نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
1492 بازدید
9,900 تومان
  خرید این محصول

تحقیق رشته ادبیات مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است

تعداد صفحات : ۱۶

فرمت : doc

بسیار کامل

بخشی از متن:

در این تحقیق کوشیده شده است تا بین مبانی فکری و سنت شعری این دو شاعر، مقایسه‌ای انجام دهیم و در ضمن به علل  و دلایلی که باعث شده است از میان خیل عظیم شاعران و گویندگان فارسی از دیرباز تاکنون این دو را به عنوان پدران‌ شعر فارسی برگزیده‌اند، اشاره نماییم.

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه و پیشگفتار ۱
نخستین شناسندگان رودکی ۴
نخستین شناسندگان نیما یوشیج ۷
عقاید و افکار رودکی: ۹
۱- عقاید و افکار حکیمانه و اندرزگویی ۹
۲- رقیق القلب و باهوش بودن رودکی ۱۱
۳- حس بی‌نیازی ۱۲
۴- نیکنامی ۱۲
۵- مذهبی بودن ۱۳
عقاید و افکار نیما یوشیج: ۱۶
۱- مهربانی و دلسوز بودن ۱۶
۲- اجتماعی و سیاسی بودن نیما ۱۸
۳- پند و اندرزگویی ۲۵
۴- پایبندی نیما به زادگاه و طبیعت و مظاهر آن ۲۶
۵- استواری و پایبندی به عقاید ۳۰
۶- اصول عقاید نیما در باب نظم و نثر ۳۰
۷- عقاید مذهبی نیما ۳۱
معلومات رودکی و بازتاب آن در اشعارش ۳۲
۱- قرآن و حدیث ۳۶
۲- اشاره به داستانهای قرآن و اساطیر سامی ۳۷
۳- بهره‌گیری از مضامین شعر عرب و اشاره به سرایندگان آنها ۳۷
۴- اشاره به اساطیر ایرانی و داستانهای پهلوانی ۳۸
۵- اشارات علمی و فلسفی ۳۸
معلومات نیما یوشیج و بازتاب آن در اشعار وی ۳۹
۱- آشنایی و تسلط بر زبان فرانسه ۳۹
۲- یاد‌گیری زبان عربی ۳۹
۳- تسلط بر سبک و اوزان اشعار قدما ۴۰
۴- آشنایی با هنر موسیقی ۴۰
۵- تدریس زبان فارسی و عربی ۴۱
۶- توانایی بر نویسندگی و داستان نویسی و نمایشنامه نویسی ۴۱
۷- آشنایی با نقد ادبی ۴۲
۸- تسلط بر سبک رمانتیسم و سمبلیسم ۴۲
۹- آشنایی نیما با فقه و اصول و حکمت ۴۵
رودکی پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن ۴۶
نیما پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن ۵۳

