مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری

مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری دارای کلید واژه های تاکیدی:

تاریخچه مطالعه تاب آوری، تعاریف تاب آوری، مدل‌های تاب آوری، مدل جبرانی، مدل چالش، مدل محافظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری، مدل‌های گارمزی و همکاران، عوامل تاب آوری درونی از دیدگاه کامپفر، عوامل معنویت/ انگیزشی، صلاحیت‌های شناختی، صلاحیت‌های رفتاری/اجتماعی، صلاحیت‌های جسمی و بهزیستی جسمانی، مدل‌های مفهومی تاب آوری، مدل‌های متمرکز بر متغیر ، مدل‌های متمرکز بر متغیر، مدل جمع پذیر، مدل تعاملی، مدل غیر مستقیم، مدل‌های متمرکز بر شخص، ویژگی‌های افراد تاب آور، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق تاب آوری در 45 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 45
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تاب آوری

مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری

مطالعه علمی تاب آوری در حدود سال 1970 پدیدار شد وقتی که یک گروهی از محققان پیشرو به پدیده ساز گاری مثبت در میان گروهی از کودکان در معرض خطر توجه نمودند(ماستن، 2012).
پژوهش های پیش گام در مورد تاب آوری به یک انقلاب در زمینه فکر کردن در مورد ریشه و درمان آسیب شناسی روانی منجر شد. تلاش های تحقیقاتی مستقیما به سوی درک آسیب شناسی یا نقایص بود تا بر روی اینکه چطور مشکلات آشکار می شوند(رایت ، ماستن و نارایان ، 2013). از نظر تاریخی، مطالعه تاب آوری، سه موج را به همراه داشته است (ریچاردسون ، 2002)

موج اول بررسی تاب آوری، در پاسخ به این سوال بود، «چه ویژگی‌هایی افرادی را در مواجهه با عوامل خطر زا یا شرایط ناگوار موفق بیرون می‌آیند، به عنوان نقطه مقابل افرادی که در برابر این عوامل تسلیم می‌شوند، مشخص می‌کند؟»، بیشتر ادبیات و منابع موجود تاب آوری، جستجویی برای توصیف کیفیت‌های تاب آورانه درونی و بیرونی است که به افراد کمک می‌کند تا در پی بروز شرایط پر خطر و یا پس از عقب نشینی، بتواند سازگار شده و یا کارکرد قبلی خود را بازیابند. کیفیت‌های تاب آور بودن، پیامدهای نخستین موج بررسی تاب آوری را بازنمایی می‌کنند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری)

موج دوم بررسی تاب آوری، تلاشی برای پاسخ به این سوال بود، کیفیت‌های تاب آوری، چگونه کسب می‌شوند؟ فلچ (1977، 1988) اظهار نمود، کیفیت‌های تاب آور بودن از طریق قانون تخریب و انسجام مجدد کسب شده‌اند. یک فرایند مفصل‌تر کسب کیفیت‌های تاب آوری به عنوان کارکردی از انتخاب هشیار یا ناهشیار به وسیله ریچاردسون و همکاران (1990) مطرح گردید.

تعاریف تاب آوری

تاب آوری معادل واژه Resilience است. در فرهنگ لغت، این کلمه، خاصیت کشسانی، بازگشت پذیری و ارتجالی معنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل گویاتری است. گارمزی و ماستن (2006) تاب آوری را «یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید کننده» تعریف نموده اند که نقش مهمی در مقابله با تنیدگی‌ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد.

والر (2001) بیان می‌کند که تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (به نقل از حسام پور، 1388). کامپفر (1999) معتقد است که تاب آوری نقش مهمی در بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر دارد و از این رو، سازگاری مثبت و موفق را در زندگی فراهم می‌کند (به نقل از کیخاونی و همکاران، 1391). تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیطی پیرامونی خود است.(مبانی نظری پیشینه تحقیق تاب آوری)

تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی- روحی، در مقابل شرایط مخاطره آمیز می‌باشد (کانر و دیویدسون، 2003)؛ نوعی ترمیم خود که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه است (گارمزی، 1991؛ ماستن، 2001؛ راتر، 1999). از این رو نمی‌توان آن را معادل بهبودی دانست چون در بهبودی فرد پیامدهای منفی و مشکلات هیجانی و عاطفی را تجربه می‌کند (به نقل از با نانو ، 2004). راتر (1985) در یک تعریف نسبتاً جامع و مقبول، تاب آوری را به عنوان فرایندی پویا توصیف کرده است که شامل تعامل میان عوامل خطر زا و عوامل محافظتی درونی و بیرونی، برای بهبود نشانه‌های رویدادهای ناگوار زندگی می‌باشد (به نقل از حسام پور، 1388).

مدل‌های تاب آوری

مدل‌های متعددی برای تاب آوری ارایه شده است که در تمامی آنها چگونگی تأثیر گذاری عوامل فردی و محیطی بر کاهش یا خنثی کردن اثرات آسیب رسان عوامل خطر زا مورد تاکید بوده است. برای مثال گارمزی، ماستن و تلگن (1984) مدل‌های نظری ارایه کرده‌اند که موجب فهم آسان و تسهیل پژوهش‌ها بر روی مطالعات تاب آوری می‌گردد و تمام تعاملات بین فرد و محیط و عوامل خطر و محافظتی را در نظر می‌گیرد که عبارتند از:

1. مدل جبرانی

2. مدل چالش

3. مدل محافظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری .

