مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی دارای کلید واژه های تاکیدی: رویکرد های نظری شادکامی، مولفه های شادکامی، تعاریف شادکامی، رویکرد لذت گرایان، نظریه شناختی شادی، نظریه شادکامی آرگیل، نظریه شادکامی اینگلهارت، نظریه شادکامی دینر، نظریه شادکامی سلیگمن، عـوامل مـؤثر بـر شادکامی و………دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی، دریافت فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی، در 32 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 52
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی

تعاریف شادکامی + پیشینه تحقیق شادکامی

نشاط‌ از جـمله پدیـده‌های روان شناختی است که تحقیقات، مطالعات و بررسی‌های مختلفی را معطوف خود ساخته است. روان شناسان نظریه پرداز،‌ نشاط‌ را‌ نوعی «هیجان مثبت» می‌دانند که تأثیر ژرفی برساز‌ و کارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را درزمـینه‌های مـختلف بـهبود می‌بخشد (گلدبرگ ، 1997؛ آندروز ، 1989).

شادمانی، از جمله موضوعاتی‌ است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اپیکور به آن‌ پرداخته‌اند. ارسطو، دست‌کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین‌ترین سطح، عقیده‌ی مردم‌ عادی است که شـادمانی را معادل موفقیت و کامیابی می‌دانند و در‌ سطح‌ بالاتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار می‌گیرد. روان‌شناسان، در سالهای‌ آخر قرن بیستم توجه به احساسات مثبت را آغاز کرده‌اند و روزبه‌روز به این توجه افزوده‌اند (آرگیل‌، 2001). در این فـرایند، سه‌ جـهت‌گیری‌ قابل تشخیص وجود دارد که به‌ سنجش میزان شادمانی، بررسی عوامل موثر بر شادمانی و شیوه‌های افزایش شادمانی مربوط می‌شود (کشاورزافشار، وخوش کنش، 1387).( پیشینه تحقیق شادکامی )

مولفه های شادکامی

شادکامی بـه چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و شامل متغیرهایی‌ از‌ قبیل رضایت از زنـدگی، رضـایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان‌ افسردگی و اضطراب و وجود عواطف و خلقیّات مثبت می‌شود. ارزیابی شخص از خود ممکن‌ اسـت‌ بـه‌ شـکل شناختی باشد؛ مثلاً هنگامی که شخص به طور کلی در مورد‌ رضایت‌ از زنـدگی خـود یـا جنبه‌هایی از زندگی، مانند تفریحات، به قضاوت آگاهانه می‌نشیند. ارزیابی شخص ممکن‌ است‌ عاطفی نـیز بـاشد (تـجربه‌ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند مردم در‌ مواجهه‌ با زندگی خود).

بنابراین، گفته می‌شود اگر‌ شـخص‌ رضـایت‌ از زندگی و غالباً خوشی را تجربه‌ کند‌ و فقط گاه‌گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نـماید، دارای شـادمانی‌ بـالا‌ خواهد بود و، برعکس، اگر‌ از‌ زندگی خود‌ ناراضی‌ باشد‌ و خوشی و علاقه‌ی اندکی را‌ تجربه‌ نماید و هـیجانات پیـوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس کند،‌ دارای‌ SWB پایینی است. شادمانی سه مؤلفه‌ی‌ اولیـه دارد: رضـایت از‌ زندگی، عـاطفه‌ی خوشایند و عاطفه‌ی ناخوشایند. هریک‌ از این سه مؤلفه‌ی مهم را می‌توان به تقسیمات فرعی تجزیه نمود. رضایت‌ کلی‌ را بـه رضـایت از حوزه‌های‌ گوناگون‌ زندگی،‌ از قبیل تفریحات،‌ عشق،‌ ازدواج، دوستان و… عاطفه‌ی‌ خوشایند‌ را به هـیجانات ویـژه‌ای از قـبیل لذت، محبت و غرور و بالاخره، عاطفه‌ی ناخوشایند‌ را‌ می‌توان به هیجانات و خلقیات ویژه‌ای‌ از‌ قبیل شرم،‌ گناه،‌ غـمگینی،‌ خـشم و اضـطراب تجزیه‌ کرد (دینر، و بیسواس ـ دینر، 2000).