نکات دستوری و صنایع ادبی در اشعار رودکی ۶۰
۱- ویژگیهای صرفی ۶۱
۱-۱) افعال ۶۱
۲-۱) اسمها ۶۲
۳-۱) حروف ۶۳
– استعمال حروف ربط یا اضافه مرکب ۶۴
۴-۱) پیشوندها ۶۴
استعمال و حذف به قرینه پیشوند « بـ » تاکیدی ۶۴
استعمال پیشوند‌های کهن ۶۵
استعمال پسوند (ومند) به جای مند ۶۵
استعمال فراوان کاف تحبیب، تصغیر، تلطیف ۶۵
ابدال حروف ۶۶
۲) ساختار نحوی ۶۶
۲-۱) جمله ۶۶
۲-۲) ضمایر ۶۶
۳-۲) تکرار کلمه ۶۷
نکات دستوری ۶۸
اضافه تشبیهی ۶۸
کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم ۶۹
صفت جانشین موصوف ۷۰
صفت فاعلی ۷۰
صفت بیانی ۷۱
صفت مفعولی ۷۱
بدل ۷۱
قید شک و تردید ۷۱
قید تنبیه ۷۲
صوت (شبه جمله تأسف) ۷۲
ضمیر ملکی ۷۲
پسوند دارندگی و اتصاف ۷۲
انواع الف ۷۲
الف ندا ۷۲
الف زاید ۷۳
الف تاکید ۷۳
الف اطلاق ۷۳
اسم مصدر ۷۳
ی مصدری ۷۳
فعل دعایی ۷۴
جمله معترضه ۷۴
اضافه استعاری ۷۴
واو حالیه ۷۴
که حالیه ۷۵
قید حالت ۷۵
کاربرد می برای تاکید ۷۵
استفهام تقریری ۷۵
حرف ربط برای تسویه ۷۵
نمونه‌‌هایی از صنایع ادبی در اشعار رودکی ۷۵
تشبیه ۷۶
استعاره ۷۸
استعاره کنائی (از نوع تشخیص) ۷۹
کنایه ۸۰
ایهام ۸۱
تضاد، طباق ۸۱
غلو ۸۲
مجاز ۸۲
ردالمطلع ۸۲
جناس زاید ۸۲
طرد و عکس ۸۳
تمثیل ۸۳
هجویه ۸۳
ذو وزنین ۸۴
حشو ۸۴
نکات دستوری و صنایع ادبی در شعر نیما ۸۵
استعاره ۸۵
کنایه ۸۶
مجاز ۸۶
تشبیه ۸۸
سمبل ۸۹
صفت‌ مفعولی مرکب ۹۱
کنایه ۹۳
صفت فاعلی مرخم ۹۴
تاثیر گذاری رودکی و کلام وی بر گویندگان پس از خود ۹۷
۱- سعدی ۱۰۲
۲- مسعود سعد- قطران تبریزی- ابوالمظفر مکی پنجدهی- سنایی- سعدی-
ادیب‌الممالک ۱۰۲
۳- سنایی ۱۰۳
۴- کسایی مروزی- رشید و طواط ۱۰۴
۵- دقیقی ۱۰۴
۶- سعدی ۱۰۴
۷- وزیر ابی‌طیب مصعبی ۱۰۵
۸- عنصری بلخی ۱۰۵
۹- ابوشکور بلخی- فردوسی ۱۰۵
۱۰- ابوطاهر خسروانی ۱۰۶
۱۱- ابوشکور بلخی ۱۰۶
۱۲- فردوسی ۱۰۶
۱۳- ازرقی هروی ۱۰۷
۱۴- رابعه- عنصری- سنایی غزنوی- قطران تبریزی- امیر معزی نیشابوری- رشید و طواط- ظهیر‌الدین فاریابی- فریدالدین عطار نیشابوری- خواجوی کرمانی- اوحدی مراغه‌ای ۱۰۷
۱۵- سنایی- ابن‌یمین ۱۰۹
تأثیرگذاری نیما و کلام وی بر گویندگان پس از خود ۱۱۰
۱- شهریار ۱۱۰
دو مرغ بهشتی ۱۱۱
۲- ضیاء هشترودی ۱۱۲
۳- میرزاده عشقی ۱۱۲
۴- اسماعیل شاهرودی ۱۱۳
۵- شین پرتو ۱۱۴
۶- فروغ فرخ زاد ۱۱۴
۷- نصرت رحمانی ۱۱۶
گستردگی انواع قالب‌های شعری در شعر رودکی ۱۲۰
گستردگی انواع قالب‌های شعری در اشعار نیما یوشیج ۱۲۴
رودکی و مدیحه‌سرایی در اشعار او ۱۳۶
نیما یوشیج و مدیحه‌سرایی ۱۴۳
ویژگیهای اشعار رودکی ۱۴۹
ویژگیهای اشعار نیما ۱۶۰
مضامین اشعار رودکی ۱۶۹
مدح ۱۶۹
تغزل ۱۷۱
توصیف ۱۷۲
خمریات ۱۷۳
مرثیه ۱۷۴
هجو ۱۷۶
زهد و پند ۱۷۷
مضامین اشعار نیما یوشیج ۱۸۰
طبیعت گرایی ۱۸۰
شب ۱۸۶
انسان دوستی ۱۸۹
نمادگرایی (سمبولیسم) ۱۹۱
راز و رمز جانوران در شعر نیما ۱۹۶
۱- آواز قفس ۱۹۷
۲- پرنده منزوی ۱۹۷
۳- توکا ۱۹۸
۴- خریت ۱۹۹
۵- خروس ۲۰۰
۶- داروگ ۲۰۱
۷- روباه ۲۰۲
۸- سیولیشه ۲۰۲
۹- شب‌پره‌ ساحل نزدیک ۲۰۳
۱۰- غراب ۲۰۴
۱۱- ققنوس ۲۰۵
۱۲- قو ۲۰۶
۱۳- کاکلی ۲۰۶
۱۴- کبک ۲۰۷
۱۵- کرم ابریشم ۲۰۷
۱۶- کک کی‌ (گاو نر) ۲۰۷
۱۷- گاو ۲۰۸
۱۸- گرگ ۲۰۹
۱۹- لاشخورها ۲۱۰
۲۰- مرغ شکسته‌پر ۲۱۱
سبک اشعار رودکی ۲۱۳
بررسی سبکی نمونه‌هایی از اشعار رودکی ۲۱۷
شعر زندگانی و مرگ ۲۱۷
شعر عصا بیار که وقت عصا و انبان بود ۲۱۸
نتیجه‌گیری ۲۲۴
سبک اشعار نیما ۲۲۶
نمونه‌ای از شعر آزاد نیما «شعر مهتاب» ۲۲۷
نتیجه‌گیری ۲۳۱
فهرست منابع و مآخذ ۲۳۳

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق رشته ادبیات مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *