه‌های اخیرعصب-روان‌شناختی کـودکان‌ در‌ مـعرض خطر ناتوانی، به ویژه کودکان ناتوان در یادگیری و کودکان مبتلا به اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی‌ است(سیدمن ، 2006). کارکردهای اجرایی عصبی-شناختی‌ساختارهای مهمی هستند که با فرآیندهای روان‌شناختی مسؤول کنترل هوشیاری،تفکر و عمل مرتبط می‌باشند.اگرچه کارکردهای اجرایی در درجه اول از چشم‌انداز‌ عصبی-شناختی‌ مطالعه‌ شده‌اند ولی در سال‌های اخیر‌ تحول‌ و آسیب‌شناسی آنها مـورد عـلاقه صاحب‌نظران بسیاری بوده است(زلازو و مولر ،2002).

کارکردهای اجرایی،کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی ‌ هستند که مجموعه‌ای از توانایی‌های عالی‌ شامل‌ خودگردانی‌ ،‌ بازداری‌ ، خودآغازگری ‌، برنامه‌ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را بـه انـجام مـی‌رسانند(ویانت ‌و ویلیس ، 1994).در واقع،کارکردهایی همچون سازمان‌دهی، تصمیم‌گیری، حافظهء کـاری ‌، حفظ و تـبدیل ‌،کنترل‌ حـرکتی، احساس‌ و ادراک زمان ‌، پیش‌بینی آینده، بازسازی‌ ، زبان درونی و حل مسأله را می‌توان از‌ جمله مهمترین کارکردهای اجرایی عصب‌شناسی دانست که در زندگی انجام تکالیف یادگیری و کنش‌های هوشی به انـسان کـمک‌ مـی‌کنند.

به‌طورکلی در میان صاحب‌نظران تعریفی یکسان و قابل قبول همگان در مـورد کـارکردهای اجرایی وجود ندارد.در تعریف‌های ارایه شده‌ برخی‌ از جنبه‌های خاص این کارکردها مورد تأکید قرار گرفته است.برای مثال، پنینگتون و اوزونوف‌‌ (1996)کـارکردهای‌ اجـرایی‌ را حـوزه‌ای خاص از توانایی‌ها می‌دانند که شامل سازمان‌دهی در فضا،بازداری انتخابی، آماده‌سازی پاسـخ، هدف‌مداری، برنامه‌ریزی‌ و انعطاف است. بارکلی(1997)نیز کارکردهای اجرایی را اعمال خودفرمانی‌ می‌داند که برای خودگردانی به‌ کار‌ گرفته‌ می‌شوند. او معتقد است کـه بـه‌طور خـلاصه می‌توان کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای‌ خود‌ و برای هـدایت خـود انجام می‌دهد تا خود کنترلی، رفتار هدف‌مدار و بیشینه‌سازی‌پیامدهای‌ آینده‌ را به اجرا درآورد.

تحول کارکردهای اجرایی

براساس نظریهء پیچیدگی‌ و کنترل‌ شـناختی‌،تحول کـارکردهای اجرایی را می‌توان در قالب‌ رشد‌ وابسته به سن و در چارچوب حداکثر عملیات و قوانین پیچیده‌ای کـه کـودک‌ مـی‌تواند‌ تدوین کند و برای حل‌ مسأله‌ مورد استفاده‌ قرار‌ دهد‌ درک کرد(زلازو و همکاران،2003). استفاده از آزمون‌های‌ روان‌شناختی‌ بـه درک بـهتر برخی از مهمترین سؤال‌های مربوط به تحول کارکردهای اجرایی‌ کمک‌ می‌کند(زلازو و مولر،2002) ولی چنین رویـکردی مـشکلاتی‌ را در خـصوص شناسایی،طبقه‌بندی‌ و بر چسب زدن به کارکردها‌ ایجاد‌ کرده است.برای مثال،استفاده از آزمون ردیف کردن کارت‌های ویسکانسین‌توسط بـرخی از پژوهـشگران برای‌ عامل‌ درجاماندگی/نابازداری‌ و توسط برخی دیگر برای‌ عامل‌ تبدیل‌ یا انعطاف شـناختی‌ بـه‌ کـار گرفته شده است(زلازو و همکاران،2003).از این رو،چنین رویکردی موجب ابهام و نوعی اغتشاش در درک‌ کـارکردهای‌ اجـرایی خـواهد شد. برای مثال،آیا تبدیل‌ به‌ کنترل یا‌ بازداری‌ وابسته‌ است و یا ایـنکه‌ بـازداری پیامد تبدیل است؟ (پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز)

بررسی‌های تحولی کارکردهای اجرایی نشان داده‌اند که این کارکردها: الف). از همان دوران‌ اولیه‌ رشد (احتمالا پایـان سـال اول زندگی) ظهور می‌کنند.

ب). به‌ تدریج‌ رشد‌ می‌نمایند‌ و در سال‌های دو‌ تا‌ پنج تغییرات بسیار مهمی در آنـها رخ مـی‌دهد و در حدود 12 سالگی عملکرد کودک تا‌ حد‌ بـسیار‌ زیـادی شـبیه عملکرد بزرگسالان می‌شود. (مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز)

پ). می‌توان ناکامی کودک‌ را‌ در‌ انجام‌ کـارکردهای‌ اجـرایی‌ براساس پیچیدگی تکالیف مشخص کرد.

ت). می‌توان بین تحول جنبه‌های عاطفی نسبتا«داغ‌« در کارکردهای اجـرایی(که بـا کورتکس اربیتوفرونتال‌مرتبطند) و از سوی دیگر تـحول جـنبه‌های خالص‌تر شـناختی«خنک‌« (که بـا کـورتکس پره‌فرونتال پشتی‌ جانبی‌رابطه دارند)، به نوعی تـمایز قـایل شد (زلازو و مولر،2002)

ث). مشکلات کارکردهای اجرایی ممکن است پیامد نـابسامانی‌هایی در فـرآیند اپی‌ژنتیک‌باشد.