پیشینه تحقیق شادکامی + رویکرد های نظری شادکامی

براساس اصول لذت گرایی موجودات زنده برانگیخته می شوند تا به دنبال لذت باشند و از درد اجتناب کنند. لذت گرایی به طور معمول د چارچوب احساس هایی مفهوم سازی می شود که یا ناشی از تحریک دستگاه های حسی مختلف (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه) است و  یا ناشی از بمباران های حسی (برانگیختگی). براساس اصول لذت گرایی، احساس ها را می توان به صورت پیوستاری نمایش داد که عاطفه مثبت در یک انتها و عاطفه منفی در انتهای دیگر آن قرار دارد. شادی بالاترین سطح عاطفه مثبت است (فرانکن، 2005، ترجمه شمس اسفند آباد، محمودی، امامی پور، 1389).

یکی ازمشهورترین لذت گرایان پل یانگ است که پژوهش های وسیعی در زمینه ترجیحات غذایی انجام داده است. کار مشترک او و کارل فافمن (1960) نشان داد که موجود زنده برانگیخته می شود تا از چیزهایی معین (برای مثال آنچه تلخ مزه است) اجتناب کند و به چیزهای دیگر (مثلاً چیزهایی که مزه شیرین دارند9 دست پیدا ند. کار آنها نشان داد که موجود زنده غذا را براساس کیفیت های حسی آنها، و نه ارزش غذایی یا میزان تولید انرژی، انتخاب می کند. (هری هارلو و مارگرت هارلو 1969.)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی

بخشی از منابع فارسی

اینگلهارت، رونالد. (1994). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر (1382). تهران: کویر.
پروین، لورنس ای.؛ و جان، اولیور پی. (2001). شخصیت(نظریه و پژوهش). مترجمان: دکتر محمد جوادی و پروین کدیور (1386).چاپ هشتم، انتشارات آییژ.
پسندیده، عباس. (1390). نظریه توحید در شادکامی. مجله روانشناسی و دین. شماره 15، 30-5.
خانزاده، حسین؛ علی، عباس ؛ صفی خانی، لیلی. (1384). بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی. مجله اصلاح و تربیت، شماره 46: 24-21.
شاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمد رضا؛ دریکوندی،هدایت الله. (1381). شادمانی و عوامل مؤثر بر آن. مجله تازه های علوم شناختی، شماره 15: 58-50.
شهیدی، شهریار. (1389). روانشناسی شادی، تهران: نشر قطره.
فرانکن، رابرت. (2005). انگیزش و هیجان. مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (1389).تهران: نشر نی.
کشاورزافشار، حسین؛ وخوش کنش، ابوالقاسم. (1387). رابطه ی شادکامی و سلامت روانی دانشجویان. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، شماره 7: 52-41.(  پیشینه تحقیق شادکامی )

بخشی از منابع لاتین

Andrews, F.M (1989). Social indicators of Well –being. NewYork; Plenum.
Argyle, M (2001). The Psychology of Happiness. New York. Routledge.
Argyle, M and Lu, L (1995). Testing For Nappiness. Washington DC; Taylor and Francis.
Clavk, A.E (1996). “Satis faction and Comparison in Come.” Journal of Public ecomomic, 619, 359-381.
Compbell, L. etal (1996). Happiness and Social Relationships. London: Plenum.
Costa, P.T. and Mc Gvae, R.R (1981). “Personal adjustment to aging” Journal of Gerohtalog” 36, 78-85.
Diener, E., Diener, M., “Factors predicting the subjective well–being of nations”, Journal of Personality and Social Psychology, v 69, 1995, p 851– 864.

Diener, E; R, Biswas-Diener (2008). Happiness: unlocking the mysteries of psychological wealth, Blackwell Publishing.
Emmsns, R. A (1999). The Psychology of Ultimate concerns. New York; GuilFord Press.)
Goldberg, D (1997). The Detection of Psychiatric illness by Questionnaire. London; Oxford University Press.
Hackman, J.R.etal (1998). Motivation and Happiness. London:Plenum.
Lopez, S.J (2009). Encyclopedia of positive psychology, Wiley-Blackwell Publication. ISBN 978-1-4051-6125-1.
Mishra, S (1992). Leisure actirites and life Satis Faction. London; Mc Gvaw-Hill.
Russel, R.J. H (1994). Predictors of Happiness New York. Plenum.

دیدگاه مشتریان

دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد

محصولات مرتبط

محصولات پر فروش شهر فایل