راتر (1985) نیز مدلی را توصیف می‌کند که به موجب آن عوامل محافظتی، اثرات خود را به واسطه خاصیت تعاملیشان با یک عامل خطر که پیامدهای منفی را پیش بینی می‌کنند (مثل، آسیب شناسی روانی) بروز می‌دهند. او همچنین، مصون سازی یا مقاوم سازی را به عنوان مدل دیگری برای تاب آوری پیشنهاد می‌کند. ماستن و رید (2004) مدل‌های مفهومی تاب آوری را که شامل مدل‌های متمرکز بر متغیر و مدل‌های متمرکز بر شخص می‌باشند مطرح کرده‌اند. کامپفر با الهام از مدل برونفن برنر و کروتر (1983) که ترکیب سه عامل شخص – فرایند – بافت می‌باشد، مدل تاب آوری خود را ارایه نمود.

مدل جبرانی

عامل جبرانی متغیری است که تأثیر مواجهه با خطر را خنثی می‌کند این عامل با عامل خطر زا در تعامل نیست، بلکه به جای تعامل با عامل خطر زا، تأثیری مستقیم و مستقل بر پیامد مورد نظر دارد (شکل1-2). هم عامل خطر زا و هم عامل جبرانی، هردو در پیش بینی پیامد نقش دارند(گارمزی و همکاران، 1984). در این مدل یک عامل محافظ در جهت مخالف یک عامل خطر عمل می کند(جوادی و همکاران، 1390).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تاب آوری

پیشینه تحقیق تاب آوری + منابع فارسی

بحری، سیده لیلا؛ دهقان منشادی، ماریه، دهقان منشادی، زبیده. (1393). بررسی نقش پیش بینی کننده تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا. نشریه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره 1 (123): 12-5.
جوادی، رحم خدا؛ آقا بخشی، حبیبغ رفیعی، حسن؛ عسگری، علی؛ بیان معمار، احمد؛ و عبدی زرین، سهراب. (1390). رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41: 444-421.

حسام پور، مریم. (1388). نقش واسطه ای سبک های هویت در میان روابط اجتماعی و تاب اوری در دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
حسینی قمی، طاهره و سلیمی بجستانی، حسین. (1390). رابطه بین جهت گیری مذهبی و تاب آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری. مجله روان شناسی و دین. سال چهارم، شماره سوم: 82-69.

شریفی درآمدی، پرویز. (1382). تاثیر آسیب شنوایی بر واکنش های عاطفی خانواده. دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره پانزدهم: 142-121.
کیخاونی، ستار؛ محمدزاده، جهانشاه؛ محمدی، جلال؛ نصراللهی، عباس؛ پیراحمدوند، مهرداد؛ رضایی، راحله؛ و رضایی، کبری. (1391). رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 90-89. فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره 13، 84-67. (پیشینه تحقیق تاب آوری)

میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود؛ و طالبی جویباری، مسعود. (1391). مقایسه تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. مجله ناتوانی یادگیری، دوره 2، شماره 1: 137-120.

منابع لاتین

Folkman, S ., & Lazarus, R.L.(1985).If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during 3 stages of a college examination. J Pers Soc Psychol. 48(1):150-70.
Forman, E. M., Herbert, J. D. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear in w. o’donohue, je. fisher, (eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley;:263-265.

Garmezy, N. & Masten, A. S., & Tellegen, A. (1984). The study of sress and competence in children: building blocks for developmental psychopatology, child development, 55, 97-111.
Garmezy, N. M., & Masten, A. A. (2006). Particularresiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology. 42: 323-36.(پیشینه تحقیق تاب آوری)
Garmezy, N.M., &Masten, AA. (2006). Particularresiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology. 42: 323-36.
Gilbey, P. (2010). Qualitative analysis of parents’ experience with receivingthe news of the detection of their child’s hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 74, 265–270.

Glantz, M. D. G., & Johnson, L. J. (2002). Resilience and development: positive life adaptation, kluwer academic publishers, New york.
Gupta, A. & Singhl, N. (2004). Positive Perceptions in Parents of children with disability. Rehabilitation Journal, 15(1), 22-34.
Hagborg, W.J. (1989). A comparative study ofparental stress among mothers and fathers of deaf school-age children. Journal of Community Psychology, 17, 220-224.
Harris R. )2006(. Embracing your demons: An overview of aceeptance and commitment therapy. Psychotherapy in Australia ; 21(4):2-8.

دیدگاه مشتریان

دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد

14,900 تومان

بروزرسانی و پشتیبانی مادام العمر

ضمانت بازگشت وجه محصول

گارانتی کیفیت اورجینال

افزودن به سبد خرید
0فروش 413 بازدید

جزئیات محصول

تاریخ انتشار:
20,02,14
برچسب ها

محصولات مرتبط

محصولات پر فروش شهر فایل