مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی دارای کلید واژه های تاکیدی: سازگاری زناشویی، مفهوم ازدواج، مفهوم خانواده، مفهوم سازگاری، مفهوم سازگاری زناشویی، عوامل موثر بر سازگاری زناشویی، تصمیم گیری در مسایل مشترک زناشویی، دیدگاههای نظری در رابطه با سازگاری زناشویی، نظریه روان پویایی و ارتباط شئ ، نظریه‌های رفتاری، نظریه‌های سیستمی، نظریه‌های بین نسلی، مدل‌های ارزیـابی آسیب‌شناسی زندگی زناشویی، مدل فرآیند کارکرد خانواده و……… دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی، دریافت فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی، در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 48
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

ازدواج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع و عمیق و هدف های متعددی دارد. ازدواج پیمان و پیوند مقدسی است میان دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنسی، عاطفی و معنوی و بر اساس انعقاد قرارداد شرعی، اجتماعی و قانونی که تعهداتی را برای زوجین به وجود می آورد. بنابراین ازدواج یک تصمیم گیری ظریف و پیچیده است که قبل از هر گونه اقدامی باید تمام جوانب را در نظر گرفت (به پژوه، 1394).

به طور کلی ازدواج، پیوند دو شخصیت است با حفظ نسبت نسبی استقلال هر یک از زن و شوهر، برای همکاری متقابل، نه از بین بردن یک شخصیت به خاطر تکمیل خواسته های دیگری. به عبارت دیگر ازدواج، قراردادی است رسمی، برای پذیرش یک تعهد متقابل جهت زندگی خانوادگی، که آدمی در خط سیر معین و مشخصی از زندگی قرار می گیرد. این قرار داد با رضایت و خواسته طرفین، بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد شده و در سایه آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید (دژکام، 1388).

مفهوم سازگاری زناشویی

سازگارى زناشویى شیوه‌اى است که‌ افراد‌ متأهل، به‌طور فردى با یکدیگر، براى متأهل مـاندن سـازگار مـى‌شوند. سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طی آن هر دو عض. زوج به صورت انفردای و یا با همکاری یکئیگر الگوهای رفتاریشان را برای رسیدن به حداکثر رضایت زناشویی در رابطشان، تغییر و اصلاح می نمایند (بالی ، دهینگرا و بارو ، 2010).

اسپانیر و کول (1976) سازگارى زناشویى را فرایندى‌ تعریف‌ مى‌کند‌ که پیامدهاى آن با میزان اخـتلافات مشکل‌آفرین زوج‌ها، تنش‌هاى بین فردى، اضطراب‌ فردى‌، رضایت‌ زوج‌ها از یکدیگر، انسجام و به هم‌پیوستگى آنها و همفکرى دربارۀ مسائل مـهم زنـاشویى مـشخص مى‌شود‌(گانگ ‌، 2000). اسپانیر و کولى(1976) با مرور مطالعات سازگارى زناشویى از دهۀ 1920 تا‌ دهـۀ‌ 1970 دریافـتند که این پدیده فرایندى پویاست که ممکن است در هر نقطه‌اى‌ از‌ زمان‌ روى یک پیوستار از کاملا سازگار تا ناسازگار ارزیابى شود. به این تـرتیب سـازگارى‌ زنـاشویى‌ مفهومى چند بعدى است که نسبت به رضایت زناشویى از ویژگى‌هاى عینى‌ترى برخوردار‌ اسـت‌(بـرومن‌ ،2005).

