بایگانی‌های بودجه بندی سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان - شهر فایل