مقاله کلیاتی ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺣساﺑﺪارى ﻗﺮاردادهاى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى

مقاله کلیاتی ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺣساﺑﺪارى ﻗﺮاردادهاى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى

Rate this product

توضیحات

مقاله کلیاتی ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺣساﺑﺪارى ﻗﺮاردادهاى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است

بخشی از متن:

مقدمه:

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ۲۱ ))کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
۱- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد
۲- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود
۳- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد
الف- مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار می آید
ب- مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود
ج- مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب می آید
۴ – ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
موسسات پیمانکاری برای حسابداری قراردادهای بلندمدت از دو روش زیر پیروی می کنند:
 ۱- روش درصد پیشرفت کار(( ۲۲))
 ۲- روش کار تکمیل شده (( ۲۳))
بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان، درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.(( ۲۴))

– روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود
منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود
مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است
–  روش کار تکمیل شده
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد
مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود

 انتخاب روش

طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر : روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت(( ۲۵))
۱- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد
۲- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد
۳- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند
۴- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد
روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
۱- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد
۳- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است  . در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابداری پیمانکاری

روش درصد پیشرفت کار  
روش کار تکمیل شده  
انتخاب روش  
کارفرما  
پیمانکار  
قرارداد  
انواع قراردادهاى پیمانکارى  
قرارداد مقطوع  
قرارداد امانى  
قرارداد براساس مواد و دستمزد  
ویژگىهاى صنعت پیمانکارى  
الف- ضمانتنامه شرکت در مناقصه  
ب- ضمانتنامه انجام تعهدات  
ج- ضمانتنامه پیش پرداخت  
د- ضمانتنامه حسن انجام کار  
۱-۱ مطالعات تحقیقاتى و بنیادى  
۲-۱ مطالعات شناسایى طرح  
۳-۱ تهیه طرح مقدماتى  
۴-۱ تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح  
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح  
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه  
شرکت در مناقصه  
۳-۲ انتخاب پیمانکار  
بخش دوم  
۳- مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار  
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار  
۳-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت  
۵-۳ اخذ پیش پرداخت  
۴- مرحله  شروع عملیات اجرایى  
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه  
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه  
۳-۴ مخارج اجراى طرح  
۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها  
۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها  
۵- مرحله خاتمه کار  
۱-۵ تحویل موقت  
۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات  
۳-۵ ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت  
۴-۵ تهیه صورت وضعیت قطعى  
۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)  
۶-۵ برچیدن کارگاه  
۷-۵ دوره تضمین  
۸-۵ تحویل قطعى  
۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار(  
بخش سوم  
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى  
موسسات پیمانکاری برای حسابداری  
۲- روش کار تکمیل شده 
انتخاب روش  
حسابداری پیمانکاری  
درآمد پیمان  
شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌  
صورت‌ سود و زیان‌ باید اقلام‌ زیر را به‌ طور جداگانه‌ منعکس‌ کند:
منابع و مآخذ :  

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله کلیاتی ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺣساﺑﺪارى ﻗﺮاردادهاى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
9,900 تومان
تعداد بازدید: 1311
0 فروش 1311 بازدید