عوامل موثر بر سازگاری زناشویی

طبق نظر هالفورد ، لیزو ، ویلسون و اوچى‌ پینتى ‌(2007) عوامل مؤثر بر سازگارى زنـاشویى شـامل سه دسته خصوصیات فردى(سن، وضعیت‌ جسمانى‌ و شخصیتى)، عوامل موقعیتى(درآمد، طـبقه‌ اجـتماعى‌،آمـوزش و فرهنگ‌)و رویدادهاى‌ زندگى‌ (روابط قبل از ازدواج، رویدادهاى فشارانگیز‌ و حوادث‌ پر خطر)هستند. همچنین، بر اساس پژوهش‌هاى مـختلف، عـواملى چـون محیط خانواده‌ و سبک دلبستگى (محمدى،1385) و تفکرات‌ غیر منطقى(مؤمن‌زاده، مظاهرى‌ و حـیدرى‌، 1384) بـا سازگارى زناشویى ارتباط‌ دارند‌.در ادامه به برخی از عوامل فردی-اجتماعی موثر در سازگاری زناشویی پرداخته می شود.

زن و شوهر با دهها تصمیم گیری کوچک و بزرگ روبرو هستند. تقسیم وظایف، مسایل دخل و خرج خانواده، فعالیت های اجتماعی و تفریحی، انتخاب محل زندگی، داشتن فرزند، تربیت فرزند و .. نداشتن مهارت های لازم در تصمیم گیری، روابط زن و شوهر را با مشکل روبرو می سازد. تحقق هدف های عملی زندگی زناشویی (اداره خانواده، ادراه امور مالی، تربیت فرزندان) و هدفهای عاطفی (لذت بردن از اوقات فراغت، روابط جنسی) مستلزم روحیه همکاری در برنامه ریزی و تصمیم گیری مشترک، تصمیم منطقی، کار و اجرای موثر آن است. وقتی زن و شوهر فاقد این مهارت ها هستند، احتمال اختلالف و ناسازگاری زیاد می شود(اسدی، 1381).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

 پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی + بخشی از منابع فارسی

احمدی، سید احمد؛ رحمت الهی، فرحناز؛ فاتحی زاده، مریم. (1385). آسیب شناسی زندگی زناشویی. تازه های رواندرمانی، شماره 41 و 42: 26-8.
اسدی، حسن. (1381). بررسی پاره ای از عوامل موثر فردی-اجتماعی بر سازگاری زناشویی. مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 7: 29-7.
بارکر، فلیپ.(بی تا). خانواده‌درمانی پایه. ترجمه محسن دهقانی و زهره دهقانی(1388). تهران: رشد.
بک، آرون. (بی تا). عـشق هـرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه‌داغی(1392).تهران: آسیم.
به پژوه، احمد. (1394). ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ تهران: انجمن اولیا و مربیان.
خدایاری فرد، محمد. (1385). بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد. طرح پژوهشی موسسه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
دژکام، محمد رضا. (1388). روان شناسی ازدواج. تهران: منشاء دانش.
زهرا کار، کیانوش و جعفری، فروغ. (1389). مشاوره ی خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و نظریه ها). چاپ اول، تهران: ارسباران.

بخشی از منابع لاتین

Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010). Marital adjustment of childless couples. Journal of Social Science, 24(1), 73-76.
Baucom, D. H., Epstein, N. B., Sayer, T., Sher, t. (1989). The role of cognitions in marital relationships: definitional, methodological, and conceptual issues.J Consult Clin Psychol;57(1):31-8.
Broman, C.L. (2005). Marital quality in black and white marriages. Journal of Family Issues, 26(4), 431-441.
Epstein, N. B., Bishop, D. S. & Levin, S.,(1978).The McMaster Modelof Family Functioning. Journal of Marital and Family Therapy.4(4):19–31.
Epstein, N. B., Chen, F., Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in Chinese and American couples. J Marital Fam Ther.;31(1):59-74.
Fisk, S. T.,& Taylor, S. E. (1991). Social cognition (2nd Ed) new York: Mc Graw-Hill.
Gong, M. (2000). Does status inconsistency matter for marital quality? Journal of Family Issues, 28(12), 152-161.
Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Psychology, 21, 948-963.
Halford, W.K., Lizzio, A., Wilson, K.L., & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology, 21(2), 185-194.

دیدگاه مشتریان

دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد

محصولات مرتبط

محصولات پر فروش شهر فایل