ج). اختلال‌های رشدی مـمکن است‌ به‌ نوعی بـا آسـیب در بخش‌هایی از کارکردهای اجرایی همراه بـاشند(زلازو و مولر،2002).

مؤلفه‌های کـارکردهای اجرایی

هـمان‌گونه که پیش‌تر‌ توضیح‌ داده شد،کارکردهای اجـرایی مـهارت‌هایی هستند که در قالب فعالیت‌های تصمیم‌گیری، توجه پایدار، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، خودآغازگری، خودتأملی و انعطاف‌پذیری، در رسیدن به هدف‌ به‌ فرد کمک می‌کنند. مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی بسیار متنوع و متفاوت هستند. برخی از‌ این‌ کارکردها تـوسط داوسـن و گوایر(2004)به شکل زیر‌ تـعریف‌ شـده‌اند:‌

برنامه‌ریزی: تونایی تدوین نقشهء راه برای رسیدن به‌ هدف‌ یا تکمیل تکلیف. همچنین برنامه‌ریزی دربردارندهء توانایی تصمیم‌گیری در مورد تعیین اولویت است.

سازمان‌دهی: توانایی‌ تنظیم‌ یا قرار دادن اشیا براساس‌ سیستم.‌

مدیریت زمان: توانایی‌ برآورد‌ زمان‌ مـورد نـیاز، اختصاص زمان و رعایت محدودیت‌های‌ زمانی، همچنین‌ درک اینکه زمان مهم است.

حافظهء کاری: توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین‌ انجام‌ تکالیف پیچیده.توانایی استفاده از تجربه‌های قبلی‌ برای موقعیت فعلی و استفاده‌ از راهبردهای حل مسأله برای‌ آینده‌ نـیز بـا حافظهء کـاری ارتباط دارد.

فراشناخت: توانایی نظارت بر عملکرد و ارزیابی آن(برای‌ مثال،‌ پرسیدن از خود).

داوسن و گوایر(2004)معتقدند‌ که‌ برای رسیدن به‌ هدف، باید‌ از شـیوه دیگری برای‌ راهنمایی‌ و اصلاح رفتار در جریان کار استفاده کرد و از این‌رو کـارکردهای اجـرایی زیـر‌ مورد‌ استفاده قرار می‌گیرد:

الف) بازداری پاسخ: یعنی توانایی فکر‌ کردن‌ قبل از‌ عمل.این‌ توانایی‌ به مقاومت فرد در‌ برابر وسوسهء انـجام ‌ ‌کـار و در نتیجه ارزیابی رفتار کمک می‌کند.

ب) خودگردانی عاطفه: یعنی توانایی مدیریت‌ هیجان‌ها‌ به‌ منظور‌ انجام تکالیف، کنترل و هـدایت رفـتار(کارکردهای داغ و خـنک).

ج) انعطاف‌پذیری: یعنی توانایی بازنگری در برنامه به هنگام بر خورد با موانع، اطلاعات یا خطاهای جدید. انعطاف‌پذیری شامل سازگاری بـا تغییر شرایط است.

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره عملکرد اجرایی مغز

پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز + بخشی منابع فارسی

اقتداری، زهرا. (1385). مهارت های حرکتی ظریف در کودکان با نشانگان داون. تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 52 و 53: 50-45.
امیر تاش، علی محمد؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ و عابدی، احمد. (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی. المپیک، سال چهاردهم، شماره 2: 61-53.(پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز)
بادامی، رخساره؛ نزاکت الحسینی، مریم؛ رجبی، فهیمه؛ جعفری، منصوره. (1393). تاثیر شاخص توده بدنی بر اجری مهارت های بنیادی کودکان شش ساله شهر اصفهان. رشد و یادگیری حرکتی، دوره 6، شماره 3: 414-397.

دالوند، میر حسین و الهی، طاهره. (1391). عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی. مجله علوم رفتاری، 6: 220-213.
درشگی، پریسا. (1386). رشد مهارت های حرکتی درشت (اولویت آموزش پیش دبستانی، دبستانی و آموزش استثنایی). مجله رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 22 : 59-58.

صاحبان، فاطمه؛ امیری، شعله؛ کجباف، محمد باقر؛ عابدی، احمد. (1389). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی، بر کاهش نشانه های کمبود توجه در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان. تازه های علوم شناختی، سال 12، شماره 1: 58-52.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه /بیش فعالی. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره ی 1، شماره 2: 115-98.

بخشی منابع لاتین

American psychiatric association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text revision. 4thed. Washington D.C: American psychiatric association press: 312-25.
Barenberg, J., Berse,T., & Dutke, S. (2011). Executive functions in learning processes: Do they benefit from physical activity?Educational Research Review, 6, 3: 208–222.
Barkley R.A.(1997). Attention-defieit hyperactive disorder: A handbook For diagnosis and treatment (2nd ed).New York: Guilford, 6 (1), 12-16.
Barkley, R. A. (1981). Hyperactive children: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65-94.
Wellman, H.M., Cross, D., Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: the truth about false belief. Child Dev;72(3):655-84.(پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز)
Went M. (2000).The effect of an activity program designed with intensive physical exercise on the behavior of ADHD children. Buffalo: State University of new York.
Westerberg, H. (2004). Working Memory: Development, Disorders and Training, Sweden, thesis for doctoral degree (Ph.D), Karolinska University of Stockholm.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد اجرایی مغز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1293
0 فروش 1293 بازدید