بایگانی‌های خرید مقاله مقاله ترجمه شده توسعه یک آنالیز و کنترل زمان-واقعی مبنی بر FPGA برای واسط های تولید توزیع شده - شهر فایل